IBPB-1-2/4510-259/15/MS | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka X w Singapurze jest zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 ustawy o CIT?
IBPB-1-2/4510-259/15/MSinterpretacja indywidualna
 1. spółka kapitałowa
 2. spółka zagraniczna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 10 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 15 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Spółka X w Singapurze jest zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia czy Spółka X w Singapurze jest zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) jest spółką kapitałową, będącą polskim rezydentem podatkowym i podlegającą na terytorium Polski nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka posiada 90% udziałów Spółki X zarejestrowanej 19 czerwca 2015 r. w Singapurze. Spółka ta jest spółką z odpowiedzialnością ograniczoną do wartości kapitału nominalnego. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki X będzie ogólny handel hurtowy, w tym import i eksport. Spółka ta nie będzie osiągać przychodów z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), a pozostałe przychody (pasywne) nie będą stanowiły 50% przychodów tej Spółki. Podatek dochodowy od osób prawnych w Singapurze dla nowych firm w ciągu pierwszych trzech lat działalności uzależniony jest od wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu i wynosi od 0% do 17% (dane ze strony www.singapur.msz.gov.pl).

Istotne elementy zdarzenia przyszłego zawarto także w stanowisku stwierdzając, że Spółka X nie będzie osiągać przychodów z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), a pozostałe przychody (pasywne) wymienione w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będą stanowiły 50% przychodów Spółki X.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka X w Singapurze jest zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 ustawy o CIT... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka X nie będzie zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), ponieważ:

 • nie spełnia warunku określonego w art. 24a ust. 3 pkt 1;
  Spółka X ma siedzibę i zarząd w Singapurze, który to kraj nie jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 600),
 • nie spełnia warunku określonego w art. 24a ust. 3 pkt 2;
  Między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru została zawarta umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (umowa z dnia 4 listopada 2012 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 443),
 • nie spełnia łącznie warunków wymienionych w art. 24a ust. 3 pkt 3;
  • spełnia warunek określony w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. a; Spółka posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, więcej niż 25% udziałów w kapitale Spółki X,
  • nie spełnia warunku określonego w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b Spółka X nie będzie osiągać przychodów z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), a pozostałe przychody (pasywne) wymienione w tym artykule nie będą stanowiły 50% przychodów tej Spółki,
  • ocena, czy warunek określony w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c będzie spełniony, na obecnym etapie jest niemożliwa, gdyż Spółka X nie podjęła jeszcze działalności, a stawki podatku dochodowego w Singapurze uzależnione są od wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z dniem l stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie przez polskich podatników dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne spółki kontrolowane (Controlled Foreign Corporation – CFC). Tym samym do polskiego systemu podatkowego wprowadzony został mechanizm zwalczania nadużyć podatkowych polegających na wykazywaniu dochodu generowanego z działalności prowadzonej w danym kraju, jako dochodu podmiotów podlegających jurysdykcji podatkowej państw stosujących preferencyjne zasady opodatkowania.

Zgodnie z art. 24a ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
  -stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Z powyższych przepisów wynika, że zagraniczna spółka kontrolowana została zdefiniowana przez odwołanie się przez ustawodawcę do kryteriów dotyczących:

 • kraju siedziby lub miejsca zarządu zagranicznej spółki,
 • zawarcia umów międzynarodowych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską lub Unią Europejską a państwem/państwami rezydencji podmiotu o jakim mowa w powołanym wcześniej art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • stopnia powiązania takiej spółki z polskim rezydentem, wynikającego z udziału w jej kapitale, w prawach głosu w jej organach kontrolnych lub stanowiących lub w prawie do udziału w zysku zagranicznej jednostki,
 • stawki podatku dochodowego obowiązującej w państwie jej rezydencji podatkowej,
 • rodzaju uzyskiwanych przez zagraniczną spółką przychodów.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Spółka X posiada siedzibę i zarząd w Singapurze. Kraj ten nie został wymieniony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 600). Ponadto między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru została zawarta umowa z dnia 4 listopada 2012 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz protokół do tej umowy (Dz.U. z 2014 r. poz. 443).

Zgodnie z art. 25 ust. 1 tej umowy, właściwe organy Umawiających się Państw będą wymieniały takie informacje, które mogą mieć istotne znaczenie dla stosowania postanowień niniejszej Umowy albo dla wykonywania lub wdrażania wewnętrznego ustawodawstwa dotyczącego podatków bez względu na ich rodzaj i nazwę, nałożonych przez Umawiające się Państwa lub ich jednostki terytorialne albo władze lokalne w zakresie, w jakim opodatkowanie to nie jest sprzeczne z Umową. Wymiana informacji nie jest ograniczona postanowieniami artykułów 1 i 2.

Z powyższego wynika, że Spółka X nie spełnia warunków określonych w art. 24a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Do uznania spółki za zagraniczna spółkę kontrolowaną konieczne jest również spełnienie łącznie trzech warunków wymienionych w art. 24a ust. 3 pkt 3 ww. ustawy.

Z zawartych we wniosku informacji wynika, że Spółka X nie spełnia jednego z warunków wskazanych w powyższych artykule, bowiem nie będzie osiągać przychodów z dywidend i innych przychodów z udziałów w zyskach osób prawnych a pozostałe przychody wymienione w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b nie będą stanowiły 50% jej przychodów.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że Spółka X nie może zostać uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną, bowiem nie spełnia warunku zawartego w art. 24a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz łącznie trzech warunków wymienionych w art. 24a ust. 3 pkt 3 ww. ustawy.

Stanowisko Spółki należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania Nr 2 wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

spółka kapitałowa
ILPB1/4511-1-78/15-2/AA | Interpretacja indywidualna

spółka zagraniczna
IPPB2/4511-377/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.