IPTPB3/4511-126/15-2/KJ | Interpretacja indywidualna

Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w spółce jawnej, która zawarła ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowę w przedmiocie świadczenia usług o charakterze analityczno-doradczym, marketingowo-reklamowym i usług związanych z zarządzaniem i doradztwem w zakresie informatyki, a w której to spółce z ograniczoną odpowiedzialnością członkiem zarządu jest Wnioskodawca, będą uznawane za przychody z pozarolnicznej działalności gospodarczej (art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), a zatem czy wobec tego będą one mogły zostać opodatkowane podatkiem liniowym (art. 30c ww. ustawy)?
IPTPB3/4511-126/15-2/KJinterpretacja indywidualna
  1. przychód z działalności gospodarczej
  2. spółka jawna
  3. usługi doradcze
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu 19 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania usług analityczno-doradczych, marketingowo-reklamowych i usług związanych z zarządzaniem i doradztwem w zakresie informatyki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2015 r. do Izby Skarbowej w (...) Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w (...) wpłynął wniosek z dnia 5 sierpnia 2015 r. dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania usług analityczno-doradczych, marketingowo-reklamowych i usług związanych z zarządzaniem i doradztwem w zakresie informatyki.

Pismem z dnia 24 sierpnia 2015 r., nr ... (data wpływu 27 sierpnia 2015 r.) Dyrektor Izby Skarbowej w (...) Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w (...), działając na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) przekazał wniosek Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi celem załatwienia według właściwości, stosownie do § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643).

Pismo wraz z wnioskiem wpłynęło do tutejszego Organu w dniu 27 sierpnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej (...) z siedzibą w (...). Równocześnie pełni funkcję członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej pod firmą (...) z siedzibą w (...), numer w rejestrze przedsiębiorców KRS (...). Wnioskodawca prowadzi też jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą (...), która to nie współpracuje w ramach prowadzonej działalności ze spółką (...) z o.o. oraz (...) spółka jawna w (...). W związku z pełnieniem przez Niego funkcji Członka Zarządu spółki z o.o. działającej pod firmą (...) z siedzibą w (...) Wnioskodawca zawarł w dniu (...) 2015 r. ze spółką z o.o. działającą pod firmą (...) z siedzibą w (...) umowę o świadczenie usług, przedmiotem której jest prowadzenie przedsiębiorstwa spółki (tzw. kontrakt menedżerski). W ramach tej umowy obowiązkiem Wnioskodawcy jest m.in.: prowadzenie spraw Spółki na zasadach i w zakresie przewidzianym w Umowie Spółki, Kodeksie spółek handlowych i innych obowiązujących przepisach prawa, kierowanie bieżącymi sprawami Spółki zgodnie z przedmiotem jej działalności oraz obowiązującym prawem, reprezentowanie Spółki w kontaktach z kontrahentami, urzędami i organami administracji, sądami oraz wszelkimi innymi instytucjami w sprawach związanych z działalnością Spółki na zasadach i w zakresie przewidzianym w Umowie Spółki, Kodeksie spółek handlowych, podejmowanie uzasadnionych działań w celu pozyskiwania zamówień dla Spółki, zarządzanie finansami Spółki i zapewnienie racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi Spółki, w tym przygotowanie we współpracy z Członkami Zarządu corocznego sprawozdania finansowego z działalności Spółki i przedłożenia go Zgromadzeniu Wspólników w terminie do końca czerwca roku następującego po roku, za który sporządzono sprawozdanie, zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa Spółki w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów Spółki, reprezentowanie Spółki w stosunkach pracowniczych, w tym w szczególności zawieranie, modyfikowanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami, wypełnianie zakresu obowiązków przypisanych Wiceprezesowi Zarządu lub Członkowi Zarządu w czasie ich nieobecności, należyte wypełnianie wszystkich obowiązków ciążących na Prezesie Zarządu, a wynikających z Umowy Spółki, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa. Umowa została zawarta na czas pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji w Zarządzie ww. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nadto Wnioskodawca wskazuje, że ww. spółka jawna, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem zawarła w dniu (...) 2015 r. ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą (...) z siedzibą w (...) umowę, przedmiotem której jest świadczenie przez ww. spółkę na rzecz (...) sp. z o.o. z siedzibą w (...) (Zleceniodawcy) usług o charakterze analityczno-doradczym, marketingowo-reklamowym i związanych z zarządzaniem i doradztwem w zakresie informatyki. Do obowiązków ww. spółki na podstawie ww. umowy będzie należało w szczególności: analiza rynku pod kątem profilu prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności gospodarczej, udzielanie w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie wskazań w zakresie działań o charakterze marketingowym i promocyjnym, udzielanie pomocy w opracowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu procesów certyfikacyjnych mających na celu podwyższanie jakości świadczonych przez Zleceniodawcę usług i ochrony środowiska w przedsiębiorstwie Zleceniodawcy, analizie obszaru rynku zgodnego z przedmiotem działalności gospodarczej Zleceniodawcy w celu poszukiwania potencjalnych klientów dla Zleceniodawcy, a w szczególności badania rynku pod kątem jego potrzeb, badaniu potencjału rynkowego, popytu i zwyczajów potencjalnych klientów Zleceniodawcy w celu zwiększenia sprzedaży usług Zleceniodawcy i/lub wprowadzania nowych usług, wyszukiwania w środkach masowego przekazu, w tym prasie oraz internecie informacji związanych z działalnością gospodarczą Zleceniodawcy, istotnych z punktu widzenia tej działalności Zleceniodawcy, promocji działalności gospodarczej Zleceniodawcy celem stworzenia i utrwalenia pozytywnego wizerunku Zleceniodawcy oraz świadczonych przez niego usług na rynku, aranżowania pożądanych przez Zleceniodawcę publikacji na temat przedsiębiorstwa Zleceniodawcy w środkach masowego przekazu, w tym na portalach internetowych, organizacji na żądanie Zleceniodawcy spotkań Zarządu Zleceniodawcy lub jej innych przedstawicieli z dziennikarzami i innymi przedstawicielami środków masowego przekazu, w tym w formie konferencji/śniadań prasowych, jak również spotkań indywidualnych, bieżące doradztwo w zakresie public relations, monitorowanie wizerunku Zleceniodawcy w mediach, w tym internetowych oraz na forach internetowych oraz portalach społecznościowych, budowanie pozytywnego wizerunku Zleceniodawcy, na żądanie Zleceniodawcy przygotowanie i prowadzenia kampanii reklamowych Zleceniodawcy, na żądanie Zleceniodawcy organizacja, promocja i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania związane z działalnością gospodarczą Zleceniodawcy i w celu promocji działalności gospodarczej Zleceniodawcy, bieżące doradztwo w zakresie prowadzonych przez Zleceniodawcę stron i portali internetowych, w tym pod kątem budowania pozytywnego wizerunku Zleceniodawcy i świadczonych przez niego usług, współpraca przy zarządzaniu i obsłudze systemów komputerowych Zleceniodawcy, przeprowadzenie na żądanie Zleceniodawcy szkoleń z zakresu systemów komputerowych Zleceniodawcy.

W związku z powyższym opisem postawiono następujące pytanie:

Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w spółce jawnej, która zawarła ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowę w przedmiocie świadczenia usług o charakterze analityczno-doradczym, marketingowo-reklamowym i usług związanych z zarządzaniem i doradztwem w zakresie informatyki, a w której to spółce z ograniczoną odpowiedzialnością członkiem zarządu jest Wnioskodawca, będą uznawane za przychody z pozarolnicznej działalności gospodarczej (art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), a zatem czy wobec tego będą one mogły zostać opodatkowane podatkiem liniowym (art. 30c ww. ustawy)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane z udziału w spółce jawnej, która jest związana ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umową o świadczenie usług, przedmiotem której są wyłącznie usługi o charakterze analityczno-doradczym, marketingowo -reklamowym i usług związanych z zarządzaniem i doradztwem w zakresie informatyki, winny być kwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: u.p.d.o.f). Przychody te nie mogą być natomiast kwalifikowane jako osiągnięte z działalności wykonywanej osobiście, w szczególności jako przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 13 u.p.d.o.f).

Wnioskodawca zauważa, że zgodnie z uchwałą 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2010 r., sygn. II FPS 10/09: „Przychody wspólników, o jakich mowa w art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), uzyskiwane po dniu 1 stycznia 2008 r. z udziału w spółce jawnej uzyskującej przychody na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ust. 1 tej ustawy”. Niemniej w okolicznościach niniejszej sprawy spółka jawna na podstawie wskazanej wyżej umowy nie uzyskuje przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, lecz z umowy, przedmiotem której jest świadczenie usług o charakterze analityczno-doradczym, marketingowo-reklamowym i usług związanych z zarządzaniem i doradztwem w zakresie informatyki. Usługi te nie polegają natomiast na zarządzaniu przedsiębiorstwem, nie stanowią nadto kontraktów menedżerskich ani umów o podobnym charakterze. Co więcej wskazać należy, że to Wnioskodawca osobiście na podstawie zawartego pomiędzy Nim, a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością kontraktu menedżerskiego świadczy usługi związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, pełniąc równocześnie funkcję w organach zarządzających ww. spółką.

Zakres obowiązków wynikających z ww. kontraktu menedżerskiego nie pokrywa się natomiast, ani nawet nie jest zbliżony do zakresu obowiązków spółki jawnej, jaki został określony w umowie zawartej pomiędzy spółką jawną, a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Wobec powyższego przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w spółce jawnej winny być kwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f., co umożliwia ich opodatkowanie podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c u.p.d.o.f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Przedmiotową interpretację oparto o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przychód z działalności gospodarczej
DD9.8220.2.27.2015.KCT | Interpretacja indywidualna

spółka jawna
ITPB1/4511-828/15/AK | Interpretacja indywidualna

usługi doradcze
IPPP2/4512-748/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.