IPPB1/415-1331/14-2/MT | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, wniesienie wkładu w postaci własności Nieruchomości przez Wnioskodawcę do Spółki Jawnej i spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu zwolnionego od opodatkowania podatkiem PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b) ustawy o PIT?
IPPB1/415-1331/14-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. nieruchomości
 3. spółka jawna
 4. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 26 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki osobowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki osobowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która posiada miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT w Polsce („Wnioskodawca”).
 2. Wnioskodawca jest w dniu złożenia tego wniosku wyłącznym właścicielem/wieczystym użytkownikiem łącznie 9 nieruchomości gruntowych zabudowanych znajdujących się (i) na terenie miasta W. oraz (ii) na terenie 5 innych miejscowości na terenie Polski oraz właścicielem budynków budowli wybudowanych na nieruchomościach znajdujących się w wieczystym użytkowaniu. Dodatkowo, w dniu złożenia tego wniosku, Wnioskodawca jest również właścicielem dwóch lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość (wszystkie ww. nieruchomości są dalej zwane we wniosku jako „Nieruchomości”).
 3. Nieruchomości zostały nabyte przez Wnioskodawcę w następujący sposób: w 1997 r. (dwie nieruchomości), w 2004 r. (jedna nieruchomość), w 2007 r. (jedna nieruchomość), w 2008 r. (jedna nie ruchomość), w 2010 r. (jedna nieruchomość), w 2011 r. (jedna nieruchomość), w 2012 r. (cztery nie ruchomości) oraz w 2013 r. (jedna nieruchomość). Jedna z Nieruchomości została nabyta w dwóch częściach: w 2004 r. (większa jej część) oraz w 2007 r. (mniejsza jej część).
 4. Nieruchomości były nabywane przez Wnioskodawcę częściowo ze środków własnych, częściowo z kredytów. Przy nabyciu każdej z Nieruchomości, Wnioskodawca nie odliczał podatku VAT.
 5. o dniu 31 grudnia 2014 r., Wnioskodawca zawiąże spółkę jawną z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce („Spółka Jawna 1”) wraz z inną osobą fizyczną, do której to spółki Wnioskodawca wniesie wkład w postaci własności Nieruchomości, a drugi wspólnik wniesie gotówkę. Wartość udziału wspólników zyskach (przychodach i kosztach) Spółki Jawnej 1 będzie odpowiadała wartości faktycznie wniesionego wkładu do Spółki Jawnej 1 przez każdego ze wspólników.
 6. Po dniu 31 grudnia 2014 r., Wnioskodawca przekształci Spółkę Jawną 1 w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce („Spółka z o.o. 1”), w której Wnioskodawca będzie jedynym wspólnikiem (udział drugiego wspólnika będzie po przekształceniu kupiony przez Wnioskodawcę). Na moment przekształcenia Spółki Jawnej 1 w Spółkę z o.o. 1, kapitał zakładowy Spółki z o.o. 1 zostanie ustalony w wysokości wkładów do Spółki Jawnej 1.
 7. Po dniu 31 grudnia 2014 r., Wnioskodawca założy kolejną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce („Spółka z o.o. 2”), do której Wnioskodawca wniesie jako wkład niepieniężny (aport) wszystkie udziały w Spółce z o.o. 1. Transakcja będzie dokonana w ten sposób, iż wartość nominalna udziałów Spółki z o.o. 2 będzie równa wartości rynkowej udziałów Spółki z o.o. 1. W efekcie tej transakcji, Wnioskodawca będzie właścicielem 100 % udziałów w Spółce z o.o. 2, Spółka z o.o. 2 będzie właścicielem 100 % udziałów w Spółce z o.o. 1, a Spółka z o.o. 1 będzie właścicielem Nieruchomości.
 8. Po dniu 31 grudnia 2014 r., Wnioskodawca (jako jedyny wspólnik Spółki z o.o. 2) doprowadzi do tego, iż Spółka z o.o. 2 nabędzie certyfikaty inwestycyjne w funduszu inwestycyjnym zamkniętym z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce („FIZ”) w zamian za wniesienie 100 % udziałów w Spółce z o.o. 1 do FIZ (wszystkie certyfikaty inwestycyjne FIZ będą należały do Spółki z o.o. 2). Transakcja ta będzie dokonana na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. Poz. 157 ze zm.), który stanowi, iż „statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może przewidywać dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi, udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Wskutek tej transakcji Wnioskodawca będzie właścicielem 100 % udziałów w Spółce z o.o. 2, Spółka z o.o. 2 będzie właścicielem certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, z kolei FIZ będzie właścicielem 100 % udziałów w Spółce z o.o. 1, w której majątku znajduje się Nieruchomość.
 9. o dniu 31 grudnia 2014 r., Wnioskodawca przekształci Spółkę z o.o. 2 w spółkę jawną z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce („Spółka Jawna 2”); przed przekształceniem jeden udział w Spółce z o.o. 2 kupi inna osoba. Na moment przekształcenia Spółka z o.o. 2 nie będzie posiadała niepodzielonych zysków, ani kapitałów utworzonych z zysków, a jej jedynym majątkiem będą certyfikatów inwestycyjne w FIZ. Wartość wkładów wspólników do Spółki Jawnej 2 będzie ustalona w wysokości kapitału zakładowego Spółki z o.o. 2.
 10. Wnioskodawca przewiduje, że po dniu 31 grudnia 2014 r. może zdecydować o rozwiązaniu Spółki Jawnej 2, wskutek czego, w związku z podziałem majątku likwidowanej Spółki Jawnej 2, Wnioskodawca otrzyma 100% certyfikatów inwestycyjnych w FIZ (drugi wspólnik będzie spłacony przez Wnioskodawcę).
 11. Wnioskodawca (jako właściciel całości certyfikatów inwestycyjnych FIZ) planuje po dniu 31 grud nie 2014 r, doprowadzić do tego, iż FIZ wniesie 100 % udziałów w Spółce z o.o. 1 jako wkład niepieniężny (aport) do funduszu inwestycyjnego z: siedzibą w Luksemburgu („Fundusz Luksemburski”), wskutek czego FIZ nabędzie wszystkie certyfikaty inwestycyjne w Funduszu Luksemburskim, a Fundusz Luksemburski będzie właścicielem 100 % udziałów w Spółce z o.o. 1.
 12. Wnioskodawca po dniu 31 grudnia 2014 r. doprowadzi do tego, iż Fundusz Luksemburski dokona przekształcenia Spółki z o.o. 1 w spółkę komandytową („Spółka Komandytowa”); przed przekształceniem jeden udział w Spółce z o.o. 1 kupi inna osoba. Na moment przekształcenia Spółka z o.o. 1 nie będzie posiadała niepodzielonych zysków, ani kapitałów utworzonych z zysków, a jej jedynym majątkiem będzie własność Nieruchomości. Wartość wkładów wspólników do Spółki Komandytowej będzie ustalona w wysokości kapitału zakładowego Spółki z o.o. 1.
 13. Wskutek dokonanych czynności, po dniu 31 grudnia 2014 r., Wnioskodawca będzie właścicielem wszystkich certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, który to FIZ będzie właścicielem wszystkich certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu Luksemburskim, a ten z kolei Fundusz Luksemburski będzie wspólnikiem Spółki Komandytowej, która będzie właścicielem Nieruchomości.
 14. Do dnia złożenia wniosku, w latach 2001, 2006, 2008 i 2012 Wnioskodawca odpłatnie zbył łącznie 5 nieruchomości, z których cztery stanowiły lokale mieszkalne znajdujące się w Warszawie (są to nieruchomości zbyte w latach 2001, 2006 i 2008). Nieruchomość zbyta w 2012 r. stanowiła nieruchomość niezabudowaną, która została zbyta przez Wnioskodawcę za kwotę 24.000,000 PLN.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, wniesienie wkładu w postaci własności Nieruchomości przez Wnioskodawcę do Spółki Jawnej i spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu zwolnionego od opodatkowania podatkiem PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b) ustawy o PIT...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, wniesienie wkładu w postaci własności Nieruchomości przez Wnioskodawcę do Spółki Jawnej 1, nie spowoduje uzyskania przez Wnioskodawcę statusu podatnika podatku VAT, a zatem czynność ta nie będzie opodatkowana podatkiem VAT...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, przekształcenie Spółki Jawnej 1 w Spółkę z o.o. 1 nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku PIT u Wnioskodawcy...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku dokonanie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów w Spółce z o.o. 1 do Spółki z o.o, 2 w zamian za udziały w Spółce z o.o. 2 objęte przez Wnioskodawcę (tzw. wymiana udziałów) nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku PIT u Wnioskodawcy...
 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku przekształcenie Spółki z o.o. 2 w Spółkę Jawną 2 nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 24 ust. 5 ustawy o PIT, w tym nie spowoduje powstania dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy o PIT...
 6. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, w wyniku likwidacji Spółki Jawnej 2 i dokonania podziału majątku zlikwidowanej Spółki Jawnej 2, u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT do momentu odpłatnego zbycia składników majątku nabytych w wyniku likwidacji Spółki Jawnej 2...
 7. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku przekształcenie Spółki z o.o. 1 w Spółkę Komandytową nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania (i) dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 17 ust, 1 pkt 4) w zw. z art. 24 ust. 5 ustawy o PIT, w tym nie spowoduje powstania dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy o PIT, a także (II) art. 17 ust. 1 pkt 5) ustawy o PIT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 1. W zakresie pytań nr 2-7 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, wniesienie wkładu w postaci własności Nieruchomości przez Wnioskodawcę do Spółki Jawnej 1 spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu zwolnionego od opodatkowania podatkiem PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b) ustawy o PIT.

Zgodnie z ark 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego (podatku PIT) są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Art. 5a pkt 26) ustawy o PIT stanowi, iż ilekroć w ustawie o PIT jest mowa o: 26) spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. W obecnym stanie prawnym, spółka jawna nie jest podatkiem podatku dochodowego (tak na gruncie przepisów ustawy o PIT, jak również ustawy o CIT). Wniesienie więc przez Wnioskodawcę aportu do Spółki Jawnej 1 w postaci własności Nieruchomości spowoduje zatem powstanie u Wnioskodawcy przychodu zwolnionego od opodatkowania podatkiem PIT. Zgodne z powyższym stanowisko wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 grudnia 2011 r. (sygn. akt II FSK 1027/2010), w którym stwierdzono, iż „stosownie do przepisów prawa wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wniesienie Nieruchomości do spółki osobowej powoduje zmianę jej właściciela – właścicielem staje się bowiem spółka osobowa – stąd mamy do czynienia ze zbyciem wniesionej Nieruchomości. Wniesienie Nieruchomości do spółki osobowej jest więc przeniesieniem własności Nieruchomości, za którą Wnioskodawcy przysługuje wkład w spółce osobowej.

Należy jednak wskazać, że w przypadku aportu wnoszonego do spółki osobowej, jego wniesienie nie powoduje przyrostu majątkowego po stronie wnoszącej go osoby. W zamian za wniesiony aport osoba fizyczna otrzymuje bowiem jedynie uprawnienia do udziału w zyskach i stratach spółki oraz prawa związane z prowadzeniem spółki i wpływaniem na jej działalność. One zaś, mimo że istotnie posiadają wartość materialną, nie stanowią ceny nabycia, bowiem wspólnik nabywa całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym sfinalizowanym w ramach spółki.

Aby zaś mówić o sytuacji „odpłatnego zbycia”, w zamian za świadczenie polegające na wniesieniu aportu, osoba go wnosząca winna otrzymać ekwiwalent świadczenia w postaci zapłaty ceny nabycia. Taka sytuacja miałaby miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu.

W związku z tym, wniesienie aportu do spółki osobowej nie rodzi z tego tytułu obowiązku podatkowego, jest to czynność prawna neutralna podatkowo.

Należy przy tym wskazać, że od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera przepis art. 21 ust. 1 pkt 50b, którym ustawodawca doprecyzował obowiązujące przepisy, poprzez jednoznaczne wskazanie neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółek niemających osobowości prawnej.

Stosownie bowiem do tego przepisu wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W związku z powyższym, wniesienie aportem Nieruchomości do spółki osobowej w zamian za jej udziały, jest czynnością neutralną podatkowo.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy, uznać należy, że wniesienie aportem Nieruchomości przez Wnioskodawcę do spółki osobowej (Spółki Jawnej 1) w zamian za jej udziały, jest czynnością neutralną podatkowo dla Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.