IBPB-1-1/4511-636/15/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w wyniku rozwiązania spółki niebędącej osobą prawną powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej
IBPB-1-1/4511-636/15/BKinterpretacja indywidualna
  1. likwidacja
  2. przekształcanie
  3. spółka kapitałowa
  4. spółka osobowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 października 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 21 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w wyniku rozwiązania spółki niebędącej osobą prawną powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w wyniku rozwiązania spółki niebędącej osobą prawną powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamierza objąć udziały w spółce kapitałowej (dalej: „Spółka Kapitałowa”), w której będzie wspólnikiem. W związku z objęciem udziałów Wnioskodawca wniesie do Spółki Kapitałowej wkład niepieniężny (aport) w postaci udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka 1”).

W przyszłości Spółka kapitałowa dokona odpłatnego zbycia udziałów w Spółce 1, a następnie zostanie przekształcona w spółkę osobową (dalej: „Spółka osobowa”). Spółka osobowa będzie prowadzić działalność gospodarczą.

Za środki pieniężne uzyskane ze zbycia udziałów w Spółce 1, Spółka kapitałowa lub Spółka osobowa powstała w wyniku przekształcenia, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nabędzie odpłatnie na podstawie np. umowy sprzedaży różne składniki majątkowe (np. nieruchomości, prawa majątkowe, papiery wartościowe, inne instrumenty finansowe, zwane dalej łącznie: „Aktywa”).

W przyszłości Spółka osobowa zostanie rozwiązana (w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki osobowej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego). W związku z rozwiązaniem Spółki osobowej i podziałem jej majątku niektóre z Aktywów przypadną Wnioskodawcy. Aktywa te w przyszłości mogą być przedmiotem odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę, przy czym zbycie to może nastąpić w okresie od dnia ustania bytu prawnego Spółki osobowej do dnia, w którym upływa 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki osobowej (ustanie jej bytu prawnego).

Wydatki na nabycie Aktywów nie zostaną zaliczone przez Spółkę kapitałową lub Spółkę osobową jak również przez Wnioskodawcę przed dniem odpłatnego zbycia do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochodem z odpłatnego zbycia Aktywów otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z rozwiązaniem Spółki osobowej i podziałem jej majątku, gdy zbycie to nastąpi w okresie od dnia ustania bytu prawnego Spółki osobowej do dnia, w którym upływa 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja Spółki osobowej (ustanie jej bytu prawnego) będzie różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia, a wydatkami poniesionymi przez Spółkę kapitałową lub Spółkę osobową na nabycie Aktywów...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej „ustawa o PIT”), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 5a pkt 26 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędącą osobą prawną, to przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 5b ust. 2 ustawy o PIT).

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o PIT, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja (...) spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 24 ust. 3d ustawy o PIT, dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę; przepisy art. 22 ust. 8a stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 22 ust. 8a ustawy o PIT, w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw będących przedmiotem wkładu do takiej spółki za koszt uzyskania przychodu uważa się:

  1. wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4, pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki,
  2. wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych prawnych spółki.

Według Wnioskodawcy, dochodem z odpłatnego zbycia Aktywów otrzymanych przez niego w związku z rozwiązaniem Spółki osobowej i podziałem jej majątku, gdy zbycie to nastąpi w okresie od dnia ustania bytu prawnego Spółki osobowej do dnia, w którym upływa 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja Spółki osobowej (ustanie jej bytu prawnego) będzie różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia, a wydatkami poniesionymi przez Spółkę kapitałową lub Spółkę osobową na nabycie Aktywów.

Na potwierdzenie ww. stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie nadmienić należy, że stosownie do treści wskazanych we wniosku przepisów przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej były wyłącznie skutki podatkowe odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w wyniku rozwiązania spółki niebędącej osobą prawną (w rozumieniu art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej. Nie była natomiast przedmiotem interpretacji kwestia dotycząca ustalenia źródła przychodów do jakiego spółka osobowa (przed rozwiązaniem) zaliczała pożytki ze wskazanych we wniosku Aktywów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.