Spółka jednoosobowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka jednoosobowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Zapytanie spółki dotyczyło – zasadności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynagrodzenia wypłaconego wspólnikowi z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Strony wniesionego w dniu 8 czerwca 2005 r., uzupełnionegopismem z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynagrodzenia wypłacanego wspólnikowi z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Uzasadnienie Zapytanie Podatnika dotyczy zasadności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynagrodzenia wypłaconego jedynemu udziałowcowi z tytułu pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu. Według przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego (...)

2011
1
mar

Istota:

Zapytanie Spółki dotyczyło: ustalenia sposobu naliczenia przez płatnika - jednoosobową społkę z ograniczoną odpowiedzialnością - podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłacanego Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Strony wniesionego w dniu 8 czerwca 2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia wypłacanego z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Uzasadnienie Zapytanie Spółki dotyczy ustalenia sposobu naliczenia przez płatnika - jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłacanego Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej przez niego funkcji. Według przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego Prezesem i zarazem jedynym członkiem Zarządu (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy właściciel jednoosobowej spółki z o.o. może w zeznaniu rocznym odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne, w sytuacji gdy składki są przekazywane za pośrednictwem spółki.

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia informację udzieloną przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej : Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14., poz. 176 ze zm.) od podstawy obliczenia podatku, odlicza się kwoty składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) : zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu odliczenie nie dotyczy (...)

2011
1
sty

Istota:

Podatnik podał, iż od 01.01.2003r. podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu jako wspólnik jednoosobowej spółki z o. o. i został zgłoszony przez spółkę do w/w ubezpieczenia, a składki przekazywane były przez spółkę łącznie ze składkami za pracowników. Kwotę zapłaconych składek podatnik zwrócił spółce.
W związku z powyższym podatnik pyta czy może odliczyć w zeznaniu podatkowym opłacone w 2003r. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zgodnie z art. 26 ust. 1 i art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w zaświadczeniu wydanym przez ZUS.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na zapytanie podatnika złożone 31.03.2004r. w sprawie możliwości odliczenia opłaconych w 2003r. składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w zeznaniu podatkowym za 2003r. Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje. Od 01.01.2003r. na podstawie art. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 241, poz. 2074) do osób prowadzących działalność gospodarczą zaliczono wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnika spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej (art. 8 ust. 6 pkt 4 w/w ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). W związku z powyższym zostali oni objęci ubezpieczeniem społecznym tak jak osoby prowadzące działalność gospodarczą. W myśl art. 16 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń (...)