1061-IPTPB3.4511.796.2016.2.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytu3u zbycia udzia3ów w celu ich dobrowolnego umorzenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z póYn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporz1dzenia Ministra i Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Lodzi dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 wrzeonia 2016 r. (data wp3ywu 30 wrzeonia 2016 r.), uzupe3nionego pismem z dnia 28 listopada 2016 r. (data wp3ywu 2 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytu3u zbycia udzia3ów w celu ich dobrowolnego umorzenia – jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 wrzeonia 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uwagi na braki wniosku, Organ podatkowy na podstawie art. 169 § 1 w zwi1zku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z póYn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 24 listopada 2016 r., nr 1061-IPTPB3.4511.796.2016.1.MK (doreczonym w dniu 28 listopada 2016 r.), wezwa3 Wnioskodawce do jego uzupe3nienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 2 grudnia 2016 r. wp3yne3o uzupe3nienie wniosku (nadane w dniu 28 listopada 2016 r.).

We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e:

Wnioskodawca jest osob1 fizyczn1 posiadaj1c1 w Polsce miejsce zamieszkania oraz podlegaj1c1 w Polsce nieograniczonemu obowi1zkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca jest równie? jedynym wspólnikiem spó3ki z ograniczon1 odpowiedzialnooci1, posiadaj1cej w Polsce siedzibe oraz miejsce zarz1du (dalej: „Spó3ka”).

Wnioskodawca by3 w3aocicielem 50 udzia3ów Spó3ki objetych przez Wnioskodawce przy utworzeniu Spó3ki w dniu 27 stycznia 1993 r. (rep. ....) w zamian za wk3ad pienie?ny do Spó3ki (dalej: „Udzia3y I”).

Wnioskodawca w dniu 3 wrzeonia 2015 r. naby3 te? od drugiego wspólnika 50 udzia3ów Spó3ki za cene 2 700 000 z3 (dalej: „Udzia3y II”). Wnioskodawca, na dzien z3o?enia wniosku, jest zatem w3aocicielem: Udzia3ów I oraz Udzia3ów II. Wszystkie udzia3y Spó3ki (w ilooci 100 udzia3ów) s1 równe i nie s1 uprzywilejowane (uprzywilejowanie Udzia3ów I zosta3o zlikwidowane po nabyciu Udzia3ów II przez Wnioskodawce). Cena za Udzia3y II uiszczana bedzie przez Wnioskodawce w ratach. Termin p3atnooci ostatniej raty przypada na dzien 31 grudnia 2020 r.

Wnioskodawca rozwa?a w przysz3ooci, ale przed dniem zap3aty ostatniej raty za Udzia3y II, dokonanie odp3atnego zbycia czeoci udzia3ów Spó3ki, w ilooci odpowiadaj1cej ilooci Udzia3ów II, na rzecz Spó3ki w celu dobrowolnego umorzenia udzia3ów bez obni?ania kapita3u zak3adowego Spó3ki (tj. z czystego zysku), zgodnie z art. 199 § 1 i § 6 ustawy z dnia 15 wrzeonia 2000 r. Kodeks spó3ek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z póYn. zm.; dalej: „KSH”).

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytania:

  1. Czy prawid3owe jest stanowisko Wnioskodawcy, ?e w zdarzeniu przysz3ym przedstawionym we wniosku, w wypadku odp3atnego zbycia przez Wnioskodawce udzia3ów Spó3ki, w ilooci odpowiadaj1cej liczbie Udzia3ów II, objetych/nabytych przez Wnioskodawce po ró?nych cenach objecia/nabycia, na moment odp3atnego zbycia posiadanych przez Wnioskodawce udzia3ów Spó3ki, w ilooci odpowiadaj1cej liczbie Udzia3ów II, bedzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokooci ustalonej przez Wnioskodawce jako cena nabycia Udzia3ów II?
  2. Czy prawid3owe jest stanowisko Wnioskodawcy, ?e w zdarzeniu przysz3ym przedstawionym we wniosku, w przypadku odp3atnego zbycia przez Wnioskodawce udzia3ów Spó3ki, w ilooci odpowiadaj1cej liczbie Udzia3ów II, na rzecz Spó3ki w celu ich dobrowolnego umorzenia, na moment zbycia udzia3ów Spó3ki w ilooci odpowiadaj1cej liczbie Udzia3ów II, bedzie uprawniony do rozpoznania jako koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych pe3nej ceny nale?nej za nabycie Udzia3ów II, nawet gdy cena za Udzia3y II jest p3acona przez Wnioskodawce w ratach i do dnia odp3atnego zbycia udzia3ów Spó3ki, w ilooci odpowiadaj1cej liczbie Udzia3ów II, nie zostanie jeszcze w ca3ooci zap3acona?

Zdaniem Wnioskodawcy, prawid3owe jest stanowisko, ?e w zdarzeniu przysz3ym przedstawionym we wniosku, w wypadku odp3atnego zbycia przez Wnioskodawce udzia3ów Spó3ki, w ilooci odpowiadaj1cej liczbie Udzia3ów II, objetych/nabytych przez Niego po ró?nych cenach objecia/nabycia, na moment odp3atnego zbycia posiadanych przez Wnioskodawce udzia3ów Spó3ki, w ilooci odpowiadaj1cej liczbie Udzia3ów II, bedzie On uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokooci ustalonej przez Wnioskodawce jako cena nabycia Udzia3ów II.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z póYn zm.; dalej: „ustawa o PIT”) Yród3ami przychodów s1 kapita3y pienie?ne i prawa maj1tkowe, w tym odp3atne zbycie praw maj1tkowych innych ni? wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o PIT.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PIT, za przychody z kapita3ów pienie?nych uwa?a sie przychody z odp3atnego zbycia udzia3ów (akcji) oraz papierów wartoociowych. Ponadto, zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT, dochodem z odp3atnego zbycia udzia3ów (akcji) jest ró?nica pomiedzy sum1 przychodów uzyskanych z tytu3u odp3atnego zbycia udzia3ów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów okreolonymi na podstawie m.in. art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT.

Zgodnie natomiast z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, nie uwa?a sie za koszty uzyskania przychodów wydatków na objecie lub nabycie udzia3ów albo wk3adów w spó3dzielni, udzia3ów (akcji) oraz papierów wartoociowych, a tak?e wydatków na nabycie tytu3ów uczestnictwa w funduszach kapita3owych; wydatki takie s1 jednak kosztem uzyskania przychodu z odp3atnego zbycia tych udzia3ów (akcji) oraz papierów wartoociowych, w tym z tytu3u wykupu przez emitenta papierów wartoociowych, a tak?e z odkupienia albo umorzenia tytu3ów uczestnictwa w funduszach kapita3owych.

Przepisy ustawy o PIT nie zawieraj1 regulacji wskazuj1cych na sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku zbywania udzia3ów sp. z o.o., które zosta3y objete/nabyte po ró?nych cenach objecia/nabycia. Co do zasady, udzia3y w sp. z o.o. o takich samych cechach prawnych nie podlegaj1 bowiem indywidualnemu oznaczeniu. Inaczej ma sie sytuacja w stosunku do akcji spó3ek akcyjnych, które oznacza sie w szczególnooci seri1 oraz indywidualnym numerem, zgodnie z art. 328 KSH. Tym samym, w przypadku zbycia (w tym zbycia w celu umorzenia) przez wspólnika spó3ki z o.o. czeoci posiadanych przez niego udzia3ów w tej spó3ce, nie jest mo?liwe wskazanie konkretnych udzia3ów podlegaj1cych zbyciu (umorzeniu).

Nadto, nale?y tak?e zwrócia uwage na to, ?e ?aden przepis ustawy o PIT nie wskazuje wprost w odniesieniu do przypadku odp3atnego zbycia (umorzenia) udzia3ów posiadanych przez wspólnika w spó3ce z o.o., wysokooa których wydatków poniesionych na objecie lub nabycie udzia3ów w tej spó3ce nale?y wzi1a pod uwage w kalkulacji kosztu uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytu3u zbycia czeoci udzia3ów spó3ki z o.o. w sytuacji, gdy udzia3y te obejmowane/nabywane by3y przez podatnika po ró?nych cenach objecia/nabycia.

Art. 24 ust. 10 ustawy o PIT stanowi ?e, je?eli podatnik dokonuje odp3atnego zbycia papierów wartoociowych nabytych po ró?nych cenach i nie jest mo?liwe okreolenie ceny nabycia zbywanych papierów wartoociowych, przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia stosuje sie zasade, ?e ka?dorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów wartoociowych nabytych najwczeoniej. Zasade, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje sie odrebnie dla ka?dego rachunku papierów wartoociowych.

Zgodnie z art. 30a ust. 3 ustawy o PIT, je?eli nie jest mo?liwa identyfikacja umarzanych albo wykupywanych lub w inny sposób unicestwianych tytu3ów uczestnictwa w funduszach kapita3owych, przyjmuje sie, ?e kolejno s1 to tytu3y uczestnictwa pocz1wszy od nabytych przez podatnika najwczeoniej (FIFO). Zasade, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje sie odrebnie dla ka?dego rachunku inwestycyjnego.

Jak stanowi art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych z odp3atnego zbycia papierów wartoociowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikaj1cych z tych instrumentów, z odp3atnego zbycia udzia3ów (akcji) oraz z tytu3u objecia udzia3ów (akcji) za wk3ad niepienie?ny w postaci innej ni? przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czeoa, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Zgodnie natomiast z art. 30b ust. 7 ustawy o PIT, przepis art. 30a ust. 3 ustawy o PIT stosuje sie odpowiednio.

Powy?sze przepisy ustawy o PIT wskazuj1 jednak jak nale?y ustalaa kolejnooa zbywania lub umarzania papierów wartoociowych (art. 24 ust. 10 ustawy o PIT) albo tytu3ów uczestnictwa w funduszach kapita3owych (art. 30a ust. 3 ustawy o PIT) nabytych po ró?nych cenach. Przepisy te nie odnosz1 sie jednak do zbywania objetych/nabytych po ró?nych cenach udzia3ów w sp. z o.o. Co prawda, art. 30b ust. 7 ustawy o PIT wskazuje, ?e przepis art. 30a ust. 3 ustawy o PIT stosuje sie odpowiednio. Wnioskodawca stoi jednak na stanowisku, ?e art. 30a ust. 3 w zw. z art. 30b ust. 7 ustawy o PIT nie znajdzie zastosowania w sprawie bed1cej przedmiotem wniosku. Zgodzia sie nale?y bowiem ze stanowiskiem Naczelnego S1du Administracyjnego (NSA) wyra?onym w wyroku z dnia 21 lutego 2014 r. (sygn. akt II FSK 480/12), zgodnie z którym: „zastosowanie w pierwszym z wymienionych przepisów techniki legislacyjnej odes3ania do drugiego z tych przepisów, nakazuje rozwa?enie interpretacyjnych implikacji takiego zabiegu. Istot1 odes3ania jest zastosowanie przepisu nale?1cego do innej instytucji prawnej ze wzgledu na podobienstwo pomiedzy instytucj1 regulowan1 przepisem odsy3aj1cym i instytucj1 regulowan1 przepisem, do którego nastepuje odes3anie, co powoduje jednak tak?e koniecznooa uwzglednienia ewentualnych ró?nic miedzy tymi instytucjami. W rezultacie odpowiednie zastosowanie przepisu mo?e polegaa na jego zastosowaniu wprost, zastosowaniu z odpowiednimi modyfikacjami lub na odmowie jego zastosowania ze wzgledu na okreolone ró?nice (por. L. Morawski, „Zasady wyk3adni prawa”, Torun 2010, str. 244)”.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, ?e wskazane w art. 30b ust. 7 ustawy o PIT „odpowiednie stosowanie” przepisu art. 30a ust. 3 ustawy o PIT oznacza, i? przepis art. 30b ust. 7 ustawy o PIT nie stosuje sie do odp3atnego zbycia udzia3ów w spó3kach z o.o. Przepis art. 30b ust. 7 ustawy o PIT stosuje sie do odp3atnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikaj1cych z tych instrumentów. Przepis art. 30b ust. 7 ustawy o PIT w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu przy odp3atnym zbyciu nie obejmuje zatem: zbycia papierów wartoociowych, w tym akcji spó3ek akcyjnych (w tym przypadku ma zastosowanie norma z art. 24 ust. 10 ustawy o PIT), oraz zbycia udzia3ów w spó3kach z o.o. (tu brak jest normy i to podatnik okreola koszty uzyskania przychodu, gdy? do odp3atnego zbycia udzia3ów spó3ki z o.o. nie ma te? zastosowania, nawet w drodze analogii, przepis art. 24 ust. 10 ustawy o PIT, dotycz1cy papierów wartoociowych (a wiec m.in. akcji), pomimo tego, ?e spó3ka akcyjna jako spó3ka kapita3owa jest przecie? konstrukcyjnie najbli?ej spó3ki z o.o. Ustawodawca zatem owiadomie nie obj13 udzia3ów spó3ki z o.o. zasad1 zawart1 w przepisie art. 24 ust. 10 ustawy o PIT).

W takiej sytuacji, zdaniem Wnioskodawcy, w wypadku zbycia przez Wnioskodawce udzia3ów Spó3ki, w ilooci odpowiadaj1cej liczbie Udzia3ów II, objetych/nabytych przez Wnioskodawce po ró?nych cenach objecia/nabycia, na moment odp3atnego zbycia posiadanych przez Wnioskodawce udzia3ów Spó3ki, w ilooci odpowiadaj1cej liczbie Udzia3ów II, Wnioskodawca bedzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustalonej przez Wnioskodawce wysokooci jako cena nabycia Udzia3ów II.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawid3owe jest stanowisko Wnioskodawcy, ?e w zdarzeniu przysz3ym przedstawionym we wniosku, w przypadku odp3atnego zbycia przez Wnioskodawce udzia3ów Spó3ki, w ilooci odpowiadaj1cej liczbie Udzia3ów II, na rzecz Spó3ki w celu ich dobrowolnego umorzenia, na moment zbycia udzia3ów Spó3ki w ilooci odpowiadaj1cej liczbie Udzia3ów II, bedzie uprawniony do rozpoznania jako koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych pe3nej ceny nale?nej za nabycie Udzia3ów II, nawet gdy cena za Udzia3y II jest p3acona przez Wnioskodawce w ratach i do dnia odp3atnego zbycia udzia3ów Spó3ki, w ilooci odpowiadaj1cej liczbie Udzia3ów II, nie zostanie jeszcze w ca3ooci zap3acona.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Yród3ami przychodów s1 kapita3y pienie?ne i prawa maj1tkowe, w tym odp3atne zbycie praw maj1tkowych innych ni? wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o PIT.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PIT, za przychody z kapita3ów pienie?nych uwa?a sie przychody z odp3atnego zbycia udzia3ów (akcji) oraz papierów wartoociowych. Ponadto, zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT, dochodem z odp3atnego zbycia udzia3ów (akcji) jest ró?nica pomiedzy sum1 przychodów uzyskanych z tytu3u odp3atnego zbycia udzia3ów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów okreolonymi na podstawie art. 22 ust. 1f ustawy o PIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i pkt 38c ustawy o PIT.

Zgodnie natomiast z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, nie uwa?a sie za koszty uzyskania przychodów wydatków na objecie lub nabycie udzia3ów albo wk3adów w spó3dzielni, udzia3ów (akcji) oraz papierów wartoociowych, a tak?e wydatków na nabycie tytu3ów uczestnictwa w funduszach kapita3owych; wydatki takie s1 jednak kosztem uzyskania przychodu z odp3atnego zbycia tych udzia3ów (akcji) oraz papierów wartoociowych, w tym z tytu3u wykupu przez emitenta papierów wartoociowych, a tak?e z odkupienia albo umorzenia tytu3ów uczestnictwa w funduszach kapita3owych.

Z powy?szych przepisów jednoznacznie wynika, ?e z chwil1 odp3atnego zbycia udzia3ów, wydatki poniesione na ich nabycie tych udzia3ów bed1 stanowi3y koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak zosta3o wskazane przez Wnioskodawce w opisie zdarzenia przysz3ego, Wnioskodawca, na dzien z3o?enia wniosku, jest zatem w3aocicielem Udzia3ów I oraz Udzia3ów II. Wszystkie udzia3y s1 równe i nie s1 uprzywilejowane (uprzywilejowanie Udzia3ów I zosta3o zlikwidowane po nabyciu Udzia3ów II). Cena za Udzia3y II uiszczana jest przez Wnioskodawce w ratach. Termin p3atnooci ostatniej raty przypada na dzien 31 grudnia 2020 r. Wnioskodawca, przed zap3at1 ostatniej raty ceny za Udzia3y II, planuje dokonaa odp3atnego zbycia udzia3ów Spó3ki, w ilooci odpowiadaj1cej liczbie Udzia3ów II na rzecz Spó3ki w celu dobrowolnego umorzenia Udzia3ów II.

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji dobrowolnego odp3atnego zbycia udzia3ów Spó3ki, w ilooci odpowiadaj1cej liczbie Udzia3ów II, na rzecz Spó3ki, bedzie mia3 On prawo rozpoznaa koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokooci pe3nej ceny nabycia Udzia3ów II.

Wnioskodawca wskazuje, ?e w tej sytuacji nie ma znaczenia fakt, ?e p3atnooa ceny za Udzia3y II nastepuje w ratach, a w dniu planowanego zbycia udzia3ów Spó3ki, cena za Udzia3y II nie bedzie jeszcze w pe3ni zap3acona.

Stanowisko zgodne ze stanowiskiem Wnioskodawcy zosta3o zaprezentowane m.in. w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 9 maja 2016 r. (nr 1061-IPTPB3.4511.376.2016.1.KJ), w której Minister Finansów uzna3 za prawid3owe stanowisko wnioskodawcy, ?e „w momencie przeniesienia przez Wnioskodawce na nabywce w3asnooci 179 udzia3ów o 31cznej wartooci nominalnej 89 500 z3, w wyniku planowanego dobrowolnego umorzenia w ramach trzeciego etapu, tj. uprzednio nabytych na podstawie umowy sprzeda?y zawartej w dniu 28 lipca 2015 r., po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z kapita3ów pienie?nych, stosownie do art. 17 ust 1 pkt 6 lit. a (ustawy o PIT). Jednoczeonie Wnioskodawca bedzie uprawniony do rozpoznania jako koszt uzyskania przychodów ceny zakupu udzia3ów w Spó3ce na podstawie umowy sprzeda?y zawartej w dniu 28 lipca 2015 r. niezale?nie od tego, ?e zgodnie z t1 umow1 zap3ata ceny za nabyte udzia3y zosta3a odroczona i jest p3atna w przysz3ooci w ratach”.

Podobne stanowisko zosta3o przedstawione w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 17 marca 2015 r. (nr IPPB2/415-1042/14-3/MG), w której organ uzna3 za prawid3owe stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym „wydatki poniesione na nabycie udzia3ów w zwi1zku z realizacj1 Opcji, Wnioskodawca bedzie móg3 zaliczya do kosztów uzyskania przychodów z tytu3u sprzeda?y udzia3ów w Spó3ce ..... Wnioskodawca pragnie podkreolia, ?e fakt, i? zgodnie z Umow1 zap3ata ceny za udzia3y nabyte w drodze realizacji Opcji bedzie odroczona i p3atna ju? po nabyciu w3asnooci udzia3ów (mo?e dojoa do sytuacji, w której zap3ata ceny za nabyte udzia3y nast1pi po otrzymaniu wynagrodzenia z tytu3u ich zbycia) nie ma wp3ywu na mo?liwooa rozpoznania tych wydatków jako kosztów uzyskania przychodu. Art. 23 ust. 1 pkt 38 (ustawy o PIT) wskazuje bowiem jako koszty uzyskania przychodu wydatki na objecie lub nabycie udzia3ów i nie uzale?nia mo?liwooci ich rozpoznania od momentu ich poniesienia”.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe.

Maj1c powy?sze na wzgledzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z póYn. zm.), odst1piono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nale?y równie? wskazaa, ?e procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regu3om przewidzianym dla postepowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydaj1cy interpretacje opiera sie wy31cznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przysz3ego podanego we wniosku – nie prowadzi postepowania dowodowego. Rol1 postepowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przysz3e) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domene ewentualnego postepowania podatkowego. To na podatniku ci1?y obowi1zek udowodnienia w toku tego postepowania okolicznooci faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Je?eli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przysz3ego nie bedzie zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie bedzie chronia Wnioskodawcy w zakresie dotycz1cym rzeczywiocie zaistnia3ego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z póYn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednoczeonie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1.

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Lodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.