IPTPB1/415-553/14-4/MD | Interpretacja indywidualna

Przekazanie składników majątku spółki jawnej wspólnikom
IPTPB1/415-553/14-4/MDinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. nieruchomości
 3. przekazanie nieodpłatne
 4. spółka jawna
 5. wspólnik
 6. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej majątek Spółki jawnej do majątku osobistego wspólnika tej Spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 16 grudnia 2014 r., Nr IPTPB2/436-143/14-2/KK, IPTPB1/415-553/14-2/MD, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 16 grudnia 2014 r. (data doręczenia 22 grudnia 2014 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 29 grudnia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 19 sierpnia 1995 r. - aktem notarialnym Repertorium A Nr xx/95 - jako wspólnicy Spółki cywilnej pod firmą: PPHU„K., w składzie: Wnioskodawca, G. K. i M. R. K. nabyli na współwłasność łączną, jako wspólnicy wymienionej Spółki cywilnej, prawo użytkowania wieczystego działki nr 0000, z mapy 1 w K. oraz budynki, obiekty i urządzenia znajdujące się na tej działce, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności - opisane w § 1 tego aktu, objęte księgą wieczystą Kw nr 0000. Nieruchomość nabyta została za łączną kwotę 105.000 zł, z czego na prawo użytkowania wieczystego gruntu przypada 3.500 zł, a na budynki, obiekty i urządzenia towarzyszące, posadowione na działce nr 0000 – 101.500 zł. Przedmiot niniejszej umowy stanowił gospodarczo i funkcjonalnie zorganizowaną całość gospodarczą i był zbywany jako przedsiębiorstwo, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm.).

W dniu 27 października 2001 r. została zawarta umowa Spółki jawnej, pomiędzy dotychczasowymi wspólnikami Spółki cywilnej, pod firmą: PPHU „K.” F. K., G. K., M. K. Spółka jawna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego, VII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21 listopada 2001 r. - przekształcając Spółkę cywilną w Spółkę jawną.

W dniu 31 marca 2003 r. została zawarta umowa zbycia ogółu praw i obowiązków pomiędzy „zbywającym” – M. R. K. a „nabywającą” B. D. P. (siostrą M.), zgodnie z którą z dniem 31 marca 2003 r., zbywający przeniósł na nabywającą w drodze darowizny przysługujący mu, jako wspólnikowi Spółki jawnej, ogół praw i obowiązków, a nabywająca oświadczyła, że dokonaną darowiznę przyjmuje. Powyższa zmiana została wpisana w KRS w dniu 5 maja 2003 r.

Nabyte obiekty były w złym stanie i wymagały znacznych nakładów remontowych. Do tego doszły skutki powodzi z 1997 r. - wszystkie obiekty były zatopione do wysokości ok. 1,20 m przez okres ok. 3 tygodni. W efekcie powyższego, poniesione nakłady remontowe w latach 1996-1998 wyniosły łącznie ok. 205.000 zł. Wyjątek stanowił budynek administracyjny, w którym wykonane zostały również prace adaptacyjne - przekształcające go w budynek mieszkalny, a wydatki na ulepszenie znacznie przekroczyły 30% ceny nabycia.

W związku z wysokimi nakładami na prace remontowe, główna księgowa prowadząc księgę rachunkową Spółki cywilnej uznała, że nie może tych wydatków ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów i doliczyła je do cen zakupu poszczególnych obiektów, rozkładając je w czasie w postaci naliczanej amortyzacji. Pomimo tak dużych nakładów w stosunku do ceny nabycia, wartość rynkowa tej nieruchomości, poza budynkiem administracyjnym, niewiele odbiega od ceny nabycia, gdyż od kilku lat nie były używane do działalności gospodarczej, poza stacją paliw, a w ostatnich latach obiekty odczuły ujemne skutki wichrów i gradobicia, które przeszły nad K., gdzie położona jest nieruchomość.

Do końca 2013 r. prowadzona była stacja paliw, a od początku 2014 r wszystkie obiekty wyłączone są z działalności gospodarczej, wobec czego w najbliższym czasie Spółka jawna zamierza przekazać nieodpłatnie powyższą nieruchomość do majątku osobistego wspólników, przy zachowaniu proporcji w udziale w nieruchomości, odpowiednio do udziałów w zyskach i stratach Spółki jawnej, a w dalszej kolejności Wnioskodawca oraz pozostali wspólnicy zamierzają dokonać sprzedaży całości, bądź części nieruchomości - jeżeli znajdzie się nabywca.

Przekazywana nieruchomość zabudowana należy do PPHU „K.” F. K. Spółka jawna, która przejęła cały majątek Spółki cywilnej w momencie przekształcenia jej w Spółkę jawną.

Na działce będącej przedmiotem zapytania znajdują się budynki i budowle - sklasyfikowane wg PKOB w sposób następujący:

 1. budynki:
  • garaże PKOB 1242,
  • warsztat PKOB 1251,
  • szopogaraże PKOB 1242
  • budynek socjalny PKOB 1274,
  • magazyn paliw PKOB 1252,
  • budynek administracyjny - w dniu nabycia PKBO 1220 (obecnie mieszkalny - PKOB 1121),
  • portiernia PKOB 1274,
 1. budowle:
  • zbiorniki paliw płynnych PKOB 1252,
  • dół gnilny - szambo PKOB 2420,
  • myjnia płytowa PKOB 1230,
  • droga dojazdowa PKOB 2112,
  • plac PKOB 2112,
  • instalacja elektryczna PKOB 2224,
  • ogrodzenie PKOB 2420,
  • boksy - skład opału PKOB 1252.

Budynki i budowle znajdujące się na działce będącej przedmiotem zapytania są trwale związane z gruntem.

W piśmie z dnia 29 grudnia 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Spółka jawna, w której jest On wspólnikiem, prowadzi działalność w zakresie: handlu - głównie częściami do maszyn i urządzeń rolniczych, produkcji części do maszyn rolniczych, usług na zamówienie klientów oraz dzierżawy pomieszczeń. Działalność ta prowadzona jest wyłącznie w B.
 2. Jego udział w zyskach i stratach Spółki jawnej wynosi 40%.
 3. Składniki majątku wskazane we wniosku stanowiły środki trwałe wprowadzone do ewidencji środków trwałych i były amortyzowane do końca 2013 r.
 4. Wszystkie wskazane we wniosku środki trwałe były wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej do końca 2013 r.
 5. Wspólnicy nie przewidują likwidacji Spółki jawnej, gdyż nadal będzie prowadzona działalność w B. w zakresie podanym w punkcie 1).
 6. Nieodpłatne przekazanie wymienionej we wniosku zabudowanej nieruchomości położonej w K., na rzecz wspólników Spółki jawnej, nastąpi w 2015 r.
 7. Nieodpłatne przeniesienie do majątku osobistego wspólników - wymienionej we wniosku zabudowanej nieruchomości - nastąpi na podstawie podjętej uchwały wspólników i zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania na potrzeby własne wspólników, przy zachowaniu proporcji w udziale w nieruchomości odpowiednich do udziałów w zyskach i stratach w Spółce - w formie aktu notarialnego.
 8. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości nastąpi natychmiast, gdy znajdzie się kupiec. Wnioskodawca sądzi, że nastąpi to przed upływem 6 lat licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

 1. Czy nieodpłatne przekazanie części nieruchomości położonej w K., na własne potrzeby Wnioskodawcy, w proporcji do Jego udziału w zyskach i stratach Spółki jawnej, tj. w 40% - na podstawie podjętej uchwały wspólników i zawartego aktu notarialnego - podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn...
 2. Czy nieodpłatne przekazanie części ww. nieruchomości na własne potrzeby Wnioskodawcy będzie skutkowało powstaniem obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych...
 3. Czy w momencie sprzedaży przypadającej na Wnioskodawcę części nieruchomości - przed upływem 6 lat od momentu wycofania jej z działalności gospodarczej - wystąpi obowiązek zaliczenia przychodów ze sprzedaży do przychodów z prowadzonej nadal działalności gospodarczej w PPHU „K” F. K. Spółka jawna w proporcji do dochodów i strat przypadających na Wnioskodawcę i zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku Nr 2, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w zakresie pytania oznaczonego Nr 3 oraz Nr 1 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, nieodpłatne przekazanie części nieruchomości na Jego własne potrzeby nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż w świetle postanowień art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w ewidencji środków trwałych, a przekazanie części nieruchomości na Jego własne potrzeby dokonane będzie nieodpłatnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 22 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, zpóźn. zm.), spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

Stosownie do postanowień art. 8 § 1 ww. Kodeksu, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Z kolei, art. 28 ww. Kodeksu precyzuje, że majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Spółka jawna może zatem posiadać własny majątek, który jest odrębny od majątków osobistych jej wspólników.

Przechodząc na grunt podatku dochodowego od osób fizycznych wskazać należy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomościach,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przy czym, stosownie do treści art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3 (odnoszącym się co do zasady do odpłatnego zbycia wykorzystywanego na potrzeby związane z działalnością gospodarczą budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku), nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie zaś z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również:

 1. przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:
  1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
  3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
  4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

-wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio;

Z treści powyższych przepisów wynika, że przychodami z działalności gospodarczej są zarówno przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych aktualnie w działalności (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

Odpłatne zbycie oznacza przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. W przypadku zaś, np. nieodpłatnego przekazania nieruchomości przez Spółkę jawną do majątku prywatnego Jej wspólników, mamy niewątpliwie do czynienia ze zbyciem tych praw. W wyniku bowiem takich czynności dojdzie do przeniesienia prawa własności ze Spółki (posiadającej odrębny majątek) na Jej wspólników. Czynności takie nie będą miały jednak dla Spółki charakteru odpłatnego, bowiem w zamian za przeniesienie prawa własności z majątku Spółki do majątku prywatnego Jej wspólników, Spółka nie uzyska żadnych korzyści majątkowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki jawnej, która w swoim majątku posiada zabudowaną nieruchomość. Spółka jawna zamierza w formie aktu notarialnego przekazać nieodpłatnie powyższą nieruchomość do majątku osobistego wspólników, przy zachowaniu proporcji w udziale w nieruchomości, odpowiednio do udziałów w zyskach i stratach Spółki jawnej.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że czynność nieodpłatnego przekazania części przedmiotowej nieruchomości z majątku Spółki jawnej na potrzeby własne Wnioskodawcy nie będzie rodziła dla Niego, jako wspólnika Spółki jawnej, skutków podatkowych w postaci powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego. A zatem mając na uwadze powyższe, interpretacja indywidualna dotyczy Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych wspólników Spółki jawnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.