IPPB1/4511-1327/15-2/DK | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe likwidacji spółki jawnej.
IPPB1/4511-1327/15-2/DKinterpretacja indywidualna
 1. aktywa
 2. likwidacja
 3. przekształcenie spółki
 4. spółka jawna
 5. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 6. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2015 r. (data wpływu 25 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki jawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki jawnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ust. 1 i 1a ustawy PIT. Wnioskodawca zamierza zostać wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce <dalej: Spółka z o.o.>, która to będzie podlegała w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych <dalej: ustawa CIT>. Spółka z o.o. będzie pełnić funkcję podmiotu holdingowego i finansowego, prowadząc m.in. działalność holdingów finansowych i działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych. W ramach swojej działalności inwestycyjnej Sp. z o.o. będzie mogła m.in. rozporządzać udziałami, akcjami oraz ogółem praw i obowiązków w spółkach, obligacjami, jednostkami uczestnictwa i certyfikatami inwestycyjnymi w funduszach inwestycyjnych oraz innymi papierami wartościowymi.

Po osiągnięciu założonych przez wspólników celów, wspólnicy Sp. z o.o. podejmą decyzję o zakończeniu jej działalności. Niewykluczone jest, że w takim przypadku Sp. z o.o. zostanie uprzednio przekształcona w osobową spółkę prawa handlowego z siedzibą w Polsce - spółkę jawną <dalej: Spółka jawna>, w której Wnioskodawca będzie jednym ze wspólników, a następnie zostanie przeprowadzona likwidacja Spółki jawnej. Spółka jawna, powstała z przekształcenia Spółki z o.o., będzie kontynuować działalność gospodarczą w tym samym zakresie, co działalność prowadzona przez Sp. z o.o. Przekształcenie Sp. z o.o. w Spółkę jawną rozważane jest ze względu na krótszy czas procesu likwidacji Spółki jawnej w porównaniu do Spółki z o.o., a w konsekwencji na możliwość ograniczenia kosztów utrzymywania spółki w okresie likwidacji.

Wnioskodawca przewiduje, źe na moment przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę jawną w Spółce z o.o. mogą istnieć zyski niepodzielone i / lub podzielone, lecz które nie zostały wypłacone wspólnikom, które zostaną opodatkowane podatkiem dochodowym w momencie przekształcenia. Wszelkie zyski osiągane przez Spółkę jawną w toku prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, osiągane po przekształceniu Spółki z o.o., będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na poziomie jej wspólników, w tym także Wnioskodawcy, proporcjonalnie do udziału w zyskach Spółki jawnej. Na dzień przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę jawną w Spółce z o.o. będą zgromadzone kapitały własne, które będą znajdować się na kapitale zakładowym i na kapitale zapasowym Sp. z o.o. Źródłami kapitałów własnych Spółki z o:o. mogą być środki wniesione przez jej wspólników na kapitał zakładowy i na kapitał zapasowy, zysk bieżący, jak również zyski osiągnięte przez Spółkę z o.o. i niewypłacone wspólnikom (zyski zgromadzone na kapitale zapasowym), przy czym, w przypadku wystąpienia w Spółce z o.o. zysków niepodzielonych i/lub podzielonych, lecz niewypłaconych, w momencie przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę jawną zyski te zostaną opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PIT.

W przypadku przeprowadzenia likwidacji Spółki jawnej jej majątek - po spłaceniu zobowiązań oraz pozostawieniu odpowiednich kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych - zostanie podzielony pomiędzy wspólników, stosownie do postanowień umowy Spółki jawnej, tj. w takiej proporcji, w jakiej uczestniczą oni w jej zysku.

Niewykluczone jest, źe w celu przyspieszenia procesu zakończenia działalności Spółki jawnej, jej rozwiązanie nastąpi bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników. Majątek Spółki jawnej, przekazywany jej wspólnikom (w tym Wnioskodawcy) w ramach procesu likwidacji / rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji, mogą stanowić m.in. środki pieniężne <dalej: Pieniądze>, udziały i akcje w polskich i zagranicznych spółkach, ogół praw i obowiązków w polskich i zagranicznych spółkach, obligacje wyemitowane przez polskie i zagraniczne podmioty oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w polskich i zagranicznych funduszach inwestycyjnych <dalej: Aktywa>.

W wyniku likwidacji / rozwiązania bez przeprowadzania procesu likwidacji Spółki jawnej Wnioskodawca otrzyma składniki majątku Spółki jawnej, które mogą pochodzić z wkładów wspólników Spółki z o.o. / Spółki jawnej, jak również z dochodów osiągniętych przez Spółkę z o.o. lub Spółkę jawną, które to dochody zostaną opodatkowane przez Spółkę z o.o. (w przypadku wypracowania dochodu na etapie jej funkcjonowania) lub Wnioskodawcę proporcjonalnie do jego udziału w zyskach Spółki jawnej (w przypadku wypracowania dochodów przez Spółkę jawną).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, otrzymanie przez Wnioskodawcę Pieniędzy tytułu likwidacji Spółki jawnej skutkować będzie powstaniem przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy PIT...
 2. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, otrzymanie przez Wnioskodawcę Aktywów z tytułu likwidacji Spółki jawnej skutkować będzie powstaniem przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy PIT...
 3. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, otrzymanie przez Wnioskodawcę Pieniędzy i Aktywów z tytułu rozwiązania Spółki jawnej bez przeprowadzania procesu likwidacji skutkować będzie powstaniem przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego otrzymanie przez niego Pieniędzy z tytułu likwidacji Spółki jawnej nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy PIT.

Stosownie do art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych <dalej: KSH>, spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, nie jest więc podatnikiem podatku dochodowego, a jej dochody nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania - opodatkowaniu podlegają natomiast dochody jej poszczególnych wspólników.

Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce jawnej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeśli wspólnikiem spółki jawnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania czy też zaniechanie poboru podatku).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy PIT, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ustawy PIT, przez spółkę niebędącą osobą prawną należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy PIT, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem oc towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy PIT, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takie spółki.

Jak wynika z powyższego, art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy PIT wyraźnie wyłącza z przychodów z działalności gospodarczej środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu likwidacji takiej spółki. W konsekwencji, otrzymanie środków pieniężnych w wyniku podziału majątku likwidacyjnego spółki jawnej przez jej wspólnika, będącego osobą fizyczną, nie skutkuje powstaniem przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez niego Pieniędzy w wyniku likwidacji Spółki jawnej będzie neutralne podatkowo na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy PIT.

Poprawność stanowiska Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego:

 • interpretacja indywidualna prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 kwietnia 2015 r. (sygn. ILPB1/4511-1-77/15-2/TW);
 • interpretacja indywidualna prawa podatkowego wydana" przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 sierpnia 2015 r. (sygn. IBPB-1-1/4511-235/15/NL);
 • interpretacja indywidualna prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 kwietnia 2015 r. (sygn. ILPB1/4511-1-171/15-3/AA);
 • interpretacja indywidualna prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 czerwca 2015 r. (sygn. ILPB1/4511-1-622/15-2/AP).

Analogiczne stanowisko prezentowane jest również w orzecznictwie sądów administracyjnych - tytułem przykładu należy wskazać na: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 marca 2015 r. (sygn. III SA/Wa 2321/14);

 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 lutego 2015 r. (sygn. III SA/Wa 2383/14);
 • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 25 listopada 2014 r. (sygn. I SA/Bd 947/14);
 • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 października 2015 r. (sygn. II FSK 2201/13).

Należy zauważyć, iż, pomimo źe wskazane indywidualne interpretacje podatkowe i wyroki nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego, to wpływają one na praktykę wykładni prawa podatkowego i jego stosowanie w indywidualnych sprawach podatników. Uwzględnianie treści indywidualnych interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądowego w rozstrzyganiu indywidualnych spraw o zbliżonych stanach faktycznych służy ujednoliceniu stosowania przepisów prawa podatkowego, urzeczywistniając konstytucyjną zasadę równości podatników wobec prawa oraz zasady regulujące procedurę wydawania interpretacji indywidualnych, w szczególności zasadę prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych (art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej).

Reasumując powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego otrzymanie przez niego Pieniędzy z tytułu likwidacji Spółki jawnej nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy PIT.

Ad.2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego otrzymanie przez niego Aktywów z tytułu likwidacji Spółki jawnej nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy PIT.

Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ustawy PIT, przychodem z działalności gospodarczej jest również przychód z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Jednakże, w świetle art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy PIT, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Należy podkreślić, że przytoczone powyżej przepisy odnoszą się wyłącznie do skutków podatkowych zbycia niepieniężnych składników majątku otrzymanych w drodze likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, a nie do samego otrzymania tych składników. Ponadto należy również zauważyć, że żaden inny przepis ustawy PIT nie wskazuje na konieczność rozpoznania przychodu z tytułu otrzymania przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną niepieniężnych składników majątku wchodzących w skład majątku likwidacyjnego takiej spółki.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymania przez niego Aktywów w wyniku likwidacji Spółki jawnej, na moment otrzymania Aktywów nie powstanie przychód z działalności gospodarczej. Ewentualny przychód po stronie Wnioskodawcy powstałby wyłącznie w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę Aktywów, jeśli zbycie to nastąpiłoby przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja Spółki jawnej, bądź po upływie tego okresu w wykonaniu działalności gospodarczej.

Należy podkreślić, że prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko jest również akceptowane przez organy podatkowe - w szczególności pogląd, że otrzymanie przez osobę fizyczną, wspólnika spółki osobowej, innych niż środki pieniężne składników majątku w związku z likwidacją tej spółki, nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na moment ich otrzymania, zaprezentował m.in.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z 5 czerwca 2015 r. (sygn. ILPB1/4511-1-660/15-4/AA);
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z 13 maja 2014 r. (sygn. IPPB1/415-245/14-2/MT);
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z 3 czerwca 2014 r. (sygn. 1PPB1/415-442/14-2/EC).

Jak wskazano powyżej, pomimo że wskazane indywidualne interpretacje podatkowe nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego, to wpływają one na praktykę wykładni prawa podatkowego i jego stosowanie w indywidualnych sprawach podatników. Uwzględnianie treści indywidualnych, interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądowego w rozstrzyganiu indywidualnych spraw o zbliżonych stanach faktycznych służy ujednoliceniu stosowania przepisów prawa podatkowego, urzeczywistniając konstytucyjną zasadę równości podatników wobec prawa oraz zasady regulujące procedurę wydawania interpretacji indywidualnych, w szczególności zasadę prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych (art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej).

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego otrzymanie przez niego Aktywów z tytułu likwidacji Spółki jawnej nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy PIT.

Ad.3.

Zdaniem Wnioskodawcy, analogiczne, do wskazanych powyżej konsekwencji likwidacji Spółki jawnej, konsekwencje podatkowe wystąpią w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę Pieniędzy i Aktywów w wyniku rozwiązania Spółki jawnej bez przeprowadzania procesu likwidacji, tj. otrzymanie przez Wnioskodawcę Pieniędzy i Aktywów z tytułu rozwiązania Spółki jawnej bez przeprowadzania procesu likwidacji nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy PIT.

Pomimo, iż ustawa PIT nie posługuje się pojęciem „rozwiązania spółki nie będącej osobą prawną”, należy zauważyć, źe ww. przepisy ustawy PIT nie odnoszą się wyłącznie do sytuacji, w której dochodzi do zakończenia bytu prawnego spółki niebędącej osobą prawną na skutek przeprowadzenia formalnego postępowania likwidacyjnego.

W myśl art. 58 KSH rozwiązanie spółki powodują:

 • przyczyny przewidziane w umowie spółki,
 • jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,
 • ogłoszenie upadłości spółki,
 • śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,
 • wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,
 • prawomocne orzeczenie sądu.

Stosownie do treści art. 67 § 1 KSH, w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

Wskazać należy, iż skoro spółka osobowa ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa to, zgodnie z ustawą PIT, wspólnicy spółki osobowej prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy PIT.

W konsekwencji, wskazane w ww. art. 58 KSH rozwiązanie spółki osobowej skutkuje zakończeniem działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie PIT. Ponadto, pokreślić należy, iż w przypadku rozwiązania spółki osobowej przeprowadzanie likwidacji nie jest obligatoryjne. Tym samym, w myśl przepisów KSH, nie należy uzależniać rozwiązania spółki od jej likwidacji.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, pod pojęciem „likwidacji” użytym w ustawie PIT, należy rozumieć każdy dopuszczalny i zgodny z prawem sposób ustania bytu prawnego spółki osobowej, w wyniku którego dochodzi do zakończenia działalności takiej spółki poprzez wykreślenie jej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, bez względu na to, czy będzie to poprzedzone formalnymi czynnościami likwidacyjnymi, czy też na mocy uchwały wspólników formalna procedura likwidacyjna nie zostanie przeprowadzona.

Pogląd, zgodnie z którym dyspozycja art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy PIT obejmuje także ustanie bytu prawnego spółki osobowej na skutek uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania formalnego postępowania likwidacyjnego, znajduje poparcie w utrwalonej linii interpretacyjnej organów podatkowych. Tytułem przykładu można wskazać na:

 • interpretację indywidualną prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 r . kwietnia 2015 r. (sygn. ILPB1/4511-1-170/15-2/AA);
 • interpretację indywidualną prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 maja 2014 r. (sygn. lfPB1/415-235a/14/DP);
 • interpretację indywidualną prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 lutego 2014 r. (sygn. ILPB1/415-1236/13-6/AG);
 • interpretację indywidualną prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 czerwca 2012 r. (sygn. IPTPB1/415-233/12-4/MD).

Należy zauważyć, iż, pomimo że wskazane indywidualne interpretacje podatkowe nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego, to wpływają one na praktykę wykładni prawa podatkowego i jego stosowanie w indywidualnych sprawach podatników. Uwzględnianie treści indywidualnych interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądowego w rozstrzyganiu indywidualnych spraw o zbliżonych stanach faktycznych służy ujednoliceniu stosowania przepisów prawa podatkowego, urzeczywistniając - konstytucyjną zasadę równości podatników wobec prawa oraz zasady regulujące procedurę wydawania interpretacji indywidualnych, w szczególności zasadę prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych (art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej).

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego otrzymanie przez niego Pieniędzy i Aktywów z tytułu rozwiązania Spółki jawnej bez przeprowadzania procesu likwidacji nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcy i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.