IPPB3/4510-859/15-2/DP | Interpretacja indywidualna

Ustalenie czy z tytułu posiadania akcji SKA przez Spółkę Jawną, Wnioskodawca osiągnie przychód podatkowy jedynie w przypadku wypłaty dywidendy w SKA?
IPPB3/4510-859/15-2/DPinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. dywidendy
 3. spółka jawna
 4. spółka komandytowo-akcyjna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przychody
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad opodatkowania dywidendy uzyskanej od spółki komandytowo-akcyjnej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad opodatkowania dywidendy uzyskanej od spółki komandytowo-akcyjnej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada siedzibę w Polsce i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest obecnie wspólnikiem w spółce jawnej (dalej: „Spółka Jawna”). Spółka Jawna dokonała nabycia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej, która nie ma statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „SKA”). Jednocześnie Wnioskodawca pragnie wskazać, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest potwierdzenie nieobjęcia SKA opodatkowaniem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, ze zm.). Elementem stanu faktycznego jest więc fakt, że zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy Zmieniającej, do zakończenia roku obrotowego SKA, a więc również w momencie wystąpienia zdarzenia przyszłego, SKA nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy momentu powstania przychodu z tytułu posiadania statusu wspólnika w spółce osobowej, która jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej. Jednocześnie Wnioskodawca pragnie wskazać, że pytanie Wnioskodawcy nie dotyczy sytuacji, w której doszłoby do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy lub w której akcje SKA posiadane przez Spółkę Jawną byłyby zbyte, umorzone lub wniesione aportem do innego podmiotu, a także sytuacji przekształcenia lub rozwiązania SKA (z przeprowadzeniem procesu likwidacji lub bez tego procesu). Zapytanie Wnioskodawcy obejmuje jedynie zasady powstania przychodu u akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej (i w dalszej konsekwencji u Wnioskodawcy) związanego z zyskiem przypadającym na akcjonariusza w ramach dywidendy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy z tytułu posiadania akcji SKA przez Spółkę Jawną, Wnioskodawca osiągnie przychód podatkowy jedynie w przypadku wypłaty dywidendy w SKA...

Zdaniem Wnioskodawcy, powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy będącego wspólnikiem Spółki Jawnej z tytułu posiadania przez nią akcji SKA wymaga wypłaty dywidendy. Powstanie przychodu akcjonariusza SKA następuje w chwili wypłaty dywidendy.

Uzasadnienie

 1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy o CIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe, zaś zasady wyrażone powyżej stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.
  Zgodnie z normą ustaloną w powyższym przepisie, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, strat, zwolnień oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną. Z punktu widzenia prawa podatkowego podmiotami praw i obowiązków związanych z majątkiem spółek niebędących osobami prawnymi są więc wspólnicy takich spółek będący podatnikami podatku od osób fizycznych lub prawnych.
  W przypadku natomiast, gdy wspólnikami w spółkach nieposiadających osobowości prawnej i niebędących podatnikami podatku dochodowego są inne podobne spółki nieposiadające osobowości prawnej, zasada transparentności podatkowej oznacza, że uzyskiwane koszty i przychody będą rozpoznawane przez będących podatnikami podatku dochodowego wspólników tych spółek (proporcjonalnie do ich praw w udziale w zysku takiej spółki).
  W kontekście powyższego stwierdzić należy, że jeśli akcjonariuszem w SKA jest Spółka Jawna, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, w takim przypadku to Wnioskodawca osiągałby rzeczywisty przychód z wypłaty dywidendy przez SKA w oparciu o prawo Spółki Jawnej związane z posiadaniem akcji SKA.
 2. Wskazać należy, że opodatkowanie przychodów akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych było przedmiotem szeregu orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z treścią uchwały NSA z dnia 16 stycznia 2012 r,, sygn.. II FPS 1/11: „przychód (dochód) spółki kapitałowej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku, tj. zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych”.
  Zgodnie z powyższym, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego, przychód akcjonariusza z tytułu posiadania akcji powstaje w momencie wypłaty dywidendy przez spółkę komandytowo-akcyjną.
 3. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 Ustawy Zmieniającej w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. Jak wskazał Wnioskodawca, SKA należy do katalogu spółek komandytowo-akcyjnych, co do których zastosowanie mają co do zasady przepisy ustaw o podatkach dochodowych w brzmieniu sprzed wejścia w życie Ustawy Zmieniającej.
  Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy Zmieniającej, przepisów ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2 (Ustawy o PIT i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 Ustawy Zmieniającej zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie zgodnie z ustępem 3 tego artykułu, jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby stosowania ust. 2 uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.
  Zauważyć należy, że objęcie dywidendy wypłacanej przez daną spółkę komandytowo-akcyjną przepisami Ustawy o CIT w brzmieniu po 1 stycznia 2014 r. lub określonymi postanowieniami Ustawy Zmieniającej nie zmienia faktu, że dla powstania przychodu akcjonariusza takiej spółki wymagana jest wypłata dywidendy, jako że w takiej sytuacji podatek jest pobierany od kwoty należnej dywidendy z chwilą jej wypłaty.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, przychód podatkowy z tytułu posiadania akcji SKA przez Spółkę Jawną, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, powstanie jedynie w razie wypłaty dywidendy, zaś momentem powstania tego przychodu będzie dzień wypłaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.