ILPB1/4511-1-1225/15-2/AN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku likwidacji Spółki Jawnej.
ILPB1/4511-1-1225/15-2/ANinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja
 2. otrzymanie
 3. przekształcanie
 4. spółka jawna
 5. spółka kapitałowa
 6. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2015 r. (data wpływu 1 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku likwidacji Spółki Jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku likwidacji Spółki Jawnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będący osobą fizyczną zamieszkałą w Polsce i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, posiada 50% udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce, która na dzień złożenia niniejszego wniosku ma status spółki w organizacji (dalej jako: „Spółka” lub „Spółka Kapitałowa”). Wnioskodawca zamierza objąć dodatkowe udziały w Spółce Kapitałowej w wyniku wniesienia aportem do Spółki Kapitałowej udziałów w innej spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej jako: „Spółka Inwestycyjna”), w ramach tzw. wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. 2014, poz. 851 z późn. zm.) o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: „updop”).

Na skutek wyżej opisanej operacji Spółka będzie posiadać 100% udziałów w Spółce Inwestycyjnej z siedzibą w Polsce, które obejmie ona w wyniku wymiany udziałów ze swoimi obecnymi udziałowcami. Spółka nie wyklucza, iż w przypadku pojawienia się inwestora zainteresowanego kupnem tych udziałów, dokona ich odpłatnego zbycia. Możliwe jest, iż dokona ona wówczas zbycia 100% udziałów w Spółce Inwestycyjnej i osiągnie z tego tytułu dochód do opodatkowania podatkiem CIT, obliczony jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży udziałów a kosztami uzyskania przychodów. Wówczas, w związku z pozbyciem się kluczowych aktywów Spółki, nie jest wykluczone, że zostanie ona w pierwszej kolejności przekształcona w spółkę jawną (dalej jako: „Spółka Jawna”) a następnie zlikwidowana przez wspólników.

W wyniku przekształcenia nie dojdzie do wzrostu majątku Spółki Jawnej po przekształceniu względem Spółki Kapitałowej - w ramach procesu przekształcenia nie będą dokonywane jakiekolwiek dodatkowe wpłaty/wkłady na rzecz Spółki Jawnej. W dalszej kolejności wspólnicy spółki rozważają jej likwidację. Wówczas cały majątek Spółki Jawnej, w tym środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży udziałów w Spółce Inwestycyjnej, w ramach wypłaty majątku likwidacyjnego zostaną podzielone pomiędzy wspólników, w tym również pomiędzy Wnioskodawcę, stosownie do postanowień umowy Spółki.

W związku z opisanym wyżej zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca w ramach niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zamierza potwierdzić zasady opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki Jawnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy likwidacja Spółki Jawnej, powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Kapitałowej, w wyniku której w ramach wypłaty majątku likwidacyjnego Wnioskodawca uzyska środki pieniężne uzyskane przez Spółkę przed jej przekształceniem w Spółkę Jawną ze sprzedaży udziałów w Spółce Inwestycyjnej, spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, likwidacja Spółki Jawnej, powstałej w wyniku przekształcenia Spółki Kapitałowej, w wyniku której w ramach wypłaty majątku likwidacyjnego Wnioskodawca uzyska środki pieniężne uzyskane przez Spółkę przed jej przekształceniem w Spółkę Jawną ze sprzedaży udziałów w Spółce Inwestycyjnej, nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „KSH”) osobowe spółki prawa handlowego, w tym spółka jawna, nie posiadają osobowości prawnej.

W razie rozwiązania spółki osobowej wspólnicy spółki zobowiązani są na gruncie art. 67 § 1 KSH do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego - po jej zakończeniu pozostać mogą środki pieniężne, wierzytelności oraz inne składniki majątkowe (udziały w innych spółkach), które podlegać będą podziałowi pomiędzy jej wspólników w ramach majątku likwidacyjnego.

Zgodnie z art. 82 KSH, w przypadku likwidacji spółki osobowej z majątku spółki spłaca się przede wszystkim zobowiązania spółki oraz pozostawia się odpowiednie kwoty na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych. Pozostały majątek dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy spółki. W przypadku braku stosownych postanowień umowy spłaca się wspólnikom udziały. Nadwyżkę dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku.

Przechodząc natomiast na grunt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy zauważyć, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do treści art. 5a pkt 26 updof, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej - w myśl art. 5b ust. 2 ww. ustawy - przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak wynika z treści art. 8 ust. 1 updof, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Z powyższego jednoznacznie wynika, iż pozarolnicza działalność gospodarcza, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 updof, jest odrębnym od pozostałych źródłem przychodów, przy czym kwalifikacja uzyskiwanego przysporzenia majątkowego do tego źródła przychodów uzależniona jest od spełnienia warunków określonych w art. 5a pkt 6 cyt. ustawy, w którym zostało zdefiniowane (definicja legalna) pojęcie działalność gospodarcza. Do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, określone w art. 14 ust. 1 i 2 updop, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

W myśl art. 14 ust. 3 pkt 10 updop, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Powyższy przepis nie rozróżnia skutków podatkowych ani od sposobu powstania tej spółki, ani od sposobu opodatkowania dochodu wspólnika z tytułu udziału w spółce, ani wreszcie od źródła pochodzenia tych środków pieniężnych. Zgodnie z literalną wykładnią przepisów środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki nigdy nie są przychodem z działalności gospodarczej. Tak więc wykładnia językowa przepisu prowadzi do jednoznacznego rezultatu, tożsamego dla wszystkich środków pieniężnych. Potwierdza to również orzecznictwo sądowoadministracyjne, m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 1 października 2013 r., sygn. I SA/Gd 775/13 uzasadnia, iż „Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 10 updof, do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. (...) Powołany przepis jest sformułowany jednoznacznie i nie zawiera pojęć nieostrych, nie ustanawia ani nie odsyła do żadnych dodatkowych warunków jego stosowania. Jedynym warunkiem jego zastosowania jest okoliczność, by wspólnik spółki niebędącej osobą prawną otrzymał z tytułu likwidacji takiej spółki „środki pieniężne” lub inne składniki majątku.

W tym miejscu wyjaśnić należy, iż zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478 z późn. zm.) celem wprowadzenia od 1 stycznia 2011 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powyższego przepisu art. 14 ust. 3 pkt 10 było uniknięcie podwójnego opodatkowania środków pieniężnych otrzymywanych przez wspólnika spółki osobowej w związku z jej likwidacją będących skutkiem operacji gospodarczych pochodzących ze źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 powoływanej wyżej ustawy), w wyniku których wspólnik wykazał już - stosownie do treści art. 8 ustawy - przychody i koszty uzyskania tych przychodów, niezależnie od faktu dokonania wypłaty na rzecz tego wspólnika uzyskanej przez spółkę osobową nadwyżki uzyskanych przychodów nad poniesionymi kosztami.

W związku z powyższym wykładnia przepisu art. 14 ust. 3 pkt 10 updof powinna być dokonywana z uwzględnieniem wykładni celowościowej tego przepisu, tj. jego ratio legis, którym przede wszystkim było wyeliminowanie podwójnego opodatkowania tych samych przysporzeń majątkowych, uzyskanych przez podatnika. Również w orzecznictwie sądowoadministracyjnym wskazuje się na konieczność interpretacji art. 14 ust. 3 pkt 10 updof z uwzględnieniem zarówno wykładni systemowej, historycznej jak i celowościowej tych przepisów (vide wyroki WSA w Gdańsku z 2 lipca 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 479/13 oraz sygn. akt I SA/Gd 481/13, WSA w Krakowie z 12 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Kr 134/14 oraz z 19 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Kr 133/14).

Zgodnie z powyżej zaprezentowaną wykładnią przepis art. 14 ust. 3 pkt 10 updof ma zastosowanie tylko do środków pieniężnych otrzymanych w związku z likwidacją spółki osobowej, których źródłem będzie majątek opodatkowany wcześniej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw o podatkach dochodowych (od osób fizycznych bądź prawnych), wykorzystywany do prowadzonej przez spółkę działalności. Natomiast te składniki majątku, które będą miały swoje źródło w majątku nieopodatkowanym podatkiem dochodowym będą skutkować powstaniem u podatnika przychodu w momencie ich otrzymania na skutek likwidacji spółki jawnej lub komandytowej. Wykładni cytowanych wyżej przepisów należy dokonać także z uwzględnieniem formy prawnej, w jakiej na przestrzeni czasu funkcjonowała Spółka oraz obowiązujących tą spółkę oraz jej wspólników zasad opodatkowania.

Środki pieniężne, pochodzące ze sprzedaży udziałów w Spółce Inwestycyjnej przed przekształceniem Spółki Kapitałowej w Spółkę Jawną, niewątpliwie stanowią środki pieniężne otrzymane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę. Środki te podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie sprzedaży udziałów na rzecz inwestora, gdyż zbycie udziałów Spółki Inwestycyjnej będzie czynnością wiążącą się z powstaniem przychodu po stronie spółki z o.o. (jeżeli przychody ze sprzedaży udziałów przewyższą koszty uzyskania przychodów ustalone zgodnie z odpowiednimi regulacjami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Ich ponowne opodatkowanie na poziomie wspólników stałoby w sprzeczności ratio legis art. 14 ust. 3 pkt 10 updof i prowadziłoby do podwójnego opodatkowania Wnioskodawcy. Ponadto przyjęcie odmiennej wykładni prowadziłoby do zróżnicowania skutków podatkowych zbycia udziałów przez spółkę osobową i jej rozwiązania, gdy zbycie następuje przed lub po likwidacji spółki osobowej.

Końcowo Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż przepis art. 14 ust. 3 pkt 10 updof stanowi przepis szczególny w stosunku do art. 14 ust. 1 updof, traktującego o przychodach z działalności gospodarczej, a tym samym wyjątek od ogólnych zasad opodatkowania. Skoro więc środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu likwidacji podlegają wprost wyłączeniu z przychodów z działalności gospodarczej, to nie mogą one zostać przypisane do innego źródła przychodów, jeśli nie wymienione zostały ściśle w przepisach dotyczących tych źródeł, zgodnie z regułą kolizyjną lex specialis derogat legi generali. Aby zatem uznać, że środki te stanowią opodatkowany przychód/dochód (choćby w jakiejś części), konieczne byłoby dokonanie klasyfikacji tak otrzymanych pieniędzy do któregoś ze źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 updof. Wynika to również z art. 217 Konstytucji RP mówiącego o fundamentalnej zasadzie określania istotnych elementów opodatkowania w ustawie. Z przepisu tego wynika także pośrednio zakaz analogii zmierzającej do rozszerzenia zakresu opodatkowania.

Poprawność stanowiska Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego, przykładowo: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2011 r., sygn. ILPB1/415-279/11-6/IM, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 maja 2014 r. sygn. IPPB1/415-170/14-2/KS, oraz z dnia 16 lipca 2014 r., sygn. IPPB1/415-495/14-2/EC, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 sierpnia 2014 roku, sygn. IBPBI/1/415-541/14/SK, z 5 sierpnia 2014 roku, sygn. IBPBI/1/415-559/14/ŚS oraz z 20 maja 2014 roku, sygn. IBPBI/1/415-244/14/ŚS, Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 października 2014 roku, sygn. IPTPB1/415-435/14-2/SJ oraz z dnia 3 marca 2015 roku, sygn. IPTPB1/415-690/14-4/MM, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2014 roku, sygn. ITPB1/415-341a/14/PSZ.

Mając na uwadze powyższe argumenty, zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT, uwzględniając zarówno jego wykładnię językową, jak i systemową, historyczną oraz celowościową, zdaniem Wnioskodawcy, nie powinno budzić wątpliwości, że otrzymanie środków pieniężnych pochodzących z likwidacji Spółki nie będzie rodzić po stronie Wnioskodawcy jakichkolwiek skutków podatkowych w PIT na moment likwidacji, tj. nie będzie powodowało po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podatkowego w PIT.

W związku z powyższym Wnioskodawca prosi o potwierdzenie przedstawionego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Stosownie do przepisu art. 4 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych określenie spółka osobowa oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

W myśl art. 58 ww. ustawy rozwiązanie spółki powodują:

 1. przyczyny przewidziane w umowie spółki,
 2. jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,
 3. ogłoszenie upadłości spółki,
 4. śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,
 5. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,
 6. prawomocne orzeczenie sądu.

Stosownie do treści art. 67 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

Zgodnie z art. 551 § 1 wskazanej ustawy spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Z dniem przekształcenia, tj. z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą, a sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną (art. 552 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie, wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 ww. ustawy). Zgodnie z zasadą wskazaną w art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (tzw. sukcesja uniwersalna). W ramach tej sukcesji, majątek spółki przekształcanej (którego składniki są wyceniane w związku z procesem przekształcenia) staje się majątkiem spółki przekształconej.

Zasady sukcesji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego przy przekształceniach spółek handlowych reguluje art. 93a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.). Zgodnie z art. 93a § 2 pkt 1 lit. a) i lit. b) w związku z art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej, odpowiednio spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. W związku z powyższym przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę jawną będzie skutkowało przejściem praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego ze spółki kapitałowej na spółkę osobową.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Przepis art. 5a pkt 26 ww. ustawy stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną – w myśl art. 5b ust. 2 ww. ustawy – przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca dokonał podziału przysporzeń majątkowych uzyskiwanych przez podatników na różne źródła przychodów. Zgodnie z tym przepisem odrębnymi źródłami przychodów są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3),
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit a)-c) (art. 10 ust. 1 pkt 7).

Zgodnie z art. 5a pkt 6 tej ustawy działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Co do zasady, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Analizując skutki podatkowe likwidacji spółki osobowej należy wskazać, że w myśl art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Przyjęcie tej zasady jest podyktowane faktem, że podatnikiem podatku dochodowego z udziału w zyskach spółki niebędącej osobą prawną jest wspólnik tej spółki. Zyski osiągane przez tę spółkę, w czasie jej trwania, są na bieżąco uwzględniane u wspólników, jako przychody i koszty z udziału w niej.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że środki pieniężne, które Wnioskodawca otrzyma w wyniku likwidacji Spółki Jawnej pochodzić będą ze sprzedaży udziałów w Spółce Inwestycyjnej, uzyskane przez Spółkę Kapitałową przed jej przekształceniem w Spółkę Jawną.

Nie będą zatem stanowiły przychodu środki pieniężne pochodzące z zysku osiągniętego przez Spółkę Kapitałową. Zyski te bowiem, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają opodatkowaniu na moment przekształcenia Spółki Kapitałowej w Spółkę Jawną.

Podsumowując, otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki Jawnej środków pieniężnych, w związku z likwidacją Spółki Jawnej, nie będzie skutkować dla niego powstaniem przychodu, stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.