IPTPB2/415-625/12-4/JR | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca w związku z przedstawionym stanem, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych przy wniesieniu aportem do spółki jawnej nieruchomości, gdyby chciał to zrobić teraz?
IPTPB2/415-625/12-4/JRinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. nieruchomości
 3. spółka jawna
 4. wkłady niepieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2012 r. (data wpływu 27 sierpnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem do Spółki jawnej nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem nieruchomości do Spółki jawnej oraz ustalenia wartości początkowej tej nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która nabyła 50% udziałów na podstawie aktu notarialnego w 2006 r. w nieruchomości o powierzchni działki 2.503 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, murowanym o pow. 160,00 m2, o pięciu izbach, wybudowanym w latach pięćdziesiątych oraz garażem murowanym za kwotę X zł.

Następnie, w roku 2008, w ramach darowizny, na podstawie aktu notarialnego, Wnioskodawca otrzymał pozostałe 50% udziałów w wyżej wymienionej nieruchomości, czyli od 2008 r. jest jedynym właścicielem nieruchomości.

Część gruntu o pow. 550,00 m2, z wymienionej nieruchomości wykorzystywał jako parking w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Parking, który zlikwidował, nie był wydzielony jako odrębna działka w księgach wieczystych.

Część budynku o pow. 46,00 m2,wykorzystywana była w działalności gospodarczej i usytuowana jest w budynku mieszkalnym. Garaż jest odrębnym budynkiem.

Nieruchomość nigdy nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz nie była amortyzowana. Parking jest zlikwidowany, a działalność gospodarcza oprócz rejestracji w miejscu zamieszkania nie jest związana z wykorzystaniem nieruchomości.

Wnioskodawca zamierza całą nieruchomość wnieść jako aport do spółki jawnej w zamian za udział w tej spółce. W Jego mniemaniu wartość wnoszonej nieruchomości wyniosłaby wg cen rynkowych X zł, ponieważ już sama cena gruntu w najbliższej okolicy waha się pomiędzy 550 zł, a 750 zł za metr kwadratowy.

Wnioskodawca w latach: 2006, 2007, 2009, 2010 rozliczał podatek dochodowy na zasadach ogólnych, a w latach 2008 i 2011 płacił 19% podatek liniowy i prowadził w ww. latach podatkową księgę przychodów i rozchodów, podatek dochodowy w 2012 r. rozlicza na zasadach ryczałtu i prowadzi ewidencję przychodów.

W związku z powyższym zadano pytania, które ostatecznie sformułowane zostały w uzupełnieniu wniosku.

 1. Czy Wnioskodawca w związku z przedstawionym stanem, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych przy wniesieniu aportem do spółki jawnej nieruchomości, gdyby chciał to zrobić teraz...
 2. Czy wartość przedmiotowej nieruchomości, która ma być wniesiona do spółki jawnej, ustalona przez wspólników w umowie spółki jawnej na kwotę X zł, wg. wartości rynkowej, będzie stanowiła dla spółki jawnej podstawę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 1. Natomiast w zakresie pytania oznaczonego nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powstanie u Niego konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostało przewidziane, iż w przedmiotowej sytuacji powstaje przychód lub dochód po stronie wnoszących wkład w postaci aportu do spółki jawnej. Wnosząc aportem wkład niepieniężny wspólnicy uzyskują prawo do udziału w zyskach spółki, natomiast nie obejmują żadnych udziałów ani akcji – w przeciwieństwie do sytuacji wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną i dlatego zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportem nieruchomości do spółki jawnej będzie zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust.1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), odrębnym źródłem przychodów są określone w pkt 3 i 8 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 (pkt 8):
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) - c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Natomiast na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki mającej osobowość prawną lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Wyłączenie zawarte w powyższym przepisie ma zastosowanie jedynie w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do spółek kapitałowych, nie dotyczy zaś wniesienia aportu do spółek osobowych. W konsekwencji, jedynie wniesienie ww. rodzajów wkładów niepieniężnych do spółki kapitałowej nie stanowi źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Stosownie do przepisu art. 5a pkt 26 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Spółka stanowi jeden z rodzajów formy organizacyjno-prawnej pod postacią której funkcjonują przedsiębiorstwa-podmioty gospodarcze. Spółki osobowe, do których zalicza się m.in. spółka jawna, nie posiadają osobowości prawnej i nie są podatnikiem podatku dochodowego.

W rezultacie, w stosunku do przychodów uzyskanych przez osobę fizyczną z tytułu wniesienia aportu w formie nieruchomości do spółki osobowej, zastosowanie będzie miało zwolnienie wynikające z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 50b cyt. ustawy, a wobec tego przychód ten nie będzie podlegał opodatkowaniu u osoby fizycznej wnoszącej taki wkład.

Reasumując, wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki jawnej aportem nieruchomości, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie zwolnione z opodatkowania.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od zdarzenia zaistniałego w rzeczywistości, wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.