IPTPB3/4511-211/15-2/MS | Interpretacja indywidualna

Powstanie przychodu z tytułu nabycia majątku w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.
IPTPB3/4511-211/15-2/MSinterpretacja indywidualna
  1. likwidacja spółki
  2. składnik majątkowy
  3. spółka jawna
  4. środki pieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z tytułu nabycia majątku w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z tytułu nabycia majątku w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki jawnej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i posiada w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym. Wnioskodawczyni jest wspólnikiem w spółce jawnej (mającej siedzibę na terytorium Polski), która powstała ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przeprowadzenia procesu przekształcenia. W toku przekształcenia zostały zapłacone wszystkie należne prawem podatki dochodowe. W związku z procesem restrukturyzacji oraz zmianami właścicielskimi planowana jest likwidacja spółki jawnej. Likwidacja spółki jawnej zostanie przeprowadzona na podstawie jednomyślnej uchwały podjętej przez wspólników o rozwiązaniu spółki jawnej. Likwidacja spółki jawnej zostanie przeprowadzona z wyłączeniem procedury likwidacyjnej w oparciu o ustalenia wspólników spółki co do sposobu rozwiązania spółki jawnej, a w szczególności zasad podziału majątku likwidacyjnego. W ramach podziału majątku likwidacyjnego do wspólników spółki jawnej (również do Wnioskodawczyni) zostanie wydane świadczenie likwidacyjne w postaci aktywów spółki jawnej (np. weksli, obligacji, gotówki).

W związku z powyższym, po stronie Wnioskodawczyni powstała wątpliwość co do obowiązku opodatkowania przychodu powstałego w związku z objęciem świadczenia likwidacyjnego ze spółki jawnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy nabycie przez Wnioskodawczynię majątku likwidacyjnego spółki jawnej, w wyniku rozwiązania działalności spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, prowadzi do powstania przychodu u Wnioskodawczyni podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nabycie przez Nią majątku likwidacyjnego spółki jawnej, w wyniku rozwiązania działalności spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, nie prowadzi do powstania u Niej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wynika to z następujących względów.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.; dalej: „ustawa o PIT”), za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie natomiast z art. 5b ust. 2 ustawy o PIT, jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Spółka jawna jest spółką osobową, która nie podlega opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z powyższym spółka jawna, w której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem, jest spółką niebędącą osobą prawną w rozumieniu art. 5a pkt 26 ustawy o PIT.

W odniesieniu do powstania przychodu po stronie wspólnika spółki jawnej z tytułu objęcia majątku likwidacyjnego ustawodawca przewidział odrębne uregulowania w zależności od faktu, czy przedmiotem majątku są środki pieniężne czy też niepieniężne. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, objęcie przez wspólników majątku likwidacyjnego spółki jawnej co do zasady nie powoduje postania przychodu z działalności gospodarczej, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT stanowi, że środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej podlegających opodatkowaniu. Należy wskazać, że środki pieniężne otrzymane przez wspólników spółki jawnej z tytułu jej likwidacji stanowią kategorię przychodów wyłączonych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W odniesieniu do pozostałych składników majątku likwidacyjnego spółki jawnej (tj. środków niepieniężnych) ustawodawca wskazał, że ich wartość będzie stanowiła przychód wspólników spółki, ale dopiero w momencie ich odpłatnego zbycia.

Art. 14 ust. 2 pkt 17b ustawy o PIT wskazuje, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Jednocześnie ustawodawca w art. 14 ust. 3 pkt 12b ustawy o PIT przewidział możliwość uniknięcia przez podatników obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku zbycia składników majątku pochodzących z likwidacji spółki niebędącej osobą prawną. Zgodnie z ww. przepisem, odpłatne zbycie składników majątku z likwidacji spółki jawnej nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki jawnej do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat oraz odpłatne zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej. Mając na uwadze powyższe regulacje prawne Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że objęcie majątku likwidacyjnego spółki jawnej w wyniku zakończenia działalności spółki jawnej nie będzie stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o PIT. Otrzymanie świadczenia likwidacyjnego przez wspólnika spółki jawnej zostało przedmiotowo wyłączone z katalogu przychodów podlegających opodatkowaniu na gruncie ustawy o PIT. Ewentualnie dopiero odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię składników majątku zlikwidowanej spółki jawnej (tj. środków niepieniężnych) w przeciągu 6 lat od miesiąca następującego po dniu dokonania likwidacji spółki będzie rodzić obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o PIT.

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawczyni, dla zastosowania przepisów art. 14 ust. 3 pkt 10 oraz art. 14 ust. 2 pkt 17b oraz z art. 14 ust. 3 pkt 12b ustawy o PIT nie ma znaczenia sposób w jaki została zakończona działalność spółki jawnej, tj. czy zostało przeprowadzone postępowanie likwidacyjne czy też wspólnicy ustalili między sobą inny sposób zakończenia jej działalności.

Zgodnie z art. 58 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, jedną z przyczyn rozwiązania spółki jawnej może być jednomyślna uchwała podjęta przez wszystkich wspólników spółki osobowej. Art. 67 § 1 k.s.h. stanowi natomiast, że w przypadkach określonych w art. 58 k.s.h. należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy spółki uzgodnili inny sposób zakończenia jej działalności. Postępowanie likwidacyjne w spółce jawnej ma charakter fakultatywny. Zgodnie z brzmieniem przywołanego powyżej przepisu, wspólnicy spółki jawnej mają możliwość odstąpienia od procedury likwidacyjnej poprzez uzgodnienie sposobu innego zakończenia działalności spółki. Dokonane pomiędzy wspólnikami uzgodnienie powinno zawierać w szczególności zasady podziału majątku likwidacyjnego spółki jawnej po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Dla zastosowania wyłączenia z przychodów świadczenia likwidacyjnego otrzymanego przez wspólników w związku z likwidacją spółki jawnej decydujące znaczenie ma sam fakt zaprzestania prowadzenia przez spółkę działalności, a nie procedura w jakiej dokonano likwidacji.

Pogląd Wnioskodawczyni w tym zakresie znajduje potwierdzenie również w interpretacjach wydawanych przez Ministerstwo Finansów – np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 stycznia 2014 r., sygn. IPTPB2/415-629/13-7/KR: „Treść i cel przepisu art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie dają podstaw do ograniczenia zakresu jego stosowania jedynie do sytuacji, gdy spółka niebędąca osobą prawną jest rozwiązywana po przeprowadzeniu likwidacji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Regulacja ta odnosi się do szerzej rozumianej sytuacji otrzymania przez podatnika środków pieniężnych jako należności przysługujących mu – jako wspólnikowi spółki niebędącej osobą prawną – w związku z procesem zakończenia działalności tej spółki (jej rozwiązaniem)”.

Podsumowując powyższe rozważania Wnioskodawczyni wskazuje, że zdarzenie przyszłe przedstawione w niniejszym wniosku, tj. nabycia przez Wnioskodawczynię majątku likwidacyjnego spółki jawnej, rozwiązanej z wyłączeniem procedury likwidacyjnej, nie prowadzi do powstania u Niej na gruncie ustawy o PIT przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Należy poinformować, że na dzień wydania niniejszej interpretacji obowiązuje tekst jednolity ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.).

Nadmienia się, że w uzasadnieniu własnego stanowiska w poz. 69, w części H, zdanie trzecie Wnioskodawczyni powołała przepis art. 10 ust. 3 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tutejszy Organ uznał, że jest to oczywista omyłka pisarska, niemająca wpływu na rozstrzygnięcie wniosku a intencją Wnioskodawczyni było powołanie art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 ust. 1 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.