IPTPB1/415-528/12-5/MAP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy wniesienie aportem do nowoutworzonej Spółki Osobowej (Spółki Jawnej) składników majątku otrzymanych z tytułu wystąpienia Wspólnika ze Spółki Jawnej będzie zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, reprezentowanego przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2012 r. (data wpływu 31 sierpnia 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 listopada 2012 r. (data wpływu 21 listopada 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do Spółki Jawnej wkładu niepieniężnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749), w związku z czym, pismem z dnia 16 listopada 2012 r., Nr IPTPB1/415-528/12-2/MAP, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 16 listopada 2012 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 19 listopada 2012 r.), Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 20 listopada 2012 r. (data wpływu 21 listopada 2012 r.), które nadane zostało w polskiej placówce operatora publicznego w dniu 20 listopada 2012 r.

W przedmiotowym wniosku po jego uzupełnieniu zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - osoba fizyczna, polski rezydent podatkowy (dalej: W1 lub Wnioskodawca), jest wspólnikiem w „X” (dalej: Spółka Jawna). Oprócz Wnioskodawcy wspólnikiem w Spółce Jawnej jest jeszcze jedna osoba fizyczna (dalej: W2 lub łącznie – Wspólnicy).

Wnioskodawca korzysta z opodatkowania przewidzianego w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli opłaca podatek według stawki 19%. Spółka Jawna powstała w wyniku przekształcenia Spółki Cywilnej w trybie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm., dalej: KSH). Spółka Jawna prowadzi pełną księgowość w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Wnioskodawca uzyskuje jedynie dochody z działalności w Spółce Jawnej. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, nie jest On zobowiązany do prowadzenia dokumentacji podatkowej, innej niż niezbędna do ustalenia należnych zaliczek na podatek dochodowy. Dane takie uzyskuje od księgowej Spółki Jawnej.

Majątek Spółki Jawnej stanowią składniki majątkowe wniesione przez Wspólników jako wkład do Spółki Jawnej (majątek przekształconej Spółki Cywilnej) oraz składniki majątkowe nabyte przez Spółkę Jawną w czasie jej trwania. Spółka Jawna prowadzi działalność handlową, usługową, produkcyjną, budowlaną oraz wynajem nieruchomości.

Spółka Jawna planuje rozpoczęcie procedury wyodrębniania ze swojego przedsiębiorstwa składników majątkowych służących do wykonywania działalności polegającej na:

 1. prowadzeniu stacji kontroli pojazdów, mechaniki pojazdów, wulkanizacji w Oddziale Spółki w A,
 2. sprzedaży paliw na stacji paliw w B,
 3. produkcji betonu oraz wyrobów betonowych wraz ze środkami transportowymi w C.

Wraz ze składnikami majątkowymi Spółka Jawna zamierza wyodrębnić prawa oraz zobowiązania związane z tymi składnikami.

Procedura wyodrębniania ze Spółki Jawnej składników majątkowych wykorzystywanych do realizacji ww. usług ma umożliwić Wspólnikom przeprowadzenie planowanej reorganizacji struktury własnościowej Spółki Jawnej.

Wnioskodawca ma zamiar wystąpić ze Spółki Jawnej przy jednoczesnym zachowaniu bytu prawnego Spółki (nowy wspólnik dołączy do Spółki Jawnej). W wyniku wystąpienia Wnioskodawca otrzyma połowę zgromadzonego majątku Spółki Jawnej, tj. działalność w zakresie stacji kontroli pojazdów, mechaniki pojazdów, wulkanizacji w Oddziale Spółki w A, działalność w zakresie sprzedaży paliw na stacji paliw w B, działalność w zakresie produkcji betonu oraz wyrobów betonowych wraz ze środkami transportowymi w C. Każda z tych działalności opisana została szczegółowo poniżej poprzez wyliczenie składników majątkowych wchodzących w jej skład. Wnioskodawca ma zamiar kontynuować ww. działalności gospodarcze, dlatego w dniu otrzymania przysługujących Mu składników majątku jako udziału kapitałowego z tytułu wystąpienia ze Spółki Jawnej wniesie je aportem do nowopowstałej Spółki Jawnej (dalej: Spółka Osobowa). W zamian za wkład Wnioskodawca obejmie w Spółce Osobowej udziały tej Spółki.

Obecnie w ramach struktury organizacyjnej Spółki Jawnej można wyróżnić:

 1. Oddział w A(dalej: Oddział)

Wyodrębniony organizacyjnie i formalnie (tzn. ujawniony w KRS), który służy realizacji usług z zakresu stacji kontroli pojazdów, mechaniki pojazdowej, wulkanizacji. W skład składników majątkowych wchodzą składniki materialne, w szczególności nieruchomość zabudowana, środki transportu, maszyny oraz urządzenia służące realizacji wyżej określonych usług, wyposażenie, dokumenty związane z prowadzeniem działalności, środki finansowe (do działu zostanie alokowana część środków finansowych znajdujących się w kasie i na rachunkach bankowych na dzień sporządzenia bilansu), kredyty bankowe w rachunku bieżącym (część przypisana do Oddziału na dzień sporządzenia bilansu). Wśród składników niematerialnych można wyróżnić m. in.: licencję na specjalistyczne oprogramowanie, prawa i obowiązki z umów funkcjonalnie związanych z prowadzeniem Oddziału, umów z dostawcami towarów, umów z odbiorcami towarów i usług, umów na dzierżawę terenu, krótkoterminowe należności od kontrahentów, krótkoterminowe zobowiązania wobec kontrahentów, umowy o pracę z zespołem pracowników obsługujących wulkanizację, mechanikę pojazdową, stację kontroli pojazdów oraz umowy o pracę z kadrą zarządzającą Oddziałem.

 1. Działalność w zakresie sprzedaży paliw (dalej: Stacja paliw)

Głównym przedmiotem działalności tego oddziału jest sprzedaż detaliczna paliw. Składniki majątkowe tworzą składniki materialne, w szczególności nieruchomość zabudowana, samochód cysterna, wyposażenie, dokumenty związane z prowadzeniem działalności (Stacja Paliw), środki finansowe (do działu zostanie alokowana część środków finansowych znajdujących się w kasie i na rachunkach bankowych na dzień sporządzenia bilansu), kredyty bankowe w rachunku bieżącym (część przypisana do tego działu na dzień sporządzenia bilansu). Wśród składników niematerialnych można wyróżnić m.in. licencje na programy komputerowe, prawa i obowiązki z umów funkcjonalnie związanych z prowadzeniem działu, umów z dostawcami towarów, umów z odbiorcami towarów, umowy z bankiem dotyczące płatności kartami płatniczymi, zezwolenia, krótkoterminowe należności od kontrahentów, krótkoterminowe zobowiązania wobec kontrahentów, umowy o pracę z zespołem pracowników obsługujących stację paliw (w tym kadra zarządzająca), umowa o pracę z kierowcą do przewozu paliw. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi koncesja na sprzedaż paliw nie zostanie przeniesiona na Spółkę Osobową. W związku z czym Spółka Osobowa wystąpi do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie nowej koncesji.

 1. Działalność w zakresie produkcji betonu (dalej: Węzeł betoniarski)

W ramach tej linii biznesowej Spółka Jawna posiada liczne składniki materialne np. nieruchomość zabudowaną w postaci węzła betoniarskiego, który jest wykorzystywany do produkcji betonu i innych mieszanek betonowych oraz specjalistyczne sprzęty i pojazdy mechaniczne, wyposażenie, dokumenty związane z prowadzeniem działalności (np. dotyczące produkcji betonu i wyrobów betonowych, transportu), środki finansowe (do działu zostanie alokowana część środków finansowych znajdujących się w kasie i na rachunkach bankowych na dzień sporządzenia bilansu), kredyty bankowe w rachunku bieżącym (część przypisana do tego działu na dzień sporządzenia bilansu). Wśród składników niematerialnych można wyróżnić, np. licencje na programy komputerowe, prawa i obowiązki z umów funkcjonalnie związanych z prowadzeniem działu, umów z dostawcami materiałów, umów z odbiorcami wyrobów, krótkoterminowe należności od kontrahentów, krótkoterminowe zobowiązania wobec kontrahentów, umowy o pracę z zespołem pracowników obsługujących produkcję betonu i wyrobów betonowych (w tym kadra zarządzająca), umowy o pracę z zespołem kierowców obsługujących ww. produkcję, długoterminowe zobowiązanie powstałe w związku z wykupem nieruchomości na 10 lat (do spłaty pozostało 5 rat).

Reasumując, w skład wyodrębnionych zespołów składników materialnych i niematerialnych będących przedmiotem zwrotu majątku z tytułu wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki Jawnej oraz następnie wkładu niepieniężnego wniesionego do Spółki Osobowej będą wchodzić przede wszystkim:

 1. Oddział Spółki w A (wraz z opisanymi wyżej składnikami materialnymi i niematerialnymi),
 2. Stacja Paliw (wraz z opisanymi wyżej składnikami materialnymi i niematerialnymi),
 3. Węzeł betoniarski (wraz z opisanymi wyżej składnikami materialnymi i niematerialnymi).

Wśród ww. składników materialnych i niematerialnych można zatem wyróżnić, w szczególności:

 1. prawa własności do nieruchomości,
 2. umowy gospodarcze związane z przedmiotem danej działalności, tj. stacji kontroli pojazdów z mechaniką pojazdów i wulkanizacją w ramach Oddziału, Stacji paliw, Węzła betoniarskiego, w szczególności umowy z dostawcami materiałów oraz odbiorcami wyrobów,
 3. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inne prawa majątkowe, np. meble biurowe, sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi (np. drukarką), know - how dotyczący działalności gospodarczej z zakresu mechaniki pojazdów, produkcji betonu oraz sprzedaży paliw,
 4. zobowiązania związane z danym rodzajem działalności,
 5. środki pieniężne przeznaczone na cele związane z prowadzeniem określonej działalności, znajdujące się w kasie i na rachunkach bankowych na dzień sporządzenia bilansu zostaną alokowane do danego działu,
 6. tajemnice handlowe związane z prowadzeniem wyżej opisanych działalności gospodarczych.

Należy zaznaczyć, że wydzielone w poszczególnych rodzajach działalności składniki majątkowe oraz związane z nimi prawa będą wykazywać następujące cechy:

 1. wydzielenie nastąpi w drodze wewnętrznego, sformalizowanego aktu (uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Jawnej o wyodrębnieniu zespołu składników majątkowych),
 2. wydzielony majątek będzie odrębnie zarządzany (kierownik/dyrektor),
 3. w planie kont są wyodrębnione konta ewidencyjne dotyczące wyłącznie gospodarki finansowej poszczególnych, opisanych powyżej komórek organizacyjnych,
 4. do wydzielonego majątku zostaną przypisane zobowiązania i należności związane z jego działalnością.

W związku z powyższym w uzupełnieniu wniosku zadano następujące pytania:

 1. Czy wydzielone w sposób określony w stanie faktycznym zespoły składników materialnych i niematerialnych, tj. w ramach działalności w zakresie kontroli i mechaniki pojazdów oraz wulkanizacji, sprzedaży paliw, produkcji betonu stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 27e ustawy o podatku od towarów i usług i czy w opisanej sytuacji należy mówić o jednej czy też trzech odrębnych zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa...
 2. Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, otrzymanie zorganizowanych części przedsiębiorstwa z tytułu wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki Jawnej, a następnie wniesienie ich aportem do nowoutworzonej Spółki Osobowej będzie wyłączone z zakresu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ust.1 tejże ustawy...
 3. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy wydanie Wnioskodawcy poszczególnych składników majątku, a następnie wniesienie ich do Spółki Osobowej będzie stanowiło dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług...
 4. Czy wydanie Wspólnikowi składników majątku z tytułu wystąpienia ze Spółki Jawnej będzie objęte zwolnieniem z opodatkowania przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 50 oraz ulgą przewidzianą w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. B) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 5. Czy wniesienie aportem do nowoutworzonej Spółki Osobowej (Spółki Jawnej) składników majątku otrzymanych z tytułu wystąpienia Wspólnika ze Spółki Jawnej będzie zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone w uzupełnieniu wniosku numerem 5, w części dotyczącej wkładu niepieniężnego. Natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, ze względu na fakt, iż Wnioskodawca ma zamiar otrzymane składniki majątku wnieść tytułem aportu do nowopowstałej Spółki Osobowej (Spółki Jawnej) zagadnienie oceny skutków podatkowych takiej transakcji należy ocenić na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniesienie do Spółki Osobowej wkładu niepieniężnego w postaci ZCP lub poszczególnych składników majątkowych spowoduje przeniesienie własności rzeczy lub prawa będącego przedmiotem wkładu na Spółkę, w zamian za udział kapitałowy. Pytanie, jakie zatem w tym miejscu należy zadać to, czy czynność taka stanowi „odpłatne zbycie”...

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 14 marca 2011 r., sygn. akt I FPS 8/10, wniesienie przez osobę fizyczną do spółki osobowej wkładu niepieniężnego w postaci aportu nie stanowi odpłatnego zbycia. Czynność ta pozostaje zatem neutralna podatkowo.

W omawianym zdarzeniu przyszłym nie jest jednak istotna odpowiedź na powyższe pytanie, ponieważ ustawodawca kwestie związane ze skutkami w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych czynności wniesienia aportu do spółki osobowej w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. uregulował wprost w art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku od osób fizycznych.

Zgodnie z powołanym przepisem, zwalnia się z podatku dochodowego przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe ma wprost zastosowanie do przyszłej sytuacji Wnioskodawcy i prowadzi do wniosku, że wniesienie do nowopowstałej Spółki Osobowej aportu w postaci własności składników majątku otrzymanych z tytułu wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki Jawnej będzie zwolnione z opodatkowania na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca z tytułu wystąpienia ze Spółki Jawnej otrzyma następujące składniki majątku oraz prawa i zobowiązania z tymi składnikami związane, służące do wykonywania działalności polegającej na:

 1. prowadzeniu stacji kontroli pojazdów, mechaniki pojazdów, wulkanizacji w Oddziale Spółki w A,
 2. sprzedaży paliw na stacji paliw w B,
 3. produkcji betonu oraz wyrobów betonowych wraz ze środkami transportowymi w C.

Zwrot udziału kapitałowego nastąpi w naturze, a otrzymane środki pieniężne będą stanowiły element zorganizowanej części przedsiębiorstwa – nie będą stanowiły ekwiwalentu wartości zgromadzonego majątku. Wyżej wymienione składniki majątku otrzymane w związku z wystąpieniem ze Spółki Jawnej Wnioskodawca zamierza wnieść w formie aportu nowopowstałej Spółki Jawnej.

Zgodnie z art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

W myśl art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm. - dalej „K.c.”), przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 5. koncesje, licencje i zezwolenia,
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 8. tajemnice przedsiębiorstwa,
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Katalog składników przedsiębiorstwa, ujęty w ww. art. 551 K.c. nie ma charakteru zamkniętego. Stosownie natomiast do art. 552 K.c., czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera żadnych szczególnych unormowań w zakresie odpłatnego zbycia przedsiębiorstwa. W efekcie w przypadku odpłatnego zbycia przedsiębiorstwa zastosowanie znajdą, co do zasady, przepisy ww. ustawy dotyczące przychodów uzyskanych ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, regulujące zagadnienia dotyczące odpłatnego zbycia poszczególnych składników majątkowych (zarówno materialnych, jak i niematerialnych), przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Wyjątek od powyższej zasady dotyczy wyłącznie tych składników przedsiębiorstwa, których zbycie generuje przychód zaliczany przez ustawę podatkową do innych niż działalność gospodarcza źródeł przychodów (np. przychód ze sprzedaży papierów wartościowych stanowi przychód z kapitałów pieniężnych chyba, że obrót papierami wartościowymi jest przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej).

Należy jednak wskazać, że w przypadku aportu wnoszonego do spółki osobowej, jego wniesienie nie powoduje przyrostu majątkowego po stronie wnoszącej go osoby. W zamian za wniesiony aport osoba fizyczna otrzymuje bowiem jedynie uprawnienia do udziału w zyskach i stratach spółki oraz prawa związane z prowadzeniem spółki i wpływaniem na jej działalność. One zaś, mimo że istotnie posiadają wartość materialną, nie stanowią ceny nabycia, bowiem wspólnik nabywa całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym sfinalizowanym w ramach spółki.

Aby zaś mówić o sytuacji „odpłatnego zbycia”, w zamian za świadczenie polegające na wniesieniu aportu, osoba go wnosząca winna otrzymać ekwiwalent świadczenia w postaci zapłaty ceny nabycia. Taka sytuacja miałaby miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu.

W związku z tym, wniesienie aportu do spółki osobowej nie rodzi z tego tytułu obowiązku podatkowego, jest to czynność prawna neutralna podatkowo.

Należy przy tym wskazać, że od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera przepis art. 21 ust. 1 pkt 50b, którym ustawodawca doprecyzował obowiązujące przepisy, poprzez jednoznaczne wskazanie neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółek niemających osobowości prawnej, a więc w przedmiotowej sprawie do spółki cywilnej.

Stosownie bowiem do tego przepisu, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.