IPPB3/4510-155/15-4/MS | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wynikające z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną
IPPB3/4510-155/15-4/MSinterpretacja indywidualna
  1. przekształcanie
  2. przychód
  3. spółka jawna
  4. zysk zatrzymany
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2015r. (data wpływu 27 lutego 2015 r.) uzupełnionym na wezwanie z dnia 29 kwietnia 2015r. Nr IPPB3/4510-155/15-2/MS (data doręczenia 19 maja 2015r.) pismem z dnia 27 maja 2015r. (data wpływu do BKIP w Płocku 29 maja 2015r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wynikających z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. Wnioskodawcy czyli spółki kapitałowej) w spółkę jawną jest - prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wynikających z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z o.o. Udziałowcami Wnioskodawcy w stanie faktycznym zdarzenia przyszłego będą dwie osoby fizyczne. Wnioskodawca nie będzie posiadał zakumulowanych zysków lat ubiegłych oraz roku bieżącego. Ponieważ interpretacja dotyczy przyszłego zdarzenia, jako hipotetyczne założenie przyjmuje się, że dalsze działania spółki również nie wygenerują zysku, jako pozycji bilansowej (także zysku obliczanego w trakcie roku podatkowego). Spółka planuje przekształcić się w spółkę jawną. W wyniku przekształcenia dotychczasowi udziałowcy staną się wspólnikami spółki jawnej. Proporcja udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy odpowiadać będzie podziałowi prawa do zysku/straty w spółce jawnej.

W odpowiedzi na wezwanie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2015 r. o sygn. IPPB3/4510-155/15-2/MS Wnioskodawca poinformował, że spółka nie posiada zysków z lat ubiegłych przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy, które zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną – stanowiłyby przychód na dzień przekształcenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przekształcenie spółki (Wnioskodawcy) w spółkę jawną zrodzi przychód podatkowy spółki (Wnioskodawcy) w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Przekształcenie Wnioskodawcy (spółki kapitałowej) w spółkę jawną nie spowoduje powstania przychodu podatkowego Wnioskodawcy.

Przepisy podatkowe, jako jedyny przypadek powstania przychodu w wyniku takiego przekształcenia określają „wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną” (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 24 ust 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jest to jednak przychód powstały po stronie wspólników spółki (przychód z udziału w zyskach osób prawnych). Dodatkowo dla jego powstania niezbędne jest istnienie zysku spółki. W stosunku do spółki przekształcanej, zarówno ogólna, jaki szczególne definicje przychodu podatkowego nie mają zastosowania w opisywanym zdarzeniu przyszłym. Żaden przepis ustawy podatkowej nie stanowi podstawy do przypisania przychodu przekształcanej spółce. W szczególności przekształcenie Spółki w spółkę jawną nie oznacza: otrzymania pieniędzy (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy), otrzymania świadczeń niepieniężnych (art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy), umorzenia zobowiązań (art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy), wniesienia aportu (art 12 ust. 1 pkt 7 ustawy), przychodów związanych z podziałem spółki (gdyż taka operacja nie ma miejsca), zbycia majątku (art. 12 w związku z art. 14 ustawy).

Przekształcenie jest szczególną operacją prawną i gospodarczą. Jej przedmiotem jest zmiana ustroju prawnego podatnika (który- zachowując ciągłość podmiotową - traci charakter podatnika CIT). Sama w sobie nie rodzi jednak „zewnętrznego” przysporzenia, które mogłoby być uznane za przychód. Stąd należy uznać, że dokonane w przyszłości przekształcenie nie zrodzi przychodu Wnioskodawcy. Pogląd powyższy znajduje, pośrednie, potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2013 r. (IBPBI/2/423-1198/13/MO). Chociaż pismo dotyczy przekształcenia SP ZOZ w spółkę kapitałową, to jednak zawiera tezę ogólną, iż działania przekształceniowe nie rodzą przychodu: „Należy zwrócić uwagę na fakt, że przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, ma charakter zmiany formy prawnej i nie powoduje powstania nowego podmiotu. Tym samym Wnioskodawca nie osiągnie przychodu z tytułu posiadania środków pieniężnych z bilansu otwarcia, które stanowiły wcześniej przychody SP ZOZ. Ponadto, należy zwrócić uwagę, iż w wyniku przekształcenia, Wnioskodawca nie osiągnie żadnej korzyści materialnej ani też żadna korzyść nie zostanie mu postawiona do dyspozycji. W wyniku przekształcenia cały majątek samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanie się majątkiem spółki kapitałowej. Majątek ten powstanie wyłącznie z majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej”.

Potwierdzenie bezpośrednie (dotyczące analogicznego przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w osobową) zawiera zaś interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 października 2013 r. (ILP84/423-301/13-5/ŁM).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art.54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.