ILPB1/4511-1-732/15-4/AN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu Wnioskodawcy w przypadku odpłatnego zbycia Certyfikatów przez Wnioskodawcę przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie Wnioskodawcy ze Spółki jawnej.
ILPB1/4511-1-732/15-4/ANinterpretacja indywidualna
 1. certyfikaty
 2. dochód
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. otrzymanie
 5. przekształcanie
 6. przychód
 7. spółka jawna
 8. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2015 r. (data wpływu 19 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu Wnioskodawcy w przypadku odpłatnego zbycia Certyfikatów przez Wnioskodawcę przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie Wnioskodawcy ze Spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę Certyfikatów z tytułu wystąpienia ze Spółki jawnej, skutków podatkowych odpłatnego zbycia Certyfikatów przez Wnioskodawcę po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie Wnioskodawcy ze Spółki jawnej oraz ustalenia dochodu Wnioskodawcy w przypadku odpłatnego zbycia Certyfikatów przez Wnioskodawcę przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie Wnioskodawcy ze Spółki jawnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą siedzibę na terytorium Polski (dalej: Spółka). Zakres działalności Spółki obejmuje głównie działalność holdingową (PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych oraz PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych). Spółka planuje w ramach działalności gospodarczej nabywać certyfikaty inwestycyjne (dalej: Certyfikaty) wyemitowane przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: FIZ) utworzony na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 157 – dalej: Ustawa o funduszach inwestycyjnych), a także inne papiery wartościowe, akcje i udziały. Głównym przedmiotem działalności Spółki będzie zarządzanie pakietem Certyfikatów. Część Certyfikatów Spółka nabyła od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych za określoną cenę. Pozostałą część Certyfikatów objęta zostanie przez Spółkę w zamian za posiadane przez Spółkę udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych).

W przyszłości planowana jest zmiana formy prawnej Spółki poprzez jej przekształcenie w spółkę jawną. Przekształcenie nastąpi na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, w trybie określonym w art. 551 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 – dalej: KSH). Wnioskodawca będzie uczestniczył w przekształceniu Spółki w spółkę jawną, tzn. stanie się wspólnikiem przekształconej Spółki jawnej i będzie mu przysługiwał ogół praw i obowiązków wspólnika, o którym mowa w art. 10 KSH.

Możliwe, że po przekształceniu Spółki w spółkę jawną, Wnioskodawca wystąpi ze Spółki. W wyniku wystąpienia ze Spółki jawnej Wnioskodawca otrzyma przypadające na niego niepieniężne składniki majątkowe Spółki w postaci Certyfikatów.

W przyszłości Wnioskodawca może dokonywać odpłatnego zbycia Certyfikatów (w tym na rzecz FIZ w ramach wykupu Certyfikatów przez FIZ w celu umorzenia – zgodnie z postanowieniami art. 139 Ustawy o funduszach inwestycyjnych).

Odpłatne zbycie Certyfikatów może nastąpić przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie Wnioskodawcy ze Spółki jawnej jak również po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie Wnioskodawcy ze Spółki jawnej. Zbycie Certyfikatów przez Wnioskodawcę nie odbędzie się w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę Certyfikatów z tytułu wystąpienia ze Spółki jawnej, w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia Certyfikatów przez Wnioskodawcę po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie Wnioskodawcy ze Spółki jawnej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. W jaki sposób należy ustalić dochód Wnioskodawcy w przypadku odpłatnego zbycia Certyfikatów przez Wnioskodawcę przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie Wnioskodawcy ze Spółki jawnej...

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 3 (tj. w zakresie ustalenia dochodu Wnioskodawcy w przypadku odpłatnego zbycia Certyfikatów przez Wnioskodawcę przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie Wnioskodawcy ze Spółki jawnej).

Natomiast wniosek w zakresie:

 • skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę Certyfikatów z tytułu wystąpienia ze Spółki jawnej (pytanie nr 1), został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną z dnia 10 sierpnia 2015 r. nr ILPB1/4511-1-732/15-2/AN,
 • skutków podatkowych odpłatnego zbycia Certyfikatów przez Wnioskodawcę po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie Wnioskodawcy ze Spółki jawnej (pytanie nr 2), został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną z dnia 10 sierpnia 2015 r. nr ILPB1/4511-1-732/15-3/AN.

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ obrót Certyfikatami mieści się w przedmiocie działalności gospodarczej Spółki, przychody ze zbycia Certyfikatów otrzymanych przez Wnioskodawcę z tytułu wystąpienia ze Spółki, powinny zostać zaliczane do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z powyższym, w przypadku odpłatnego zbycia Certyfikatów przez Wnioskodawcę przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie Wnioskodawcy ze Spółki jawnej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód zaliczany do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 24 ust. 3d ustawy o PIT: „Dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie niezaliczonym, w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę”. W związku z powyższym Wnioskodawca uprawniony będzie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na nabycie lub wytworzenie Certyfikatów, poniesionych przez Spółkę i niezaliczonych w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez Wnioskodawcę lub Spółkę.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT (którego odpowiednikiem jest art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT), „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych”.

W związku z tym, że część Certyfikatów zostanie objęta przez Spółkę w zamian za posiadane przez Spółkę udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych), w ocenie Wnioskodawcy, powyższy przepis należy interpretować w powiązaniu ze sposobem opodatkowania na gruncie Ustawy o CIT czynności wniesienia do funduszu inwestycyjnego aktywów. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, wniesienie do funduszu inwestycyjnego aktywów stanowi ich odpłatne zbycie w rozumieniu Ustawy o CIT oraz Ustawy o PIT. Biorąc pod uwagę, że wniesienie aktywów do funduszy inwestycyjnych jest zdarzeniem opodatkowanym na gruncie Ustawy o CIT oraz Ustawy o PIT, Spółka rozpozna przychód oraz koszt podatkowy z tego tytułu.

Przychodem Spółki będzie wartość emisyjna Certyfikatów z dnia ich nabycia odpowiadająca wartości wnoszonych do FIZ aktywów. W związku z powyższym, w przypadku gdy Certyfikaty zostałyby zbyte przez Spółkę, na moment zbycia Certyfikatów kosztem uzyskania przychodu dla Spółki byłaby wartość emisyjna Certyfikatów objętych w zamian za posiadane przez Spółkę aktywa (która to wartość na moment objęcia Certyfikatów stanowiła przychód podatkowy Spółki). W przypadku zbycia Certyfikatów przez Spółkę jawną (po przekształceniu Spółki w Spółkę jawną), kosztem uzyskania przychodu dla wspólników Spółki jawnej również byłaby wartość emisyjna certyfikatów objętych w zamian za posiadane przez Spółkę aktywa (która to wartość na moment objęcia Certyfikatów stanowiła przychód podatkowy Spółki), co wynika z faktu, że przekształcona Spółka jawna jest sukcesorem praw i obowiązków podatkowych Spółki, zgodnie z art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej.

W związku z powyższym, w przypadku odpłatnego zbycia Certyfikatów przez Wnioskodawcę przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie Wnioskodawcy ze Spółki jawnej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód zaliczany do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę brzmienie art. 24 ust. 3d Ustawy o PIT, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez Spółkę na nabycie lub objęcie Certyfikatów. W przypadku Certyfikatów objętych w zamian za aktywa, za koszt uzyskania przychodu uznać należy wartość emisyjną Certyfikatów objętych w zamian za posiadane przez Spółkę aktywa (która to wartość na moment objęcia Certyfikatów stanowiła przychód podatkowy Spółki).

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza szereg interpretacji indywidualnych, przykładowo: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2015 r., sygn. IPTPB2/415-567/14-6/MP; interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r., sygn. IPPB1/415-1159/14-4/EC; interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 lipca 2014 r., sygn. IBPBII/2/415-415/14/HS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 551 § 1 wskazanej ustawy, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Z dniem przekształcenia, tj. z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą, a sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną (art. 552 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie, wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 ww. ustawy). Zgodnie z zasadą wskazaną w art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (tzw. sukcesja uniwersalna). W ramach tej sukcesji, majątek spółki przekształcanej (którego składniki są wyceniane w związku z procesem przekształcenia) staje się majątkiem spółki przejmowanej.

Zasady sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613). Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93 § 1 powoływanej ustawy, zgodnie z którym osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

W związku z powyższym przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę jawną (spółkę osobową) będzie skutkowało przejściem praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego ze spółki kapitałowej na spółkę jawną. Wśród podlegających sukcesji praw jest m.in. prawo do ujęcia wydatków na nabycie certyfikatów inwestycyjnych, jako kosztów uzyskania przychodów z tytułu ich zbycia. Na skutek przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową prawo do ujęcia ww. wydatków jako kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia certyfikatów przejdzie na wspólników spółki osobowej w takiej proporcji, w jakiej uczestniczą oni w zyskach spółki. Wynika to z przyjętej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasady transparentności podatkowej spółek osobowych - art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Po wystąpieniu ze spółki jawnej wspólnika - Wnioskodawcy podmiotem praw i obowiązków z tytułu ww. certyfikatów inwestycyjnych stanie się wspólnik, który otrzymał ww. składniki majątku w wyniku jego wystąpienia ze spółki jawnej (w analizowanym zdarzeniu przyszłym będzie to Wnioskodawca).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Natomiast przepis art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ww. ustawy stanowi, że do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Przy odpłatnym zbyciu ww. składników majątku zastosowanie znajdzie art. 24 ust. 3d powołanej ustawy. W myśl tego przepisu, dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę; przepisy art. 22 ust. 8a stosuje się odpowiednio.

Stosownie do treści art. 22 ust. 8a ustawy, w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw będących przedmiotem wkładu do takiej spółki za koszt uzyskania przychodu uważa się:

 1. wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4, pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki;
 2. wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki.

Mając na uwadze przytoczone regulacje prawne oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że w celu ustalenia dochodu z odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych otrzymanych w wyniku wystąpienia Wnioskodawcy ze spółki niebędącej osobą prawną, Zainteresowany powinien pomniejszyć przychód uzyskany z ich odpłatnego zbycia o wydatki poniesione na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę – zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.