Spółka jednoosobowa | Interpretacje podatkowe

Spółka jednoosobowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka jednoosobowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zapytanie spółki dotyczyło – zasadności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynagrodzenia wypłaconego wspólnikowi z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Strony wniesionego w dniu 8 czerwca 2005 r., uzupełnionegopismem z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynagrodzenia wypłacanego wspólnikowi z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Uzasadnienie Zapytanie Podatnika dotyczy zasadności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynagrodzenia wypłaconego jedynemu udziałowcowi z tytułu pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu. Według przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego (...)
2011
1
mar

Istota:
Zapytanie Spółki dotyczyło: ustalenia sposobu naliczenia przez płatnika - jednoosobową społkę z ograniczoną odpowiedzialnością - podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłacanego Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Strony wniesionego w dniu 8 czerwca 2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia wypłacanego z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Uzasadnienie Zapytanie Spółki dotyczy ustalenia sposobu naliczenia przez płatnika - jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłacanego Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej przez niego funkcji. Według przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego Prezesem i zarazem jedynym członkiem Zarządu (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy właściciel jednoosobowej spółki z o.o. może w zeznaniu rocznym odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne, w sytuacji gdy składki są przekazywane za pośrednictwem spółki.
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia informację udzieloną przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej : Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14., poz. 176 ze zm.) od podstawy obliczenia podatku, odlicza się kwoty składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) : zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu odliczenie nie dotyczy (...)
2011
1
lut

Istota:
Podatnik podał, iż od 01.01.2003r. podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu jako wspólnik jednoosobowej spółki z o. o. i został zgłoszony przez spółkę do w/w ubezpieczenia, a składki przekazywane były przez spółkę łącznie ze składkami za pracowników. Kwotę zapłaconych składek podatnik zwrócił spółce.
W związku z powyższym podatnik pyta czy może odliczyć w zeznaniu podatkowym opłacone w 2003r. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zgodnie z art. 26 ust. 1 i art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w zaświadczeniu wydanym przez ZUS.
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na zapytanie podatnika złożone 31.03.2004r. w sprawie możliwości odliczenia opłaconych w 2003r. składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w zeznaniu podatkowym za 2003r. Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje. Od 01.01.2003r. na podstawie art. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 241, poz. 2074) do osób prowadzących działalność gospodarczą zaliczono wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnika spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej (art. 8 ust. 6 pkt 4 w/w ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). W związku z powyższym zostali oni objęci ubezpieczeniem społecznym tak jak osoby prowadzące działalność gospodarczą. W myśl art. 16 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.