ITPB1/415-1267/14/MR | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku sprzedaży lub umorzenia udziałów w spółkach kapitałowych lub certyfikatów inwestycyjnych otrzymanych w wyniku rozwiązania Spółki jawnej powstałej z przekształcenia Spółki kapitałowej przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie Spółki jawnej, kosztem dla Wnioskodawcy będzie cena nabycia udziałów lub certyfikatów inwestycyjnych poniesiona przez Spółkę jawną lub jej poprzedniczkę prawną, tj. Spółkę kapitałową, w części w jakiej ani Spółka kapitałowa ani Spółka jawna nie wykorzystają kosztów nabycia omawianych składników majątkowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w związku z np. ze zbyciem lub umorzeniem tych udziałów lub certyfikatów inwestycyjnych.
Czy w przypadku sprzedaży lub umorzenia udziałów w spółkach kapitałowych lub certyfikatów inwestycyjnych otrzymanych w wyniku rozwiązania Spółki jawnej powstałej z przekształcenia Spółki kapitałowej po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie Spółki jawnej, sprzedaż ta nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego?
ITPB1/415-1267/14/MRinterpretacja indywidualna
 1. certyfikat inwestycyjny
 2. koszt
 3. likwidacja spółki
 4. odpłatne zbycie
 5. przekształcenie spółki
 6. spółka jawna
 7. umorzenie
 8. wymiana udziałów
 9. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia oraz umorzenia udziałów w spółkach kapitałowych i certyfikatów inwestycyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia oraz umorzenia udziałów w spółkach kapitałowych i certyfikatów inwestycyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą w Polsce miejsce zamieszkania i posiadającą w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy (polski rezydent podatkowy). Wnioskodawca stał się wspólnikiem spółki jawnej zarejestrowanej w Polsce i prowadzącej działalność w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „Spółka jawna”). Przedmiotem działalności Spółki jawnej jest m.in. działalność holdingowa, szkoleniowa oraz działalność związana z pomiarem czasu w trakcie imprez sportowych. W skład majątku Spółki jawnej wchodzą m.in. udziały w spółce prawa europejskiego, która posiada siedzibę na Cyprze i jest cypryjskim rezydentem podatkowym (dalej „Spółka cypryjska”). Spółka jawna powstała z przekształcenia spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce i będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej „Spółka kapitałowa”). Wcześniej, tj. przed przekształceniem Spółki kapitałowej w Spółkę jawną - udziały w Spółce cypryjskiej posiadała Spółka kapitałowa. Udziały w Spółce cypryjskiej zostały wniesione przez Wnioskodawcę do Spółki kapitałowej w ramach transakcji wymiany udziałów, o której mowa - w zakresie skutków podatkowych dla Spółki kapitałowej - w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „ustawa o CIT”). W zamian za aport udziałów w Spółce cypryjskiej, Spółka kapitałowa wyemitowała udziały na rzecz Wnioskodawcy (wartość wyemitowanych udziałów była równa wartości rynkowej udziałów w Spółce cypryjskiej i wartość ta została potwierdzona wyceną niezależnego rzeczoznawcy). Wnioskodawca i Spółka kapitałowa nie dokonywali - w ramach wyżej opisanej transakcji - dopłat, o których mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT. Wnioskodawca, jako element stanu faktycznego wskazuje, że w przypadku zadysponowania udziałami Spółki cypryjskiej przez Spółkę kapitałową, w przypadku, gdy takie zadysponowanie rodziłoby konieczność ustalenia kosztu nabycia ww. udziałów, Spółka kapitałowa ustaliłaby te koszty na poziomie nominalnej wartości udziałów wydanych na rzecz Wnioskodawcy w ramach transakcji wymiany udziałów. Jak zostało wspomniane, Spółka kapitałowa została przekształcona w Spółkę jawną. W związku z przekształceniem m.in. udziały w Spółce cypryjskiej stały się składnikami majątku Spółki jawnej, która kontynuowała działalności Spółki kapitałowej w zakresie m.in. działalności holdingowej, szkoleniowej oraz pomiaru czasu w trakcie imprez sportowych. Dalej Wnioskodawca wskazuje, że jeśli Spółka jawna zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, udziały w Spółce cypryjskiej staną się bezpośrednio własnością Wnioskodawcy. W tej sytuacji, Wnioskodawca powziął wątpliwości co do skutków podatkowych związanych z zadysponowaniem udziałami Spółki cypryjskiej, które staną się Jego własnością po rozwiązaniu Spółki jawnej. Dodatkowo, Wnioskodawca wskazuje, że - w związku z tym, że planuje kolejne restrukturyzacje swojego majątku - może zdarzyć się w przyszłości sytuacja, że stanie się wspólnikiem innej spółki jawnej (dalej dla uproszczenia również nazywanej jako „Spółka jawna”), która również powstanie z przekształcenia spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce i będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej dla uproszczenia również nazywanej jako „Spółka kapitałowa”). Podobnie jak wskazano powyżej, Spółka jawna będzie prowadzić działalność w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych m.in. w zakresie działalności spółek holdingowych, prowadzenia szkoleń lub np. działalności związanej z pomiarem czasu na imprezach sportowych. Spółka jawna również przejmie majątek Spółki kapitałowej. Po przekształceniu, wśród składników majątkowych Spółki jawnej mogą znaleźć się udziały w polskich i zagranicznych spółkach kapitałowych oraz certyfikaty inwestycyjne w funduszu inwestycyjnym zarejestrowanym w Polsce lub innym kraju unijnym. Później, Spółka jawna również może zostać rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jej składniki majątkowe zostaną przekazane bezpośrednio do Wnioskodawcy. Z tego względu, że rozwiązanie obydwu Spółek jawnych i zbycie majątku otrzymanego przez Wnioskodawcę w związku z rozwiązaniem tych Spółek nastąpi w przyszłości, Wnioskodawca składa jeden wniosek dotyczący dwóch Spółek jawnych powstałych w różnym okresie. Zasadnicze zagadnienie, które Wnioskodawca chciałby rozstrzygnąć w ramach niniejszego zapytania sprowadza się w uproszczeniu do ustalenia, czy jeśli Spółka kapitałowa poniosła lub poniesie określone wydatki na nabycie opisanych wyżej składników majątku w postaci udziałów i certyfikatów inwestycyjnych, to czy w przypadku, gdy Wnioskodawca w związku z otrzymaniem składników majątku Spółki jawnej po jej rozwiązaniu, zadysponuje tymi składnikami i takie zadysponowanie rodziłoby konieczność ustalenia kosztu nabycia ww. składników, wówczas Wnioskodawca będzie uprawniony do wykazania kosztu nabycia w wysokości wydatków poniesionych przez Spółkę kapitałową na nabycie tych składników, w części, w jakiej ani Spółka kapitałowa ani Spółka jawna nie wykorzystają kosztów nabycia omawianych składników majątkowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w związku np. ze zbyciem lub umorzeniem tych udziałów lub certyfikatów inwestycyjnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku sprzedaży lub umorzenia udziałów w spółkach kapitałowych lub certyfikatów inwestycyjnych otrzymanych w wyniku rozwiązania Spółki jawnej powstałej z przekształcenia Spółki kapitałowej przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie Spółki jawnej, kosztem dla Wnioskodawcy będzie cena nabycia udziałów lub certyfikatów inwestycyjnych poniesiona przez Spółkę jawną lub jej poprzedniczkę prawną, tj. Spółkę kapitałową, w części w jakiej ani Spółka kapitałowa ani Spółka jawna nie wykorzystają kosztów nabycia omawianych składników majątkowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w związku z np. ze zbyciem lub umorzeniem tych udziałów lub certyfikatów inwestycyjnych.
 2. Czy w przypadku sprzedaży lub umorzenia udziałów w spółkach kapitałowych lub certyfikatów inwestycyjnych otrzymanych w wyniku rozwiązania Spółki jawnej powstałej z przekształcenia Spółki kapitałowej po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie Spółki jawnej, sprzedaż ta nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego...

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub udziałów w spółkach kapitałowych otrzymanych w wyniku rozwiązania Spółki jawnej powstałej z przekształcenia Spółki kapitałowej, przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie Spółki, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu nabycia certyfikatów inwestycyjnych lub udziałów w spółkach kapitałowych poniesionego przez Spółkę jawną lub jej poprzedniczkę prawną, tj. Spółkę kapitałową, w części w jakiej ani Spółka kapitałowa ani Spółka jawna nie wykorzystają kosztów nabycia omawianych składników majątkowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w związku np. ze zbyciem lub umorzeniem tych udziałów lub certyfikatów inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 24 ust. 3d ustawy o PIT, dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę; przepisy art. 22 ust. 8a stosuje się odpowiednio.

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 3e ustawy o PIT przepis ust. 3d stosuje się odpowiednio w przypadku otrzymania przez występującego wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną równocześnie środków pieniężnych i innych składników majątku.

W tym miejscu Wnioskodawca zauważa, że Spółka jawna zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, o którym mowa w art. 67-75 ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013, poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”). Wnioskodawca wskazuje przy tym, że rozwiązanie spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego ma ten sam skutek, co likwidacja - tj. zakończenie działalności spółki osobowej. Dodatkowo Wnioskodawca podkreśla, że przepisy ustawy o PIT nie referują przy określeniu skutków podatkowych zakończenia działalności spółki osobowej do konkretnych regulacji KSH oraz nie precyzują definicji pojęcia „likwidacja” dla celów stosowania przepisów ustawy o PIT.

W konsekwencji, Wnioskodawca przyjmuje, że art. 24 ust. 3d ustawy o PIT nie powinien być zawężany jedynie do likwidacji działalności gospodarczej rozumianej jako zakończenie tej działalności w ramach likwidacji i obejmuje swoim zakresem również zakończenie działalności spółki osobowej poprzez jej rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca uważa, że przychód z tytułu zbycia lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub udziałów w spółkach kapitałowych powinien pomniejszyć o koszt uzyskania równy kosztom nabycia poniesionym przez Spółkę jawną lub jej poprzedniczkę prawną - Spółkę kapitałową na nabycie ww. certyfikatów i udziałów, jeśli ani Spółka jawna ani Spółka osobowa nie wykorzystały lub nie wykorzystają tych kosztów nabycia w związku z jakimkolwiek zadysponowaniem tymi udziałami lub certyfikatami, np. w związku z ich zbyciem lub umorzeniem.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub udziałów w spółkach kapitałowych otrzymanych w wyniku rozwiązania Spółki jawnej powstałej z przekształcenia Spółki kapitałowej, po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie Spółki, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy w rozumieniu ustawy o PIT.

Z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy o PIT wynika, że do przychodów podatkowych nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Podobnie jak Wnioskodawca wyjaśnił w uzasadnieniu swojego stanowiska w odniesieniu do pytania 1, Wnioskodawca uważa, że art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy o PIT ma zastosowanie również do rozwiązania spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Mając na uwadze powyższe, w związku z tym, że:

 • certyfikaty inwestycyjne lub udziały w spółkach kapitałowych zostaną otrzymane przez Wnioskodawcę w związku z rozwiązaniem spółki niebędącej osobową prawną;
 • zbycie lub umorzenie certyfikatów inwestycyjnych lub udziałów w spółkach kapitałowych nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę,

zbycie lub umorzenie certyfikatów inwestycyjnych lub udziałów w spółkach kapitałowych nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o PIT, jeśli zbycie lub umorzenie certyfikatów inwestycyjnych lub udziałów w spółkach nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie Spółki jawnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 – 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.