ILPB1/4511-1-543/15-2/AA | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym poprzez przekazanie Wnioskodawcy w wyniku likwidacji Spółki Jawnej wierzytelności Spółki Jawnej wobec Wnioskodawcy oraz wynikająca z tego konfuzja Zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki Jawnej nie będzie powodować wystąpienia u Wnioskodawcy przychodu podatkowego?
ILPB1/4511-1-543/15-2/AAinterpretacja indywidualna
  1. Konfuzja
  2. likwidacja
  3. spółka jawna
  4. wierzytelność
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym w dniu 22 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wygaśnięcia zobowiązania wskutek konfuzji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wygaśnięcia zobowiązania wskutek konfuzji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy o PIT dochody Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu w Polsce bez względu na miejsce ich pochodzenia (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA). SKA została zawiązana Aktem Notarialnym w dniu 2 października 2013 r. a wpisana do KRS z dniem 25 października 2013 r. Zgodnie z brzmieniem Aktu Notarialnego rok obrotowy SKA trwał od 1 grudnia do 30 listopada i zakończył się 30 listopada 2013 r. W dniu 28 października 2013 r. nastąpiła zmiana roku obrotowego SKA - nowy rok obrotowy trwa od 1 listopada do 31 października.

Pierwszy po zmianie rok obrotowy SKA trwa od 1 grudnia 2013 r. do 31 października 2015 r.

Jak wynika z powyższego SKA nie dokonała zmiany roku obrotowego po dniu 11 grudnia 2013 r., czyli po wejściu w życie art. 4 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387), więc do dnia 31 października 2015 r. nie jest uznawana za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

W przyszłości, przed zakończeniem roku obrotowego SKA, może nastąpić przekształcenie SKA w spółkę jawną (dalej: Spółka Jawna).

Zgodnie z umową Spółki Jawnej, zarówno w zakresie funkcjonowania w formie prawnej spółki komandytowo-akcyjnej, jak również po jej przekształceniu zakres jej działalności będzie zbliżony.

W przyszłości może zostać podjęta decyzja o likwidacji Spółki Jawnej. Spółka Jawna na dzień likwidacji może posiadać wierzytelności m.in. pożyczkowe w tym z tytułu pożyczki (pożyczek) udzielonej Wnioskodawcy W podziale majątku Spółki Jawnej, na dzień likwidacji, Wnioskodawca będzie posiadać prawa (wierzytelność Spółki Jawnej wobec Wnioskodawcy) sprzężony z nimi obowiązek (zobowiązanie Wnioskodawcy wobec Spółki Jawnej do spłaty pożyczki wraz z odsetkami). W ten sposób dojdzie do konfuzji wygaśnięcia zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu pożyczki wraz z odsetkami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym poprzez przekazanie Wnioskodawcy w wyniku likwidacji Spółki Jawnej wierzytelności Spółki Jawnej wobec Wnioskodawcy oraz wynikająca z tego konfuzja zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki Jawnej nie będzie powodować wystąpienia u Wnioskodawcy przychodu podatkowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie Wnioskodawcy w wyniku likwidacji Spółki Jawnej wierzytelności Spółki Jawnej wobec Wnioskodawcy oraz wynikająca z tego konfuzja zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki Jawnej nie będzie powodować wystąpienia Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

Art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o PIT wyłącza z przychodów podatkowych przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną (wystąpienie wspólnika), do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z powyższego wynika jednoznacznie, że przychód nie powstaje w dacie otrzymania przez Wnioskodawcę składników majątku Spółki w związku z jej likwidacją, lecz dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją Spółki - o ile zbycie to nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja (rozwiązanie) Spółki do dnia ich odpłatnego zbycia i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W wyniku likwidacji Spółki wierzytelność Spółki wobec Wnioskodawcy przejdzie na Wnioskodawcę, więc Wnioskodawca stanie się jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem.

W przypadku, gdy dochodzi do połączenia wierzyciela i dłużnika, wzajemne prawa ulegają wygaśnięciu. W sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę dojdzie zatem do wygaśnięcia Jego zobowiązania nie w wyniku umorzenia, lecz poprzez podjęcie decyzji o likwidacji Spółki i podziale jej majątku pomiędzy wspólników. Zatem wygaśnięcie zobowiązania Wnioskodawcy nastąpi z mocy prawa wskutek skumulowania w rękach jednego podmiotu praw przysługujących wierzycielowi i obowiązków dłużnika (tzw. konfuzja), a nie w wyniku zwolnienia z długu.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że w przedmiotowej sprawie nie dojdzie do umorzenia lub przedawnienia zobowiązań w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PIT. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy za przychody z działalności gospodarczej uznaje się wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów) z wyjątkiem pożyczek z Funduszu Pracy.

Należy również podkreślić że konfuzja nie wypełnia dyspozycji art. 11 ust. 1 ustawy PIT, w myśl którego przychodami (z zastrzeżeniem przewidzianych w tym przepisie wyjątków) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W konsekwencji powyższego w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wygaśnięcie zobowiązania Wnioskodawcy wobec Spółki Jawnej powstałej w wyniku przekształcenia SKA poprzez konfuzję, następującą w wyniku nabycia wierzytelności przysługującej Wnioskodawcy w wyniku likwidacji Spółki Jawnej, na skutek połączenia w rękach tej samej osoby prawa i obowiązku, nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż na gruncie przepisów ustawy PIT jest to czynność prawna neutralna podatkowo.

Powyższe stanowisko znajduje pełne potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych przykładowo:

  • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 9 lipca 2014 r., sygn. ILPB1/415- 403/14-2/IM;
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 22 maja 2014 r., sygn. ITPB1 /415-220/14/DP;
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 29 listopada 2013 r., sygn. IPPB1/415-1027/13-2/MT;
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 21 października 2013r., sygn. ILPB4/423-295/13-4/ŁM.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tutejszy Organ wskazuje, że powołany przez Wnioskodawcę przepis art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest następującej treści: „Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku: otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Powyższa różnica w powołanym przez Wnioskodawcę przepisie, a treścią obowiązującą nie ma jednak wpływu na merytoryczne rozstrzygnięcie przedmiotowego wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.