ILPB2/4514-1-131/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania zmiany umowy spółki kapitałowej.
ILPB2/4514-1-131/15-4/MKinterpretacja indywidualna
  1. spółka kapitałowa
  2. wymiana udziałów
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2015 r. (data wpływu 22 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 września 2015 r. (data wpływu 18 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania zmiany umowy spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania zmiany umowy spółki kapitałowej.

Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 11 września 2015 r. nr ILPB2/4514-1-131/15-2/MK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 11 września 2015 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 15 września 2015 r.), w dniu 18 września 2015 r. (data nadania 16 września 2015 r.) do tut. Organu wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Spółka”). W przyszłości planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i wyemitowanie nowych udziałów w zamian za wkład niepieniężny, w postaci udziałów spółki z siedzibą na Cyprze o formie prawnej: εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (dalej: „CypCo”). W wyniku wniesienia udziałów CypCo do Spółki, Spółka uzyska większość praw głosów w CypCo.

Forma prawa spółki CypCo została wymieniona w pkt 13 Załącznika nr 1 do Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 46 str. 11; dalej: „Dyrektywa”).

Wnioskodawca składa niniejszy wniosek na podstawie art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji Podatkowej, jako podmiot planujący założenie Spółki.

W uzupełnieniu wniosku podano, że nie została jeszcze zawarta umowa spółki, której mają dotyczyć skutki podatkowe opisanego zdarzenia. Wskazano jednak, że spółka będzie działała pod firmą (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jej siedziba będzie się znajdowała w (...).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pokryte wkładem niepieniężnym w postaci udziałów CypCo, dających większość praw głosu w CypCo będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych; t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm., dalej: Ustawa PCC)...

Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana umowy Spółki, polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego w związku z wniesieniem do Spółki przez CypCo wkładu niepieniężnego w postaci udziałów CypCo, dających większość praw głosu w tej spółce nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 Ustawy PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 Ustawy PCC.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 Ustawy PCC, za zmianę umowy spółki, w przypadku spółki kapitałowej, uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Jednocześnie na mocy art. 2 pkt 6 lit. c) Ustawy PCC, nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane m.in. z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której wnoszone są udziały lub akcje posiada już większość głosów.

Powyżej wskazany przepis jest wyrazem implementacji postanowień Dyrektywy. W myśl art. 4 lit. b) Dyrektywy za wkłady kapitałowe nie uważa się działań restrukturyzacyjnych przejęcia przez spółkę kapitałową, która jest w trakcie tworzenia lub już istnieje, udziałów dających większość głosów w innej spółce kapitałowej, pod warunkiem, że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał tej pierwszej spółki.

Zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) Ustawy PCC dotyczy zmiany umowy spółek kapitałowych związanych z wniesieniem do nich w formie wkładów udziałów innych spółek kapitałowych. Ustawa PCC wprowadza definicję spółki kapitałowej w art. la pkt 2 Ustawy PCC. Zgodnie z tym przepisem spółką kapitałową jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna lub spółka europejska. Przy czym powołany przepis nie ogranicza pojęcia spółki kapitałowej wyłącznie do spółek kapitałowych utworzonych zgodnie z polskimi przepisami. Wobec tego, według Wnioskodawcy, racjonalność ustawodawcy przemawia za tym, aby definicją tą zostały objęte zarówno spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa polskiego, jak również spółki z siedzibą poza terytorium Polski.

Mając na uwadze, iż art. 2 pkt 6 lit. c) Ustawy PCC wynika z implementacji Dyrektywy należy uznać, że podatnik ma prawo odnieść się do wszystkich analogicznych form prawnych przewidzianych w przepisach innych państw Unii Europejskiej.

Posługując się wykładnią prowspólnotową przepisów podatkowych prawa krajowego należy uwzględnić treść art. 2 ust. 1 lit. a) Dyrektywy, zgodnie z którym przez spółkę kapitałową w znaczeniu Dyrektywy należy rozumieć każdą spółkę, która przyjmuje jedną z form wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Dyrektywy. Spółka cypryjska, działająca w formie prawnej εταιρείες περιορισμένης ευθύνης została wymieniona w pkt 13 Załącznika nr 1 Dyrektywy.

Odnosząc powyższe rozważania teoretyczne do przedstawionego zdarzenia przyszłego, zdaniem Wnioskodawcy CypCo działająca w formie prawnej εταιρείες περιορισμένης ευθύνης będzie spełniać warunki uznania jej za spółkę kapitałową w rozumieniu Dyrektywy i w rozumieniu Ustawy PCC. W konsekwencji zmiana umowy Spółki związana z nabyciem przez Spółkę udziałów kapitałowej spółki CypCo dających większość praw głosu nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

Na wyłączenie z opodatkowania czynności restrukturyzacyjnych będących przedmiotem niniejszego wniosku wskazują również wydane w podobnych stanach faktycznych interpretacje indywidualne, m.in.:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 grudnia 2014 r., nr ITPB2/436-233/14/MK;
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 maja 2014 r., nr IPPB2/436-145/14-5/MZ;
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 lipca 2013 r., nr IPTPB2/436-35/13-5/KK;
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 grudnia 2012 r., nr IPPB2/436-549/12-2/AF.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci udziałów CypCo dających łącznie większość praw głosu nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.