IPPB2/436-636/14-2/AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy czynność wniesienia aportu do spółki jawnej spowoduje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki jawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki jawnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni od 1997 roku prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: JADWIGA R. wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, zajmującą się w przeważającej części naprawą i konserwacją maszyn, a także instalowaniem maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, sprzedażą hurtową pozostałych maszyn i urządzeń, sprzedażą hurtową wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego oraz pozostałą sprzedażą detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

Działalność gospodarcza prowadzona jest w W., przy ulicy M..

Wnioskodawczyni w najbliższym czasie planuje założyć z córką spółkę jawną, do której po zarejestrowaniu wniesie wkład niepieniężny - aport w postaci przedsiębiorstwa prowadzonego pod firmą: JADWIDA R. wraz z wszystkimi składnikami tego przedsiębiorstwa, stając się wspólnikiem spółki. Powstała spółka R. SPÓŁKA JAWNA będzie kontynuowała działalność dotychczas prowadzoną w formie działalności gospodarczej. Wniesienie działalności gospodarczej jako wkładu do spółki spowoduje likwidację dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej JADWIGA R..

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy wniesienie do spółki jawnej aportem przedsiębiorstwa prowadzonego przez Wnioskodawczynię podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
  2. Czy wniesienie aportem do spółki jawnej ww. przedsiębiorstwa skutkuje obowiązkiem dokonania korekt podatku naliczonego VAT po stronie otrzymującej aport spółki jawnej lub po stronie wnoszącej aportem swoje przedsiębiorstwo...
  3. Czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa do istniejącej spółki jawnej spowoduje jakiekolwiek konsekwencje dla Wnioskodawczyni w podatku dochodowym od osób fizycznych...
  4. Czy czynność wniesienia aportu do spółki jawnej spowoduje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych...

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy pytania nr 4 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, czynność wniesienia aportu do spółki jawnej nie powoduje obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC), czynnością opodatkowaną jest jednak zawarcie umowy spółki jawnej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt k ustawy PCC - zawarcie umowy spółki spowoduje konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, który w przypadku zawarcia umowy spółki na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy PCC wyniesie 0,5%. Podstawą opodatkowania jest w tym przypadku wartość wkładów wspólników. Zgodnie z przepisami Ustawy o PCC obowiązek podatkowy powstanie w momencie zawarcia umowy spółki jawnej i ciąży na spółce, nie na wspólnikach i powinien zostać zapłacony w ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy spółki jawnej, bez wezwania urzędu skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.