ILPB2/4511-1-1280/15-3/DJ | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną.
ILPB2/4511-1-1280/15-3/DJinterpretacja indywidualna
 1. przekształcanie
 2. spółka jawna
 3. spółka komandytowo-akcyjna
 4. zysk niepodzielony
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 stycznia 2016 r. (data wpływu 19 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce. Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce jawnej, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Spółka). Spółka jest właścicielem wytworzonego we własnym zakresie znaku towarowego, zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP (dalej: Znak). Spółka planuje wniesienie Znaku aportem do polskiej spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA). W wyniku powyższej transakcji Spółka obejmie udziały w SKA i pokryje je w całości wkładem niepieniężnym w postaci Znaku. Udziały w SKA zostaną objęte po cenie wyższej od ich wartości nominalnej. Kwota stanowiąca nadwyżkę wniesionego aportu ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy SKA (tzw. agio). Aport zostanie wniesiony do SKA według wartości rynkowej, zgodnie ze sporządzoną w tym celu wyceną.

Prawdopodobnym jest sytuacja, iż SKA w przyszłości zostanie przekształcona w spółkę jawną (dalej: Spółka jawna). Wnioskodawca będzie posiadał taką samą wielkość wkładu w Spółce jawnej powstałej z przekształcenia SKA jaki posiada procent udziału w sumie kapitału zakładowego SKA (posiadanego przez Wnioskodawcę) i wkładu, przed przedmiotowym przekształceniem. W wyniku przekształcenia SKA w Spółkę jawną nie dojdzie do zwiększenia majątku tej spółki (wartość kapitałów własnych SKA co do zasady nie ulegnie zmianie w związku z przekształceniem).

Wnioskodawca wskazał, że na moment przekształcenia SKA w Spółkę jawną na kapitałach nie zostaną zgromadzone ani zyski roku bieżącego ani zyski z lat ubiegłych. Zainteresowany, na moment przedmiotowego przekształcenia nie otrzyma żadnych wypłat (dopłat).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przekształceniem SKA w Spółkę jawną nie dojdzie do powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tzn. czy przekształcenie SKA w Spółkę jawną będzie dla Wnioskodawcy zdarzeniem neutralnym podatkowo...

Zdaniem Wnioskodawcy - przekształcenie SKA w Spółkę jawną będzie zdarzeniem neutralnym podatkowo, tzn. w związku z przekształceniem SKA w Spółkę jawną nie dojdzie do powstania po stronie Wnioskodawcy żadnego przychodu bądź też przysporzenia majątkowego podlegającego opodatkowaniu na gruncie u.p.d.o.f.

W pierwszej kolejności Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż zgodnie z art. 93a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa), osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej
 • wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
  1. innej spółki niemającej osobowości prawnej,
  2. spółki kapitałowej,
 2. spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Powyższa regulacja stanowi o tzw. instytucji następstwa prawnego, które można określić jako przejście z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. Jak wskazują organy podatkowe (przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 maja 2010 r., sygn. IPPP2-443-136/10-2/KG), w przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Jest to nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw poprzednio już istniejących. W prawie podatkowym z reguły ma miejsce następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna), kiedy to mocą jednego zdarzenia prawnego dochodzi do nabycia całego lub części majątku, a nabywca wchodzi zarówno w prawa jak i w obowiązki swego poprzednika prawnego.

Z kolei według art. 553 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013, poz. 1030 ze zm., dalej: KSH), wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu z dniem przekształcenia stają się wspólnikami spółki przekształconej. Ponadto, według art. 553 § 1 KSH, spółce przekształconej będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki przysługujące dotychczas spółce przekształcanej.

Na podstawie powyższych przepisów, wspólnicy spółki przekształcanej w momencie przekształcenia stają się wspólnikami spółki powstałej w wyniku przekształcenia. Uwzględniając treść przywołanych regulacji można zauważyć, iż Wnioskodawca, w momencie przekształcenia, z mocy samego prawa stanie się wspólnikiem Spółki jawnej, powstałej w wyniku przekształcenia SKA. Uzyskanie statusu wspólnika Spółki jawnej nie będzie się zatem wiązało z koniecznością podejmowania przez Wnioskodawcę jakichkolwiek czynności innych niż te wskazane w KSH. W praktyce, planowana czynność przekształcenia SKA w Spółkę jawną będzie dla Wnioskodawcy oznaczać jedynie, iż jeden składnik jego majątku (akcje SKA) zostanie zastąpiony innym składnikiem (udziałami w Spółce jawnej). Stan majątkowy Wnioskodawcy pozostanie ten sam.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż przekształcenie SKA w Spółkę jawną to proces ukierunkowany na zmianę formy prawnej. Z tego względu u Wnioskodawcy, jako akcjonariusza SKA nie powstaje w chwili przekształcenia ani przychód ze zbycia majątku przekazanego do majątku Spółki jawnej, ani przychód z tytułu nabycia udziałów spółki przekształconej. Wspólnicy spółki przekształcanej nie uzyskują dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu, majątek spółki przekształcanej (SKA) nie trafi do ich majątku osobistego, lecz będzie majątkiem Spółki jawnej powstałej z przekształcenia.

Przekształcenie w przedmiotowym przypadku należy traktować wyłącznie jako działanie techniczne niepowodujące zmian w majątku SKA po przekształceniu, tj. majątek Spółki jawnej będzie odpowiadał majątkowi SKA. Przedmiotowe działanie skutkuje wyłącznie zmianą formy prawnej SKA, nie prowadzi natomiast do powstania żadnego przysporzenia po stronie Wnioskodawcy.

W tym miejscu należy zauważyć, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, faktycznie uzyskane z tego udziału.

Dodatkowo, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f., dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, przychód określa się na dzień przekształcenia.

W ocenie Wnioskodawcy treść powyższych przepisów implikuje wniosek, iż u wspólnika spółki będącej podatnikiem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w przypadku przekształcenia takiej spółki w spółkę osobową, podlega wyłącznie wartość zysków niepodzielonych w spółce przekształcanej. Przy czym, zdaniem Wnioskodawcy, nie wystąpi na moment przekształcenia opodatkowanie w związku z faktem, że kapitały spółki przekształcanej (niepochodzące z zysku) w następstwie przekształcenia staną się wkładami w spółce osobowej. Z tego względu, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy przekształcana spółka komandytowo-akcyjna nie posiada zysków niepodzielonych, jej przekształcenie nie będzie dla wspólnika rodzić skutków podatkowych na gruncie u.p.d.o.f.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, na moment przekształcenia w SKA na kapitałach nie zostaną zgromadzone zyski z lat ubiegłych. Nie będzie więc podstaw do zastosowania regulacji określonej w art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. Przepis ten znalazłby zastosowanie jedynie w sytuacji gdyby SKA na dzień przekształcenia wykazywała zyski niepodzielone.

Podsumowując powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie SKA w Spółkę jawną nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie u.p.d.o.f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.