IPTPB3/4511-126/15-2/KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w spółce jawnej, która zawarła ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowę w przedmiocie świadczenia usług o charakterze analityczno-doradczym, marketingowo-reklamowym i usług związanych z zarządzaniem i doradztwem w zakresie informatyki, a w której to spółce z ograniczoną odpowiedzialnością członkiem zarządu jest Wnioskodawca, będą uznawane za przychody z pozarolnicznej działalności gospodarczej (art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), a zatem czy wobec tego będą one mogły zostać opodatkowane podatkiem liniowym (art. 30c ww. ustawy)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu 19 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania usług analityczno-doradczych, marketingowo-reklamowych i usług związanych z zarządzaniem i doradztwem w zakresie informatyki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2015 r. do Izby Skarbowej w (...) Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w (...) wpłynął wniosek z dnia 5 sierpnia 2015 r. dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania usług analityczno-doradczych, marketingowo-reklamowych i usług związanych z zarządzaniem i doradztwem w zakresie informatyki.

Pismem z dnia 24 sierpnia 2015 r., nr ... (data wpływu 27 sierpnia 2015 r.) Dyrektor Izby Skarbowej w (...) Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w (...), działając na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) przekazał wniosek Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi celem załatwienia według właściwości, stosownie do § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643).

Pismo wraz z wnioskiem wpłynęło do tutejszego Organu w dniu 27 sierpnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej (...) z siedzibą w (...). Równocześnie pełni funkcję członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej pod firmą (...) z siedzibą w (...), numer w rejestrze przedsiębiorców KRS (...). Wnioskodawca prowadzi też jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą (...), która to nie współpracuje w ramach prowadzonej działalności ze spółką (...) z o.o. oraz (...) spółka jawna w (...). W związku z pełnieniem przez Niego funkcji Członka Zarządu spółki z o.o. działającej pod firmą (...) z siedzibą w (...) Wnioskodawca zawarł w dniu (...) 2015 r. ze spółką z o.o. działającą pod firmą (...) z siedzibą w (...) umowę o świadczenie usług, przedmiotem której jest prowadzenie przedsiębiorstwa spółki (tzw. kontrakt menedżerski). W ramach tej umowy obowiązkiem Wnioskodawcy jest m.in.: prowadzenie spraw Spółki na zasadach i w zakresie przewidzianym w Umowie Spółki, Kodeksie spółek handlowych i innych obowiązujących przepisach prawa, kierowanie bieżącymi sprawami Spółki zgodnie z przedmiotem jej działalności oraz obowiązującym prawem, reprezentowanie Spółki w kontaktach z kontrahentami, urzędami i organami administracji, sądami oraz wszelkimi innymi instytucjami w sprawach związanych z działalnością Spółki na zasadach i w zakresie przewidzianym w Umowie Spółki, Kodeksie spółek handlowych, podejmowanie uzasadnionych działań w celu pozyskiwania zamówień dla Spółki, zarządzanie finansami Spółki i zapewnienie racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi Spółki, w tym przygotowanie we współpracy z Członkami Zarządu corocznego sprawozdania finansowego z działalności Spółki i przedłożenia go Zgromadzeniu Wspólników w terminie do końca czerwca roku następującego po roku, za który sporządzono sprawozdanie, zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa Spółki w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów Spółki, reprezentowanie Spółki w stosunkach pracowniczych, w tym w szczególności zawieranie, modyfikowanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami, wypełnianie zakresu obowiązków przypisanych Wiceprezesowi Zarządu lub Członkowi Zarządu w czasie ich nieobecności, należyte wypełnianie wszystkich obowiązków ciążących na Prezesie Zarządu, a wynikających z Umowy Spółki, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa. Umowa została zawarta na czas pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji w Zarządzie ww. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nadto Wnioskodawca wskazuje, że ww. spółka jawna, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem zawarła w dniu (...) 2015 r. ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą (...) z siedzibą w (...) umowę, przedmiotem której jest świadczenie przez ww. spółkę na rzecz (...) sp. z o.o. z siedzibą w (...) (Zleceniodawcy) usług o charakterze analityczno-doradczym, marketingowo-reklamowym i związanych z zarządzaniem i doradztwem w zakresie informatyki. Do obowiązków ww. spółki na podstawie ww. umowy będzie należało w szczególności: analiza rynku pod kątem profilu prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności gospodarczej, udzielanie w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie wskazań w zakresie działań o charakterze marketingowym i promocyjnym, udzielanie pomocy w opracowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu procesów certyfikacyjnych mających na celu podwyższanie jakości świadczonych przez Zleceniodawcę usług i ochrony środowiska w przedsiębiorstwie Zleceniodawcy, analizie obszaru rynku zgodnego z przedmiotem działalności gospodarczej Zleceniodawcy w celu poszukiwania potencjalnych klientów dla Zleceniodawcy, a w szczególności badania rynku pod kątem jego potrzeb, badaniu potencjału rynkowego, popytu i zwyczajów potencjalnych klientów Zleceniodawcy w celu zwiększenia sprzedaży usług Zleceniodawcy i/lub wprowadzania nowych usług, wyszukiwania w środkach masowego przekazu, w tym prasie oraz internecie informacji związanych z działalnością gospodarczą Zleceniodawcy, istotnych z punktu widzenia tej działalności Zleceniodawcy, promocji działalności gospodarczej Zleceniodawcy celem stworzenia i utrwalenia pozytywnego wizerunku Zleceniodawcy oraz świadczonych przez niego usług na rynku, aranżowania pożądanych przez Zleceniodawcę publikacji na temat przedsiębiorstwa Zleceniodawcy w środkach masowego przekazu, w tym na portalach internetowych, organizacji na żądanie Zleceniodawcy spotkań Zarządu Zleceniodawcy lub jej innych przedstawicieli z dziennikarzami i innymi przedstawicielami środków masowego przekazu, w tym w formie konferencji/śniadań prasowych, jak również spotkań indywidualnych, bieżące doradztwo w zakresie public relations, monitorowanie wizerunku Zleceniodawcy w mediach, w tym internetowych oraz na forach internetowych oraz portalach społecznościowych, budowanie pozytywnego wizerunku Zleceniodawcy, na żądanie Zleceniodawcy przygotowanie i prowadzenia kampanii reklamowych Zleceniodawcy, na żądanie Zleceniodawcy organizacja, promocja i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania związane z działalnością gospodarczą Zleceniodawcy i w celu promocji działalności gospodarczej Zleceniodawcy, bieżące doradztwo w zakresie prowadzonych przez Zleceniodawcę stron i portali internetowych, w tym pod kątem budowania pozytywnego wizerunku Zleceniodawcy i świadczonych przez niego usług, współpraca przy zarządzaniu i obsłudze systemów komputerowych Zleceniodawcy, przeprowadzenie na żądanie Zleceniodawcy szkoleń z zakresu systemów komputerowych Zleceniodawcy.

W związku z powyższym opisem postawiono następujące pytanie:

Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w spółce jawnej, która zawarła ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowę w przedmiocie świadczenia usług o charakterze analityczno-doradczym, marketingowo-reklamowym i usług związanych z zarządzaniem i doradztwem w zakresie informatyki, a w której to spółce z ograniczoną odpowiedzialnością członkiem zarządu jest Wnioskodawca, będą uznawane za przychody z pozarolnicznej działalności gospodarczej (art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), a zatem czy wobec tego będą one mogły zostać opodatkowane podatkiem liniowym (art. 30c ww. ustawy)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane z udziału w spółce jawnej, która jest związana ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umową o świadczenie usług, przedmiotem której są wyłącznie usługi o charakterze analityczno-doradczym, marketingowo -reklamowym i usług związanych z zarządzaniem i doradztwem w zakresie informatyki, winny być kwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: u.p.d.o.f). Przychody te nie mogą być natomiast kwalifikowane jako osiągnięte z działalności wykonywanej osobiście, w szczególności jako przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 13 u.p.d.o.f).

Wnioskodawca zauważa, że zgodnie z uchwałą 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2010 r., sygn. II FPS 10/09: „Przychody wspólników, o jakich mowa w art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), uzyskiwane po dniu 1 stycznia 2008 r. z udziału w spółce jawnej uzyskującej przychody na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ust. 1 tej ustawy”. Niemniej w okolicznościach niniejszej sprawy spółka jawna na podstawie wskazanej wyżej umowy nie uzyskuje przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, lecz z umowy, przedmiotem której jest świadczenie usług o charakterze analityczno-doradczym, marketingowo-reklamowym i usług związanych z zarządzaniem i doradztwem w zakresie informatyki. Usługi te nie polegają natomiast na zarządzaniu przedsiębiorstwem, nie stanowią nadto kontraktów menedżerskich ani umów o podobnym charakterze. Co więcej wskazać należy, że to Wnioskodawca osobiście na podstawie zawartego pomiędzy Nim, a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością kontraktu menedżerskiego świadczy usługi związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, pełniąc równocześnie funkcję w organach zarządzających ww. spółką.

Zakres obowiązków wynikających z ww. kontraktu menedżerskiego nie pokrywa się natomiast, ani nawet nie jest zbliżony do zakresu obowiązków spółki jawnej, jaki został określony w umowie zawartej pomiędzy spółką jawną, a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Wobec powyższego przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w spółce jawnej winny być kwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f., co umożliwia ich opodatkowanie podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c u.p.d.o.f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Przedmiotową interpretację oparto o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.