ILPB1/4511-1-1267/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczania spadkobiercy.
ILPB1/4511-1-1267/15-4/AKinterpretacja indywidualna
 1. okres rozliczeniowy
 2. rozliczanie (rozliczenia)
 3. spadkobiercy
 4. spółka jawna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2015 r. (data wpływu 10 września 2015 r.), uzupełnionym w dniu 10 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczania spadkobiercy:

 • w części dotyczącej sposobu rozliczenia dochodów z tytułu działalności spółki jawnej – jest nieprawidłowe,
 • w części dotyczącej określenia płatnika podatku dochodowego – jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej wskazania źródła przychodów oraz formularza do rozliczenia dochodu likwidowanej spółki – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczania spadkobiercy.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 27 listopada 2015 r. nr ILPB1/4511-1-1267/15-2/AK Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie wysłano w dniu 27 listopada 2015 r., skutecznie doręczono w dniu 2 grudnia 2015 r., natomiast w dniu 10 grudnia 2015 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawca uzupełnił wniosek (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 8 grudnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W związku ze śmiercią Wspólnika spółki jawnej w dniu 5 lutego 2014 r. na mocy art. 58 ksh spółka jawna jest w likwidacji z postanowieniem sądu o reprezentacji łącznej 2 likwidatorów.

Prawo do udziału po zmarłym nabyli Spadkobiercy. Zmarły wspólnik rozliczał się wg art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W rozliczeniu działalności gospodarczej likwidowanej spółki jawnej za cały rok 2014 wystąpił dochód, natomiast w okresie od 1 stycznia do 5 lutego 2014 r. wystąpiła strata. Spadkobiercom został naliczony dochód za cały rok 2014 z uwzględnieniem straty jw., proporcjonalnie do wysokości udziałów Spadkodawcy w spółce. Podstawą do rozliczenia dochodu i opłacenia podatku dochodowego przez Spadkobierców było oświadczenie likwidatorów spółki o uzyskanych przychodach, kosztach i stratach, nie poparte przedstawieniem bilansu otwarcia likwidacji, jak również nie przedłożeniem autoryzowanego PIT-8C. Udziały w spółce jawnej pozostałych wspólników pozostały niezmienione.

W uzupełnieniu wniosku podano następujące informacje.

Wnioskodawca jest jednym ze spadkobierców zmarłego wspólnika prowadzącego spółkę jawną. Łącznie z Wnioskodawcą spadkobiercami są 3 osoby, siostra Wnioskodawcy, brat i Wnioskodawca, wszyscy są w takiej samej sytuacji prawnej. Przyjęli spadek po ich ojcu zmarłym w dniu 5 lutego 2014 r. i nie przystąpili do spółki jawnej, w której zmarły ojciec Wnioskodawcy miał łącznie 24% udziałów.

Wnioskodawca ani pozostali spadkobiercy, nie objęli udziałów w spółce jawnej i nie kontynuowali działalności w formie tej spółki w miejsce zmarłego wspólnika, spółka natomiast została postawiona w stan likwidacji.

Na rzecz Wnioskodawcy ani pozostałych spadkobierców nie nastąpiła spłata udziału jaki przysługiwał zmarłemu wspólnikowi.

Po śmierci wspólnika, spółka kontynuowała bieżącą działalność i rozpoczęła procedurę zmierzającą do likwidacji. Z tego tytułu spółka jawna uzyskała dochód w 2014 r., jednakże nie nastąpiła wypłata żadnej kwoty dochodu spółki na rzecz Wnioskodawcy w 2014 r. Dnia 30 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca otrzymał przelew środków pieniężnych od spółki jawnej w wysokości 1.600 zł tytułem „zaliczka dochodu za rok 2014”.

W 2014 r. spółka jawna uzyskała dochód z tytułu kontynuacji bieżącej działalności gospodarczej oraz sprzedaży części majątku trwałego. Z tego powodu spółka jawna zamknęła księgi handlowe wykazując dochód. Wnioskodawcy została naliczona część dochodu spółki jawnej proporcjonalnie do odziedziczonych udziałów po zmarłym wspólniku i ta kwota została przez Wnioskodawcę wykazana w zeznaniu podatkowym (PIT-37). Wnioskodawca odziedziczył prawo do 8% udziałów w spółce jawnej i z dochodu spółki w wysokości 89.002,62 zł. Wnioskodawca wykazał w swoim zeznaniu podatkowym w kategorii „inne źródła” dochód w wysokości 7.120,21 zł.

W 2014 r. sytuacja Wnioskodawcy była następująca:

 • uzyskiwał dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach z tytułu wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z praw autorskich,
 • nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej,
 • jako samotna matka rozliczał podatek dochodowy łącznie z małoletnim dzieckiem,
 • nie obniżał dochodów o straty z ubiegłych lat.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Jaki powinien być dla Spadkobierców zmarłego Wspólnika spółki jawnej podatkowy okres rozliczeniowy dochodów uzyskanych z tytułu działalności gospodarczej spółki jawnej w odniesieniu do roku 2014 i na jakiej podstawie powinno nastąpić jego rozliczenie...
 2. Czy w części dochodu spółki jawnej przypadającej na Spadkobierców płatnikiem podatku dochodowego jest spółka jawna, czy Spadkobiercy po zmarłym wspólniku ww. spółki...
 3. Tytułem jakiego źródła przychodu oraz na jakim formularzu PIT Spadkobiercy powinni rozliczyć podatek dochodowy wynikający z dochodu likwidowanej spółki jawnej, w której odziedziczyli udziały...

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że pytanie zaznaczone numerem 2:

 • dotyczy podatku dochodowego wynikającego z dochodów uzyskanych przez spółkę jawną,
 • dotyczy całego roku podatkowego 2014, czyli okresu zarówno przed śmiercią wspólnika, która nastąpiła w dniu 5 lutego 2014, jak i w okresie po jego śmierci,
 • dotyczyło dochodów uzyskanych w 2014 r. przez spółkę jawną z części udziałów w niej, jaki odziedziczył Wnioskodawca (8%).

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że pytanie zaznaczone numerem 3:

 • dotyczy roku podatkowego 2014, w którym zmarł wspólnik spółki jawnej,
 • dotyczy dochodu wypracowanego przez spółkę jawną w czasie, gdy pozostawała w likwidacji, ale przed jej zakończeniem.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1, spadkobiercy zmarłego Wspólnika nie przystąpili do Spółki jawnej w likwidacji. Dochód Spółki jawnej w likwidacji przypadający im w udziale powinien być traktowany jako dochód z praw majątkowych, bowiem uczestniczą w wyniku bilansowym spółki, a nie prowadzą działalności gospodarczej. Podatkowym okresem rozliczeniowym dla Spółki jest rok kalendarzowy. Spadkobiercy natomiast rozliczają dochód z tytułu odziedziczonych udziałów w dochodzie spółki jawnej od czasu nabycia spadku. Strata spółki w okresie przed jego nabyciem tj. od 1 stycznia 2014 r. do 5 lutego 2014 r. wchodzi do masy spadkowej i nie jest rozliczana w zeznaniach PIT, natomiast spółka powinna przedłożyć bilans otwarcia likwidacji i dochód do opodatkowania przedłożyć na formularzach PIT-8C.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 2, likwidowana spółka jawna, zgodnie z definicją zawartą w art. 22 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych nie posiada zdolności prawnej i w związku z tym, podatnikami są wspólnicy spółki oraz Spadkobiercy do czasu wykreślenia spółki z Rejestru Sądowego. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami, ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat. Płatnikiem podatku dochodowego są więc Spadkobiercy zmarłego wspólnika spółki jawnej.

W uzupełnieniu własnego stanowiska wskazano, że:

 • ponieważ spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, podatnikami są wspólnicy spółki oraz Spadkobiercy do czasu wykreślenia spółki z Rejestru Sądowego,
 • przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali,
 • płatnikiem podatku dochodowego są więc Spadkobiercy zmarłego wspólnika spółki jawnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 3, spadkobiercy zmarłego Wspólnika nie przystąpili do Spółki Jawnej, nie są więc przedsiębiorcami zgodnie z art. 4.1 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Uzyskany dochód z tytułu odziedziczonych udziałów w dochodzie spółki jawnej powinien być rozliczony na zeznaniu rocznym PIT-37 jako punkt 5. inne źródła.

W uzupełnieniu własnego stanowiska wskazano, że:

 • spadkobiercy zmarłego Wspólnika nie przystąpili do Spółki Jawnej, nie są więc przedsiębiorcami,
 • dochód spółki jawnej w części wynikającej z tytułu odziedziczonych udziałów w dochodzie spółki jawnej powinien być rozliczony na zeznaniu rocznym PIT-37 jako punkt 5. inne źródła.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie sposobu rozliczania spadkobiercy:
 • w części dotyczącej sposobu rozliczenia dochodów z tytułu działalności spółki jawnej – jest nieprawidłowe,
 • w części dotyczącej określenia płatnika podatku dochodowego – jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej wskazania źródła przychodów oraz formularza do rozliczenia dochodu likwidowanej spółki – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013, poz. 1030, z późn. zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

W myśl art. 22 § 1 ww. Kodeksu, spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

Stosownie do postanowień art. 8 § 1 ww. Kodeksu, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Jak stanowi art. 58 Kodeksu spółek handlowych, rozwiązanie spółki powodują:

 1. przyczyny przewidziane w umowie spółki;
 2. jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;
 3. ogłoszenie upadłości spółki;
 4. śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;
 5. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;
 6. prawomocne orzeczenie sądu.

W myśl art. 67 § 1 ww. Kodeksu, w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

Zgodnie z art. 70 § 1 ww. Kodeksu, likwidatorami są wszyscy wspólnicy. Wspólnicy mogą powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie, jak również osoby spoza swego grona. Uchwała wymaga jednomyślności, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Stosownie do art. 71 § 1 Kodeksu spółek handlowych, sąd rejestrowy może, z ważnych powodów, na wniosek wspólnika lub innej osoby mającej interes prawny, ustanowić likwidatorami tylko niektórych spośród wspólników, jak również inne osoby.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w związku ze śmiercią wspólnika spółki jawnej w dniu 5 lutego 2014 r. na mocy art. 58 kodeksu spółek handlowych spółka jawna jest w likwidacji z postanowieniem sądu o reprezentacji łącznej dwóch likwidatorów. Jednym ze spadkobierców zmarłego wspólnika prowadzącego spółkę jawną jest Wnioskodawca.

Zainteresowany powziął wątpliwość dotyczącą sposobu jego rozliczeń podatkowych jako spadkobiercy po zmarłym wspólniku spółki jawnej.

Mając na uwadze powyższe, tut. Organ stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

Stosownie do art. 924 ww. Kodeksu, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast w myśl art. 925 Kodeksu cywilnego spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia.

Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), jeżeli spadkodawca był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, organ podatkowy informuje spadkobierców, na podstawie posiadanych danych, o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty.

Stosownie z art. 104 § 2 ww. ustawy, jeżeli spadkodawca poniósł wydatki uprawniające do ulg podatkowych, spadkobierca w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 1, zawiadamia organ podatkowy o wysokości poniesionych wydatków.

Stosownie natomiast do treści art. 104 § 3 Ordynacji podatkowej, po upływie terminu, o którym mowa w § 2, organ podatkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę.

Tym samym w przypadku, gdy podatnik (spadkodawca) zmarł w trakcie roku podatkowego, w celu rozliczenia podatkowego zmarłego za dany rok, organ podatkowy korzysta z posiadanych informacji. W oparciu o te informacje organ zawiadamia spadkobierców o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty. Od tej chwili spadkobiercy mają prawo do zawiadomienia organu podatkowego w ciągu 30 dni o wysokości poniesionych przez spadkodawcę wydatków uprawniających do ulg podatkowych. Na tej podstawie organ podatkowy po upływie terminu określonego w art. 104 § 2 Ordynacji podatkowej (30 dni) doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę.

Przechodząc na grunt przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), należy wskazać, że – zgodnie z art. 5a pkt 26 tej ustawy – ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej. Dochody spółek osobowych nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Podlegają natomiast opodatkowaniu dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

W związku z tym, wielkość przychodu przypadającego na podatnika (wspólnika spółki osobowej) określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. Taką samą zasadę należy zastosować przy określaniu kosztów uzyskania przychodu, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat przypadających na wspólnika.

Zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udzia-łu w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o któ-rym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Jak stanowi art. 14 ust. 1 cyt. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Tut. Organ zauważa, że z dniem śmieci spadkodawcy Zainteresowany stał się właścicielem udziałów w spółce jawnej, dlatego przychód jaki uzyska Spółka jawna po śmierci wspólnika stanowi przychód podatkowy Wnioskodawcy proporcjonalnie do jego udziału w zysku tej Spółki.

Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na dzień śmierci wspólnika nie został sporządzony bilans otwarcia likwidacji oraz na rzecz Wnioskodawcy nie nastąpiła spłata udziału jaki przysługiwał zmarłemu wspólnikowi, dlatego dochód uzyskany z tytułu działalności gospodarczej spółki jawnej nie może być traktowany jako dochód z praw majątkowych.

Wnioskodawca wskazał, że po śmieci wspólnika, spółka kontynuowała działalność. W związku z tym, z chwilą śmieci spadkodawcy Wnioskodawca staje się wspólnikiem spółki jawnej, dlatego dochody uzyskane po tym dniu stanowią przychód z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

W myśl art. 44 ust. 3 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. Wysokość zaliczek, z zastrzeżeniem ust. 3f, ustala się w następujący sposób:

 1. obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku;
 2. zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b;
 3. zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że to wspólnicy spółki osobowej – jako podatnicy podatku dochodowego – rozliczają się z tytułu uczestnictwa w tej spółce.

Zgodnie bowiem z art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Na spółce nie będą natomiast ciążyły obowiązki płatnika wynikające z art. 8 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Co więcej, w kwestii dotyczącej zastosowania odpowiedniego formularza zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym podatkowego, należy wskazać, że formularz PIT-37 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i którzy w roku podatkowym:

 1. wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 2. nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 3. nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci,
 4. nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków, a ma do nich zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy, wypełniają zeznanie PIT-36. Tak też jest w niniejszej sprawie z uwagi na fakt uzyskiwania dochodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Podsumowując, w związku z rozliczeniem dochodów z działalności gospodarczej spółki jawnej w roku 2014 do momentu śmierci spadkodawcy organ podatkowy wydaje decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę. Natomiast od tego momentu Wnioskodawca – jako spadkobierca – powinien rozliczać dochody z tytułu uczestnictwa w tej spółce jako dochody z działalności gospodarczej i wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za ten rok. Przy czym w zeznaniu tym należało wykazać tylko dochody osiągnięte przez Wnioskodawcę od momentu śmierci zmarłego wspólnika.

Co więcej, w części dochodu spółki jawnej przypadającej na Zainteresowanego jako spadkobiercę, płatnikiem podatku dochodowego nie będzie spółka. To Wnioskodawca jako podatnik podatku dochodowego ma obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.

Ponadto, dochód wypracowany przez spółkę jawną w czasie, gdy pozostawała w likwidacji, przypadający na Wnioskodawcę, należy kwalifikować jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i wykazać go w zeznaniu składanym na formularzu PIT-36.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej:

 • sposobu rozliczenia dochodów z tytułu działalności spółki jawnej – jest nieprawidłowe,
 • określenia płatnika podatku dochodowego – jest prawidłowe,
 • wskazania źródła przychodów oraz formularza do rozliczenia dochodu likwidowanej spółki – jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.