IBPBII/2/415-657/14/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Skutki podatkowe transakcji wymiany udziałów w sytuacji, gdy podjęta zostanie uchwała zgromadzenia wspólników dotycząca objęcia przez Partnera udziałów w spółce kapitałowej a następnie kolejna dotycząca objęcia udziałów w tej spółce przez Wnioskodawcę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 15 lipca 2014 r. (data otrzymania 18 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów w sytuacji, gdy podjęta zostanie uchwała zgromadzenia wspólników dotycząca objęcia przez Partnera udziałów w spółce kapitałowej a następnie kolejna dotycząca objęcia udziałów w tej spółce przez Wnioskodawcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów w sytuacji, gdy podjęta zostanie uchwała zgromadzenia wspólników dotycząca objęcia przez Partnera udziałów w spółce kapitałowej a następnie kolejna dotycząca objęcia udziałów w tej spółce przez Wnioskodawcę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, który posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej Spółka A). Udziały Wnioskodawcy nie reprezentują bezwzględnej większości praw głosu na zgromadzeniu wspólników Spółki A. Oprócz Wnioskodawcy udziałowcem Spółki A jest m.in. druga osoba fizyczna, polski rezydent podatkowy (dalej Partner), który posiada pakiet udziałów w Spółce A reprezentujący bezwzględną większość praw głosu na zgromadzeniu wspólników Spółki A. Tym samym Wnioskodawca oraz Partner łącznie również posiadają udziały w Spółce A dające bezwzględną większość praw głosu na zgromadzeniu wspólników Spółki A.

Wnioskodawca posiada również akcje w spółce akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej Spółka B). Akcje Wnioskodawcy nie reprezentują bezwzględnej większości praw głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki B. Oprócz Wnioskodawcy akcjonariuszem Spółki B jest Partner, który posiada pakiet akcji w Spółce B reprezentujący bezwzględną większość praw głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki B. Tym samym Wnioskodawca oraz Partner łącznie również posiadają akcje w Spółce B dające bezwzględną większość praw głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki B.

Wnioskodawca oraz Partner są także wspólnikami innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej Spółka Nabywająca).

Obecnie Wnioskodawca oraz Partner planują wniesienie udziałów w Spółce A oraz akcji w Spółce B na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki Nabywającej.

Planowana transakcja przeprowadzona może być w ten sposób, że Wnioskodawca oraz Partner podczas zgromadzenia wspólników Spółki Nabywającej podejmą jednomyślną uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Nabywającej oraz o pokryciu podwyższenia w drodze aportu posiadanych przez Partnera udziałów w Spółce A oraz akcji w Spółce 8. Nie przewiduje się częściowej zapłaty w gotówce.

Obok uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Nabywającej regulującej podwyższenie kapitału zakładowego, utworzenie nowych udziałów, wskazującej Partnera jako osobę uprawnioną do objęcia nowych udziałów oraz sposób pokrycia nowych udziałów (aport udziałów w Spółce A oraz akcji w Spółce B), Partner zawrze ze Spółką Nabywającą umowy przenoszące jego udziały w Spółce A oraz jego akcje w Spółce B na rzecz Spółki Nabywającej. W wyniku podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Nabywającej i pokryciu go udziałami w Spółce A należącymi do Partnera, Spółka Nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu na zgromadzeniu wspólników Spółki A. Ponadto w wyniku podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Nabywającej i pokryciu go akcjami w Spółce B należącymi do Partnera, Spółka Nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki B.

W związku z przeniesieniem na rzecz Spółki Nabywającej swoich udziałów w Spółce A oraz akcji w Spółce B, Partner obejmie określoną liczbę udziałów w Spółce Nabywającej.

Po zarejestrowaniu w KRS opisanego wyżej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Nabywającej, Wnioskodawca oraz Partner podczas kolejnego zgromadzenia wspólników Spółki Nabywającej podejmą jednomyślną uchwałę o kolejnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Nabywającej oraz o pokryciu podwyższenia w drodze aportu posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A oraz akcji w Spółce B. Nie przewiduje się częściowej zapłaty w gotówce.

Obok uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Nabywającej regulującej podwyższenie kapitału zakładowego, utworzenie nowych udziałów, wskazującej Wnioskodawcę jako osobę uprawnioną do objęcia nowych udziałów oraz sposób pokrycia nowych udziałów (aport udziałów w Spółce A oraz akcji w Spółce B), Wnioskodawca zawrze ze Spółką Nabywającą umowy przenoszące jego udziały w Spółce A oraz jego akcje w Spółce B na rzecz Spółki Nabywającej.

W wyniku podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Nabywającej i pokryciu go udziałami w Spółce A należącymi do Wnioskodawcy, Spółka Nabywająca zwiększy liczbę posiadanych udziałów w Spółce A ponad uzyskaną już wcześniej bezwzględną większość praw głosu na zgromadzeniu wspólników Spółki A. Ponadto w wyniku podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Nabywającej i pokryciu go akcjami w Spółce B należącymi do Wnioskodawcy. Spółka Nabywająca zwiększy liczbę posiadanych akcji w Spółce B ponad uzyskaną już wcześniej bezwzględną większość praw głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki B.

W związku z przeniesieniem na rzecz Spółki Nabywającej swoich udziałów w Spółce A oraz akcji w Spółce B, Wnioskodawca obejmie określoną liczbę udziałów w Spółce Nabywającej.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z objęciem przez Wnioskodawcę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Nabywającej w warunkach przedstawionego wyżej zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

  1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
  2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

-do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Zdaniem Wnioskodawcy, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Nabywającej oraz wniesienie do Spółki Nabywającej udziałów w Spółce A oraz akcji w Spółce B posiadanych przez Wnioskodawcę stanowi wymianę udziałów w rozumieniu art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że przed dokonaniem operacji Spółka Nabywająca posiada już bezwzględną większość praw głosu w Spółce A oraz w Spółce B, a w wyniku dokonania operacji Spółka Nabywająca zwiększy liczbę odpowiednio udziałów w Spółce A oraz akcji w Spółce B.

Tym samym spełnienie hipotezy przepisu art. 24 ust. 8a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie budzi żadnych wątpliwości.

W związku z powyższymi okolicznościami, zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany do rozpoznania przychodu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, jego stanowisko potwierdza m.in. interpretacja indywidualna z 11 maja 2011 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB2/415-167/11-3/AJ) czy też interpretacja indywidualna z 28 lutego 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. IPTPB2/415-5/14-2/KR) oraz szereg orzeczeń sądów administracyjnych, w tym przykładowo wyrok WSA w Krakowie z 19 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Kr 1577/12 oraz wyrok WSA w Gliwicach z 22 października 2013 r. sygn. akt I SA/Gl 977/12.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie dotyczącym skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów w sytuacji, gdy podjęta zostanie uchwała zgromadzenia wspólników dotycząca objęcia przez Partnera udziałów w spółce kapitałowej a następnie kolejna dotycząca objęcia udziałów w tej spółce przez Wnioskodawcę (tj. zdarzenia i pytania oznaczonego we wniosku nr 1). Ocena stanowiska w zakresie dotyczącym skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów w sytuacji, gdy podjęta zostanie jedna uchwała zgromadzenia wspólników dotycząca objęcia udziałów w spółce kapitałowej przez Wnioskodawcę i Partnera (tj. zdarzenia i pytania oznaczonego we wniosku nr 2) została zawarta w odrębnej interpretacji.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ust. 1 ww. ustawy. Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 9 tej ustawy – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy – przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

  1. zarejestrowania spółki albo
  2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
  3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny) następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Jak stanowi przepis art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

  1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
  2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

-do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.

Przy czym powyższy przepis znajduje zastosowanie wówczas, gdy w wymianie uczestniczą już istniejące podmioty. Zawiązanie bowiem spółki kapitałowej w trybie wymiany udziałów wymagałoby uprzedniego objęcia udziałów (akcji) przez spółkę na etapie jej organizacji, co skutkowałoby nieważnością takiej czynności prawnej, odpowiednio do treści art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) w zw. z art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.). W konsekwencji, normą określoną w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie objęta sytuacja, w której dany podmiot (udziałowiec, akcjonariusz) wnosi posiadane udziały (akcje) spółki kapitałowej do nowoutworzonego podmiotu i dopiero wniesienie wkładu w postaci udziałów (akcji) warunkuje powstanie „spółki nabywającej”.

Z treści wniosku wynika, że w omawianej sprawie powyższy warunek zostanie spełniony. Wnioskodawca oraz Partner wniosą udziały w Spółce A oraz akcje w Spółce B do istniejącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Nabywającej) na podwyższenie jej kapitału zakładowego.

Zgodnie z art. 24 ust. 8b ww. ustawy – przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, jest podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Z kolei jak wynika z załącznika nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącego listę podmiotów, do których zastosowanie mają art. 23 ust. 1 pkt 38c i art. 24 ust. 8a i 8b ustawy, zakresem podmiotowym przy wymianie udziałów objęte zostały spółki utworzone według prawa polskiego, określane jako: „spółka akcyjna”, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (poz. 29). Ta przesłanka również została spełniona w rozpatrywanej sprawie.

Ponadto warunki omawianego zwolnienia na podstawie art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy bezwzględnie rozpatrywać oddzielnie w stosunku do każdego wspólnika spółki kapitałowej, który wnosi udziały (akcje) do innej spółki.

Organ podatkowy zauważa, że zgodnie z art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jej przepisy dotyczą opodatkowania osób fizycznych. Podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych nie są łącznie wspólnicy spółki, ale zawsze każdy z nich odrębnie. Skoro każdy ze wspólników jest odrębnie podatnikiem podatku dochodowego, to skutki podatkowe związane z wymianą udziałów (akcji), należy rozpatrzyć odrębnie u każdego ze wspólników. Zatem nie można skutków wynikających z wymiany udziałów (akcji) dokonanej łącznie przez dwóch wspólników odnieść do skutków podatkowych wynikających z przepisu art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwrócić należy uwagę na fakt, że nawet zawierając wspólnie z pozostałymi wspólnikami transakcję wniesienia udziałów (akcji) w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, każdy z tych wspólników działa we własnym imieniu a więc każdy z nich dokonuje odrębnej transakcji wniesienia aportu. Nie zmienia tego okoliczność, że w tym samym czasie podobny zamiar towarzyszy pozostałym wspólnikom. Stronami każdej takiej transakcji jest jeden ze wspólników – właściciel wnoszonych udziałów (akcji) i spółka nabywająca taki wkład. To oznacza, że odwołanie się w art. 24 ust. 8a ustawy do liczby mnogiej czyli „wspólników” miało na celu jedynie wskazanie adresatów zawartej w tym przepisie normy prawnej a nie służyło określaniu warunków stosowania zwolnienia.

Przepis art. 24 ust. 8a ustawy nie jest zresztą jedynym przepisem w tej ustawie, w którym ustawodawca posługuje się liczbą mnogą przy określeniu adresata normy. Powyższe wnioski potwierdza również jednoczesne użycie w art. 24 ust. 8a ustawy pojęcia „transakcja” w liczbie pojedynczej a więc wskazującej na konieczność rozpatrywania zwolnienia w odniesieniu do każdego ze wspólników dokonujących czynności wniesienia aportu z osobna.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca posiada udziały w Spółce A i akcje w Spółce B, które nie reprezentują bezwzględnej większości praw głosu na zgromadzeniu wspólników Spółki A i na zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki B. Oprócz Wnioskodawcy udziałowcem Spółki A i akcjonariuszem Spółki B jest Partner – osoba fizyczna – który posiada udziały Spółki A i akcje Spółki B reprezentujące bezwzględną większość praw głosu w Spółce A i w Spółce B. Wnioskodawca oraz Partner planują wniesienie udziałów w Spółce A i akcji w Spółce B na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki Nabywającej. Nie przewiduje się częściowej zapłaty w gotówce.

Przy czym najpierw na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Nabywającej to wyłącznie Partner dokona transakcji wymiany posiadanych udziałów Spółki A i akcji Spółki B ze Spółką Nabywającą. Następnie, po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Nabywającej, na podstawie kolejnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Nabywającej, Wnioskodawca dokona transakcji wymiany wszystkich posiadanych udziałów Spółki A i akcji Spółki B ze Spółką Nabywającą. W związku z przeniesieniem na rzecz Spółki Nabywającej swoich udziałów w Spółce A i akcji w Spółce B, Wnioskodawca obejmie określoną ilość udziałów w Spółce Nabywającej.

Spółka Nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce A i w Spółce B już w wyniku otrzymania od Partnera udziałów Spółki A i akcji Spółki B, co znajdzie potwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Natomiast udziały i akcje otrzymane od Wnioskodawcy zwiększą liczbę posiadanych udziałów w Spółce A i akcji w Spółce B ponad uzyskaną już wcześniej bezwzględną większość praw głosu w spółce A i w spółce B.

Wskazać zatem należy, że jeżeli istotnie w momencie nabywania od Wnioskodawcy udziałów w Spółce A i akcji w Spółce B Spółka Nabywająca będzie już posiadała bezwzględną większość praw głosu w Spółce A i w Spółce B, to po stronie Wnioskodawcy – stosownie do art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie powstanie przychód z tytułu objęcia udziałów w Spółce Nabywającej.

Podsumowując, z uwagi na uregulowania prawne, a także treść przedstawionego zdarzenia przyszłego – zgodnie z którym w wyniku nabycia od Wnioskodawcy posiadanych przez niego udziałów w Spółce A i akcji w Spółce B, Spółka Nabywająca (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) posiadająca już bezwzględną większość praw głosu w Spółce A i w Spółce B, zwiększy ilość udziałów/akcji w tej spółce – zastosowanie znajdzie wyłączenie z przychodów, o którym mowa w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co skutkować będzie tym, że po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do przywołanych przez Wnioskodawcę interpretacji Ministra Finansów Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Odnosząc się natomiast do przywołanych przez Wnioskodawcę wyroków należy zaznaczyć, że orzeczenia sądowe nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i są wiążące jedynie w sprawach, w których zapadły.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.