IPPB1/4511-736/15-2/KS1 | Interpretacja indywidualna

1. Czy w wyniku zniesienia współwłasności opisanego we wniosku, po stronie wspólników spółki jawnej X powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń, jeżeli kwota wzajemnie potrącanych wierzytelności jest równa?
IPPB1/4511-736/15-2/KS1interpretacja indywidualna
 1. aport
 2. nieruchomości
 3. odpłatne zbycie
 4. przychód
 5. spółka jawna
 6. współwłasność
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2015 r. (data wpływu 17 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną - wspólnikiem spółki jawnej X. W 2008 roku Wnioskodawca wniósł aportem udział w nieruchomości Y do spółki jawnej X, po czym z tej nieruchomości zostały wyodrębnione nieruchomości Y1 i Y2. Obecnie spółka jawna X oraz Wnioskodawca są współwłaścicielami nieruchomości Y, przy czym spółka jawna posiada 1/4 udziału w nieruchomościach Y1 i Y2, a Wnioskodawca posiada 3/4 udziału w nieruchomościach Y1 i Y2. Po wniesieniu aportu, spółka jawna X ponosiła nakłady na nieruchomość Y/1 w wysokości Z zł, polegające na budowie budynku handlowo-usługowego.

Spółka jawna X oraz Wnioskodawca zamierzają dokonać odpłatnego zniesienia współwłasności. W wyniku zniesienia współwłasności, Spółka jawna X ma otrzymać całą nieruchomość Y1, natomiast Wnioskodawca ma otrzymać całą nieruchomość Y2 co spowoduje, że spółka jawna X otrzyma nieruchomość o wartości ponad swój dotychczasowy udział, a Wnioskodawca otrzyma nieruchomość o wartości poniżej swojego dotychczasowego udziału w nieruchomościach Y1 i Y2.

W związku z powyższym spółka jawna X będzie zobowiązana do spłaty Wnioskodawcy w kwocie odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością nabytej nieruchomości Y1 a wartością swojego dotychczasowego udziału. W rezultacie odpłatnego zniesienia współwłasności Spółka otrzyma również roszczenie o zapłatę od Wnioskodawcy 3/4 wartości poniesionych nakładów Z zł na nieruchomość Y1 polegających na budowie budynku handlowo-usługowego.

Ponieważ wartość roszczenia Spółki jawnej X z tytułu nakładów na nieruchomość Y1 jest równa różnicy pomiędzy wartością nabytej nieruchomości Y1 a wartością dotychczasowego udziału Spółki w nieruchomościach Y1 i Y2, Spółka jawna X oraz Wnioskodawca oświadczą, że spłata Wnioskodawcy nastąpi poprzez wzajemne potrącenie powyższych wierzytelności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w wyniku zniesienia współwłasności opisanego we wniosku, po stronie wspólników spółki jawnej X powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń, jeżeli kwota wzajemnie potrącanych wierzytelności jest równa...
 2. Jeżeli w wyniku zniesienia współwłasności opisanego we wniosku po stronie wspólników spółki jawnej X powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń, to czy przychód ten zostanie pomniejszony o wartość 3/4 udokumentowanych nakładów, jakie spółka jawna X poniosła na nieruchomość Y1 poprzez wybudowanie budynku handlowo-usługowego...

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad. 1

W wyniku zniesienia współwłasności opisanego we wniosku, po stronie wspólników spółki jawnej X nie powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń, jeżeli kwota wzajemnie potrącanych wierzytelności jest równa (tj. w takiej samej wysokości).

Zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.) zniesienie współwłasności może nastąpić poprzez podział rzeczy wspólnej. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 9 sierpnia 2012 r. (nr ITPB2/415-478/12/MU): „Zgodnie teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w drodze zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego czy działu spadku jest nabyciem tych rzeczy. Mając jednakże na uwadze przyjętą linię orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z dotychczasowych współwłaścicieli w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas jeśli:

 • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki przysługiwał tej osobie w majątku wspólnym czy małżonkowi w majątku dorobkowym małżeńskim.”

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012.361 j.t., dalej „updof”) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie z art. 5b ust. 2 updof, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast art. 14 ust. 2 pkt 8 updof stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Zgodnie z art. 11 ust. 2,2a i 2b Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 26 października 2011 r. (sygn. akt III SA/Wa 531/11): „świadczenie nieodpłatne, to takie, które podatnik otrzymuje pod tytułem darmym, co oznacza, iż w zamian nic nie świadczy, a nie zobowiązuje się do przyszłych świadczeń”.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt opisanego wyżej stanu faktycznego według Wnioskodawcy, w wyniku odpłatnego zniesienia współwłasności po stronie spółki jawnej X nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu. Spółka jawna X otrzyma nieruchomość Y1 o wartości większej niż swój dotychczasowy udział, w zamian za co będzie zobowiązana do spłaty Wnioskodawcy w kwocie odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością nabytej nieruchomości Y1 a wartością swojego dotychczasowego udziału. Spółka jawna X nie otrzyma więc świadczenia pod tytułem darmym. Na powyższe nie ma wpływu to, że Spółka jawna X oraz Wnioskodawca dokonają potrącenia wzajemnych wierzytelności - roszczenia Wnioskodawcy o wypłatę kwoty spłaty oraz roszczenia Spółki jawnej X o zwrot nakładów. Przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń po Stronie Spółki jawnej X wystąpiłby wtedy, gdyby kwota wierzytelności przypadającej Wnioskodawcy była wyższa niż kwota wierzytelności przypadającej Spółce jawnej X.

Ad. 2

Jeżeli nawet po stronie wspólników Spółki jawnej X powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń, to ten przychód będzie pomniejszony o wartość nakładów, jakie Spółka jawna X poniosła na nieruchomość Y1.

Nawet gdyby przyjąć (z czym Wnioskodawca się nie zgadza), że z tytułu zniesienia współwłasności opisanego we wniosku po stronie Spółki jawnej X powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń, to zdaniem Wnioskodawcy przychód ten będzie pomniejszony o wartość 3/4 udokumentowanych nakładów, jakie Spółka jawna X poniosła na nieruchomość Y1 poprzez wybudowanie na tej nieruchomości budynku handlowo-usługowego.

Zgodnie z art. 6c updof, który powinien zostać odpowiednio zastosowany, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. A-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Powyższe oznacza, że przychód Spółki jawnej X z nieodpłatnych świadczeń będzie pomniejszony o wartość nakładów, jakie Spółka jawna X poniosła na nieruchomość Y1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późń. zm. - określanego dalej skrótem „K.s.h.”), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

W myśl art. 22 K.s.h., spółką jawną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31.

Stosownie do postanowień art. 8 § 1 K.s.h., spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka jawna może zatem posiadać własny majątek, który jest odrębny od majątków osobistych jej wspólników.

Z kolei, art. 28 Kodeksu spółek handlowych precyzuje, że majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

W świetle powyższych regulacji majątek spółki jawnej jest prawnie wydzielony. Przy czym spółka osobowa – spółka jawna może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości (udziału w nieruchomości).

Wyjaśnić należy, że Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego i tym samym nie posiada osobowości prawnej. Jest więc transparentna podatkowo; podatnikami są natomiast jej wspólnicy (w tym Wnioskodawca), którzy w zależności od ich statusu prawnego, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, bądź podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie wskazać należy, że spółka jawna może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym udział w nieruchomości – co ma miejsce w rozpatrywanej sprawie

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Przy czym, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy).

W związku z powyższym, zarówno przychody jak i koszty związane z działalnością spółki jawnej, wspólnicy powinni określać proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku spółki. W konsekwencji każdy ze wspólników oblicza odrębnie dochód z udziału w spółce i każdy samodzielnie od tego dochodu oblicza podatek dochodowy.

Przepis art. 5a pkt 26 ww. ustawy stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione zostały źródła przychodów, do których w pkt 3 zaliczono pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Co do zasady, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących:

 • środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Zatem przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi nawet jeżeli nie zostały do tej ewidencji wprowadzone stanowią przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy. Oznacza to, że przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi w rozumieniu art. 22a ust. 1 pkt 1 lub art. 22b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegających ujęciu w ewidencji środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c ww. ustawy), stanowią zawsze przychód z działalności gospodarczej.

W świetle przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. jeżeli dany składnik majątku podlega ujęciu w ewidencji środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, to przychód uzyskany z jego odpłatnego zbycia na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

Z opisu zdarzenia przyszłego wywieść należy, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną - wspólnikiem spółki jawnej X. W 2008 roku Wnioskodawca wniósł aportem do spółki jawnej X udział w nieruchomości Y, po czym z tej nieruchomości zostały wyodrębnione nieruchomości Y1 i Y2. Obecnie spółka jawna X oraz Wnioskodawca są współwłaścicielami nieruchomości Y, przy czym spółka jawna posiada 1/4 udziału w nieruchomościach Y1 i Y2, a Wnioskodawca posiada 3/4 udziału w nieruchomościach Y1 i Y2. Po wniesieniu aportu, spółka jawna X ponosiła nakłady na nieruchomość Y/1 polegające na budowie budynku handlowo-usługowego. Spółka jawna X oraz Wnioskodawca zamierzają dokonać odpłatnego zniesienia współwłasności. W wyniku zniesienia współwłasności, Spółka jawna X ma otrzymać całą nieruchomość Y1, natomiast Wnioskodawca ma otrzymać całą nieruchomość Y2.

W ocenie tut. organu podatkowego w przedmiotowej sprawie w wyniku zniesienia współwłasności dojdzie do odpłatnego zbycia przez spółkę jawną, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem 1/4 udziału w nieruchomości na podstawie przepisów art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy. Powyższa ocena wynika z rozumienia pojęcia odpłatnego zbycia. Czynność prawna jest odpłatna, jeżeli podmiot który dokonał przysporzenia otrzymuje w zamian korzyść majątkową stanowiąca ekwiwalent tego przysporzenia. Zauważyć należy, że w rozpatrywanym przypadku przekazanie składnika majątku będącego dotychczas własnością spółki jawnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem (tj. 1/4 udziału w nieruchomości Y2) w wyniku zniesienia współwłasności bez wątpienia powoduje przeniesienie własności tego składnika majątku ze spółki jawnej, na rzecz Wnioskodawcy w zamian za co spółka uzyska 3/4 udziału w nieruchomości Y1. W ten sposób składniki majątku zmieniają właściciela. Na powyższe nie ma wpływu to, że spółka jawna X oraz Wnioskodawca dokonają potrącenia wzajemnych wierzytelności (roszczenia Wnioskodawcy o wypłatę kwoty spłaty oraz roszczenia spółki jawnej X o zwrot nakładów poniesionych na nieruchomość Y1 polegających na budowie budynku handlowo-usługowego).

Innymi słowy w wyniku zniesienia współwłasności dojdzie do przekazania będącego własnością spółki jawnej składnika majątku w postaci udziału w nieruchomości. Skutkuje to zatem przeniesieniem własności tego składnika majątku ze spółki jawnej na rzecz Wnioskodawcy. W takiej sytuacji spółka jawna uzyskuje w zamian za przekazanie składnika majątku na rzecz Wnioskodawcy, korzyść majątkową polegającą na zwolnieniu się z obowiązku wypłaty przysługującej temu wspólnikowi należności.

Z powyższego bezsprzecznie zatem wynika, że na gruncie przedmiotowej sprawy, wypłacie należności z tytułu zniesienia współwłasności niejako towarzyszy inna czynność prawna niż nieodpłatne świadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie oznacza to jednak że po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika spółki jawnej, nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedmiotowej sprawie następuje bez wątpienia odpłatne zbycie składnika majątku tj. jego przejście z majątku odrębnego spółki jawnej do majątku Wnioskodawcy. Czynność ta ma również charakter odpłatny (nastąpi zwolnienie spółki z obowiązku wypłaty roszczenia z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości. Spełnione zostaną zatem określone w art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. przesłanki, warunkujące uzyskanie przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W świetle powołanych przepisów stwierdzić należy, że w wyniku przeniesienia własności nieruchomości ze Spółki jawnej na rzecz Wnioskodawcy dojdzie do powstania przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 powoływanej ustawy. Zbycie własności udziału nieruchomości mieści się w dyspozycji powoływanego przepisu traktującego o przychodach z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód z tego tytułu należy więc kwalifikować, proporcjonalnie do udziału wspólników w zyskach spółki, jako przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z tym powstanie po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika spółki jawnej obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie z uwagi na okoliczności, że pytanie drugie w złożonym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zostało sformułowane w sposób warunkowy tj. odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od uznania przez tut. Organ podatkowy że z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości, powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń to odpowiedź na pytanie drugie jest bezprzedmiotowa.

Zastrzec jednak należy, że tut. Organ podatkowy dokonał oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie objętym zadanym pytaniem. Oznacza to, że wydana interpretacja indywidualna dotyczy skutków podatkowych zniesienia współwłasności nieruchomości występujących po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika spółki jawnej.

Jednocześnie wskazać należy, iż zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), a zatem mając na uwadze pytania zawarte w przedmiotowym wniosku wyjaśnić należy, że interpretacja indywidualna skierowana jest wyłącznie do Wnioskodawcy i skutki prawne wywołuje tylko w stosunku do Niego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.