ILPB2/4514-1-143/15-1/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie wymiany udziałów.
ILPB2/4514-1-143/15-1/MKinterpretacja indywidualna
  1. spółka kapitałowa
  2. wymiana udziałów
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki spółka akcyjna, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2015 r. (data wpływu 23 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będący spółką akcyjną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce planuje utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka kapitałowa). W związku z tym Wnioskodawca wnioskuje o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego w trybu określonym w art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

(...)

Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, że powyższe dane Spółki kapitałowej mają charakter roboczy i mogą ulec zmianie w toku prac związanych z jej utworzeniem.

W przyszłości planowane jest podniesienie kapitału zakładowego Spółki kapitałowej w taki sposób, że udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki kapitałowej zostaną objęte przez Wnioskodawcę w zamian za przysługujące Wnioskodawcy udziały innej spółki kapitałowej utworzonej według prawa cypryjskiego i będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka zależna). Spółka zależna jest spółką kapitałową w rozumieniu Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (dalej: Dyrektywa) wymienioną w załączniku I do Dyrektywy. W wyniku opisanej transakcji (tj. podwyższenia kapitału zakładowego) Spółka kapitałowa stanie się wspólnikiem Spółki zależnej uzyskując jednocześnie bezwzględną większość praw głosu w Spółce zależnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowana zmiana umowy Spółki kapitałowej związana z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki kapitałowej i wniesieniem do niej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce zależnej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych; t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm., dalej: ustawa o PCC)...

Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana umowy Spółki kapitałowej związana z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki kapitałowej i wniesieniem do niej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce zależnej nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC podatkowi podlegają m.in. umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania PCC.

Jednocześnie zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o PCC nie podlegają opodatkowaniu PCC umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny wnoszony do tej spółki, w wyniku którego dochodzi do podwyższenia kapitału w spółce kapitałowej, co do zasady, podlega opodatkowaniu PCC. Jednocześnie, w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy PCC przewidziany został wyjątek od powyższej zasady, zgodnie z którym transakcja wymiany udziałów (akcji) nie podlega PCC pod warunkiem, że w zamian za udziały (akcje) spółki kapitałowej wnoszone są do tej spółki udziały lub akcje innej spółki kapitałowej dające w niej większość głosów lub kolejne udziały – w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Tym samym w świetle przepisów ustawy o PCC jednym z warunków niepodlegania opodatkowaniu PCC transakcji wymiany udziałów jest, by podmioty uczestniczące w tej transakcji, były spółkami kapitałowymi. Jednocześnie zgodnie z art. la pkt 2 ustawy o PCC spółką kapitałową jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna lub spółka europejska.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e) Dyrektywy, państwa członkowskie nie nakładają na spółki kapitałowe podatku pośredniego w żadnej formie w odniesieniu do działań restrukturyzacyjnych, o których mowa w art. 4. Natomiast w świetle art. 4 ust. 1 lit. b) Dyrektywy za działania restrukturyzacyjne uważa się przejęcie przez spółkę kapitałową, która jest w trakcie tworzenia lub już istnieje, udziałów dających większość głosów w innej spółce kapitałowej, pod warunkiem, że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowi reprezentujące kapitał tej pierwszej spółki. W przypadku, gdy większość praw głosu uzyskuje się za pomocą co najmniej dwóch operacji, za działania restrukturyzacyjne uznaje się wyłącznie operację, w której uzyskano większość praw głosu, i wszelkie kolejne operacje.

Z kolei zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) Dyrektywy przez spółkę kapitałową w znaczeniu niniejszej dyrektywy należy rozumieć każdą spółkę, która przyjmuje jedną z form wyszczególnionych w załączniku I. W pkt 13 załącznika I do Dyrektywy wymieniona została pozycja: spółki prawa cypryjskiego określane jako: „εταιρείες περιορισμένης ευθύνης”.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, w ramach planowanego podwyższenia kapitału zakładowego do Spółki kapitałowej zostaną wniesione przez Wspólnika udziały w Spółce zależnej dające Spółce kapitałowej bezwzględną większość praw głosu w Spółce zależnej. Tym samym opisana czynność cywilnoprawna będzie nosiła znamiona działań restrukturyzacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) Dyrektywy, a wyłączonych z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy o PCC. Z tego powodu kluczowe dla ustalenia ewentualnego opodatkowania PCC planowanej czynności jest ustalenie czy podmioty uczestnicząc we wskazanej transakcji, a w szczególności Spółka zależna, są spółkami kapitałowymi w rozumieniu ustawy o PCC.

Odnosząc się do definicji „spółki kapitałowej” zawartej w ustawie o PCC, w ocenie Wnioskodawcy należy uznać, że w jej zakres wchodzą zarówno spółki kapitałowe utworzone zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne utworzone według prawa innego niż polskie. W definicji pojęcia „spółka kapitałowa” ustawodawca nie zawarł odwołania do przepisów polskiego prawa spółek. W przypadku, gdyby intencją ustawodawcy było ograniczenie zakresu niniejszej definicji jedynie do polskich spółek kapitałowych, zostałoby to wyraźnie wskazane w dyspozycji przepisu art. la pkt 2 ustawy o PCC. Dodatkowo za szerokim rozumieniem definicji „spółki kapitałowej” przemawia treść przepisów ustawy o PCC, w szczególności przepisy art. 1 ust. 3 pkt 4, art. 1 ust. 5 pkt 2 lit. b) oraz art. 9 pkt 11 lit. a) i b), które w sposób wyraźny odwołują się do siedziby spółki kapitałowej znajdującej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Brzmienie tych przepisów wskazuje, że definicja „spółki kapitałowej” zawarta w ustawie o PCC nie została zawężona jedynie do polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych.

Co więcej, wskazane wyżej szerokie rozumienie pojęcia spółki kapitałowej nie zaprzeczając przepisom krajowym pozostaje w zgodzie z treścią Dyrektywy, a w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. a) oraz załącznika I. Z kolei tzw. prounijna wykładnia krajowych przepisów prawa podatkowego jest akceptowana przez orzecznictwo sądów administracyjnych. Przykładowo w wyroku z dnia 18 grudnia 2012 r. (sygn. I FSK 339/12) Naczelny Są Administracyjny stwierdził, że: Wykładnia prounijna, tj. przyjazna prawu europejskiemu, ma być dokonywania w granicach uznania sądu i tak dalece, jak jest to możliwe, aby osiągnąć rezultat określony w dyrektywie. Jednak taki obowiązek wykładni nie istnieje, gdyby miała prowadzić do zaprzeczenia prawa krajowego lub jego odrzucenia, czyli do wykładni contra legem. W takiej, okolicznościach pojawia się obowiązek niestosowania prawa krajowego sprzecznego z prawem wspólnotowym – w konsekwencji sięga się po zasadę prymatu, zastępując normę krajową normą unijną.

Chęć uzgodnienia przepisów ustawy o PCC z treścią Dyrektywy, a tym samym możliwość interpretowania przepisów ustawy o PCC w świetle przepisów unijnych, wyrażona została także w uzasadnieniu do ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 209, poz. 1319) wprowadzającej do ustawy o PCC art. 2 pkt 6. W uzasadnieniu tym wskazano m.in., iż:

W proponowanej nowelizacji wdrażane są postanowienia dyrektywy Rady nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (...).

(...) wyłączenie z opodatkowania czynności niepodlegających podatkowi w świetle przepisów dyrektywy, w tym przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową oraz czynności restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych; za działania restrukturyzacyjne dyrektywa uznaje łączenie spółek kapitałowych, podział spółek kapitałowych oraz wniesienie do spółki kapitałowej wkładów niepieniężnych (aportów,) w postaci oddziału innej spółki kapitałowej, a także czynności określane jako „wymiana udziałów (...)”.

Mając powyższe na uwadze – zdaniem Wnioskodawcy – przez „spółkę kapitałową” na gruncie ustawy o PCC należy rozumieć każdą spółkę, która przyjmuje jedną z form wyszczególnionych w załączniku I do Dyrektywy. Taką spółką jest Spółka zależna – jako spółka prawa cypryjskiego wymieniona w pkt 13 załącznika I do Dyrektywy. W konsekwencji, zmiana umowy Spółki kapitałowej, jako czynność związana z transakcją wymiany udziałów, nie powinna podlegać opodatkowaniu PCC zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o PCC w związku z art. 5 ust. 1 lit. e) Dyrektywy.

Wnioskodawca chciałby wskazać, że stanowisko, zgodnie z którym zmiana umowy Spółki kapitałowej związana z podwyższeniem kapitału zakładowego przy transakcji wymiany udziałów nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC znajduje swoje potwierdzenie na gruncie wydawanych indywidualnych interpretacji prawa podatkowego czego przykładem są poniższe interpretacje, przy czym część z nich dotyczy zdarzeń przyszłych, w ramach których przedmiotem aportu do spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce są udziały w spółce cypryjskiej:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 sierpnia 2014 r., nr IPPB2/436-254/14-7/AF: transakcja wymiany udziałów polegająca na wniesieniu przez Wnioskodawcę udziałów Spółki Cypryjskiej do Spółki Kapitałowej w zamian za objęcie udziałów Spółki Kapitałowej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych;
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 czerwca 2014 r. nr ITPB2/436-97/14/TJ: Z uwagi na tak przedstawione okoliczności stwierdzić należy, że w omawianej sprawie wystąpiły przesłanki do zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) tire drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiana umowy spółki – Wnioskodawcy – związana z wniesieniem jako aportu udziałów w innej spółce kapitałowej Spółce Zbywanej – cypryjskiej spółce kapitałowej, odpowiedniku polskiej spółki z o.o., dających w niej większość głosów, w zamian za udziały w spółce z o.o. – Wnioskodawcy, nosi znamiona działań restrukturyzacyjnych, o których mowa w Dyrektywie Rady Nr 2008/7/WE, wyłączonych z opodatkowania na podstawie powołanego przepisu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych;
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 czerwca 2014 r., nr ILPB2/436-95/14-3/MK: Reasumując (...) w ocenie Wnioskodawcy (...) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w związku z wniesieniem akcji CypCo w procedurze wymiany udziałów nie będzie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych;
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 maja 2014 r., nr ILPB2/436-39/14-2/MK: Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będące wynikiem wniesienia do niej aportem udziałów Spółek Zależnych uprawniających do ponad 50% głosów w każdej ze Spółek Zależnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o PCC.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, planowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki kapitałowej nie będzie powodować powstania obowiązku podatkowego w PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.