3063-ILPB2.4510.86.2016.2.ŁM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna z tytułu wartości ewentualnych niepodzielonych zysków wypracowanych przez spółkę kapitałową przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy oraz obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna z tytułu wartości innych niż niepodzielone zyski wypracowane przez spółkę kapitałową przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2016 r. (data wpływu 9 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna z tytułu wartości ewentualnych niepodzielonych zysków wypracowanych przez spółkę kapitałową przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy – jest prawidłowe,
  • obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna z tytułu wartości innych niż niepodzielone zyski wypracowane przez spółkę kapitałową przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna z tytułu wartości ewentualnych niepodzielonych zysków wypracowanych przez spółkę kapitałową przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy,
  • obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna z tytułu wartości innych niż niepodzielone zyski wypracowane przez spółkę kapitałową przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy.
We wniosku przedstawiono następujące opisy zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: Spółka lub Spółka zależna).

W przyszłości większościowym udziałowcem w Spółce zależnej będzie inna spółka kapitałowa podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Jednocześnie w przyszłości Spółka zależna zostanie przekształcona w spółkę osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna (dalej: Spółka osobowa). Wskazane przekształcenie Spółki zależnej w Spółkę osobową nastąpi na podstawie stosownych przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, ze zm.; dalej: KSH).

W wyniku przekształcenia, Spółce osobowej będą przysługiwały wszystkie prawa i obowiązki przekształcanej Spółki zależnej. Jednocześnie, majątek Spółki zależnej stanie się w całości majątkiem Spółki osobowej, która będzie kontynuować dotychczasową działalność w zmienionej formie prawnej jako osobowa spółka handlowa.

Niewykluczone, że część kapitału zapasowego bądź rezerwowego przekształcanej Spółki zależnej mogą stanowić zyski z lat ubiegłych wygenerowane przez Spółkę zależną i przekazane na kapitał zapasowy/rezerwowy. W momencie przekształcenia Spółka zależna może również posiadać zyski/straty bieżące, tj. wypracowane/poniesione od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia.

W wyniku przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę osobową nie dojdzie do zwiększenia majątku spółki (wartość kapitałów własnych Spółki zależnej nie ulegnie zmianie w związku z przekształceniem).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę osobową Spółka osobowa powstała z przekształcenia Spółki zależnej, jako płatnik, będzie zobowiązana do pobrania oraz odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych od wartości ewentualnych niepodzielonych zysków wypracowanych przez Spółkę zależną przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy?
  2. Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę osobową Spółka osobowa powstała z przekształcenia Spółki zależnej, jako płatnik, będzie zobowiązana do pobrania oraz odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych od wartości innych niż niepodzielone zyski wypracowane przez Spółkę zależną przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy?

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę osobową Spółka osobowa powstała z przekształcenia Spółki zależnej, jako płatnik, będzie zobowiązana do pobrania oraz odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych wyłącznie od wartości ewentualnych niepodzielonych zysków wypracowanych przez Spółkę zależną przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę osobową Spółka osobowa powstała z przekształcenia Spółki zależnej, jako płatnik, nie będzie zobowiązana do pobrania oraz odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych od wartości innych niż niepodzielone zyski wypracowane przez Spółkę zależną przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy.

Uzasadnienie do pytania nr 1 i 2.

Zgodnie z art. 551 § 1 KSH, spółka może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). W myśl art. 553 § 1 KSH, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 KSH). Jednocześnie wskutek przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową kwoty kapitałów spółki przekształcanej stają się składową częścią majątku spółki osobowej jako wkład do tej spółki.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613, ze zm.; dalej: Ordynacja podatkowa). Zgodnie z art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej i oznacza przejście wszystkich praw i obowiązków z jednego podmiotu na inny podmiot.

Kwestia przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową została uregulowana także w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej.

Stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Z kolei art. 26 ust. 6 powołanej ustawy wskazuje, że spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania. Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. W terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru.

Uzasadnienie do pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy kwestia powstania po stronie Spółki osobowej obowiązku pobrania i przekazania podatku dochodowego od osób prawnych na rachunek właściwego urzędu skarbowego jest uzależniona od powstania po stronie podatnika, tj. wspólnika będącego osobą prawną, przychodu (dochodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wykładnia powołanego przepisu ww. ustawy prowadzi natomiast do wniosku, że w przypadku przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę osobową jedyną kategorią podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych u wspólnika przekształcanej spółki jest wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej.

Powyższe oznacza, że Spółka osobowa jako spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki zależnej będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jedynie wówczas, gdy przekształcana Spółka zależna wykaże na dzień przekształcenia niepodzielone zyski (w tym zyski bieżące, wypracowane od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia), bądź też w przeszłości przekazała wypracowane zyski na kapitały inne niż kapitał zakładowy. Jedynie w takiej sytuacji Spółka osobowa będzie zobowiązana do pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ww. niepodzielonych zysków (w tym zysków bieżących oraz zysków przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy) na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, w związku z planowanym przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę osobową Spółka osobowa powstała z przekształcenia Spółki zależnej, jako płatnik, będzie zobowiązana do pobrania oraz odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych wyłącznie od wartości ewentualnych niepodzielonych zysków wypracowanych przez Spółkę zależną przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy.

Uzasadnienie do pytania nr 2.

Mając na uwadze uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy przedstawione w zakresie pytania 1 (które w odpowiednim zakresie jest uzasadnieniem stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 2) należy uznać, że w sytuacji, gdy przekształcana Spółka zależna nie wykaże na dzień przekształcenia niepodzielonych zysków, bądź nie przekazała w przeszłości zysków na kapitały inne niż kapitał zakładowy, Spółka osobowa powstała z przekształcenia Spółki zależnej jako płatnik nie będzie zobowiązana do pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych na rachunek urzędu skarbowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyłącznie zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę zależną przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy będą stanowić dla będącego osobą prawną wspólnika Spółki zależnej przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę osobową. Powstanie po stronie podatnika przychodu (dochodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych warunkuje powstanie obowiązku Spółki osobowej do pobrania i przekazania podatku dochodowego od osób prawnych na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Jeżeli zatem przekształcana Spółka zależna nie wykaże na dzień przekształcenia niepodzielonych zysków oraz nie przekazała w przeszłości zysków na kapitały inne niż kapitał zakładowy, a więc w sytuacji gdy w momencie przekształcenia Spółki zależnej po stronie podatnika nie powstanie przychód (dochód) o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka osobowa nie będzie w ogóle zobowiązana do pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych w związku z przekształceniem Spółki zależnej.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę osobową Spółka osobowa powstała z przekształcenia Spółki zależnej nie będzie zobowiązana do pobrania oraz odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych od wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę zależną przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna z tytułu wartości ewentualnych niepodzielonych zysków wypracowanych przez spółkę kapitałową przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna z tytułu wartości innych niż niepodzielone zyski wypracowane przez spółkę kapitałową przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres Izba Administracji skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.