Spółka kapitałowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka kapitałowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
27
wrz

Istota:

W zakresie określenia, czy na Wnioskodawcy będą ciążyć obowiązki płatnika w związku z planowanym przekształceniem w Spółkę komandytową

Fragment:

Zgodnie bowiem z normą wynikającą z art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej i oznacza przejście wszystkich praw i obowiązków z jednego podmiotu na inny podmiot. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie prawa podatkowego skutki przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową zostały uregulowane odrębnie od skutków prawnych innych zdarzeń, takich jak np. likwidacja spółki kapitałowej czy zawiązanie spółki osobowej. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, oceny skutków prawnych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową nie należy dokonywać w oparciu o przepisy dotyczące likwidacji lub utworzenia spółki kapitałowej, czy też spółki osobowej, ale w oparciu o przepisy szczególne dotyczące przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, przekształcenia spółki w ogóle lub zasady ogólne w przypadku braku przepisów szczególnych. Jednocześnie stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP, podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).

2018
28
cze

Istota:

Zwolnienia z opodatkowania przychodu z zysków kapitałowych w przypadku wystąpienia na moment przekształcenia w Spółce Kapitałowej niepodzielonych zysków oraz/lub zysków przekazanych na kapitał inny niż kapitał zakładowy, w związku z przekształceniem Spółki kapitałowej w Spółkę Osobową.

Fragment:

Co istotne w rozpatrywanej sprawie, Wnioskodawca posiada nieprzerwanie 100% udziałów w innej spółce kapitałowej („ Spółka Kapitałowa ”) od ponad 2 lat. Spółka Kapitałowa podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o CIT. Posiadanie udziałów w Spółce Kapitałowej wynika z tytułu własności. Planowane jest przekształcenie Spółki Kapitałowej w spółkę osobową prawą handlowego („ Spółka Osobowa ”) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.; „ KSH ”). Niewykluczone, że na moment przekształcenia w Spółkę Osobową, w Spółce Kapitałowej wystąpi zysk niepodzielony lub/oraz kapitał, inny niż zakładowy, powstały w całości lub części z zysków z lat ubiegłych. Celem działań opisanych powyżej jest uproszczenie oraz racjonalizacja struktury grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca oraz Spółka Kapitałowa. Efektem końcowym podjętych działań transformacyjnych jest stworzenie modelu, który będzie efektywniej wykorzystywał obecny potencjał spółek w grupie. Jednocześnie przychody i koszty Spółki Osobowej jako spółki transparentnej podatkowo, będą zgodnie z Ustawą o CIT podlegały opodatkowaniu na poziomie jej wspólnika, tj.

2018
28
cze

Istota:

Przychód w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Fragment:

(...) Spółki Kapitałowej w Spółkę Osobową – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu („ Wnioskodawca ”, „ Spółka ”). Spółka nie korzysta i nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Wnioskodawca, w ramach transakcji wymiany udziałów, otrzyma co najmniej 51% udziałów w innej spółce kapitałowej („ Spółka Kapitałowa ”). Spółka Kapitałowa podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o CIT Posiadanie udziałów w Spółce Kapitałowej będzie wynikało z tytułu własności. W przyszłości planowane jest przekształcenie Spółki Kapitałowej w spółkę osobową prawą handlowego („ Spółka Osobowa ”) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (tj.

2018
18
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę komandytową.

Fragment:

Przekształcenie nastąpiło na podstawie art. 551 § 1 KSH poprzez przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową. W wyniku przekształcenia nie doszło do zwiększenia majątku spółki. Przedmiotem działalności spółki przekształconej (dalej Wnioskodawca) jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Wnioskodawca jest następcą prawnym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie nastąpiło 17 stycznia 2018 r. Przedmiotem zapytania są zyski za lata obrotowe 2011-2014, przekazane w spółce przekształconej (poprzednik prawny Wnioskodawcy) na kapitał zapasowy uchwałą walnego zgromadzenia wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2014 i przekazaniu niepodzielonych zysków z lat uprzednich w kwocie 580 665 zł 29 gr na kapitał zapasowy spółki. Uchwała została podjęta w czerwcu 2015 r. i dotyczyła zysków wygenerowanych do roku 2014 włącznie. Zyski zostały wypracowane przez spółkę kapitałową – poprzednika prawnego Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku: Czy wartość zysków osiągniętych przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy (spółkę kapitałową, która była spółką (...)

2018
16
kwi

Istota:

Skutki podatkowe zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obejmująca podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z połączeniem spółek kapitałowych

Fragment:

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z: łączeniem spółek kapitałowych, przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje: przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów. Zgodnie z art. 491 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.), spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Przepisy ww. ustawy przewidują dwa tryby połączenia spółek. Zgodnie z art. 492 § 1 ww. Kodeksu połączenie może być dokonane: przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie); przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

2017
30
paź

Istota:

Skutki podatkowe wniesienia aportem do spółki kapitałowej (oznaczonej we wniosku Spółka Kapitałowa 1) zespołu składników majątkowych, o których mowa we wniosku

Fragment:

Usługi potrzebne spółce do funkcjonowania nabywane są od podmiotów zewnętrznych (outsourcing). 1.1 Planowany aport W związku z planowaną reorganizacją grupy kapitałowej, obecnie planowany jest wkład niepieniężny, który SK wniesie do spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski („ Spółka Kapitałowa 1 ”). Wkład do Spółki Kapitałowej 1 będzie obejmował zespół składników niematerialnych i materialnych, w skład którego będzie wchodzić w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa przedsiębiorstwa); prawo użytkowania wieczystego wraz z Budynkiem; prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy Budynku; należności z tytułu świadczonych usług; należności z tytułu udzielonych pożyczek; środki pieniężne potrzebne do funkcjonowania przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Intencją SK jest także przeniesienie na Spółkę Kapitałową 1 w ramach aportu praw i obowiązków (za zgodą kontrahentów) z umów dotyczących budynku biurowego, tj. umów dotyczących dostaw mediów do budynku biurowego, umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a także umowy o zarządzanie nieruchomością, tj. umów pozwalających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. SK i Spółka Kapitałowa 1 wystąpią także do właściwych organów o przepisanie na Spółkę Kapitałową 1 decyzji administracyjnych wydanych na SK w zakresie niezbędnym do funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego działalność polega na wynajmowaniu Budynku.

2017
24
sie

Istota:

W zakresie powstania przychodu z tytułu połączenia polegającego na przejęciu przez Wnioskodawcę Spółki Przejmowanej

Fragment:

(...) spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki). ” Zgodnie zaś z art. 515 § 1 k.s h „ Połączenie może być przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, jeżeli spółka przejmująca ma udziały lub akcje spółki przejmowanej albo udziały lub akcje nabyte lub objęte, zgodnie z przepisami art. 200 lub art. 362 oraz w przypadkach, o których mowa w art. 366. ” Na płaszczyźnie regulacji ustawy CIT, sposób ustalenia dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej w przypadku połączenia spółek kapitałowych określają przepisy art. 10 ust 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy CIT. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy CIT, przy połączeniu lub podziale spółek dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1 [tj. dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych - przyp. Wnioskodawca], nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej.

2017
18
maj

Istota:

W zakresie podstawy opodatkowania aportu składników majątkowych do spółki kapitałowej

Fragment:

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa, stwierdzić należy, że podstawą opodatkowania dla czynności wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci składników majątku do Spółki kapitałowej w zamian za objęcie udziałów tej Spółki – zgodnie z art. 29a ust. 1 w związku z art. 29a ust. 6 ustawy – będzie wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od Spółki kapitałowej z tytułu dokonania przedmiotowego aportu, pomniejszone o kwotę podatku VAT. Podstawę opodatkowania z tytułu przyszłego wniesienia aportem składników majątkowych do Spółki kapitałowej należy określić, jako: wartość nominalną udziałów wydanych przez Spółkę kapitałową w zamian za wkład niepieniężny pomniejszoną o kwotę należnego podatku VAT - w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę wyboru pierwszego z wyżej opisanych sposobów objęcia udziałów, a więc w sytuacji, gdy w zamian za wniesienie Nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki kapitałowej Wnioskodawca otrzyma wyłącznie udziały w Spółce kapitałowej o określonej wartości nominalnej; wartość nominalną udziałów wydanych przez Spółkę kapitałową w zamian za wkład niepieniężny powiększoną o należną od Spółki kapitałowej kwotę odpowiadającą kwocie podatku od towarów i usług należnego od przedmiotu wkładu, obliczoną jako iloczyn (...)

2017
18
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania wartości innych niż zyski w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Fragment:

Zgodnie z art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej i oznacza przejście wszystkich praw i obowiązków z jednego podmiotu na inny podmiot. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, na gruncie prawa podatkowego skutki przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową zostały uregulowane odrębnie od skutków prawnych innych zdarzeń, takich jak np. likwidacja spółki kapitałowej czy zawiązanie spółki osobowej. W konsekwencji, zdaniem Spółki, oceny skutków prawnych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową nie należy dokonywać w oparciu o przepisy dotyczące likwidacji lub utworzenia spółki kapitałowej czy też spółki osobowej, a w oparciu o przepisy szczególne dotyczące przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, przekształcenia spółki w ogóle lub zasady ogólne w przypadku braku przepisów szczególnych. Przepisem szczególnym ustawy o PDOP dotyczącym przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową jest art. 10 (...)

2017
18
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową.

Fragment:

(...) spółkę kapitałową – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. „ A ” jest spółką kapitałową (dalej jako „ Wnioskodawca ”) wchodzącą w skład międzynarodowej grupy kapitałowej G (dalej jako „ Grupa ”). Wnioskodawca jest komandytariuszem w „ B ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej jako „ SPK ”). Komplementariuszem w SPK jest Z spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „ Wspólnik ”). SPK nie posiada innych wspólników poza Wnioskodawcą oraz Wspólnikiem (dalej jako „ Wspólnicy ”). Wspólnik również należy do Grupy. Siedzibą Wnioskodawcy, SPK oraz Wspólnika jest C. Wnioskodawca i Wspólnik podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce, bez względu na miejsce ich osiągania. Wspólnicy rozważają podjęcie uchwały o przekształceniu SPK w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „ Spółka Przekształcona ”) (dalej jako „ Przekształcenie ”).