IPTPB1/415-505/14-4/MR | Interpretacja indywidualna

Wniesienie aportem przedsiębiorstwa do Spółki jawnej
IPTPB1/415-505/14-4/MRinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. przedsiębiorstwa
  3. spółka jawna
  4. spółka osobowa
  5. wkłady niepieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2014 r. (data wpływu 12 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 10 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wniesienia aportem przedsiębiorstwa do Spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 28 listopada 2014 r., Nr IPTPB1/415-505/14-2/MR, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 28 listopada 2014 r. (data doręczenia 1 grudnia 2014 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 10 grudnia 2014 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej dnia 8 grudnia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadzi indywidualną działalność gospodarczą (osoba fizyczna) pod nazwą Firma ... „...” ..., ..., .... Zamierza Ona wnieść całe swoje przedsiębiorstwo w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki osobowej (Spółka jawna). Na dzień złożenia wniosku Spółka nie została jeszcze zawiązana. Konsekwencją takiego rozwiązania według Wnioskodawczyni będzie tzw. sukcesja generalna, co oznacza, że Spółka jawna, którą zamierza zawiązać, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego, które ma wspólnik wnoszący aportem przedsiębiorstwo, zgodnie z art. 93a § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). Wniesienie aportem przedsiębiorstwa do Spółki osobowej powoduje, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym, powstanie przychodu u osoby wnoszącej aport, który to przychód jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Spółka jawna będzie miała siedzibę w miejscowości ..., ..., powiat .... Przedmiotem działalności Spółki jawnej będzie w przeważającej większości - cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.70.Z), wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych (PKD 43.39.Z). Udział Wnioskodawczyni w zyskach i stratach Spółki jawnej wyniesie ...%.

W prowadzonym przedsiębiorstwie, Wnioskodawczyni posiada materiały, towary, wyroby gotowe, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, należności, środki pieniężne, a także kredyty i zobowiązania wobec dostawców. Na środki trwałe składają się maszyny, urządzenia, środki transportu, budynki i budowle. Wszystkie środki trwałe w przedsiębiorstwie Wnioskodawczyni są wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową. Część środków trwałych jest już całkowicie zamortyzowana.

Po wniesieniu przedsiębiorstwa do Spółki jawnej, wszystkie przekazane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych w wysokości wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni (wnoszącego aport).

Całość poniesionych wydatków na nabycie materiałów, towarów i wytworzenie produktów, wniesionych jako wkład niepieniężny zostanie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w Spółce jawnej. Koszty w okresach kwartalnych będą korygowane inwentaryzacją.

Spółka jawna, w której Wnioskodawczyni będzie posiadać ...% udziałów, będzie sprzedawać towary, materiały i wyroby gotowe otrzymane aportem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na pewno także, ze względu na postęp techniczny czy zużycie, sprzedawane będą niektóre środki trwałe i w ich miejsce nabywane nowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

  1. Czy przychód z tytułu wniesienia przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni aportem do Spółki jawnej będzie dla Niej, przedsiębiorcy wnoszącego wkład, zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych...
  2. Czy amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wniesionych aportem do Spółki jawnej Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, proporcjonalnie do posiadanego przez Nią udziału w kosztach Spółki jawnej...
  3. Czy materiały, towary handlowe i wyroby gotowe wniesione przez Wnioskodawczynię aportem do Spółki jawnej będą stanowiły koszt podatkowy dla Niej, jako wspólnika Spółki jawnej, proporcjonalnie do Jej udziału w Spółce...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1, natomiast odpowiedzi na pytania Nr 2 i Nr 3 są przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.

Zdaniem Wnioskodawczyni, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, jako osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, wniesie całe przedsiębiorstwo, jako wkład niepieniężny do spółki osobowej (Spółka jawna), otrzymując w zamian udziały. Jako wspólnik Spółki jawnej nabędzie całokształt praw i obowiązków, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Spółki jawnej.

Wnioskodawczyni uważa, że czynność wniesienia do Spółki jawnej Jej przedsiębiorstwa korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

W myśl art. 22 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

Stosownie do art. 8 § 1 ww. ustawy, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka jawna, jako osobowa spółka prawa handlowego nie posiada osobowości prawnej. Posiada jednak podmiotowość prawną, co oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Może także posiadać własny majątek, odrębny od majątków jej wspólników. Powyższe oznacza, że w momencie wniesienia przez wspólnika aportu do Spółki jawnej, następuje zbycie składników majątku wchodzących w skład tego aportu. W tym przypadku dochodzi bowiem do zmiany ich właściciela.

Jednocześnie jednak pamiętać należy, że Spółka jawna nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej Spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników Spółki jawnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce komandytowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem takiej Spółki jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Stosownie do art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku).

Treść powyższego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie bądź, od których zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5b ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza).

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Jak wynika z cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają aporty wnoszone m.in. do spółki jawnej niezależnie od tego jaką mają postać (jednego składnika majątku, zespołu składników majątkowych itp.). Bez znaczenia zatem dla zastosowania tego zwolnienia pozostaje fakt, czy wnoszona aportem masa majątkowa stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też nie.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Zamierza Ona wnieść całe swoje przedsiębiorstwo w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki osobowej (Spółka jawna). Spółka jawna, którą zamierza zawiązać, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego, które ma wspólnik wnoszący aportem przedsiębiorstwo. Udział Wnioskodawczyni w zyskach i stratach w Spółce jawnej wyniesie ...%.

Biorąc pod uwagę cytowane wyżej przepisy stwierdzić należy, że w momencie wniesienia przez Wnioskodawczynię aportu do Spółki jawnej, powstanie u Niej przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolniony jednakże z opodatkowania tym podatkiem. Tym samym, w związku z wniesieniem tego aportu nie wystąpi u Niej obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo tut. Organ wskazuje, że zgodnie z treścią art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. W związku z powyższym zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawczyni i nie wywołuje skutków prawnych oraz nie ma zastosowania do pozostałych wspólników Spółki jawnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.