ITPB3/4511-127/15/PS | Interpretacja indywidualna

Czy wydanie wspólnikowi przez spółkę jawną rzeczowych składników majątku z tytułu jego wystąpienia ze spółki jawnej lub w związku z likwidacją spółki jawnej będzie rodziło obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
ITPB3/4511-127/15/PSinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja
 2. przychód
 3. składnik majątkowy
 4. spółka jawna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2015 r. (data wpływu 12 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem składników majątkowych w związku z wystąpieniem ze spółki lub jej likwidacją – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem składników majątkowych w związku z wystąpieniem ze spółki lub jej likwidacją.

W ww. wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Aktualnie Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce jawnej, zwanej dalej: "Spółką", którą utworzył z inną osobą fizyczną w 2004 roku. W czasie trwania Spółki, ze źródeł, które podlegały opodatkowaniu, Spółka nabyła własność ruchomości oraz nieruchomości jak również prawo użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wnioskodawca zamierza wystąpić ze Spółki, przy czym w celu kontynuowania działalności Spółki do tego czasu przystąpi do niej kolejny wspólnik. Wnioskodawca nie wyklucza również rozwiązania Spółki przeprowadzając jej likwidację lub rozwiązując ją z pominięciem przeprowadzenia likwidacji na zasadzie art. 67 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Umowa Spółki przewiduje, że wspólnicy mogą uzgodnić wysokość spłaty należnej wspólnikowi występującemu ze Spółki, jak również uzgodnić sposób podziału majątku Spółki w wypadku jej likwidacji. Wspólnicy mogą także zgodnie postanowić o wydaniu w naturze określonych składników majątku Spółki wspólnikowi występującemu ze Spółki. To postanowienie umowy spółki miałoby zastosowanie w rozpatrywanym przypadku.

W przypadku wystąpienia ze Spółki, Wnioskodawca rozliczy się z pozostałymi wspólnikami, za ich zgodą w formie rzeczowej. Na podstawie stosownej uchwały wspólników Spółki Wnioskodawca otrzyma ruchomości, nieruchomości oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, zwane dalej: "składnikami majątku Spółki" o wartości odpowiadającej udziałowi kapitałowemu przypadającemu Wnioskodawcy oraz jego udziałowi w majątku polikwidacyjnym Spółki. Podobnie będzie przy likwidacji Spółki, gdyż po spłaceniu wszystkich zobowiązań wspólnicy podzielą się majątkiem Spółki w ten sposób, że każdy ze wspólników otrzyma składniki majątku Spółki odpowiadające udziałowi kapitałowemu przypadającemu każdemu ze wspólników oraz jego udziałowi w majątku polikwidacyjnym Spółki.

Wspólnik nie zamierza zbywać otrzymanych składników majątku Spółki przez okres sześciu lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie Wnioskodawcy ze Spółki lub jej likwidacja. Wnioskodawca zamierza prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu nieruchomości, których własność lub prawo użytkowania wieczystego nabędzie w związku z wystąpieniem ze Spółki lub jej likwidacją.

W związku z powyższym sformułowano następujące pytanie.

Czy wydanie wspólnikowi przez spółkę jawną rzeczowych składników majątku z tytułu jego wystąpienia ze spółki jawnej lub w związku z likwidacją spółki jawnej będzie rodziło obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy otrzymanie rzeczowych składników majątku spółki osobowej przez jej wspólnika w związku z jego wystąpieniem z tej spółki osobowej lub w związku z jej likwidacją nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Powstanie przychodu spowoduje dopiero sprzedanie otrzymanego składnika majątku przed upływem sześciu lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat.

W myśl przepisów art. 65 ust. 1-5 Kodeksu spółek handlowych, wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej powoduje obowiązek rozliczenia się z byłym wspólnikiem. Rozliczenie to następuje m.in. poprzez wypłatę udziału kapitałowego ustalonego na podstawie wartości wkładu wniesionego do spółki powiększonego o pozostawione w spółce zyski / ewentualnie pomniejszonego o kwotę partycypowania w stratach. Zasadą jest, że udział powinien być wypłacony w pieniądzu (art. 65 ust. 3 k.s.h.). Jednak możliwe jest, aby w przypadku zgodnego działania wszystkich wspólników spółki jawnej, wypłata udziału kapitałowego nastąpiła poprzez wydanie nabytych lub wytworzonych w trakcie trwania spółki środków trwałych i innych składników majątku w naturze.

Spółka jawna, jako osobowa spółka prawa handlowego, nie posiada osobowości prawnej. Z punktu widzenia podatków dochodowych podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki, a nie spółka. Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 2 PIT, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 PIT, prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczą działalność gospodarcza) PIT.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. PIT, przychody z udziału w spółce niebądącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z tą zasadą dochody z udziału w spółce jawnej opodatkowuje się osobno u każdej osoby w stosunku do jej udziałów. Udział wspólnika występującego ze spółki w zysku odpowiada wartości majątku wspólnego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, przy uwzględnieniu proporcji, w jakiej wspólnik występujący ze spółki uczestniczył w zyskach spółki.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Częściowy katalog przychodów z działalności gospodarczej określony jest w art. 14 ust. 2 ustawy. W myśl tego przepisu, a dokładnie na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są m.in. przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Przy czym stosownie do treści art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje wykonaniu działalności gospodarczej.

Z aktualnie obowiązujących przepisów wynika, że otrzymanie rzeczowych składników majątku nie rodzi skutków podatkowych w momencie ich otrzymania w związku z wystąpieniem lub likwidacją a dopiero ich zbycie przed upływem określonego w ustawie okresu.

Z przedstawionego w stanie faktycznym zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca ma zamiar wystąpić ze spółki jawnej lub, że spółka decyzją wspólników zostanie zlikwidowana. W wyniku wystąpienia Wnioskodawca otrzyma przysługujący Wnioskodawcy udział kapitałowy w majątku spółki jawnej w postaci ruchomości, nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego. Zwrot przysługującego Wnioskodawcy udziału kapitałowego nastąpi zatem w naturze. Podobnie przy likwidacji spółki jawnej każdy ze wspólników otrzyma część pozostałego majątku (również nieruchomość). Mając na uwadze powyższe przepisy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na dzień otrzymania składników majątku Spółki, niezależnie czy otrzymanie składników majątku następuje w wyniku wystąpienia ze spółki czy w wyniku jej likwidacji, natomiast osiągnie on przychód, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku wystąpienia ze spółki jawnej/likwidacji składników majątku.

Reasumując stwierdzić należy, że w ramach opisywanego zdarzenia przyszłego, w wyniku wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki lub jej rozwiązania dojdzie do zmiany właściciela składników majątku o charakterze niepieniężnym, jednakże Wnioskodawca jako były wspólnik spółki jawnej otrzyma stosownie do zapisów umowy i uchwały wspólników - określoną ilość aktywów, które jemu przysługują z tytułu udziału w spółce jawnej. Majątek spółki jest prawnie wyodrębniony od majątku osobistego jej wspólnika. Jednakże przekazanie tych składników z majątku spółki do majątku osobistego nie powoduje powstania przychodu po stronie wspólnika. Poprzez tę czynność nie uzyska on bowiem żadnego przysporzenia majątkowego. Nastąpi wyłącznie przesunięcie prawa własności względnie prawa użytkowania wieczystego. Tym samym na moment przekazania aktywów, w wyniku rozwiązania spółki jawnej lub wystąpienia z niej Wnioskodawcy nie powstanie u niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Prawidłowość przedstawionego stanowiska potwierdzają m.in:

 • treść uzasadnienia do projektu ustawy wprowadzającej nowelizację PIT z dniem 1 stycznia 2011 r. (dostępne na stronach Sejmu: http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3500),
 • pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 sierpnia 2014 r. znak: IBPBI/1/415-576/14/AP,
 • pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. znak: IPTPB1/415-692/14-4/MR,
 • pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 lipca 2015 r. znak: IBPB-1-1/4511-127/15/ DW,
 • pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 maja 2014 r. znak: IPPB1/415-274/14-2/EC,
 • wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 5 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 951/13, sygn. I SA/Łd 957/13, z 6 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 952/13, z 12 lutego 2014 r., sygn. akt l SA/Łd 1473/13 oraz z 3 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 1393/13,
 • wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 listopada 2013 r., sygn. akt III SA/ Wa 1832/13 oraz sygn. akt III SA/Wa 1833/13,
 • wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 5 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Gd 12/14.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030) spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Stosownie do przepisu art. 4 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych określenie spółka osobowa oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

Natomiast w myśl art. 22 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

W myśl art. 58 ww. ustawy, rozwiązanie spółki powodują:

 1. przyczyny przewidziane w umowie spółki,
 2. jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,
 3. ogłoszenie upadłości spółki,
 4. śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,
 5. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,
 6. prawomocne orzeczenie sądu.

Stosownie do treści art. 67 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

W myśl art. 51 Kodeksu spółek handlowych każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach. Ponieważ spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego i tym samym nie posiada osobowości prawnej – z punktu widzenia prawa podatkowego – podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są poszczególni wspólnicy tej spółki – osoby fizyczne.

W myśl art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną (art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy).

Przepis art. 5a pkt 26 ww. ustawy stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z jego treścią, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione zostały źródła przychodów, do których w pkt 3 zaliczono pozarolniczą działalność gospodarczą.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Treść cytowanego art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje na to, że nawet jeżeli w ramach działalności wykonywanej zarobkowo, w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu, na własny lub cudzy rachunek, podatnik osiąga przychody, które jednocześnie odpowiadają opisowi przychodów z innego niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródła przychodu i nie zostały zaliczone w sposób jednoznaczny do przychodów z tej działalności, to przychody te stanowią przychód z tego innego źródła.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – co do zasady – należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Co do zasady zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:

 1. pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,
 2. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osoba prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Natomiast przepis art. 14 ust. 3 pkt 12 ww. ustawy stanowi, że do przychodów nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku:

 1. pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej,
 2. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki
 • jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej;

Zatem w przypadku gdy w wyniku likwidacji spółki osobowej, podatnik otrzyma określone składniki majątku, w chwili wystąpienia ze spółki nie powstanie przychód z działalności gospodarczej. Przychód ten, powstanie dopiero w momencie, ewentualnego odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku wystąpienia ze spółki składników majątku z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tożsame zasady znajdują zastosowanie również w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki o czym świadczy fakt, iż kwestia wystąpienia wspólnika ze spółki / likwidacji uregulowana jest w tych samych przepisach (art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b oraz art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ww. ustawy).

W konsekwencji, odnosząc się do przedstawionego zdarzenia przyszłego na podstawie ww. przepisów art. 14 ust. 2 pkt 17 i art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b, wskazać należy, że w wyniku wystąpienia wspólnika (Wnioskodawcy) ze spółki jawnej lub też jej likwidacji i otrzymania przez wspólnika składników majątku, tj. ruchomości, nieruchomości i prawa użytkowania nieruchomości o wartości odpowiadającej udziałowi kapitałowemu przypadającemu Wnioskodawcy, nie rodzi skutków podatkowych na dzień ich otrzymania.

Moment opodatkowania zostanie odłożony do chwili, gdy Wnioskodawca odpłatnie zbędzie te składniki z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymanie rzeczowych składników majątku spółki osobowej przez jej wspólnika w związku z jego wystąpieniem z tej spółki osobowej lub w związku z jej likwidacją nie powoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, a powstanie przychodu spowoduje dopiero sprzedanie otrzymanego składnika majątku przed upływem sześciu lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat – jest prawidłowe.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych wspólników. Chcąc uzyskać interpretację każda z tych osób winna osobiście lub za pomocą ustanowionego pełnomocnika zwrócić się do właściwego organu o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie i uiścić związaną z tym opłatę.

Jednocześnie – w odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych oraz orzeczeń sądów administracyjnych – stwierdzić należy, że dotyczą one tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonych stanach faktycznych czy zdarzeniach przyszłych i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.