Spółka kapitałowa | Interpretacje podatkowe

Spółka kapitałowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka kapitałowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia aportem do spółki kapitałowej (oznaczonej we wniosku Spółka Kapitałowa 1) zespołu składników majątkowych, o których mowa we wniosku
Fragment:
Usługi potrzebne spółce do funkcjonowania nabywane są od podmiotów zewnętrznych (outsourcing). 1.1 Planowany aport W związku z planowaną reorganizacją grupy kapitałowej, obecnie planowany jest wkład niepieniężny, który SK wniesie do spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski („ Spółka Kapitałowa 1 ”). Wkład do Spółki Kapitałowej 1 będzie obejmował zespół składników niematerialnych i materialnych, w skład którego będzie wchodzić w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa przedsiębiorstwa); prawo użytkowania wieczystego wraz z Budynkiem; prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy Budynku; należności z tytułu świadczonych usług; należności z tytułu udzielonych pożyczek; środki pieniężne potrzebne do funkcjonowania przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Intencją SK jest także przeniesienie na Spółkę Kapitałową 1 w ramach aportu praw i obowiązków (za zgodą kontrahentów) z umów dotyczących budynku biurowego, tj. umów dotyczących dostaw mediów do budynku biurowego, umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a także umowy o zarządzanie nieruchomością, tj. umów pozwalających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. SK i Spółka Kapitałowa 1 wystąpią także do właściwych organów o przepisanie na Spółkę Kapitałową 1 decyzji administracyjnych wydanych na SK w zakresie niezbędnym do funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego działalność polega na wynajmowaniu Budynku.
2017
30
paź

Istota:
W zakresie powstania przychodu z tytułu połączenia polegającego na przejęciu przez Wnioskodawcę Spółki Przejmowanej
Fragment:
(...) spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki). ” Zgodnie zaś z art. 515 § 1 k.s h „ Połączenie może być przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, jeżeli spółka przejmująca ma udziały lub akcje spółki przejmowanej albo udziały lub akcje nabyte lub objęte, zgodnie z przepisami art. 200 lub art. 362 oraz w przypadkach, o których mowa w art. 366. ” Na płaszczyźnie regulacji ustawy CIT, sposób ustalenia dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej w przypadku połączenia spółek kapitałowych określają przepisy art. 10 ust 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy CIT. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy CIT, przy połączeniu lub podziale spółek dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1 [tj. dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych - przyp. Wnioskodawca], nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej.
2017
24
sie

Istota:
W zakresie podstawy opodatkowania aportu składników majątkowych do spółki kapitałowej
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa, stwierdzić należy, że podstawą opodatkowania dla czynności wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci składników majątku do Spółki kapitałowej w zamian za objęcie udziałów tej Spółki – zgodnie z art. 29a ust. 1 w związku z art. 29a ust. 6 ustawy – będzie wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od Spółki kapitałowej z tytułu dokonania przedmiotowego aportu, pomniejszone o kwotę podatku VAT. Podstawę opodatkowania z tytułu przyszłego wniesienia aportem składników majątkowych do Spółki kapitałowej należy określić, jako: wartość nominalną udziałów wydanych przez Spółkę kapitałową w zamian za wkład niepieniężny pomniejszoną o kwotę należnego podatku VAT - w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę wyboru pierwszego z wyżej opisanych sposobów objęcia udziałów, a więc w sytuacji, gdy w zamian za wniesienie Nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki kapitałowej Wnioskodawca otrzyma wyłącznie udziały w Spółce kapitałowej o określonej wartości nominalnej; wartość nominalną udziałów wydanych przez Spółkę kapitałową w zamian za wkład niepieniężny powiększoną o należną od Spółki kapitałowej kwotę odpowiadającą kwocie podatku od towarów i usług należnego od przedmiotu wkładu, obliczoną jako iloczyn (...)
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania wartości innych niż zyski w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową.
Fragment:
Zgodnie z art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej i oznacza przejście wszystkich praw i obowiązków z jednego podmiotu na inny podmiot. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, na gruncie prawa podatkowego skutki przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową zostały uregulowane odrębnie od skutków prawnych innych zdarzeń, takich jak np. likwidacja spółki kapitałowej czy zawiązanie spółki osobowej. W konsekwencji, zdaniem Spółki, oceny skutków prawnych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową nie należy dokonywać w oparciu o przepisy dotyczące likwidacji lub utworzenia spółki kapitałowej czy też spółki osobowej, a w oparciu o przepisy szczególne dotyczące przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, przekształcenia spółki w ogóle lub zasady ogólne w przypadku braku przepisów szczególnych. Przepisem szczególnym ustawy o PDOP dotyczącym przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową jest art. 10 (...)
2017
18
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową.
Fragment:
(...) spółkę kapitałową – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. „ A ” jest spółką kapitałową (dalej jako „ Wnioskodawca ”) wchodzącą w skład międzynarodowej grupy kapitałowej G (dalej jako „ Grupa ”). Wnioskodawca jest komandytariuszem w „ B ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej jako „ SPK ”). Komplementariuszem w SPK jest Z spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „ Wspólnik ”). SPK nie posiada innych wspólników poza Wnioskodawcą oraz Wspólnikiem (dalej jako „ Wspólnicy ”). Wspólnik również należy do Grupy. Siedzibą Wnioskodawcy, SPK oraz Wspólnika jest C. Wnioskodawca i Wspólnik podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce, bez względu na miejsce ich osiągania. Wspólnicy rozważają podjęcie uchwały o przekształceniu SPK w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „ Spółka Przekształcona ”) (dalej jako „ Przekształcenie ”).
2017
18
maj

Istota:
Możliwość zaliczenia w całości do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wynagrodzenia dla pracowników oraz składki ZUS (w części dotyczącej pracodawcy) od pracowników za okres poprzedzający dzień przekształcenia, pracujących w trakcie miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpi przekształcenie jednoosobowej działalności Wnioskodawcy w spółkę kapitałową
Fragment:
W myśl art. 551 § 5 k.s.h., przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową). Przytoczony przepis ustanawia więc ogólne uprawnienie do wspomnianego przekształcenia dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą. Szczegóły tej procedury zostały przez ustawodawcę uregulowane w art. 5841 i następnych k.s.h. W wyniku przekształcenia, zgodnie z art. 5842 § 3 k.s.h., osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej. Samo rozwiązanie konstrukcyjne przekształcenia wiąże się z zasadą następstwa prawnego (verba legis: spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego). Zauważyć należy, że kwestię sukcesji podatkowych praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: „ o.p. ”) W 2013 r. w ustawie tej wprowadzono zmiany, poprzez dodanie art. 93a § 4, w myśl którego, jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.
2017
13
maj

Istota:
Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytu3u zbycia udzia3ów w celu ich dobrowolnego umorzenia
Fragment:
Istot1 odes3ania jest zastosowanie przepisu nale?1cego do innej instytucji prawnej ze wzgledu na podobienstwo pomiedzy instytucj1 regulowan1 przepisem odsy3aj1cym i instytucj1 regulowan1 przepisem, do którego nastepuje odes3anie, co powoduje jednak tak?e koniecznooa uwzglednienia ewentualnych ró?nic miedzy tymi instytucjami. W rezultacie odpowiednie zastosowanie przepisu mo?e polegaa na jego zastosowaniu wprost, zastosowaniu z odpowiednimi modyfikacjami lub na odmowie jego zastosowania ze wzgledu na okreolone ró?nice (por. L. Morawski, „ Zasady wyk3adni prawa ”, Torun 2010, str. 244)”. Wnioskodawca stoi na stanowisku, ?e wskazane w art. 30b ust. 7 ustawy o PIT „ odpowiednie stosowanie ” przepisu art. 30a ust. 3 ustawy o PIT oznacza, i? przepis art. 30b ust. 7 ustawy o PIT nie stosuje sie do odp3atnego zbycia udzia3ów w spó3kach z o.o. Przepis art. 30b ust. 7 ustawy o PIT stosuje sie do odp3atnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikaj1cych z tych instrumentów. Przepis art. 30b ust. 7 ustawy o PIT w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu przy odp3atnym zbyciu nie obejmuje zatem: zbycia papierów wartoociowych, w tym akcji spó3ek akcyjnych (w tym przypadku ma zastosowanie (...)
2017
12
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna z tytułu wartości ewentualnych niepodzielonych zysków wypracowanych przez spółkę kapitałową przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy oraz obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna z tytułu wartości innych niż niepodzielone zyski wypracowane przez spółkę kapitałową przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy.
Fragment:
(...) spółkę kapitałową przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy – jest prawidłowe , obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna z tytułu wartości innych niż niepodzielone zyski wypracowane przez spółkę kapitałową przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna z tytułu wartości ewentualnych niepodzielonych zysków wypracowanych przez spółkę kapitałową przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy, obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna z tytułu wartości innych niż niepodzielone zyski wypracowane przez spółkę kapitałową przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy.
2016
30
gru

Istota:
Czy planowana zmiana umowy spółki Wnioskodawcy dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w zakresie tej części wartości, o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy Wnioskodawcy, jaka odpowiada wartości nominalnej udziałów opłaconych wkładem niepieniężnym w postaci udziałów Spółki nabywanej?
Fragment:
Wspomniana nowelizacja realizować miała wyrażoną w przepisach prawa wspólnotowego zasadę jednokrotnego opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych, a w szczególności wyłączenie z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie niepodlegającymi podatkowi kapitałowemu. Dodany do art. 2 ustawy pkt 6 miał na celu wyłączenie z opodatkowania czynności niepodlegających podatkowi w świetle przepisów Dyrektywy, w tym przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową oraz czynności restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych; za działania restrukturyzacyjne dyrektywa uznaje łączenie spółek kapitałowych, podział spółek kapitałowych oraz wniesienie do spółki kapitałowej wkładów niepieniężnych (aportów) w postaci oddziału innej spółki kapitałowej, a także czynności określane jako „ wymiana udziałów ” w spółkach kapitałowych. Zgodnie z art. 1 lit. b) Dyrektywy, reguluje ona nakładanie podatków pośrednich m. in. w odniesieniu do działań restrukturyzacyjnych z udziałem spółek kapitałowych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) Dyrektywy, przez spółkę kapitałową w znaczeniu niniejszej dyrektywy należy rozumieć każdą spółkę, która przyjmuje jedną z form wyszczególnionych w załączniku nr I do Dyrektywy.
2016
15
gru

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku z rozwiązaniem spółki jawnej lub komandytowej powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej pochodzących z majątku spółki kapitałowej przed przekształceniem
Fragment:
Przedmiot tej działalności gospodarczej będzie tożsamy z przedmiotem działalności Spółki kapitałowej. W toku działalności Spółki osobowej mogą wystąpić sytuacje, które powodować będą jej rozwiązanie, np. podjęcie przez jej wspólników jednomyślnej uchwały o rozwiązaniu. Jeśli taka sytuacja wystąpi, majątek Spółki osobowej - po spłaceniu zobowiązań oraz pozostawieniu odpowiednich kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych -zostanie podzielony pomiędzy wspólników Spółki osobowej, stosownie do postanowień umowy tej spółki. W wyniku podziału majątku rozwiązanej Spółki osobowej Wnioskodawca może otrzymać: wierzytelność wobec Wnioskodawcy o zwrot pożyczki pieniężnej (wraz z odsetkami), udzielonej przez Spółkę kapitałową (w ramach prowadzonej przez Spółkę kapitałową działalności gospodarczej) oraz ewentualnie środki pieniężne, pochodzące z: realizacji wierzytelności z tytułu sprzedaży lub z tytułu odpłatnego zbycia aktywów przez Spółkę kapitałową przed jej przekształceniem w Spółkę osobową (tj. z przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę kapitałową przed jej przekształceniem w Spółkę osobową, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych (...)
2016
6
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.