IPTPB2/4514-34/15-2/KK | Interpretacja indywidualna

Czy przekazanie ruchomości, wycofanie wkładów, zysku zatrzymanego, udziału kapitałowego (nadwyżki) - w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej, stanowi czynność cywilnoprawną wymienioną w art.1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
IPTPB2/4514-34/15-2/KKinterpretacja indywidualna
 1. majątek
 2. spółka jawna
 3. wspólnik
 4. wycofanie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania ruchomości i pieniędzy z tytułu wystąpienia ze spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Wnioskodawca był wspólnikiem firmy Biuro Handlowe Spółka jawna. Z dniem 31 grudnia 2014 r. Wnioskodawca wystąpił ze spółki jawnej. Spółka była czynnym podatnikiem podatku VAT, z podatku dochodowego rozliczała się wg stawki 19% - podatek liniowy. W spółce jawnej Wnioskodawca posiadał 25% udziałów. Spółka prowadziła działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego artykułami przemysłowymi, maszynami i urządzeniami rolniczymi (artykuły ogrodnicze i leśne, sprzęt, części zamienne i akcesoria).

W ramach rozliczenia, na podstawie uchwały wspólników, w związku z art. 65 K.s.h., Wnioskodawca otrzymał w dniu 30 stycznia 2015 r.:

 1. samochód o wartości rynkowej brutto około xxx zł,
 2. samochód o wartości rynkowej brutto około xxx zł,
 3. laptop o wartości rynkowej brutto około xxx zł,
 4. Środki pieniężne – xxx zł.

Ad. 1 Przedmiotowy samochód był wcześniej leasingowany przez spółkę i został przez spółkę jawną zakupiony w dniu 18 lutego 2013 r. jako samochód ciężarowy, poleasingowy, za kwotę brutto xxx zł (w tym 23% VAT - xxx zł). Następnie w marcu 2013 r. został przekwalifikowany jako osobowy. Na dzień zbycia minęło już 12 miesięcy. Samochód był wprowadzony do ewidencji środków trwałych i amortyzowany. W całości dokonano odliczenia odpisu amortyzacyjnego.

Ad. 2 Przedmiotowy samochód został przez spółkę jawną zakupiony jako samochód osobowy w dniu 12 stycznia 2012 r. za kwotę brutto xxx zł (w tym 23% VAT - xxx zł). Przy zakupie odliczono kwotę xxx zł podatku VAT. Samochód był wprowadzony do ewidencji środków trwałych i był amortyzowany. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość ewidencyjna netto (po odliczeniu amortyzacji) wynosiła xxx zł.

Ad. 3 Laptop zakupiony w pierwszej połowie 2013 r. był wprowadzony do ewidencji środków trwałych i amortyzowany. W całości dokonano odliczenia amortyzacji w dacie zakupu.

Ad. 4 Środki pieniężne wypłacone wspólnikowi (xxx zł) - obejmują:

 • xxx zł - wkład podstawowy wspólnika do spółki jawnej,
 • xxx zł - zysk zatrzymany w spółce z lat poprzednich (przypadający na wspólnika),
 • zysk z roku bieżącego – 0 (wypłacony w roku bieżącym),
 • xxx zł - nadwyżka środków pieniężnych z podziału majątku spółki - do opodatkowania.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i na dzień złożenia wniosku nie wykorzystuje ww. rzeczy w działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie zamierza sprzedać samochodów otrzymanych w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej.

Wnioskodawca w dacie zawiązania spółki jawnej, według wiedzy na dzień złożenia wniosku, nie ponosił dodatkowych wydatków związanych z nabyciem i objęciem praw i udziałów w spółce jawnej, oprócz wydatków na objęcie udziałów w wysokości xxx zł.

Wnioskodawca wskazuje, że zawarte w ad. 1 sformułowanie „minęło już 12 m-cy” dotyczy braku możliwości dokonywania korekt VAT naliczonego od zakupu ruchomości do xxx zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wspólnik występujący z końcem roku ze spółki jawnej, od dochodu wyliczonego zgodnie z art. 24 ust. 3c w związku z art. 8 ust. 1a, art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych według stawki 19% za miesiąc otrzymania środków pieniężnych...
 2. Czy od rzeczy ruchomych, nabytych w ramach rozliczenia, podatnik powinien zapłacić podatek dochodowy od dochodu rozliczonego według art. 24 ust. 3d w związku z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b oraz odpowiednie przepisy art. 22 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według stawki 19% w dacie ich sprzedaży...
 3. Czy z tytułu przekazania ruchomości występującemu Wspólnikowi, któraś ze stron tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z tego podatku (spółka jawna jest czynnym podatnikiem VAT)...
 4. Czy opisane we wniosku przekazanie ruchomości, wycofanie wkładów, zysku zatrzymanego, udziału kapitałowego (nadwyżki) - w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej, stanowi czynność cywilnoprawną wymienioną w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 4, dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, wspólnik występujący, od wycofanych na jego potrzeby składników majątku trwałego spółki (ruchomości), w ramach rozliczenia jak powyżej, nie płaci podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ od tych czynności spółka jawna – jako czynny podatnik VAT, zapłaciła podatek VAT należny za styczeń 2015 r. (data wydania ruchomości). Ponadto, w art. l ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie wymieniono takiej czynności, a ustawa ta stanowi zamknięty katalog czynności prawnych.

Od wycofanych wkładów (środków pieniężnych), zysku zatrzymanego, udziału kapitałowego (nadwyżki), w związku z wystąpieniem wspólnika, również nie płaci się podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ w art. 1 ww. ustawy nie wymieniono takiej czynności, a artykuł ten stanowi zamknięty katalog czynności prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626), podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że do dnia 31 grudnia 2014 r. Wnioskodawca był wspólnikiem firmy Biuro Handlowe Spółka jawna. Z dniem 31grudnia 2014 r. Wnioskodawca wystąpił ze spółki jawnej. W spółce jawnej Wnioskodawca posiadał 25% udziałów.

W ramach rozliczenia, na podstawie uchwały wspólników, w związku z art. 65 K.s.h., Wnioskodawca otrzymał w dniu 30 stycznia 2015 r.:

 1. samochód o wartości rynkowej brutto około xxx zł,
 2. samochód Volkswagen Golf o wartości rynkowej brutto około xxx zł,
 3. laptop o wartości rynkowej brutto około xxx zł,
 4. Środki pieniężne – xxx zł.

Środki pieniężne wypłacone wspólnikowi (xxx zł) obejmują:

 • xxx zł - wkład podstawowy wspólnika do spółki jawnej,
 • xxx zł - zysk zatrzymany w spółce z lat poprzednich (przypadający na wspólnika),
 • xxx zł - nadwyżka środków pieniężnych z podziału majątku spółki - do opodatkowania.

Odnosząc się do przedstawionego opisu stanu faktycznego, należy stwierdzić, że otrzymanie przypadającej na Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki jawnej, części majątku spółki (ruchomości, pieniędzy) w wyniku wystąpienia z tej spółki, nie zostało wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Opisane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nabycie przez Wnioskodawcę części majątku spółki jawnej nie jest czynnością wymienioną w art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy i bezprzedmiotowe jest ustalanie, czy czynność ta podlega wyłączeniu wymienionemu w art. 2 pkt 4 tej ustawy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów - z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy, nie zaś spółki jawnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.