ILPB4/4510-1-577/15-3/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu otrzymania składników majątkowych w związku z rozwiązaniem/likwidacją spółki jawnej, powstania przychodu z tytułu otrzymania środków pieniężnych w związku z rozwiązaniem/likwidacją spółki jawnej, oraz powstania przychodu w wyniku wygaśnięcia wierzytelności przez konfuzję w związku z rozwiązaniem spółki jawnej.
ILPB4/4510-1-577/15-3/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. Konfuzja
 2. likwidacja
 3. pożyczka
 4. przychód
 5. rozwiązanie
 6. składnik majątkowy
 7. spółka jawna
 8. wierzytelność
 9. wspólnik
 10. wygaśnięcie zobowiązania
 11. zobowiązanie
 12. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2015 r. (data wpływu 2 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • powstania przychodu z tytułu otrzymania składników majątkowych w związku z rozwiązaniem/likwidacją spółki jawnej – jest prawidłowe,
 • powstania przychodu z tytułu otrzymania środków pieniężnych w związku z rozwiązaniem/likwidacją spółki jawnej – jest prawidłowe,
 • powstania przychodu w wyniku wygaśnięcia wierzytelności przez konfuzję w związku z rozwiązaniem spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • powstania przychodu z tytułu otrzymania składników majątkowych w związku z rozwiązaniem/likwidacją spółki jawnej,
 • powstania przychodu z tytułu otrzymania środków pieniężnych w związku z rozwiązaniem/likwidacją spółki jawnej,
 • powstania przychodu w wyniku wygaśnięcia wierzytelności przez konfuzję w związku z rozwiązaniem spółki jawnej.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce i jest polskim rezydentem podatkowym, tzn. podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów (przychodów) w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U z 2014 r., poz. 851 ze zm.); (dalej Ustawa CIT).

Wnioskodawca posiada udziały w dwóch spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka A oraz Spółka B). Spółka A jest jedynym komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka C). Spółka B jest jedynym akcjonariuszem Spółki C.

Z kolei Spółka C posiada udziały w kapitale zakładowym innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka D). Spółka C jest jedynym udziałowcem Spółki D.

Opisaną powyżej strukturę spółek uczestniczących w połączniu, prezentuje poniższy graf:

Schemat – załącznik pdf – str. nr

W związku z dążeniem do uproszczenia struktury grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca, planowane jest połączenie Spółki A, Spółki B, Spółki C oraz Spółki D poprzez przejęcie przez Spółkę A majątku pozostałych spółek (tzn. Spółki B, Spółki C oraz Spółki D). Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U z 2013 r, poz. 1030); (dalej: KSH).

W związku z opisaną powyżej strukturą własnościową spółek uczestniczących w połączeniu wymianie na udziały w Spółce A jako spółce przejmującej nie będą podlegały akcje Spółki C oraz udziały w kapitale zakładowym Spółki D. Wymianie na udziały w Spółce A jako spółce przejmującej będą podlegały jedynie udziały w kapitale zakładowym Spółki B.

Na moment połączenia w skład majątku łączących się spółek będą wchodziły między innymi udziały w innych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Udziały). W skład majątku łączących się spółek mogą również wchodzić wierzytelności z tytułu udzielonych przez te spółki pożyczek (w tym pożyczek udzielonych na rzecz Wnioskodawcy), a także inne wierzytelności (w tym nabyte od podmiotów trzecich). Połączenie zostanie rozliczone w księgach rachunkowych Spółki A w ten sposób, że cały majątek przejmowanych spółek znajdzie odzwierciedlenie w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki A (spółki przejmującej).

Po połączeniu spółek dojdzie do przekształcenia Spółki A w spółkę jawną (dalej: Spółka Jawna). Przekształcenie nastąpi w trybie art. 551 i następnych KSH. Zgodnie z art. 553 § 3 KSH Wnioskodawca, jako Wspólnik spółki przekształcanej (Spółki A), uczestniczący w przekształceniu, z dniem przekształcenia stanie się wspólnikiem spółki przekształconej (Spółki Jawnej).

Możliwe, że Spółka Jawna zostanie w przyszłości zlikwidowana. Zakończenie bytu prawnego Spółki Jawnej nastąpi w drodze przeprowadzenia procedury likwidacji albo w drodze podjętej przez wspólników jednomyślnej uchwały o zakończeniu działalności Spółki Jawnej bez przeprowadzania likwidacji (stosownie do art. 103 w związku z art. 67 § 1 KSH).

W związku z likwidacją Spółki Jawnej lub rozwiązaniem Spółki Jawnej bez przeprowadzania procesu likwidacji na rzecz Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki Jawnej, wydana zostanie część majątku Spółki Jawnej przypadająca na Wnioskodawcę zgodnie z umową Spółki Jawnej. W majątku likwidacyjnym Spółki Jawnej mogą znajdować się w szczególności Udziały, inne niepieniężne składniki majątkowe, wierzytelności z tytułu pożyczek, inne wierzytelności (w tym nabyte od podmiotów trzecich) oraz środki pieniężne.

Składnikiem majątku likwidacyjnym Spółki Jawnej może również być wierzytelność z tytułu pożyczki udzielonej na rzecz Wnioskodawcy. Może więc dojść do sytuacji, w której w związku z rozwiązaniem Spółki Jawnej na rzecz Wnioskodawcy wydana zostanie wierzytelność Spółki Jawnej wobec Wnioskodawcy z tytułu udzielonej mu pożyczki obejmująca część kapitałową pożyczki, jak i naliczone odsetki. W takiej sytuacji dojdzie do skupienia w rękach Wnioskodawcy zarówno wierzytelności, jak i zobowiązań wynikających z zawartej umowy pożyczki. Tym samym w świetle przepisów prawa cywilnego dojdzie do konfuzji (wygaśnięcia) zobowiązania Wnioskodawcy do zwrotu otrzymanej pożyczki oraz naliczonych odsetek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w ramach opisanego zdarzenia przyszłego wydanie na rzecz Wnioskodawcy Udziałów oraz innych niepieniężnych składników majątkowych (w tym wierzytelności nabytych od podmiotów trzecich), w związku z rozwiązaniem lub likwidacją Spółki Jawnej, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w ramach opisanego zdarzenia przyszłego wydanie, w związku z rozwiązaniem lub likwidacją Spółki Jawnej, na rzecz Wnioskodawcy środków pieniężnych oraz wierzytelności obejmujących kwoty główne z tytułu pożyczek udzielonych na rzecz podmiotów trzecich nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w ramach opisanego zdarzenia przyszłego w sytuacji gdy w wyniku rozwiązania Spółki Jawnej Spółka Jawna wyda na rzecz Wnioskodawcy wierzytelność z tytułu pożyczki obejmującą kwotę główną pożyczki oraz naliczone odsetki, jaka przysługiwać będzie Spółce Jawnej względem Wnioskodawcy, w związku z czym dojdzie do tzw. kontuzji, tj. skupienia w rękach Wnioskodawcy praw dłużnika oraz wierzyciela z tytułu umowy pożyczki, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a) Ustawy CIT do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3b Ustawy CIT do przychodów nie zalicza się wartości innych niż wymienione w pkt 3a składników majątku, w tym wierzytelności, otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji; przychodem jest jednak w przypadku: a) odpłatnego zbycia tych składników majątku - ich wartość wyrażona w cenie, za którą wspólnik je zbywa, przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio, b) spłaty otrzymanej wierzytelności - przychód uzyskany z tej spłaty.

Zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami otrzymanie w ramach likwidacji spółki niebędącej osobą prawną środków pieniężnych, jak również innych niż środki pieniężne składników majątku nie powoduje powstania po stronie otrzymującego wspólnika przychodu w rozumieniu Ustawy CIT.

Zgodnie z art. 4a pkt 14 Ustawy CIT ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 1 Ustawy CIT:

 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji.
 2. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3.
 3. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do:
  1. spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Spółka Jawna jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w związku z czym zgodnie z art. 1 ust. 2 Ustawy CIT Spółka Jawna jest spółką niebędącą podatnikiem podatku dochodowego, a zatem Spółka Jawna jest spółką niebędącą osobą prawną w rozumieniu art. 4a pkt 14 Ustawy CIT, w związku z czym do likwidacji lub rozwiązania Spółki Jawnej zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a) oraz pkt 3b Ustawy CIT.

Zgodnie z art. 58 KSH rozwiązanie spółki powodują:

 1. przyczyny przewidziane w umowie spółki;
 2. jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;
 3. ogłoszenie upadłości spółki;
 4. śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;
 5. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;
 6. prawomocne orzeczenie sądu.

Zgodnie z art. 67 § 1 KSH w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. W związku z powyższym przeprowadzanie procesu likwidacji spółki jawnej nie jest obligatoryjne, gdyż zakończenie jej działalności może się odbyć bez przeprowadzenia procesu likwidacji, np. w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników o rozwiązaniu spółki jawnej.

Zgodnie z art. 82 § 2 KSH majątek spółki jawnej pozostały po spłaceniu zobowiązań spółki dzieli się między jej wspólników stosownie do postanowień umowy spółki. W przypadku braku stosownych postanowień umowy, spłaca się wspólnikom udziały, nadwyżkę zaś dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy zarówno likwidacja, jak i rozwiązanie Spółki Jawnej bez przeprowadzania procesu likwidacji skutkuje zaprzestaniem działalności spółki oraz prowadzi do ustania jej bytu prawnego (w momencie wykreślenia z rejestru sądowego). Różnice między procesem likwidacji a procesem rozwiązania spółki bez przeprowadzania likwidacji nie powinny mieć wpływu na różnice w skutkach podatkowych tych zdarzeń. Zdaniem Wnioskodawcy zarówno w przypadku likwidacji Spółki Jawnej, jak i w przypadku jej rozwiązania bez przeprowadzania procesu likwidacji, do oceny skutków podatkowych tych zdarzeń na gruncie Ustawy CIT zastosowanie znajdą przepisy art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a) Ustawy CIT oraz art. 12 ust. 4 pkt 3b Ustawy CIT.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy w ramach opisanego zdarzenia przyszłego wydanie na rzecz Wnioskodawcy Udziałów oraz innych niepieniężnych składników majątkowych (w tym wierzytelności nabytych od podmiotów trzecich), w związku z rozwiązaniem lub likwidacją Spółki Jawnej, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe stanowisko wynika z brzmienia art. 12 ust. 4 pkt 3b Ustawy CIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się wartości innych niż środki pieniężne składników majątku, otrzymanych przez wspólnika Spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji. Zdaniem Wnioskodawcy powyższy przepis znajdzie zastosowanie zarówno w przypadku likwidacji Spółki Jawnej, jak i w przypadku rozwiązania Spółki Jawnej bez przeprowadzania procesu likwidacji (w drodze podjętej przez wspólników jednomyślnej uchwały o zakończeniu działalności Spółki Jawnej).

Ewentualny przychód po stronie Wnioskodawcy mógłby wystąpić dopiero w przypadku późniejszego odpłatnego zbycia Udziałów lub innych niepieniężnych składników majątkowych (w tym wierzytelności nabytych od podmiotów trzecich) otrzymanych w związku z likwidacją lub rozwiązaniem Spółki Jawnej.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy w ramach opisanego zdarzenia przyszłego wydanie, w związku z rozwiązaniem lub likwidacją Spółki Jawnej, na rzecz Wnioskodawcy środków pieniężnych oraz wierzytelności obejmujących kwoty główne z tytułu pożyczek udzielonych na rzecz podmiotów trzecich nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe stanowisko wynika z brzmienia art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a) Ustawy CIT oraz art. 12 ust. 4g Ustawy CIT.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a) Ustawy CIT do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Z powyższego przepisu wprost wynika, że wydanie na rzecz Wnioskodawcy środków pieniężnych, w ramach likwidacji lub rozwiązania Spółki Jawnej, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 4g Ustawy CIT przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 4 pkt 3a, rozumie się również wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika.

Literalne brzmienie art. 12 ust. 4g Ustawy CIT mogłoby wskazywać, że otrzymanie przez Wnioskodawcę w ramach likwidacji Spółki Jawnej wierzytelności obejmujących kwoty główne z tytułu pożyczek udzielonych na rzecz podmiotów trzecich nie będzie powodowało powstania przychodu tylko w przypadku, gdy pożyczka była wcześniej udzielona przez spółkę niebędącą osobą prawną, a więc Spółkę Jawną.

W ramach opisanego zdarzenia przyszłego pożyczki mogą natomiast być udzielone przez Spółkę A lub też Spółkę B, Spółkę C lub Spółkę D (w wyniku połączenia majątek tych spółek, w tym wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek stanie się majątkiem Spółki A jako spółki przejmującej, która następnie przekształcona zostanie w Spółkę Jawną). W związku z powyższym wierzytelności obejmujące kwoty główne z tytułu pożyczek udzielonych na rzecz podmiotów trzecich wydawane w związku z likwidacją lub rozwiązaniem Spółki Jawnej mogą nie wynikać z pożyczki udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną (Spółkę Jawną) lecz z pożyczki udzielonej przez spółkę będącą osobą prawną, której Spółka Jawna jest następcą prawnym (Spółkę A, Spółkę B, Spółkę C lub Spółkę D).

Jednakże należy wziąć pod uwagę, że połączenie spółek wiąże się z sukcesją podatkową (zgodnie z art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej osoba prawna łącząca się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych) lub osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych) wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek). W związku z powyższym Spółka A wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki B, Spółki C oraz Spółki D (spółek przejmowanych). Również przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną wiąże się z sukcesją podatkową (zgodnie z art. 93a § 2 Ordynacji podatkowej osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa obowiązki przekształcanej osoby lub spółki).

Występująca w ramach połączenia oraz przekształcenia spółek prawa handlowego generalna sukcesja podatkowa uzasadnia zastosowanie art. 12 ust. 4g Ustawy CIT również do wierzytelności wynikających z pożyczek udzielonych przez spółki przejmowane oraz spółkę przekształconą, których Spółka Jawna jest sukcesorem. Biorąc powyższe pod uwagę wydanie na rzecz Wnioskodawcy wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych na rzecz podmiotów trzecich, w ramach likwidacji lub rozwiązania Spółki Jawnej, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3.

Zdaniem Wnioskodawcy w ramach opisanego zdarzenia przyszłego w sytuacji, gdy w wyniku rozwiązania Spółki Jawnej Spółka Jawna wyda na rzecz Wnioskodawcy wierzytelność z tytułu pożyczki obejmującą kwotę główną pożyczki oraz naliczone odsetki, jaka przysługiwać będzie Spółce Jawnej względem Wnioskodawcy, w związku z czym dojdzie do tzw. kontuzji, tj. skupienia w rękach Wnioskodawcy praw dłużnika oraz wierzyciela z tytułu umowy pożyczki, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Otrzymanie przez Wnioskodawcę wierzytelności pożyczkowej, w związku z rozwiązaniem Spółki Jawnej oraz będąca jego konsekwencją konfuzja praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy pożyczki, nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a) Ustawy CIT oraz art. 12 ust. 4g Ustawy CIT, otrzymanie przez Wnioskodawcę w związku z rozwiązaniem Spółki Jawnej wierzytelności pożyczkowej, jaka przysługiwać będzie Spółce Jawnej względem Wnioskodawcy nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W tym zakresie zastosowanie znajdą argumenty przedstawione w ramach do Pytania nr 2.

Ponadto w wyniku rozwiązania Spółki Jawnej wierzytelność przysługująca Spółce Jawnej wobec Wnioskodawcy przejdzie na Wnioskodawcę, wskutek czego stanie się on jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem w zakresie tego samego stosunku zobowiązaniowego - zawartej umowy pożyczki obejmującej kwotę główną pożyczki oraz naliczone odsetki. Zgodnie z art. 353 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: Kodeks Cywilny) zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Na treść każdego stosunku zobowiązaniowego składa się istnienie uprawnienia po stronie wierzyciela i skorelowanego z nim obowiązku oznaczonego działania lub zaniechania po stronie dłużnika. Nie może więc zasadniczo istnieć ani wierzytelność bez odpowiadającego jej długu, ani też dług bez wierzytelności, gdyż nikt nie może być swoim własnym dłużnikiem i wierzycielem. Warunkiem koniecznym trwania zobowiązania jest istnienie dwóch stron - wierzyciela i dłużnika, a w przypadku zaniku jednej z nich, zobowiązanie wygasa. Nikt bowiem nie może sam od siebie żądać spełnienia świadczenia, a także go egzekwować. W związku z powyższym w sytuacji, gdy w wyniku rozwiązania Spółki Jawnej Spółka Jawna wyda na rzecz Wnioskodawcy wierzytelność z tytułu pożyczki obejmującą kwotę główną pożyczki oraz naliczone odsetki, jaka przysługiwać będzie Spółce Jawnej względem Wnioskodawcy, w związku z czym dojdzie do tzw. konfuzji, tj. skupienia w rękach Wnioskodawcy praw dłużnika oraz wierzyciela z tytułu umowy pożyczki, wzajemne prawa i obowiązki wygasną.

W przedstawionym stanie przyszłym nie sposób uznać, że po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 Ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem przychodami są w szczególności wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie nastąpi przedawnienie, o którym mowa w art. 117 § 1 Kodeksu Cywilnego, gdyż do momentu rozwiązania Spółki Jawnej i przekazania wierzytelności w ramach podziału majątku likwidacyjnej nie upłynie okres niezbędny do przedawnienia. Zgodnie natomiast z art. 508 KC zobowiązanie wygasa poprzez umorzenie, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Z treści tego przepisu wynika, że jest to umowa dwustronna i wymaga akceptacji dłużnika. Natomiast w analizowanej sytuacji wygaśnięcie zobowiązań następuje nie w wyniku umorzenia, lecz w konsekwencji podjęcia decyzji o rozwiązaniu Spółki Jawnej i sposobie podziału jej majątku, a co za tym idzie konfuzji, która następuje z mocy prawa. Nie można zatem stwierdzić, że w analizowanej sytuacji dochodzi do umorzenia zobowiązania w rozumieniu Ustawy CIT. Wobec powyższego nie można stwierdzić, że wskazane zdarzenie skutkować będzie powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy.

Wnioskodawca pragnie również podkreślić, że konfuzja nie wypełnia dyspozycji art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT w zakresie przychodów ze świadczeń otrzymanych nieodpłatnie. Ustawodawca nie sprecyzował, co należy rozumieć poprzez pojęcie „nieodpłatny”. Przepisy ustawy o podatku dochodowym określają jedynie sposoby i kryteria ustalania wartości nabytych nieodpłatnie rzeczy (praw) albo nieodpłatnych świadczeń. Na gruncie języka polskiego „nieodpłatny” znaczy tyle, co „nie wymagający opłaty taki, za który się nie płaci; bezpłatny” (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, 2003 r.). Świadczenie nieodpłatne związane jest ze zdarzeniami prawnymi i gospodarczymi o charakterze zobowiązaniowym, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku tej osoby, mające konkretny wymiar finansowy. Nieodpłatnym świadczeniem nie będzie więc przysporzenie „samemu sobie”. W sytuacji, gdy po obu stronach stosunku zobowiązaniowego stoją te same osoby (są one jednocześnie uprawnionymi i zobowiązanymi) zachodzi tzw. konfuzja, której skutkiem jest wygaśnięcie stosunku zobowiązaniowego. Brak stosunku zobowiązaniowego wyklucza natomiast jakiekolwiek świadczenie, w tym świadczenie nieodpłatne.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza szereg indywidualnych interpretacji podatkowych, przykładowo interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2014 r. sygn. IPTPB3/423-190/14-2/KJ.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie powstania przychodu z tytułu otrzymania składników majątkowych w związku z rozwiązaniem/likwidacją spółki jawnej jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie powstania przychodu z tytułu otrzymania środków pieniężnych w związku z rozwiązaniem/likwidacją spółki jawnej jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 3.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie powstania przychodu w wyniku wygaśnięcia wierzytelności przez konfuzję w związku z rozwiązaniem spółki jawnej jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto w odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.