Spółka kapitałowa | Interpretacje podatkowe

Spółka kapitałowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka kapitałowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytu3u zbycia udzia3ów w celu ich dobrowolnego umorzenia
Fragment:
Istot1 odes3ania jest zastosowanie przepisu nale?1cego do innej instytucji prawnej ze wzgledu na podobienstwo pomiedzy instytucj1 regulowan1 przepisem odsy3aj1cym i instytucj1 regulowan1 przepisem, do którego nastepuje odes3anie, co powoduje jednak tak?e koniecznooa uwzglednienia ewentualnych ró?nic miedzy tymi instytucjami. W rezultacie odpowiednie zastosowanie przepisu mo?e polegaa na jego zastosowaniu wprost, zastosowaniu z odpowiednimi modyfikacjami lub na odmowie jego zastosowania ze wzgledu na okreolone ró?nice (por. L. Morawski, „ Zasady wyk3adni prawa ”, Torun 2010, str. 244)”. Wnioskodawca stoi na stanowisku, ?e wskazane w art. 30b ust. 7 ustawy o PIT „ odpowiednie stosowanie ” przepisu art. 30a ust. 3 ustawy o PIT oznacza, i? przepis art. 30b ust. 7 ustawy o PIT nie stosuje sie do odp3atnego zbycia udzia3ów w spó3kach z o.o. Przepis art. 30b ust. 7 ustawy o PIT stosuje sie do odp3atnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikaj1cych z tych instrumentów. Przepis art. 30b ust. 7 ustawy o PIT w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu przy odp3atnym zbyciu nie obejmuje zatem: zbycia papierów wartoociowych, w tym akcji spó3ek akcyjnych (w tym przypadku ma zastosowanie (...)
2017
12
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna z tytułu wartości ewentualnych niepodzielonych zysków wypracowanych przez spółkę kapitałową przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy oraz obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna z tytułu wartości innych niż niepodzielone zyski wypracowane przez spółkę kapitałową przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy.
Fragment:
(...) spółkę kapitałową przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy – jest prawidłowe , obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna z tytułu wartości innych niż niepodzielone zyski wypracowane przez spółkę kapitałową przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna z tytułu wartości ewentualnych niepodzielonych zysków wypracowanych przez spółkę kapitałową przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy, obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna z tytułu wartości innych niż niepodzielone zyski wypracowane przez spółkę kapitałową przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy.
2016
30
gru

Istota:
Czy planowana zmiana umowy spółki Wnioskodawcy dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w zakresie tej części wartości, o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy Wnioskodawcy, jaka odpowiada wartości nominalnej udziałów opłaconych wkładem niepieniężnym w postaci udziałów Spółki nabywanej?
Fragment:
Wspomniana nowelizacja realizować miała wyrażoną w przepisach prawa wspólnotowego zasadę jednokrotnego opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych, a w szczególności wyłączenie z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie niepodlegającymi podatkowi kapitałowemu. Dodany do art. 2 ustawy pkt 6 miał na celu wyłączenie z opodatkowania czynności niepodlegających podatkowi w świetle przepisów Dyrektywy, w tym przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową oraz czynności restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych; za działania restrukturyzacyjne dyrektywa uznaje łączenie spółek kapitałowych, podział spółek kapitałowych oraz wniesienie do spółki kapitałowej wkładów niepieniężnych (aportów) w postaci oddziału innej spółki kapitałowej, a także czynności określane jako „ wymiana udziałów ” w spółkach kapitałowych. Zgodnie z art. 1 lit. b) Dyrektywy, reguluje ona nakładanie podatków pośrednich m. in. w odniesieniu do działań restrukturyzacyjnych z udziałem spółek kapitałowych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) Dyrektywy, przez spółkę kapitałową w znaczeniu niniejszej dyrektywy należy rozumieć każdą spółkę, która przyjmuje jedną z form wyszczególnionych w załączniku nr I do Dyrektywy.
2016
15
gru

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku z rozwiązaniem spółki jawnej lub komandytowej powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej pochodzących z majątku spółki kapitałowej przed przekształceniem
Fragment:
Przedmiot tej działalności gospodarczej będzie tożsamy z przedmiotem działalności Spółki kapitałowej. W toku działalności Spółki osobowej mogą wystąpić sytuacje, które powodować będą jej rozwiązanie, np. podjęcie przez jej wspólników jednomyślnej uchwały o rozwiązaniu. Jeśli taka sytuacja wystąpi, majątek Spółki osobowej - po spłaceniu zobowiązań oraz pozostawieniu odpowiednich kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych -zostanie podzielony pomiędzy wspólników Spółki osobowej, stosownie do postanowień umowy tej spółki. W wyniku podziału majątku rozwiązanej Spółki osobowej Wnioskodawca może otrzymać: wierzytelność wobec Wnioskodawcy o zwrot pożyczki pieniężnej (wraz z odsetkami), udzielonej przez Spółkę kapitałową (w ramach prowadzonej przez Spółkę kapitałową działalności gospodarczej) oraz ewentualnie środki pieniężne, pochodzące z: realizacji wierzytelności z tytułu sprzedaży lub z tytułu odpłatnego zbycia aktywów przez Spółkę kapitałową przed jej przekształceniem w Spółkę osobową (tj. z przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę kapitałową przed jej przekształceniem w Spółkę osobową, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych (...)
2016
6
gru

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania wskazanej we wniosku wierzytelności wobec Wnioskodawcy w związku z rozwiązaniem spółki jawnej lub komandytowej, powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej
Fragment:
Spółka osobowa, która powstanie z przekształcenia Spółki kapitałowej, będzie prowadziła działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W toku działalności Spółki osobowej mogą wystąpić sytuacje, które powodować będą jej rozwiązanie, np. podjęcie przez jej wspólników jednomyślnej uchwały o rozwiązaniu. Jeśli taka sytuacja wystąpi majątek Spółki osobowej - po spłaceniu zobowiązań oraz pozostawieniu odpowiednich kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych - zostanie podzielony pomiędzy wspólników Spółki osobowej, stosownie do postanowień umowy tej spółki. W wyniku tego podziału Wnioskodawca otrzyma m.in. wierzytelność wobec Wnioskodawcy o zwrot pożyczki pieniężnej (wraz z odsetkami), udzielonej przez Spółkę kapitałową (w ramach prowadzonej przez Spółkę kapitałową działalności gospodarczej). W związku z powyższym zauważyć należy, że skoro w wyniku likwidacji spółki jawnej lub komandytowej, powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej, Wnioskodawca otrzyma wierzytelność z tytułu udzielonej przez spółkę kapitałową (przed jej przekształceniem w spółkę niebędącą osobą prawną) pożyczki wraz z odsetkami, to w istocie w momencie otrzymania tej wierzytelności dojdzie do połączenia w rękach tej samej osoby (Wnioskodawcy) prawa (wierzytelności Spółki wobec Wnioskodawcy) i związanego z nim obowiązku (zobowiązanie Wnioskodawcy wobec Spółki) co oznacza, że w niniejszej sprawie dojdzie do tzw. konfuzji.
2016
6
gru

Istota:
Czy w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie dokonanym w trybie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, powstanie po stronie Spółki obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
(...) spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego -także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego. Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.) podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Z powyżej zacytowanych przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się zatem podziały spółek. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Rozważane jest wydzielenie do Spółki majątku innej polskiej spółki kapitałowej. Planowana reorganizacja przeprowadzona zostanie w trybie z art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, czyli przez tzw. podział przez wydzielenie.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie powstania przychodu po stronie spółki kapitałowej w związku z planowanym połączeniem
Fragment:
Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że przejęcie spółki osobowej nie będzie dla spółki kapitałowej transakcją neutralną na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Opisane zdarzenie wiąże się bowiem z wejściem do majątku spółki kapitałowej składników majątkowych, które dotychczas były własnością spółki osobowej. Spółka kapitałowa uzyskuje tym samym definitywny (dokonany), mierzalny przyrost majątku, czyli otrzymuje faktyczne przysporzenie majątkowe, które spełnia warunki uznania go za przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT. Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy oznacza fundusz stanowiący sumę wartości nominalnej udziałów, który w bilansie ujmowany jest po stronie pasywów, a wysokość jego określona jest w umowie spółki. W chwili rozpoczęcia przez spółkę działalności zaksięgowanie po stronie pasywów wysokości kapitału zakładowego odpowiada po stronie aktywów łącznej wartości zadeklarowanych lub faktycznie wniesionych udziałów.
2016
6
gru

Istota:
Czy spłata na rzecz Wnioskodawcy wierzytelności z tytułu uprzedniej sprzedaży przez Spółkę/Spółkę osobową udziałów/akcji w spółkach kapitałowych, otrzymanej przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji bądź rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Tym samym, otrzymanie przez Wnioskodawcę części ceny z tytułu sprzedaży przez Spółkę/Spółkę osobową udziałów/akcji w spółkach kapitałowych będzie stanowiło tylko techniczny przepływ środków pieniężnych (już opodatkowanych), a nie kolejne zdarzenie generujące powstanie przychodu podatkowego. W sytuacji, gdyby uznać inaczej, nastąpiłoby podwójne opodatkowanie tych samych środków pieniężnych, które powstały z tej samej transakcji gospodarczej (sprzedaż udziałów/akcji w spółkach kapitałowych) – pierwszy raz w momencie zarachowania wierzytelności jako przychodu należnego, a drugi raz w momencie jej spłaty. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. (sygn. IPPB1/415-96/14-2/JB ). Zdaniem powołanego organu „W rozpatrywanej sprawie, przychód ze sprzedaży udziałów spółki kapitałowej, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczany jest do źródła jakim jest pozarolniczą działalność gospodarcza i powstaje w momencie, gdy staje się on należny, stosownie do przywoływanego wyżej art. 14 ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji, spłata wierzytelności jest obojętna podatkowo, gdyż stanowi kasową realizację kwot przychodu, w stosunku do których „ przychód do opodatkowania ” powstał w momencie gdy stał się należny.
2016
6
gru

Istota:
Czy spłata na rzecz Wnioskodawcy wierzytelności z tytułu uprzedniej sprzedaży przez Spółkę/Spółkę osobową udziałów/akcji w spółkach kapitałowych, otrzymanej przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji bądź rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Tym samym, otrzymanie przez Wnioskodawcę części ceny z tytułu sprzedaży przez Spółkę/Spółkę osobową udziałów/akcji w spółkach kapitałowych będzie stanowiło tylko techniczny przepływ środków pieniężnych (już opodatkowanych), a nie kolejne zdarzenie generujące powstanie przychodu podatkowego. W sytuacji, gdyby uznać inaczej, nastąpiłoby podwójne opodatkowanie tych samych środków pieniężnych, które powstały z tej samej transakcji gospodarczej (sprzedaż udziałów/akcji w spółkach kapitałowych) – pierwszy raz w momencie zarachowania wierzytelności jako przychodu należnego, a drugi raz w momencie jej spłaty. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. (sygn. IPPB1/415-96/14-2/JB ). Zdaniem powołanego organu „W rozpatrywanej sprawie, przychód ze sprzedaży udziałów spółki kapitałowej, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczany jest do źródła jakim jest pozarolniczą działalność gospodarcza i powstaje w momencie, gdy staje się on należny, stosownie do przywoływanego wyżej art. 14 ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji, spłata wierzytelności jest obojętna podatkowo, gdyż stanowi kasową realizację kwot przychodu, w stosunku do których „ przychód do opodatkowania ” powstał w momencie gdy stał się należny.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie skutków połączenia spółek
Fragment:
W ten sposób ustawodawca w sposób kompleksowy i wyczerpujący unormował opodatkowanie odpłatnego zbycia udziałów w przypadku przejęcia spółki kapitałowej przez inną spółkę kapitałową. W modelu tym nie ma miejsca na opodatkowanie udziałowca łączących się spółek kapitałowych już w momencie łączenia. Na podstawie omawianych regulacji w ocenie Wnioskodawcy, w związku z otrzymaniem Nowych Udziałów nie będzie on zobowiązany do rozpoznania dochodu. Potwierdza to np. stanowisko komentatorów jak Komentarz do art. 24 Ustawy PIT [w:] Bartosiewicz Adam, PIT. Komentarz, wyd. V, Lex 2015 „ Jeżeli natomiast miał miejsce podział spółek, a majątek przejmowany na skutek podziału lub pozostający w spółce (jeśli miał miejsce podział przez wydzielenie) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, oraz w przypadku połączenia spółek dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną a wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek. Od 1 stycznia 2014 r. powyższe regulacje mają zastosowanie także do skutków podatkowych związanych z podziałem spółek komandytowo-akcyjnych, tudzież operacji połączenia przeprowadzanych z udziałem takich spółek.
2016
2
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.