Spółka kapitałowa | Interpretacje podatkowe

Spółka kapitałowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka kapitałowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy na dzień przekształcenia Spółki z o.o. powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przeniesieniem kapitału podstawowego i kapitału rezerwowego do spółki komandytowej oraz jakie zdarzenia spowodują powstanie obowiązku podatkowego w zakresie przeniesionych kapitałów?
Fragment:
Niepodzielony zysk stanowiący majątek spółki kapitałowej, w wyniku przekształcenia w spółkę osobową staje się majątkiem spółki przekształconej, a następuje jedynie przeniesienie tej części majątku spółki z kapitału zapasowego na kapitał podstawowy. Tego rodzaju zmiana nie oznacza zaś, że w takim wypadku wspólnicy faktycznie uzyskali dochód z udziału w zyskach osób prawnych. W dniu 13 listopada 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną Nr IPPB2/415-711/14-3/AS , w której stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową jest nieprawidłowe. W powyższej interpretacji stwierdzono, że w przypadku przekształcenia Spółki kapitałowej w spółkę komandytową zysk, który została przeznaczony na kapitał rezerwowy Spółki, odpowiada pojęciu „ niepodzielone zyski ” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi na dzień przekształcenia przychód po stronie wspólników, w tym dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki kapitałowej, od którego spółka komandytowa powstała w wyniku przekształcenia, jako płatnik pobierze zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z treścią art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
22
lip

Istota:
Czy na dzień przekształcenia Spółki z o.o. powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przeniesieniem kapitału podstawowego i kapitału rezerwowego do spółki komandytowej oraz jakie zdarzenia spowodują powstanie obowiązku podatkowego w zakresie przeniesionych kapitałów?
Fragment:
Niepodzielony zysk stanowiący majątek spółki kapitałowej, w wyniku przekształcenia w spółkę osobową staje się majątkiem spółki przekształconej, a następuje jedynie przeniesienie tej części majątku spółki z kapitału zapasowego na kapitał podstawowy. Tego rodzaju zmiana nie oznacza zaś, że w takim wypadku wspólnicy faktycznie uzyskali dochód z udziału w zyskach osób prawnych. W dniu 13 listopada 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną Nr IPPB2/415-712/14-3/AS , w której stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową jest nieprawidłowe. W powyższej interpretacji stwierdzono, że w przypadku przekształcenia Spółki kapitałowej w spółkę komandytową zysk, który została przeznaczony na kapitał rezerwowy Spółki, odpowiada pojęciu „ niepodzielone zyski ” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi na dzień przekształcenia przychód po stronie wspólników, w tym dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki kapitałowej, od którego spółka komandytowa powstała w wyniku przekształcenia, jako płatnik pobierze zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z treścią art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
22
lip

Istota:
Czy z chwilą przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę komandytowo-akcyjną kwota zgromadzona na kapitale zapasowym Spółki (3 410 602,68 zł) będzie stanowiła dla jej wspólników, będących osobami fizycznymi, dochód (przychód), o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym czy na Spółce będą ciążyć obowiązki pobrania i odprowadzenia podatku, na podstawie art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zgodnie zaś z art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy – dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia. Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że w momencie przekształcenia spółki kapitałowej (spółki z o.o.) w spółkę osobową (spółkę komandytowo-akcyjną) dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest nie tylko ten dochód, który został faktycznie otrzymany przez wspólników spółki kapitałowej, ale również „ wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe ”. Zatem nawet gdy wspólnicy spółki kapitałowej nie uzyskali faktycznego zysku, to i tak w momencie jej przekształcenia w spółkę osobową ich dochodem będzie ten zysk, chyba że został on podzielony. Termin „ zysk niepodzielony ” nie jest zdefiniowany ani w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.). Jednak w celu ustalenia jego znaczenia należy odwołać się do przepisów tego ostatniego aktu. Zgodnie z art. 191 § 1 – § 3 Kodeksu spółek handlowych – wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1.
2016
20
lip

Istota:
Czy zyski niewypłacone wspólnikom, lecz podzielone w inny sposób (w tym przekazanie na kapitał zapasowy) nie będą przychodem dla wspólników Spółki w przypadku jej przekształcenia w spółkę komandytową i czy w związku z tym powstała Spółka nie będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku z tego tytułu
Fragment:
Jak już wskazano ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy zdecydował, że na dzień przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową wartość niepodzielonych zysków w spółce kapitałowej a zatem także zysków zgromadzonych na kapitale zapasowym będzie stanowić przychód wspólników spółki kapitałowej z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zatem pomimo, że spółka osobowa w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych może być samodzielnym posiadaczem kapitałów, także tych, które przejdą na nią w wyniku przekształcenia, to w świetle ustawy podatkowej zgromadzony na kapitale zapasowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niepodzielony zysk podlega opodatkowaniu na dzień jej przekształcenia w spółkę osobową. Tak więc w sytuacji przekazania na kapitał zapasowy niepodzielonego zysku i przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową cała wartość niepodzielonych zysków podlega opodatkowaniu na podstawie ww. przepisu - samo przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową spowoduje powstanie obowiązku podatkowego (konieczność zapłaty podatku) od niepodzielonego zysku spółki kapitałowej. Reasumując, w przedmiotowej sprawie wypracowany zysk Spółki z o.o. przekazany na kapitał zapasowy odpowiada pojęciu „ niepodzielone zyski ” użytemu w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2016
17
lip

Istota:
Przekształcenia spółek kapitałowych w spółki osobowe.
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy, w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód ten określa się na dzień przekształcenia. Ustawa o PIT nie określa innego przypadku powstania przychodu po stronie udziałowca (osoby fizycznej) spółki kapitałowej w związku z jej przekształceniem w spółkę osobową. Innymi słowy, powstanie przychodu (dochodu) po stronie Wnioskodawcy z tytułu przekształcenia SpZoo lub Spółki Kapitałowej w SK1 i SK2 mogłoby się wiązać wyłącznie w związku z istnieniem niepodzielonych zysków lub zysków przekazywanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy w momencie przekształcenia SpZoo lub Spółki Kapitałowej w spółkę komandytową (SK1 i SK2). Zgodnie z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym, Wnioskodawca będzie udziałowcem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (SpZoo i Spółka Kapitałowa). Obie spółki będą podlegały przekształceniu w spółki komandytowe. Przekształcenie zostanie dokonane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (art. 551 i nast.). Z dniem przekształcenia Wnioskodawca stanie się zatem wspólnikiem spółki komandytowej.
2016
12
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w polskiej spółce kapitałowej
Fragment:
Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Królestwie Bahrajnu. Jest wspólnikiem spółki A. Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: A. Poland). Spółka A. Poland ma siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawcy przysługuje 28.259 udziałów o łącznej wartości nominalnej 19.781.300 złotych. Wnioskodawca dysponuje ok. 93,8% udziałów w kapitale zakładowym A. Poland. Wnioskodawca rozważa: sprzedaż wszystkich udziałów posiadanych w A. Poland na rzecz spółki S. AG (dalej: S.) w zamian za cenę sprzedaży (transakcja może przynieść Wnioskodawcy dochód), albo wniesienie wszystkich udziałów posiadanych w A. Poland do S. tytułem wkładu niepieniężnego, w zamian za udziały w S. (transakcja może przynieść Wnioskodawcy dochód). S. jest spółką kapitałową prawa szwajcarskiego, będącą osobą prawną, określaną w Szwajcarii mianem Aktiengesellschaft. Rzeczpospolita Polska nie zawarła z Królestwem Bahrajnu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wnioskodawca podaje, że majątek spółki, której udziały są zbywane, nie składa się głównie (bezpośrednio lub pośrednio) z nieruchomości.
2016
30
cze

Istota:
Czy podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci udziałów/akcji Spółki polskiej/Spółki zagranicznej (spółki kapitałowej) będzie skutkowało koniecznością opodatkowania transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Również w uzasadnieniu do projektu omawianej nowelizacji ww. ustawy wskazano, iż projekt przewiduje: „(...) 4) w art. 1 w pkt 3 – wyłączenie z opodatkowania czynności niepodlegających podatkowi w świetle przepisów dyrektywy, w tym przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową oraz czynności restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych; za działania restrukturyzacyjne dyrektywa uznaje łączenie spółek kapitałowych, podział spółek kapitałowych oraz wniesienie do spółki kapitałowej wkładów niepieniężnych (aportów) w postaci oddziału innej spółki kapitałowej, a także czynności określane jako „ wymiana udziałów ” w spółkach kapitałowych, (...)”. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, zmiana umowy spółki – jako czynność związana z transakcją wymiany udziałów – nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z art. 5 ust. 1 lit. e) Dyrektywy. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nawet gdyby przyjąć, iż definicja spółki kapitałowej zawarta w art. 1a pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ogranicza się jedynie do polskich spółek kapitałowych, to i tak biorąc pod uwagę, że Spółka zagraniczna wymieniona będzie w załączniku I do Dyrektywy, należałoby uznać ją za spółkę, do której mają zastosowanie przepisy art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ww. ustawy.
2016
16
cze

Istota:
Czy podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci udziałów/akcji Spółki polskiej/Spółki zagranicznej (spółki kapitałowej) będzie skutkowało koniecznością opodatkowania transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Również w uzasadnieniu do projektu omawianej nowelizacji ww. ustawy wskazano, iż projekt przewiduje: „(...) 4) w art. 1 w pkt 3 – wyłączenie z opodatkowania czynności niepodlegających podatkowi w świetle przepisów dyrektywy, w tym przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową oraz czynności restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych; za działania restrukturyzacyjne dyrektywa uznaje łączenie spółek kapitałowych, podział spółek kapitałowych oraz wniesienie do spółki kapitałowej wkładów niepieniężnych (aportów) w postaci oddziału innej spółki kapitałowej, a także czynności określane jako „ wymiana udziałów ” w spółkach kapitałowych, (...)”. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, zmiana umowy spółki – jako czynność związana z transakcją wymiany udziałów – nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z art. 5 ust. 1 lit. e) Dyrektywy. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nawet gdyby przyjąć, iż definicja spółki kapitałowej zawarta w art. 1a pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ogranicza się jedynie do polskich spółek kapitałowych, to i tak biorąc pod uwagę, że Spółka zagraniczna wymieniona będzie w załączniku I do Dyrektywy, należałoby uznać ją za spółkę, do której mają zastosowanie przepisy art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ww. ustawy.
2016
16
cze

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że na dzień przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową wartość zysków przekazanych na mocy uchwał zgromadzenia wspólników na kapitał zapasowy bądź rezerwowy będzie stanowić przychód wspólników spółki z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zatem, pomimo że spółka osobowa w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych może być samodzielnym posiadaczem kapitałów, także tych, które przejdą na nią w wyniku przekształcenia, to w świetle ustawy podatkowej zgromadzony na kapitale zapasowym bądź rezerwowym spółki kapitałowej zysk podlega opodatkowaniu na dzień przekształcenia jej w spółkę osobową. Reasumując, odpowiadając na pytanie oznaczone we wniosku nr 1, stwierdzić należy, że w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, w pojęciu „ niepodzielonych zysków ”, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., mieszczą się zyski osiągnięte przez spółkę kapitałową przed dniem 1 stycznia 2015 r., które na mocy stosownych uchwał zgromadzenia wspólników zostały wyłączone od podziału między wspólników i przekazane na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
2016
16
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową.
Fragment:
IBPB2/415-1123/08/HS (KAN-3141/03/08)), w której to stwierdził on, że „ (...) przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową jest neutralne podatkowo dla wspólników spółki przekształcanej. Z tego wynika, że wspólnicy spółki przekształcanej nie uzyskują dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu, ponieważ majątek spółki przekształcanej nie ulega likwidacji i zwrotowi podatnikowi, lecz jest majątkiem przekształconej spółki kapitałowej. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową to proces zmierzający do zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa. Tym samym u udziałowca przekształcanej spółki osobowej nie powstaje w chwili przekształcenia zobowiązanie podatkowe od dochodów (przychodów) z udziałów przekazanych do majątku spółki przekształconej (spółki kapitałowej) ”. Podobnie stwierdził również Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga w postanowieniu z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. 1434/DD2/415/20/07/AR ) oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek w postanowieniu z dnia 9 lipca 2007 r. (sygn. 1437/ZDD/6/MF/423/38/2007 ). Niniejsza transakcja nie spowoduje również powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ustawy o CIT. Uzasadniając powyższe wskazać należy, że ustawa o CIT w art. 12 ust. 1 wymienia katalog przychodów podlegających opodatkowaniu.
2016
10
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.