IPPB1/415-942/14-2/AM | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez spółkę jawną na rzecz Wnioskodawcy dochodu wypracowanego w ramach ww. spółki.
IPPB1/415-942/14-2/AMinterpretacja indywidualna
  1. dochód
  2. spółka jawna
  3. wspólnik
  4. wypłata
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 21 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez spółkę jawną na rzecz Wnioskodawcy dochodu wypracowanego w ramach ww. spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez spółkę jawną na rzecz Wnioskodawcy dochodu wypracowanego w ramach ww. spółki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, wspólnikiem spółki jawnej (dalej; „Spółka”). Od roku 2002 roku wspólnicy Spółki podejmowali każdorazowo uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki w ten sposób, że część zysku przeznaczano do fizycznej wypłaty wspólnikom Spółki a część na zasilenia kapitału zapasowego Spółki.

Dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z uczestnictwa w spółce osobowej był opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stosownie do przepisów art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80 poz. 350 ze zmianami), dalej jako: „Ustawa o PIT”. W konsekwencji, od dochodu z uczestnictwa w Spółce, zaklasyfikowanego jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o PIT, Wnioskodawca uiścił podatek dochodowy od osób fizycznych.

Należy także nadmienić, iż podatek został również zapłacony od dochodu, który fizycznie nie został w danym roku podatkowym Wnioskodawcy wypłacony w całości, co jest konsekwencją istnienia obowiązku opodatkowywania przychodów nawet faktycznie nie otrzymanych.

W trakcie poszczególnych lat podatkowych Wnioskodawca pobierał zaliczki na poczet zysku za dany rok podatkowy, przy czym należy zaznaczyć, iż zaliczki te dotyczyły zysków z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej. Wspólnicy Spółki, podejmując stosowną uchwałę na posiedzeniu wspólników w dniu 8 sierpnia 2014 r., postanowili o wypłacie części zakumulowanego zysku z lat ubiegłych na rzecz wspólnika (Wnioskodawcy).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy od kwoty zakumulowanego zysku z lat ubiegłych, wypłaconej Wnioskodawcy na podstawie uchwały wspólników spółki jawnej, od której Wnioskodawca odprowadził uprzednio zaliczki na poczet podatku dochodowego, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana przez niego kwota na podstawie uchwały wspólników Spółki, przy założeniu, że Wnioskodawca uiścił wcześniej zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, nie spowoduje powstania po jego stronie powtórnego obowiązku podatkowego. Oznacza to, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązania do zapłaty podatku od otrzymanej kwoty, do wysokości dochodu, od którego uiszczone zostały uprzednio kwoty zaliczek na podatek dochodowy.

W świetle przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami), spółka jawna jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową (art. 22). Spółka jawna, jako osobowa spółka prawa handlowego, nie posiada osobowości prawnej. Jednocześnie, jak wynika z przepisów Ustawy o PIT oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółki niemające osobowości prawnej nie są podatnikami podatku dochodowego, niezależnie od tego, czy ich wspólnikami są osoby prawne, czy osoby fizyczne. Spółki osobowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a opodatkowaniu tym podatkiem podlegają poszczególni wspólnicy spółki osobowej.

Stosownie do przepisu art. 8 ust 1 Ustawy o PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Jednocześnie, ze względu na przyjętą w ustawie o Ustawy o PIT konstrukcję przypisywania poszczególnych dochodów do określonych źródeł przychodów, w art. 5b ust. 2 Ustawy o PIT określone zostało, że jeżeli spółka niemająca osobowości prawnej prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, to przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ponadto, stosownie do regulacji Ustawy o PIT, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 3 ww. ustawy, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane ( art. 14 ust. 1 ustawy o PIT). Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w powyższym art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, zastrzeżeniem ust. 3f-3h 9 (art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. Ustawy).

Dochód z tego tytułu podlega zatem zaliczkowemu opodatkowaniu w trakcie roku podatkowego. W przypadku osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółek osobowych, w tym spółek komandytowych, opodatkowaniu podlegają dochody wypracowane z tej działalności, niezależnie od tego, czy zostaną one pozostawione w majątku spółki, czy też faktycznie wypłacone wspólnikom. Zatem podział i faktyczna wyplata wspólnikowi zysku, dokonane w późniejszym terminie, do wysokości wcześniej opodatkowanego dochodu, pozostaje neutralna podatkowo.

W świetle powyższych regulacji, w zaistniałym stanie faktycznym, wyplata na rzecz Wnioskodawcy niewypłaconych w części zysków z tytułu uczestnictwa w Spółce nie będzie podlegać powtórnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Należy również podkreślić, iż powyższa konkluzja zgodna jest ze stanowiskami organów podatkowych prezentowanymi w wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych, jak na przykład interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dni 31 marca 2013 r., sygn. ILPB1/415-14/13-3/AP.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania ( art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.