3063-ILPB1-3.4510.42.2016.1.KP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2016 r. (data wpływu 27 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A” jest spółką kapitałową (dalej jako „Wnioskodawca”) wchodzącą w skład międzynarodowej grupy kapitałowej G (dalej jako „Grupa”). Wnioskodawca jest komandytariuszem w „B” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej jako „SPK”). Komplementariuszem w SPK jest Z spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Wspólnik”). SPK nie posiada innych wspólników poza Wnioskodawcą oraz Wspólnikiem (dalej jako „Wspólnicy”). Wspólnik również należy do Grupy.

Siedzibą Wnioskodawcy, SPK oraz Wspólnika jest C. Wnioskodawca i Wspólnik podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce, bez względu na miejsce ich osiągania.

Wspólnicy rozważają podjęcie uchwały o przekształceniu SPK w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka Przekształcona”) (dalej jako „Przekształcenie”). Na skutek dokonania Przekształcenia Wspólnicy zostaną wspólnikami Spółki Przekształconej. Udziały w Spółce Przekształconej zostaną przydzielone Wspólnikom według proporcji odpowiadającej wysokości wniesionych przez nich wkładów do Wnioskodawcy. Na skutek dokonania Przekształcenia majątek SPK nie zostanie przeniesiony na żaden inny podmiot. Przekształcenie nie spowoduje również zwiększenia majątku Spółki Przekształconej w porównaniu z majątkiem, którym dysponować będzie na dzień dokonania Przekształcenia SPK. W szczególności w związku z Przekształceniem nie jest planowane wnoszenie przez Wspólników dodatkowych wkładów do Spółki Przekształconej.

W ramach Przekształcenia nie przewiduje się dokonywania wypłat na rzecz Wspólników.

Na moment dokonania Przekształcenia w SPK mogą znajdować się niepodzielone pomiędzy Wspólników zyski z lat ubiegłych oraz zysk odnoszący się do roku, w którym nastąpi Przekształcenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na skutek Przekształcenia po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w podatku dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy na skutek Przekształcenia po jego stronie nie powstanie przychód w podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem żaden z przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992, Nr 21, poz. 86 ze zm. dalej jako „UPDOP”) nie wiąże ze zdarzeniem obejmującym przekształcenie spółek komandytowych w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstania przychodu bądź innego przysporzenia po stronie wspólników tych spółek. Stanowisko Wnioskodawcy uzasadniają przedstawione poniżej argumenty.

Katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych został zawarty w art. 12 ust. 1 UPDOP. Użycie we wskazanym przepisie zwrotu „w szczególności” oznacza, że zawarte w nim wyliczenie nie ma charakteru enumeratywnego, a wymienione typy przychodów stanowią wyłącznie przykładowe rodzaje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym katalog przychodów zawarty w art. 12 ust. 1 UPDOP stanowi katalog otwarty obejmujący swoim zakresem wszystkie rodzaje przychodów. Pojęcie przychodów nie zostało jednak zdefiniowane na gruncie przepisów UPDOP. W związku z powyższym należy odwołać się do definicji stworzonych przez przedstawicieli doktryny prawa podatkowego.

W myśl powszechnie akceptowanej definicji przychód na gruncie UPDOP stanowi każde definitywne przysporzenie majątkowe podatnika (K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter (red.), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2016, komentarz do art. 12, część 1 nb. 3). Wskazane przysporzenie może albo zwiększać aktywa podatnika albo zmniejszać jego pasywa. Definicja ta jest również akceptowana przez judykaturę (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 1246/11). Tym samym należy uznać, że na gruncie UPDOP za przychód uważa się kategorie wymienione w art. 12 ust. 1 UPODP oraz inne definitywne przysporzenia majątkowe.

W opinii Wnioskodawcy, w wyniku Przekształcenia nie wystąpi po jego stronie żadne definitywne przysporzenie zwiększające jego aktywa lub zmniejszające jego pasywa, w szczególności w momencie przekształcenia kapitałów SPK na kapitał zakładowy Spółki Przekształconej, w którym udziały zostaną objęte przez Wnioskodawcę. Za przysporzenie Wnioskodawcy nie mogą być także uznane niepodzielone zyski SPK. Na skutek Przekształcenia wskazane zyski nie zostaną bowiem przeniesione na Wnioskodawcę, ale pozostaną w Spółce Przekształconej.

Przepisy UPDOP nie określają wprost żadnych skutków podatkowych przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną w spółkę kapitałową. Jedyny przepis, który wiąże fakt powstania przychodu podatkowego w związku z objęciem udziałów w spółce z o.o., dotyczy sytuacji, w której udziały są obejmowane w zamian za wkład niepieniężny, tj. art. 12 ust. 1 pkt 7 UPDOP. W opinii Wnioskodawcy Przekształcenie nie mieści się jednak w zakresie hipotezy art. 12 ust. 1 pkt 7 UPDOP. Przekształcenie stanowi bowiem czynność rodzajowo inną niż wkład niepieniężny w świetle przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037, ze zm., dalej jako „KSH”). Ponadto w przypadku przekształceń przeprowadzanych na podstawie przepisów Działu III KSH objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała na skutek przekształcenia, nie następuje w zamian za wkład. Z uwagi na powyższe art. 12 ust. 1 pkt 7 UPDOP nie może zostać zastosowany w przypadku Przekształcenia.

Zastosowania w przedstawionej sytuacji nie znajdzie również art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP, bowiem w hipotezie zawartej w tym przepisie normy prawnej mieszczą się jedynie przypadki przekształcania spółek w spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Reasumując, z uwagi na fakt, że w UPDOP brak jest przepisu, który wiązałby powstanie przychodu z aktem przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową, a także z uwagi na niepowstanie jakiegokolwiek przysporzenia po stronie Wnioskodawcy związanego z Przekształceniem, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zaprezentowane powyżej stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się do skutków podatkowych Przekształcenia znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, m.in. w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 2 marca 2016 r. wydanej przez Dyrektora Izb Skarbowej w Warszawie o sygn. IPPB1/4511-3/16-2/MM, indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 10 czerwca 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej Warszawie o sygn. IPPB5/4510-280/15-2/IŚ oraz indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 18 września 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o sygn. ITPB4/423-98/13/MT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenie sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że – zdaniem Organu – teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w tym postępowaniu. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację. Natomiast odwołanie się do publikacji podatkowej, jako że co do zasady nie stanowi ona źródła prawa, także nie jest wiążące dla organu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.