DD9.8220.2.134.2015.BRT | Interpretacja indywidualna

Zbycie udziałów oraz likwidacja spółki kapitałowej.
DD9.8220.2.134.2015.BRTinterpretacja indywidualna
  1. kapitały pieniężne
  2. likwidacja
  3. spółka kapitałowa
  4. udział
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 13 lipca 2015 r. Nr ILPB2/4511-1-372/15-3/JK, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2015 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki kapitałowej, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 13 lipca 2015 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki kapitałowej. Interpretacja wydana została na wniosek Pana z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: Ustawa PIT).

Wnioskodawca wniósł do spółki akcyjnej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: S.A.) wkład niepieniężny w postaci prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa (dalej: Przedsiębiorstwo) obejmując w zamian określony pakiet akcji S.A. (dalej: Akcje).

Wnioskodawca planuje wniesienie Akcji do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Spółka z o. o.). W zamian za wkład w postaci Akcji, Wnioskodawca obejmie udziały Spółki z o. o. (dalej: Udziały). W związku ze spełnieniem wszystkich warunków określonych w art. 24 ust. 8a Ustawy PIT transakcja wniesienia Akcji w formie wkładu niepieniężnego do Spółki z o. o. będzie kwalifikowana jako wymiana udziałów o której mowa w art. 24 ust. 8a Ustawy PIT.

Spółka z o. o. zostanie w przyszłości przekształcona w spółkę jawną bądź komandytową (dalej: Spółka Osobowa) w trybie określonym w art. 551 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm. dalej: KSH).

Wnioskodawca będzie uczestniczył w przekształceniu i stanie się jednym ze wspólników Spółki Osobowej.

W zależności m.in. od wyników oraz planów inwestycyjnych związanych z działalnością prowadzoną w ramach Spółki Osobowej Wnioskodawca zakłada, że ponownie może dojść do zmiany formy prawnej prowadzonej działalności i Spółka Osobowa (jawna lub komandytowa) zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną (dalej: Spółka Kapitałowa) w trybie określonym w art. 551 i n. KSH, Wnioskodawca będzie uczestniczył w przekształceniu Spółki Osobowej i stanie się jednym ze wspólników Spółki Kapitałowej posiadając udziały lub akcje Spółki Kapitałowej.

W przyszłości, w związku z częściowym lub całkowitym wycofaniem się Wnioskodawcy z planowanych Inwestycji, możliwa jest realizacja następujących działań:

  1. Zbycie przez Wnioskodawcę udziałów lub akcji Spółki Kapitałowej;
  2. Likwidacja Spółki Kapitałowej.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w związku z odpłatnym zbyciem udziałów lub akcji Spółki Kapitałowej...
  2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić dochód do opodatkowania w związku z likwidacją Spółki Kapitałowej...

Organ upoważniony wskazał, że „przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2 przedstawione we wniosku. Natomiast w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 1 w dniu 13 lipca 2015 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie – interpretacja indywidualna nr ILBP2/4511-1-372/15-2/JK.

Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do pytania nr 2 - ewentualny dochód po stronie Wnioskodawcy w związku z likwidacją Spółki Kapitałowej będzie odpowiadał nadwyżce wartości majątku otrzymanego przez Wnioskodawcę ponad przyjętą dla celów podatkowych wartość składników Przedsiębiorstwa wynikającą z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1 Ustawy PIT określoną na dzień objęcia Akcji, nie wyższą jednak niż wartość nominalną Akcji.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 3 Ustawy PIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Zgodnie jednak z art. 21 ust. 1 pkt 50a Ustawy PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach osoby prawnej.

W ocenie Wnioskodawcy, koszt nabycia udziałów lub akcji Spółki Kapitałowej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50a Ustawy PIT należy ustalić w oparciu o te same zasady jakie zostały wskazane w ramach uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1. Sekwencja podejmowanych działań prowadzi do tego, że ewentualny dochód po stronie Wnioskodawcy w związku z likwidacją Spółki Kapitałowej będzie odpowiadał nadwyżce wartości majątku otrzymanego przez Wnioskodawcę ponad przyjętą dla celów podatkowych wartość składników Przedsiębiorstwa wynikającą z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1 Ustawy PIT określoną na dzień objęcia Akcji, nie wyższą jednak niż wartość nominalną Akcji.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 13 lipca 2015 r. Nr ILPB2/4511-1-372/15-3/JK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy, za nieprawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Natomiast przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki.

Z treści art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, w tym z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e (art. 30a ust. 6 ustawy).

Jednocześnie stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach osoby prawnej.

W świetle powyższych regulacji prawnych oraz przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, w przypadku otrzymania majątku w związku z likwidacją spółki kapitałowej opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlega przychód (art. 30a ust. 1 pkt 4 w związku z art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy). Zgodnie z art. 30a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 w związku z art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Natomiast stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy, zwolniona z opodatkowania jest wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach osoby prawnej. W opisanym zdarzeniu przyszłym, biorąc pod uwagę, że przekształcenia ustrojowe podmiotu gospodarczego, a także wymiana akcji na udziały w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 8a ustawy, są neutralne dla podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze zbyciem udziałów (akcji), kosztem nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy, jest koszt ustalony w oparciu o art. 22 ust. 1f pkt 2 tej ustawy. Przepis ten stanowi, iż w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a.

W związku z powyższym w przypadku podziału majątku likwidowanej spółki kapitałowej, ustalony na podstawie tego przepisu koszt należy przyjąć jako koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w wysokości przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa wynikającej z urządzeń księgowych, określonej na dzień objęcia akcji, nie wyższej jednak niż nominalna wartość akcji objętych za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, z dnia ich objęcia. Tak ustalona wartość kosztu stanowi kwotę zwolnioną z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy.

W konsekwencji stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, jest prawidłowe.

Zatem należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, że dochodem w związku z likwidacją spółki kapitałowej będzie „nadwyżka wartości majątku otrzymanego przez Wnioskodawcę ponad wartość akcji spółki akcyjnej (S.A.) przekazanych jako wkład niepieniężny do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”, jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.