IPPB2/415-567/14-4/MG | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej w związku z przekształceniem spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną.
IPPB2/415-567/14-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. akcjonariusz
 2. osoby prawne
 3. przekształcanie
 4. przychód
 5. spółka jawna
 6. spółka kapitałowa
 7. spółka komandytowo-akcyjna
 8. udział
 9. zysk niepodzielony
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2014 r. (data wpływu 24 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-567/14-2/MG z dnia 15 września 2014 r. (data nadania 16 września 2014 r., data doręczenia 19 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej w związku z przekształceniem spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej w związku z przekształceniem spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W chwili obecnej Wnioskodawca jest akcjonariuszem w spółce komandytowo -akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: SKA). SKA została założona przed upływem 14 dni od dnia wejścia w życie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387, dalej: Ustawa nowelizująca).

Rok obrotowy SKA nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i kończy się po dniu 31 grudnia 2013 r. Oznacza to, że zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 11 Ustawy nowelizującej, SKA do końca trwania jej roku obrotowego będzie dla celów podatku dochodowego traktowana jako spółka niepodlegająca podatkowi dochodowemu od osób prawnych.

W związku z faktem, że Wnioskodawca pragnie prowadzić działalności w formie spółki osobowej nie będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych przed końcem roku obrotowego SKA dokona przekształcenia SKA w spółkę jawną. W wyniku przekształcenia, Wnioskodawca zostanie wspólnikiem spółki jawnej (dalej: Spółka jawna), w której będzie posiadał udział w ogóle praw i obowiązków.

Złożony wniosek zawierał braki formalne, w związku z tym tut. organ podatkowy pismem z dnia 15 września 2014 r. Nr IPPB2/415-567/14-2/MG (data nadania 16 września 2014 r., data doręczenia 19 września 2014 r.) wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie:

 • z jakim dniem została zawiązana i zarejestrowana spółka komandytowo-akcyjna...
 • czy do dnia 31 grudnia 2013 r. w spółce komandytowo-akcyjnej wspólnikami spółki (tj. akcjonariuszem, komplementariuszem) były osoby fizyczne...
 • z jakim dniem Wnioskodawca stał się akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej...
 • czy na dzień przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną w spółce komandytowo-akcyjnej wystąpią niepodzielone zyski, tj. zysk roku bieżącego oraz zyski wypracowane przez spółkę w latach ubiegłych nie wypłacone wspólnikom, lecz przekazane na kapitał zapasowy lub rezerwowy...

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie pismem z dnia 23 września 2014 r. (data nadania 26 września 2014 r., data wpływu 29 września 2014 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

Ad. 1

Spółka została zawiązana z dniem 21 sierpnia 2013 r. Spółka została zarejestrowana w dniu 5 września 2013 r.

Ad. 2

Wnioskodawca oświadcza, że do dnia 31 grudnia 2013 r. w Spółce wspólnikami spółki (tj. akcjonariuszem, komplementariuszem) nie były osoby fizyczne. Wspólnikami spółki (tj. akcjonariuszem, komplementariuszem) były spółki kapitałowe.

Ad. 3

Wnioskodawca oświadcza, że w dniu 4 lutego 2014 r. nabył akcje Spółki i w konsekwencji stał się akcjonariuszem Spółki.

Ad. 4

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w konsekwencji możliwe jest, że na moment przekształcenia Spółka będzie posiadać zysk. W sytuacji, gdy w Spółce będzie występował zysk z uwagi na naturę Spółki jako spółki osobowej nie będzie on podlegał podzieleniu do dnia przekształcenia.

Jednocześnie, Wnioskodawca pragnie oświadczyć, że przekształcenie Spółki zostanie zakończone do końca „łamanego” roku podatkowego Spółki. Oznacza to, że wszelkie zyski Spółki w wyniku przekształcenia staną się własnością spółki jawnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przekształceniem SKA dokonanym w trybie art. 551 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: KSH) w Spółkę jawną po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie SKA, w której Wnioskodawca będzie posiadał status akcjonariusza w Spółkę jawną i uzyskanie statusu wspólnika tego podmiotu - nie będzie się wiązało z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu do opodatkowania.

a) Status prawny SKA i Spółki jawnej.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 KSH, pod pojęciem spółki osobowej rozumie się spółkę jawną,:spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. Z treści art. 125 KSH wynika, że SKA jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Natomiast, jak stanowi art. 22 KSH, Spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik Spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. W związku z powyższym należy stwierdzić, że zarówno SKA, jak i Spółka jawna są zaliczane do spółek osobowych, a zasady ich funkcjonowania określają przepisy KSH.

b) Przekształcenie SKA w inną spółkę osobowa na gruncie KSH.

Przekształcenia spółek zostały uregulowane w Dziale III Tytułu IV KSH. Zgodnie z art. 551 § 1 KSH, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółką handlową (spółkę przekształconą). Z treści art. 552 KSH wynika, że spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Jednocześnie, sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną co oznacza, że następuje przekształcenie formy ustrojowej spółki przy jednoczesnej kontynuacji bytu prawnego. W myśl art. 553 § 1 KSH, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. W szczególności, spółka przekształcona pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (art. 553 § 2 KSH). Natomiast wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 KSH). W świetle powyższego należy stwierdzić, że dopuszczalne jest przekształcenie SKA w inną spółkę osobową. Co więcej, przekształcenie SKA w inną spółkę osobową nie jest traktowane jak likwidacja SKA i powstanie nowego podmiotu, a jedynie jako proces zmierzający do zmiany formy prawnej prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

c) Podatkowa sukcesja praw i obowiązków podmiotu przekształcanego.

Na gruncie prawa podatkowego problematykę sukcesji praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych reguluje art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749). Zgodnie z przywołanym przepisem, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej lub przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. W myśl art. 93a § 2 Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się odpowiednio m.in. do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej lub spółki kapitałowej. Wobec powyższego, Spółka jawna zawiązana w wyniku przekształcenia SKA wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

d) Podatkowe konsekwencje przekształcenia SKA w Spółkę jawną.

Ustawa o PIT ani w art. 14, definiującym przychody z działalności gospodarczej, ani też w innych przepisach nie przewiduje, jako źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, przychodu z tytułu przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową. Co więcej, w analizowanej sytuacji nie może mieć zastosowania przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT, ponieważ odnosi się on do niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe.

Kwestia powstania po stronie podatnika przedmiotowego dochodu (przychodu) z tytułu przekształcenia spółki, której jest wspólnikiem, jest zatem uzależniona od formy prawnej spółki - przychód (dochód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków powstaje w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, co wynika wprost z brzmienia cytowanego wyżej przepisu), a także od istnienia - na moment przekształcenia - niepodzielonych zysków spółki kapitałowej. Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „niepodzielonych zysków” w treści ustawy. Mając na względzie ratio legis analizowanego przepisu, regulacje KSH oraz orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie, można jednak stwierdzić, że niepodzielone zyski obejmują wszelkie zyski wypracowane przez spółkę kapitałową, lecz niewypłacone wspólnikom przed datą przekształcenia w spółkę osobową, w tym zyski przekazane na kapitał zapasowy i rezerwowy.

Zatem, w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową cała wartość niepodzielonych zysków podlega opodatkowaniu na podstawie powyższego przepisu. Na podstawie powyższej regulacji należy stwierdzić, iż zyski, które nie zostały podzielone i wypłacone wspólnikom w formie dywidendy, lecz które gromadzono w kapitałach własnych spółki, odpowiadają pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz nie wypłaconych wspólnikom przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Do zbioru tego zaliczyć należy nie tylko zyski bieżącego roku, ale również zyski wypracowane w latach poprzednich przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a nierozdzielone między wspólników, lecz przekazane np. na kapitał zapasowy.

Mając na uwadze powyższą analizę, a także treść przywołanego przepisu, w ocenie Wnioskodawcy, sytuacja ta nie dotyczy przekształcenia spółek osobowych w inne spółki osobowe, w tym SKA w Spółkę jawną.

Dodatkowo, należy podkreślić, iż w wyniku przekształcenia SKA w Spółkę jawna nie zostanie spełniona dyspozycja zawarta w art. 11 ustawy o PIT, zgodnie z którą do uznania, iż u podatnika powstał przychód niezbędne jest „otrzymanie” lub postawienie do dyspozycji podatnika pieniędzy, wartości pieniężnych, świadczeń w naturze lub nieodpłatnych świadczeń. Żadna z tych przesłanek nie zostanie spełniona w wyniku przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową ze względu na fakt, że w wyniku przekształcenia, Wnioskodawca nie osiągnie żadnej korzyści materialnej. Należy podkreślić, że spółka przekształcana (SKA) nie jest traktowana jako podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez następcę prawnego, natomiast wspólnik spółki przekształcanej staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem spółki przekształconej. W związku z powyższym, majątek spółki przekształcanej nie ulega likwidacji i zwrotowi podatnikowi, wobec czego po stronie akcjonariusza spółki przekształcanej nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w wielu interpretacjach indywidualnych, np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 lipca 2013 r. (sygn. PTPB1/415-301/13-2/MAP), interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 31 października 2012 r. (sygn. IPTPB3/423-271/12-5/GG), czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 października 2012 r. (sygn. IBPBII/2/415 -542/12/MMa).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387, dalej także jako „ustawa zmieniająca”) dokonano szeregu zmian przepisów m.in. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Skutkiem uchwalenia powyższych zmian była zmiana zasad opodatkowania zysków (dochodów) wypracowanych w ramach uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2013 r. spółki komandytowo-akcyjne, jako osobowe spółki prawa handlowego, nie były bowiem samodzielnymi podatnikami podatków dochodowych, a wypracowane przez nie dochody nie stanowiły odrębnego przedmiotu opodatkowania. Podatnikami podatków dochodowych od dochodów wypracowanych w ramach tych spółek byli jej wspólnicy. W zależności od cywilnoprawnego statusu tych wspólników, podlegali oni opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bądź podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne stały się (co do zasady) odrębnymi, samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo -akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie jednak z art. 4 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej w przypadku spółki komandytowo -akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Stosownie do art. 4 ust. 2 ww. ustawy zmieniającej spółka, o której mowa w ust. 1, która:

 1. powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub
 2. dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu
  • jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

Jak wynika z cyt. art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej, przepisy ustaw o podatkach dochodowych w brzmieniu nadanym tą ustawą zmieniającą stosuje się do osiągniętych z tytułu uczestnictwa w tej spółce przychodów oraz poniesionych kosztów (co do zasady) od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po 31 grudnia 2013 r. Zasadniczo treść tego przepisu (oraz jego wykładnia) określa, według jakiego reżimu prawnego należy opodatkowywać dochody uzyskiwane z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej, tj. czy zgodnie z brzmieniem przepisów obowiązujących do końca 2013 r., czy też od 1 stycznia 2014 r. Przepis ten stosuje się jednak z zastrzeżeniem wynikającym z art. 6 ww. ustawy zmieniającej.

Art. 6 ust. 1 tej ustawy stanowi, że jeżeli akcje lub udział w spółce komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały nabyte lub objęte przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przychód wspólnika z tytułu:

 1. umorzenia akcji lub wystąpienia z takiej spółki,
 2. odpłatnego zbycia tych akcji lub tego udziału,
 3. wniesienia tych akcji lub tego udziału do spółki, tytułem wkładu niepieniężnego,
 4. o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
 5. likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej
  • pomniejsza się o wydatki na nabycie lub objęcie akcji lub udziału w takiej spółce oraz o określoną zgodnie z art. 5 ustawy wymienionej w art. 1 albo art. 8 ustawy wymienionej w art. 2 część odpowiadającą uzyskanej przez wspólnika przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wystąpienia ze spółki niemającej osobowości prawnej będącej następcą prawnym spółki komandytowo-akcyjnej albo likwidacji takiej spółki (art. 6 ust. 2 ww. ustawy).

Powyższe oznacza, że art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej ma zastosowanie do przychodów, które nie zostały enumeratywnie wymienione w art. 6 ust. 1 tej ustawy. W art. 6 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej został bowiem wymieniony katalog czynności i zdarzeń prawnych w przypadku wystąpienia których, określa się przychód u wspólnika spółki komandytowo -akcyjnej, który akcje lub udział w spółce nabył lub objął przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W pkt 4 tego przepisu wymieniony został przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym „niniejszą ustawą”, tj. ww. ustawą zmieniającą. Zgodnie z tym przepisem, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia. Przy czym, przepis ten, w brzmieniu nadanym ww. ustawą zmieniającą (tj. obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) obejmuje także przypadek przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową, np. spółkę jawną.

Stosownie bowiem do treści art. 5a pkt 28 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., ilekroć w ustawie jest mowa o spółce oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych:

 1. spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Ponadto, w myśl art. 5a pkt 29 i 31 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • udziale (akcji) – oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o której mowa w pkt 28 lit. c i d;
 • udziale w zyskach osób prawnych – oznacza to również udział w zyskach spółek, o których mowa w pkt 28 lit. c i d.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca w dniu 4 lutego 2014 r. nabył akcje SKA z siedzibą w Polsce i stał się akcjonariuszem spółki. SKA została zawiązana z dniem 21 sierpnia 2013 r. i zarejestrowana w dniu 5 września 2013 r. Do dnia 31 grudnia 2013 r. w Spółce wspólnikami spółki (tj. akcjonariuszem, komplementariuszem) nie były osoby fizyczne. Wspólnikami spółki (tj. akcjonariuszem, komplementariuszem) były spółki kapitałowe. Rok obrotowy SKA nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i kończy się po dniu 31 grudnia 2013 r., co oznacza, że SKA do końca trwania jej roku obrotowego będzie dla celów podatku dochodowego traktowana jako spółka niepodlegająca podatkowi dochodowemu od osób prawnych. Przed końcem roku obrotowego SKA dokona przekształcenia SKA w spółkę jawną. W wyniku przekształcenia, Wnioskodawca zostanie wspólnikiem spółki jawnej, w której będzie posiadał udział w ogóle praw i obowiązków. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w konsekwencji możliwe jest, że na moment przekształcenia SKA będzie posiadać zysk. W sytuacji, gdy w spółce będzie występował zysk, z uwagi na naturę spółki jako spółki osobowej nie będzie on podlegał podzieleniu do dnia przekształcenia. Przekształcenie spółki zostanie zakończone do końca „łamanego” roku podatkowego spółki. Oznacza to, że wszelkie zyski SKA w wyniku przekształcenia staną się własnością spółki jawnej.

Biorąc pod uwagę przywołane uregulowania prawne stwierdzić należy, że w sytuacji gdy w momencie przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną w spółce komandytowo-akcyjnej będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych, do Wnioskodawcy będzie miał zastosowanie w art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. Zatem, z uwagi na to, że jak wskazał Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku - na moment przekształcenia SKA możliwe jest, że będzie posiadać zysk, oznacza to, że na dzień przekształcenia powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu niepodzielonych zysków spółki komandytowo-akcyjnej. Dochód ten będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zgodnie bowiem z tym przepisem, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a. Natomiast w przypadku, gdy na dzień przekształcenia nie wystąpią skumulowane i niewypłacone zyski u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - należy wskazać, że orzeczenie te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.