IPPB1/4511-444/15-2/DK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie nabycia majątku likwidacyjnego spółki jawnej w wyniku rozwiązania działalności spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego
IPPB1/4511-444/15-2/DKinterpretacja indywidualna
  1. majątek
  2. spółka jawna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 07 kwietnia 2015 r. (data wpływu 09 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nabycia majątku likwidacyjnego spółki jawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nabycia majątku likwidacyjnego spółki jawnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i posiada w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym.

Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę na terytorium Polski (dalej zwana "Spółką"), Wnioskodawca planuje dokonać przekształcenia w/w Spółki kapitałowej w której jest wspólnikiem w spółkę osobową. Na skutek przeprowadzonego procesu przekształcenia Wnioskodawca zostanie wspólnikiem w spółce jawnej.

W toku przekształcenia zostaną zapłacone przez Spółkę oraz Wnioskodawcę wszystkie należne prawem podatki dochodowe.

W związku z dalszym procesem restrukturyzacji oraz zmianami właścicielskim planowana jest likwidacja przekształconej spółki jawnej. Likwidacja spółki jawnej zostanie przeprowadzona na podstawie jednomyślnej uchwały podjętej przez wspólników o rozwiązaniu spółki jawnej. Likwidacja spółki jawnej zostanie przeprowadzona z wyłączeniem procedury likwidacyjnej w oparciu o ustalenia wspólników spółki co do sposobu rozwiązania spółki jawnej, a w szczególności zasad podziału majątku likwidacyjnego. W ramach podziału majątku likwidacyjnego do wspólników spółki jawnej, w tym do Wnioskodawcy, zostanie wydane świadczenie likwidacyjne w postaci m.in. wierzytelności oraz gotówki.

W związku z powyższym po stronie Wnioskodawcy powstała wątpliwość co do obowiązku opodatkowania przychodu powstałego w związku z objęciem świadczenia likwidacyjnego ze spółki jawnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabycie przez Wnioskodawcą majątku likwidacyjnego spółki jawnej, a w szczególności wierzytelności, w wyniku rozwiązania działalności spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, będzie prowadzić do powstania przychodu u Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie przez niego majątku likwidacyjnego spółki jawnej, w wyniku rozwiązania działalności spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, nie będzie prowadzić do powstania u niego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Wynika to z następujących względów.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 w zw. z art. 14 ust 1 ustawy o PIT za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Zgodnie natomiast z art. 5b ust. 2 ustawy o PIT, jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Spółka jawna jest spółką osobową, która nie podlega opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z powyższym spółka jawna, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, jest spółka niebędącą osobą prawną w rozumieniu art. 5a pkt 26) ustawy o PIT.

W odniesieniu do powstania przychodu po stronie wspólnika spółki jawnej z tytułu objęcia majątku likwidacyjnego ustawodawca przewidział odrębne uregulowania z zależności od faktu, czy przedmiotem majątku są środki pieniężne czy też niepieniężne. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT objęcie przez wspólników majątku likwidacyjnego spółki jawnej co do zasady nie powoduje postania przychodu z działalności gospodarczej, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Art. 14 ust. 3 pkt 10) ustawy o PIT stanowi, że środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osoba prawną z tytułu likwidacji takiej spółki nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej podlegających opodatkowaniu. Należy wskazać, że środki pieniężne otrzymane przez wspólników spółki jawnej z tytułu jej likwidacji stanowią kategorię przychodów wyłączonych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W odniesieniu do pozostałych składników majątku likwidacyjnego spółki jawnej (tj. środków niepieniężnych) ustawodawca wskazał, że ich wartość będzie stanowiła przychód wspólników spółki, ale dopiero w momencie ich odpłatnego zbycia. Art. 14 ust. 2 pkt 17)b ustawy o PIT wskazuje, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Jednocześnie ustawodawca w art. 14 ust. 3 pkt 12)b ustawy o PIT przewidział możliwość uniknięcia przez podatników obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku zbycia składników majątku pochodzących z likwidacji spółki niebędącej osobą prawną. Zgodnie z w/w przepisem odpłatne zbycie składników majątku z likwidacji spółki jawnej nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki jawnej do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat oraz odpłatne zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe regulacje prawne Wnioskodawca stoi na stanowisku, że objęcie majątku likwidacyjnego spółki jawnej (w tym wierzytelności spółki) w wyniku zakończenia działalności spółki jawnej nie będzie stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o PIT. Otrzymanie świadczenia likwidacyjnego przez wspólnika spółki jawnej zostało przedmiotowo wyłączone z katalogu przychodów podlegających opodatkowaniu na gruncie ustawy o PIT, Ewentualnie dopiero odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę składników majątku zlikwidowanej spółki jawnej (tj. środków niepieniężnych) w przeciągu 6 lat od miesiąca następującego po dniu dokonania likwidacji spółki będzie rodzić obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o PIT.

Jednocześnie zdaniem Wnioskodawcy dla zastosowania przepisów art. 14 ust 3 pkt 10 oraz art. 14 ust. 2 pkt 17)b w oraz z art. 14 ust. 3 pkt 12)b ustawy o PIT nie ma znaczenia sposób w jaki została zakończona działalność spółki jawnej, tj. czy zostało przeprowadzone postępowanie likwidacyjne czy też wspólnicy ustalili między sobą inny sposób zakończenia jej działalności.

Zgodnie z art. 58 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: k.s.h.) jedną z przyczyn rozwiązania spółki jawnej może być jednomyślna uchwała podjęta przez wszystkich wspólników spółki osobowej. Art. 67 § 1 k.s.h. stanowi natomiast, że w przypadkach określonych w art, 58 k.s.h. należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy spółki uzgodnili inny sposób zakończenia jej działalności. Postępowanie likwidacyjne w spółce jawnej ma charakter fakultatywny. Zgodnie z brzmieniem przywołanego powyżej przepisu wspólnicy spółki jawnej mają możliwość odstąpienie od procedury likwidacyjnej poprzez uzgodnienie sposobu innego zakończenia działalności spółki. Dokonane pomiędzy wspólnikami uzgodnienie powinno zawierać w szczególności zasady podziału majątku likwidacyjnego spółki jawnej po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Dla zastosowania wyłączenia z przychodów świadczenia likwidacyjnego otrzymanego przez wspólników w związku z likwidacją spółki jawnej decydujące znaczenia ma sam fakt zaprzestania prowadzenia przez spółkę działalności, a nie procedura w jakiej dokonano likwidacji. Pogląd Wnioskodawcy w tym zakresie znajduje potwierdzenie również w interpretacjach wydawanych przez Ministerstwo Finansów - np. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 stycznia 2014 r., sygn.: IPTPB2/415-629/13-7/KR:

Treść i cel przepisu art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie dają podstaw do ograniczenia zakresu jego stosowania jedynie do sytuacji, gdy spółka niebędąca osobą prawną jest rozwiązywana po przeprowadzeniu likwidacji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Regulacja ta odnosi się do szerzej rozumianej sytuacji otrzymania przez podatnika środków pieniężnych jako należności przysługujących mu - jako wspólnikowi spółki niebędącej osobą prawną - w związku z procesem zakończenia działalności tej spółki (jej rozwiązaniem).

Podsumowując powyższe rozważania Wnioskodawca wskazuje, że zdarzenie przyszłe przedstawione w niniejszym wniosku tj. nabycia przez Wnioskodawcę majątku likwidacyjnego spółki jawnej (w tym wierzytelności), rozwiązanej z wyłączeniem procedury likwidacyjnej, nie będzie prowadzić do powstania u niego na gruncie ustawy o PIT przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.