IPTPB1/415-462/14-10/AG | Interpretacja indywidualna

Czy możliwa będzie amortyzacja środków trwałych wniesionych w ramach przedsiębiorstwa do Spółki jawnej, zamortyzowanych już przez osobę fizyczną oraz jeszcze nie w pełni zamortyzowanych?
IPTPB1/415-462/14-10/AGinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. działalność gospodarcza
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. przedsiębiorcy
 5. składnik majątkowy
 6. spółka jawna
 7. wkłady niepieniężne
 8. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2014 r. (data wpływu 22 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 listopada 2014 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.) oraz pismem z dnia 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych wniesionych aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki jawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2014 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 1 i § 3 oraz w art. 14f § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym, pismem z dnia 6 listopada 2014 r., Nr ....., wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłane zostało w dniu 7 listopada 2014 r. (doręczone w dniu 10 listopada 2014 r.). W dniu 19 listopada 2014 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (data nadania w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 17 listopada 2014 r.).

Z uwagi na to, że ww. uzupełnienie zawierało sprzeczne informacje, pismem z dnia 21 listopada 2014 r., Nr ...., wezwano Wnioskodawczynię o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego. Powyższe wezwanie wysłane zostało w dniu 21 listopada 2014 r. (doręczone w dniu 24 listopada 2014 r.). W dniu 3 grudnia 2014 r. wpłynęło następne uzupełnienie wniosku (data nadania w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 1 grudnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni od 1999 r. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ... Przychodnia Z..... Przedmiotem Jej działalności jest praktyka lekarska ogólna, sklasyfikowana pod numerem PKD 86.21.Z.

Przedmiotową działalność Wnioskodawczyni prowadzi w budynku będącym własnością Gminy ...., który użytkuje na podstawie umowy dzierżawy. Podnajmuje lokale znajdujące się w tym budynku na cele prowadzenia działalności gospodarczej, jak również na cele mieszkalne. Jedocześnie, pod tym samym adresem co NZOZ, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - gabinet lekarski.

Od stycznia 2001 r. Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

NZOZ posiada majątek trwały w postaci urządzeń medycznych, sprzętu komputerowego, środków transportu. Przedmiotowe środki trwałe są w pełni zamortyzowane. NZOZ zatrudnia pracowników, posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. NZOZ stanowi zatem zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

W 2014 r. Wnioskodawczyni zamierza wraz z córką utworzyć Spółkę jawną i wnieść aportem do utworzonej Spółki zorganizowaną część prowadzonego przez Nią przedsiębiorstwa w postaci NZOZ ...., a w zamian za wniesiony aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa objąć w tej Spółce udziały. Składniki majątku wniesione do Spółki jawnej stanowić będą całość, przy użyciu której będzie można samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo w formie Spółki jawnej będzie prowadzone w niezmienionym zakresie i przy wykorzystaniu tego samego majątku, co działalność prowadzona obecnie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Po wniesieniu aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni pozostanie przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - będzie nadal prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w postaci prywatnego gabinetu lekarskiego.

Wnioskodawczyni od dnia 1 lutego 2013 r. była zobowiązana zainstalować kasę i skorzystała z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Przedmiotowa kasa będzie wykorzystywana przez Nią w prowadzonym prywatnym gabinecie lekarskim. Natomiast Spółka jawna nabędzie kasę fiskalną po przekroczeniu obrotu 20 000 zł, w proporcji do okresu prowadzonej działalności.

W piśmie z dnia 17 listopada 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że w przyszłości chciałaby wystąpić ze Spółki w zamian za otrzymanie środków pieniężnych, bądź też wystąpić ze Spółki za otrzymanie innych niż środki pieniężne składników majątku, których zbycie w przyszłości również rozważa.

Wyjaśniła ponadto, że wnoszone w drodze aportu przedsiębiorstwo stanowi:

 1. przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, tzn. jest to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujący w szczególności:
  • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
  • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
  • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
  • wierzytelności i środki pieniężne;
  • zezwolenia;
  • tajemnice przedsiębiorstwa;
  • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tj. stanowi ono zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, wyodrębniony:
  • na płaszczyźnie organizacyjnej, tzn. stanowi ono wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania;
  • na płaszczyźnie finansowej, tzn. posiada samodzielność finansową pozwalającą na autonomiczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym, jak również, na podstawie prowadzonej przez Firmę Wnioskodawczyni ewidencji księgowej możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do wyodrębnionej działalności, przez co możliwe jest określenie ich wyniku finansowego;
  • na płaszczyźnie funkcjonalnej, tzn. może stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.
 3. zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), tj. organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W piśmie z dnia 1 grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni doprecyzowała, że przedmiotem aportu będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa osoby fizycznej (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ... Przychodnia Z....do Spółki jawnej, w której Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem będzie korzystało z wyłączenia wskazanego w art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. nie będzie czynnością opodatkowaną dla celów podatku od towarów i usług po stronie wnoszącego aport... Czy po stronie otrzymującego aport (Spółki jawnej czynnego podatnika VAT) powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług...
 2. Czy wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa osoby fizycznej (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ... Przychodnia Z....) do Spółki jawnej, w której Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem, rodzi obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych po stronie wnoszącego aport (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ... Przychodnia Z...), jak również po stronie wspólnika Spółki jawnej (J...) - jako otrzymującej aport...
 3. Według jakiej wartości należy wycenić wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa wniesiony do Spółki jawnej dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych...
 4. Według jakiej wartości należy określić wydatki na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w Spółce jawnej (wskazane w art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w sytuacji wystąpienia wspólnika ze Spółki jawnej i otrzymania przez niego środków pieniężnych...Według jakiej wartości należy określić wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie składników majątku (innych niż środki pieniężne) otrzymanych przez podatnika występującego ze Spółki jawnej (wskazanych w art. 24 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), w sytuacji ich odpłatnego zbycia przed upływem sześciu lat od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie wspólnika ze Spółki...
 5. Czy możliwa będzie amortyzacja środków trwałych wniesionych w ramach przedsiębiorstwa do Spółki jawnej (zamortyzowanych już przez osobę fizyczną)...
 6. Czy Spółka jawna będzie miała prawo do odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 163)...

W uzupełnieniu wniosku z dnia 17 listopada 2014 r. Wnioskodawczyni przeformułowała pytanie Nr 4, po zmianie brzmi ono:

4a) Czy wartość wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesionego przez Wnioskodawczynię do Spółki jawnej, określonego w umowie o wniesienie aportu do Spółki, w sytuacji Jej wystąpienia ze Spółki jawnej i otrzymania przez Nią w zamian środków pieniężnych, będzie stanowiła wydatki na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w Spółce, o których mowa w art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

4b) Czy wartość wkładu niepieniężnego, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wniesionego przez Wnioskodawczynię do Spółki jawnej, określonego w umowie o wniesienie aportu do Spółki, będzie stanowiła wydatki, o których mowa w art. 24 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji odpłatnego zbycia przez Wnioskodawczynię, innych niż środki pieniężne składników majątku, otrzymanych przez Nią z tytułu wystąpienia ze Spółki jawnej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie Nr 5. W zakresie pytania Nr 2, Nr 4a i Nr 4b wydane zostaną odrębne interpretacje.

W zakresie pozostałych pytań odnoszących się do podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wydane zostały odrębne interpretacje.

Zdaniem Wnioskodawczyni, Spółka jawna, do której zostanie wniesiony wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będzie obowiązana do kontynuowania zarówno wcześniejszej wyceny wartości początkowej, jak i amortyzacji składników majątku, wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będącego przedmiotem aportu (art. 22 ust. 1k pkt 1, art. 22g ust. 1 pkt 4, ust. 14a w związku z ust. 12 oraz art. 22h ust. 3a w związku z ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Wspólnicy Spółki jawnej powinni dokonywać odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów poczynionych przez wnoszącego aport oraz kontynuować przyjętą uprzednio metodę amortyzacji. Spółka jawna powinna zatem kontynuować wcześniejszą wycenę wartości początkowej i amortyzacji składników majątku wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego przedmiotem aportu. Amortyzacja środków trwałych wniesionych do Spółki jawnej, zamortyzowanych już przez osobę fizyczną w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, nie będzie podlegać ponownej amortyzacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Zgodnie z art. 8 § 1 ww. ustawy, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Przepis art. 8 § 2 tej ustawy stanowi, że spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.

W myśl art. 28 powyższej ustawy, majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Stosownie do art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej oraz koszty uzyskania przychodów z tej działalności winny być ustalane z zastosowaniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl art. 22 ust. 8 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Stosownie do treści art. 22a ust. 1 cyt. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Według art. 22f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b.

W myśl art. 22 ust. 1k ww. ustawy, w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w drodze wkładu niepieniężnego (aportu), wartość poszczególnych składników majątku, wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się:

 1. w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
 2. w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych składników.

Stosownie do art. 22g ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi.

Zgodnie z art. 22g ust. 14a cyt. ustawy, przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego.

Przepis art. 22h ust. 3 powoływanej ustawy stanowi, że podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7.

W myśl art. 22h ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni planuje wraz z córką utworzyć Spółkę jawną. Do Spółki tej zamierza wnieść jako wkład zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są to składniki majątku w postaci urządzeń medycznych, sprzętu komputerowego, środków transportu, które zostały już w pełni zamortyzowane. Przy użyciu ww. składników majątku będzie można samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Po utworzeniu Spółki jawnej Wnioskodawczyni będzie prowadziła działalność gospodarczą jako wspólnik Spółki jawnej oraz jednoosobową działalność gospodarczą, tj. prywatny gabinet lekarski.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy przedmiotem wkładu do Spółki jawnej będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa, to stosownie do art. 22h ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Spółka ta obowiązana będzie stosować się do zasady kontynuacji amortyzacji podatkowej. Kontynuacja amortyzacji obejmuje nakaz dokonywania odpisów od historycznej wartości początkowej, która została ustalona przez inny podmiot, uwzględniając już dokonane odpisy oraz konieczność stosowania przyjętej uprzednio (tzn. przez wnoszącego aport do spółki osobowej) stawki i metody amortyzacji. Jednocześnie dodać należy, że w analizowanym zdarzeniu przyszłym i stanie prawnym nie będą podlegały ponownej amortyzacji środki trwałe, które zostały już zamortyzowane przez Wnioskodawczynię w ramach prowadzonej przez Nią jednoosobowej działalności gospodarczej.

Należy nadmienić, że zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy.

W związku z tym, zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawczynię i nie ma zastosowania do pozostałych wspólników Spółki jawnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., ul. ...., ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.