ITPB3/4510-468/15-5/AD | Interpretacja indywidualna

Czy i w jakiej wysokości otrzymanie aktywów w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej stanowi dla Wnioskodawcy przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
ITPB3/4510-468/15-5/ADinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja
 2. przychód
 3. spółka jawna
 4. udział
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2015 r. (data wpływu 8 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 listopada 2015 r. (data wpływu 20 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania aktywów w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej, powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania aktywów w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej, powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 listopada 2015 r. (data wpływu 20 listopada 2015 r.).

W ww. wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej, która powstała przed dniem 1 stycznia 2014 r., tym samym do końca roku obrotowego rozpoczętego przed 1 stycznia 2014 r. nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednocześnie w stosunku do spółki komandytowo-akcyjnej nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej, tj.:

 • spółka komandytowo-akcyjna nie powstała po dniu wejścia w życie przepisu art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej;
 • spółka komandytowo-akcyjna nie dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej.

Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną, a następnie dokonać jej likwidacji (w tym możliwe jest rozwiązanie spółki jawnej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego).

Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną nastąpi w roku obrotowym spółki komandytowo-akcyjnej, który rozpoczął się po dniu 1 stycznia 2014 r. Na moment przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną – spółka komandytowo-akcyjna będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, Wnioskodawca otrzyma:

 • środki pieniężne;
 • udziały spółki kapitałowej,
 • obligacje, oraz
 • wierzytelności z tytułu obligacji oraz wierzytelności z tytułu weksli względem siebie.

Obligacje (które następnie trafią do Wnioskodawcy w wyniku likwidacji/rozwiązania spółki jawnej) zostaną nabyte przez spółkę komandytowo-akcyjną w okresie gdy ta nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Natomiast wierzytelności z tytułu weksli będą pochodziły z weksli pochodzących od spółki komandytowo-akcyjnej (podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) lub spółki jawnej. Dodatkowo na przedmiotowe wierzytelności będą się także składać wierzytelności z tytułu odsetek od obligacji i weksli.

Wierzytelności (tj. wynikające z obligacji oraz weksli względem Wnioskodawcy) otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu rozwiązania/likwidacji spółki jawnej nie będą uprzednio zarachowane jako przychód należny.

Wierzytelności otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu rozwiązania/likwidacji spółki jawnej z tytułu obligacji mogą zostać spłacone na rzecz Wnioskodawcy.

Wierzytelności z tytułu weksli nie zostaną spłacone na rzecz Wnioskodawcy, albowiem w wyniku ich przejęcia przez Wnioskodawcę dojdzie do ich wygaśnięcia poprzez tzw. konfuzję, tj. połączenie w tej samej osobie dłużnika i wierzyciela.

Jeżeli w trakcie funkcjonowania w formie spółki komandytowo-akcyjnej zostanie wypracowany zysk zarówno bieżący jak i z lat ubiegłych (ustalony według przepisów ustawy o rachunkowości będący podstawą do wypłaty dywidendy przez spółkę komandytowo-akcyjną) będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie oznaczone we wniosku nr 2.

Czy i w jakiej wysokości otrzymanie aktywów w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej stanowi dla Wnioskodawcy przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, aktywa otrzymane w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej nie stanowią dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodu podatkowego nie zalicza się wartości innych niż wymienione w pkt 3a składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji; przychodem jest jednak w przypadku odpłatnego zbycia tych składników majątku ich wartość wyrażona w cenie, za którą wspólnik je zbywa – art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

A zatem, w ocenie Wnioskodawcy, stosownie do treści art. 12 ust 4 pkt 3a lit b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymanie aktywów, w związku z rozwiązaniem/likwidacją spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej nie stanowi dla niego co do zasady przychodu.

Powyższe stanowisko potwierdza także praktyka organów podatkowych. Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2015 r., sygn. IPTPB3/423-86/14-3/KJ potwierdził zasadność stanowiska podatnika, w myśl którego: „otrzymanie przez Wnioskodawcę udziałów w spółce kapitałowej, jak również innych składników majątkowych i/lub środków pieniężnych w związku z likwidacją Spółki Osobowej (np. spółki jawnej lub spółki komandytowej) lub jej rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, nie będzie stanowiło dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na moment ich otrzymania przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki Osobowej”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 27 stycznia 2015 r., sygn. ILPB4/423-522/14-4/ŁM wskazał, że: „ Reasumując — wydanie Wnioskodawcy w wyniku likwidacji spółki komandytowej środków pieniężnych oraz innych składników majątkowych nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ zysk księgowy SKA ustalony na moment jej przekształcenia w spółkę komandytową zostanie opodatkowany po stronie Wnioskodawcy na moment tego przekształcenia”.

Należy przy tym dodać, że w momencie przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej będzie już podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Ewentualne zgromadzone zyski wypracowane przez spółkę komandytowo-akcyjną na moment przekształcenia będą podlegały opodatkowaniu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych (w związku z art. 7 ustawy nowelizującej).

Zgodnie z tym przepisem, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia. Od tak ustalonego dochodu wspólnika przekształcanej spółki, podatek wynosi 19% (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych).

Podsumowując powyższe, otrzymanie aktywów w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej nie skutkuje dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się natomiast do przywołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, że organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, ponieważ nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.