ILPB1/4511-1-65/15-4/AP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania ze spółki jawnej praw majątkowych i przekazania ich na potrzeby prywatne.
ILPB1/4511-1-65/15-4/APinterpretacja indywidualna
 1. prawa majątkowe
 2. przychód
 3. skutki podatkowe
 4. spółka jawna
 5. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 6. wycofanie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 14 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania ze spółki jawnej praw majątkowych i przekazania ich na potrzeby prywatne – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania ze spółki jawnej praw majątkowych i przekazania ich na potrzeby prywatne.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 3 kwietnia 2015 r. nr ILPB1/4511-1-65/15-2/AP Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 3 kwietnia 2015 r., skutecznie doręczono w dniu 7 kwietnia 2015 r., natomiast w dniu 14 kwietnia 2015 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawca uzupełnił wniosek (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 13 kwietnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca począwszy od dnia 19 grudnia 2006 r. jest wspólnikiem spółki jawnej, zwanej dalej sp.j., która to z kolei jest jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sp.j. udziały w spółce z o.o. pokryła wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i objęła tym samym 32.600 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy. Wnioskodawca, jako udziałowiec sp.j. (jeden z trzech wspólników - osób fizycznych), uczestniczy w spółce jawnej w proporcji 26 %, a pozostali wspólnicy po 37 %. Spółka jawna osiąga dochody z udziałów, jakimi uczestniczy w wyżej wspomnianej spółce z o.o. Spółka jawna jest nadto właścicielem nieruchomości biurowo-magazynowej, wybudowanej w roku 2006 na własnym gruncie, nabytym przez spółkę jawną w 2005 r. i to z kredytu zaciągniętego przez tę spółkę, której wynajem stanowi obecnie główne źródło jej działalności gospodarczej. Wartość początkowa budynku przyjętego na stan środków trwałych została ustalona na podstawie poniesionych kosztów wytworzenia, natomiast wartość gruntu na podstawie kosztów zakupu gruntu. Obecnie wspólnicy sp.j. zamierzają dokonać przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 581, 582 i dalsze KSH. Przed podjęciem procedury przekształcenia wspólnicy spółki jawnej chcieliby wyłączyć z majątku spółki jawnej udziały, jakimi spółka ta uczestniczy w wyżej przywołanej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i przesunąć je do majątku prywatnego na własne potrzeby jako osoby fizyczne. Przeniesienie prawa majątkowego, jakim jest posiadanie udziałów, zostanie dokonane w formie aktu notarialnego. Treść przyszłej uchwały:

§ 1. Wspólnicy postanawiają przenieść nieodpłatnie, na swoje własne potrzeby, 32.600 udziałów, jakimi spółka jawna pod firmą (...) z siedzibą w (...) uczestniczy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą (...) z siedzibą w (...), KRS (...), przy zachowaniu proporcji odpowiednich do przysługujących poszczególnym wspólnikom do udziałów w zyskach i stratach w Spółce.

§ 2. Wspólnicy oświadczają, że nieodpłatne przeniesienie własności udziałów opisanych w § 1 na potrzeby własne wspólników Spółki nastąpi w drodze zawarcia umowy nienazwanej innej niż umowa darowizny. Jest to uzasadnione faktem, iż na skutek jej zawarcia żaden ze wspólników nie otrzyma bowiem przysporzenia majątkowego kosztem majątku innych wspólników, a wszyscy wspólnicy utrzymają swój stan posiadania. W wyniku podjętej jednomyślnie uchwały i w celu jej wykonania, zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego Umowa nienazwana nieodpłatnego przeniesienia własności udziałów, jakimi spółka jawna - wnioskodawca uczestniczy jako jedyny wspólnik w spółce z o.o. na rzecz wspólników spółki jawnej. Nie przyjmie ona formy umowy darowizny i będzie zawierać poniższą treść:

§ 1. (...) 2. W związku z podjęciem przez wspólników Przekazującego to jest spółki pod firmą (...) Sp. jawna uchwały nr 1/20 14 z dnia (...), stanowiącej załącznik numer (...) do niniejszej umowy, Przekazujący oświadcza, że przenosi nieodpłatnie na Nabywców (tj. aktualnych wspólników (...) Sp.j. prawo własności udziałów opisanych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, a Nabywcy oświadczają, że niniejsze udziały przyjmują wg stanu z dnia podpisania niniejszej umowy. 3. Strony oświadczają, że przeniesienie prawa własności udziałów, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, następuje przy zachowaniu proporcji w udziale przekazywanych udziałów w spółce z o.o., odpowiednich do udziałów przysługujących poszczególnym wspólnikom Przekazującego w zyskach i stratach w Spółce w taki sposób, że Przekazujący przenosi własność opisanych w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy:

 • 12.062 sztuk udziałów, to jest 37 % Nabywającemu (...),
 • 12.062 sztuk udziałów, to jest 37 % Nabywającemu (...),
 • 8.476 sztuk udziałów, to jest 26 % Nabywającemu (...),

§ 2.

 1. Strony oświadczają, że:
  1. przeniesienie na Nabywców praw własności udziałów, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, następuje na potrzeby własne (prywatne) nabywców,
  2. Przekazujący nie uzyskuje żadnych korzyści majątkowych z tytułu dokonania czynności przeniesienia udziałów w spółce z o.o. opisanych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy,
  3. dokonanie niniejszej czynności nie powoduje powstania u wspólników Przekazującego (Nabywców) przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani nie podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 2. Jednocześnie Strony oświadczają, że zawierając niniejszą umowę nienazwaną, ich wolą nie jest zawarcie umowy darowizny o treści i skutkach określonych w niniejszej Umowie, co jest uzasadnione tym faktem, iż na skutek jej zawarcia żaden ze wspólników Przekazującego nie otrzyma przysporzenia majątkowego kosztem majątku innych wspólników Przekazującego, a wszyscy wspólnicy Przekazującego utrzymają swój stan posiadania.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że w związku z wyłączeniem ze spółki jawnej praw majątkowych w postaci udziałów, jakimi spółka ta uczestniczy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nie nastąpi zmniejszenie (zwrot) udziału kapitałowego (wkładu) Wnioskodawcy w spółce jawnej. Innymi słowy, ze względu na to, że pojęcie „udział kapitałowy w spółce ma kilka znaczeń, jak:

 1. „ogół praw i obowiązków, które przysługuje wspólnikowi spółki (tym pojęciem posługuje się art. 10);
 2. udział kapitałowy rozumiany jako odzwierciedlenie zaangażowania kapitałowego wspólnika w spółce - art. 50;
 3. udział w zyskach i stratach spółki "(...), na potrzeby zapytania Ministra Finansów Wnioskodawca posługuje się pojęciem wprost wynikającym z art. 50 KSH. (Udział kapitałowy) - „ 1. Udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu.

Tym samym Wnioskodawca wskazał, że wspólnicy wnosili do spółki jawnej wkłady w formie pieniężnej i one, jako takie, nie zostaną zmniejszone na skutek wyłączenia ze spółki jawnej praw majątkowych w postaci udziałów, jakimi spółka ta uczestniczy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wyłączenie ze spółki jawnej i przeznaczenie na własne, prywatne potrzeby wspólników, w tym Wnioskodawcy, niezwiązane z działalnością gospodarczą, opisanych wyżej praw majątkowych w postaci udziałów, jakimi spółka jawna jako jedyny udziałowiec uczestniczy w spółce z o.o., i to w takiej samej proporcji, w jakiej wspólnicy partycypują w prawie do udziału w zyskach tej spółki - powoduje skutki podatkowe w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie przepisów ustawy o PDOF, podatnikiem podatku dochodowego jest osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki jawnej, a nie ta spółka.

Przychody z udziału w spółce jawnej u każdego wspólnika określa się proporcjonalnie do przysługującego mu prawa do udziału w zysku. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, a także wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz do obliczania strat (art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o PDOF). W związku z działalnością prowadzoną w formie spółki jawnej, poszczególni wspólnicy uzyskują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o PDOF. Warunkiem koniecznym do powstania potencjalnego przychodu z omawianego tytułu jest wyłącznie zbycie udziałów, które ma charakter odpłatny. Tymczasem przeniesienie uprawnień wynikających z przeniesienia prawa własności udziałów ze spółki jawnej na wspólników w tej spółce nie nosi żadnej z wyżej wymienionych cech.

W wyniku bowiem braku podmiotowości spółki jawnej w podatku dochodowym, czynność przeniesienia uprawnień wynikających z przeniesienia prawa własności udziałów w spółce z o.o. ze spółki jawnej na wspólników w tej spółce nie powoduje przesunięcia majątkowego pomiędzy podatnikami w rozumieniu art. 1 ustawy o PDOF. Nie nastąpi zatem zbycie, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o PDOF, gdyż po wycofaniu udziałów ze składników majątkowych spółki jawnej - to ci sami podatnicy (tj. wspólnicy) w równych częściach staną się właścicielami poszczególnych udziałów w tej spółce z o.o., w takiej samej proporcji, w jakiej partycypują w prawie do udziału w zyskach spółki jawnej.

W przedstawionej sytuacji, zdaniem Wnioskodawcy, nie dojdzie do odpłatnego zbycia udziałów, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o PDOF.

Bez znaczenia jest tu również okoliczność czy wspólnicy spółki jawnej będą w przyszłości ewentualnie rozporządzać tymi udziałami, w zakresie, w jakim zezwalają im na to tak przepisy Kodeksu spółek handlowych, jak i umowa spółki z o.o. Nadto przychody wspólników z tytułu udziału w spółce jawnej są opodatkowane już na etapie ich powstawania, co uzasadnia wyżej opisane stanowisko Wnioskodawcy w sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), spółka osobowa to - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 22 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

Stosownie do postanowień art. 8 § 1 ww. Kodeksu, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka jawna może zatem posiadać własny majątek, który jest odrębny od majątków osobistych jej wspólników.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że planowane jest nieodpłatne przeniesienie na rzecz wspólników spółki jawnej udziałów, którymi spółka jawna uczestniczy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Wskazano przy tym, że w związku z wyłączeniem ze spółki jawnej udziałów, jakimi spółka ta uczestniczy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nie nastąpi zmniejszenie (zwrot) udziału kapitałowego wspólników w spółce jawnej.

W związku z tym Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy wyłączenie ze spółki jawnej i przeznaczenie na własne, prywatne potrzeby wspólników, w tym Wnioskodawcy, niezwiązane z działalnością gospodarczą udziałów, jakimi spółka jawna uczestniczy w spółce z o.o., i to w takiej samej proporcji, w jakiej wspólnicy partycypują w prawie do udziału w zyskach tej spółki - powoduje skutki podatkowe w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Tut. Organ zauważa, że katalog źródeł przychodów został zawarty w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem, źródłami przychodów są:

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 2. działalność wykonywana osobiście;
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza;
 4. działy specjalne produkcji rolnej;
 5. (uchylony)
 6. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
 7. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;
 8. odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;
 • 8a. działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;
 1. inne źródła.

Tut. Organ, mając na uwadze przywołane regulacje prawne oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, zauważa, że wyłączenie ze spółki jawnej udziałów, którymi spółka ta uczestniczy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i przekazanie ich na potrzeby prywatne Wnioskodawcy – jako wspólnika spółki jawnej – według takiej samej proporcji, w jakiej Wnioskodawca uczestniczy w zyskach spółki jawnej, nie spowoduje powstania po jego stronie przychodu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W rozpatrywanej sprawie nastąpi nieodpłatne przekazanie udziałów, jakimi spółka jawna uczestniczy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z majątku spółki jawnej do majątku prywatnego jej wspólników.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zaliczają do żadnej z kategorii źródeł przychodów czynności nieodpłatnego przekazywania na cele osobiste podatnika udziałów, jakimi spółka jawna, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, uczestniczy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zatem opisana powyżej czynność będzie dla Wnioskodawcy obojętna podatkowo – nie spowoduje powstania przychodu podatkowego i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, wyłączenie ze spółki jawnej i przeznaczenie na własne, prywatne potrzeby Wnioskodawcy, niezwiązane z działalnością gospodarczą, wskazanych w treści wniosku udziałów, jakimi spółka jawna uczestniczy w spółce z o.o., i to w takiej samej proporcji, w jakiej wspólnicy partycypują w prawie do udziału w zyskach tej spółki – nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Tut. Organ zauważa, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, że interpretacje prawa podatkowego wydaje się wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. W związku z tym, że wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego został złożony przez jednego ze wspólników spółki jawnej, zaznacza się, że niniejsza interpretacja odnosi się tylko do Wnioskodawcy i tym samym nie wywiera skutku prawnego dla pozostałych wspólników tej spółki.

Końcowo tut. Organ zauważa, że, wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, w rozpatrywanej sprawie nastąpi przeniesienie własności udziałów w spółce z o.o. z odrębnego majątku spółki jawnej do majątku prywatnego jej wspólników. Powyższe nie miało jednak wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.