ILPB1/4511-1-1175/15-4/AMN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych dla dokumentowania przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółek Jawnych i związanej z tym możliwości opodatkowania dochodów ze Spółek Jawnych przy zastosowaniu norm szacunkowych.
ILPB1/4511-1-1175/15-4/AMNinterpretacja indywidualna
  1. działy specjalne produkcji rolnej
  2. norma
  3. przychód
  4. spółka jawna
  5. szacowanie (szacunek)
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2015 r. (data wpływu 18 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 9 listopada 2015 r. oraz w dniu 10 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych dla dokumentowania przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółek Jawnych i związanej z tym możliwości opodatkowania dochodów ze Spółek Jawnych przy zastosowaniu norm szacunkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych dla dokumentowania przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółek Jawnych i związanej z tym możliwości opodatkowania dochodów ze Spółek Jawnych przy zastosowaniu norm szacunkowych.

Wniosek uzupełniono w dniach 9 oraz 10 listopada 2015 roku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

I. Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terenie Polski, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu („Wnioskodawca”). Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, w którym to małżeństwie panuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej.

II. Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne na terytorium Polski, należące do jego majątku odrębnego. W prowadzonej działalności Wnioskodawca wykorzystuje składniki majątkowe stanowiące. „gospodarstwo rolne” w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), („KC”) oraz będące własnością Wnioskodawcy, takie jak: (i) budynki gospodarskie, (ii) specjalistyczne maszyny i urządzenia, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, a także (iii) grunty („Gospodarstwo Rolne”).

III. Wioskodawca zamierza też założyć kilka spółek jawnych z siedzibą na terytorium Polski, które to spółki będą od 2015 r. prowadzić gospodarstwo rolne na terytorium Polski; innym wspólnikiem tej spółki byłaby inna osoba fizyczna; rok obrotowy każdej ze spółek jawnych to byłby rok kalendarzowy (dalej we Wniosku wszystkie spółki jawne są nazywane jako: „Spółka Jawna”). Spółka Jawna będzie zatem prowadziła działalność analogiczną do tej, jaką prowadzi Wnioskodawca na dzień składania Wniosku, a więc działalność stanowiącą jeden z „działów specjalnych produkcji rolnej” w rozumieniu ustawy o PIT. Spółka Jawna może prowadzić działalność przy wykorzystaniu składników majątkowych, stanowiących część Gospodarstwa Rolnego, które zostaną wniesione do Spółki Jawnej przez Wnioskodawcę jako wkład niepieniężny (aport) albo na podstawie umów dzierżawy zawartych przez Wnioskodawcę i każdą z poszczególnych Spółek Jawnych w celu zapewnienia jej odpowiednich środków produkcji rolnej.

IV. Od 1977 r Wnioskodawca w Gospodarstwie Rolnym prowadzi, a także Spółka Jawna w gospodarstwie rolnym prowadziłaby działalność produkcyjną w zakresie: (i) hodowli zwierząt futerkowych (norek) oraz (ii) produkcji skór norczych, tj. celem jest wyłącznie produkcja skór norczych, a samo mięso norek (tuszka) podlega utylizacji („Ferma Norek”). Działalność Fermy Norek polega więc zasadniczo na tym, że samice rodzą norki, które są hodowane a po osiągnieciu dorosłości są ubijane (wszystkie dorosłe samce po kryciu samic są ubijane już około marca, natomiast niektóre samice, tj. stado reprodukcyjne oraz samce na potrzeby kopulacji po zakończeniu cyklu hodowlanego w danym roku nie są ubijane. Samice rodzą kolejne norki w następnym cyklu produkcyjnym i są ubijane z końcem kolejnego cyklu produkcyjnego). Działalność w zakresie hodowli norek jest sezonowa, co wynika z rocznego (wynika to z biologii norek) cyklu rozrodczego norek (cykl ten wygląda tak, że raz do roku samica po ok. 60-dniowej ciąży rodzi 2-8 młodych (najczęściej 2-3). Okres godowy (krycie samic) przypada na okres od lutego do początku marca, narodziny młodych - na koniec kwietnia lub maj (czasami do początku czerwca - zależnie od warunków pogodowych i uwarunkowań danego koloru zwierząt ). Po ok. 6 tygodniach młode są już częściowo samodzielne, zaś na jesieni matka opuszcza je ostatecznie. Na koniec każdego cyklu produkcyjnego pozostają tzw. stado podstawowe, tj. samice i samce (w proporcji 5:1), które są wykorzystywane do rozrodu w następnym cyklu produkcyjnym.

Urodzone w danym cyklu produkcyjnym norki nie przeznczone do rozrodu w następnym cyklu produkcyjnym są ubijane przed końcem danego roku, zwykle w listopadzie/grudniu danego roku. Ubicie norki skutkuje tym, iż taka norka po uśpieniu wraz ze skórą, jest składowana w chłodni, a samo oddzielenie skóry od tuszki norki (tzw. skórowanie) może nastąpić później, nawet kilka miesięcy po ubiciu norki). Wyprodukowanie norki kończy się więc w momencie ubicia norki. Natomiast, moment oddzielenia skóry od norki (tzw. skórowanie) jest to moment wyprodukowania samej skórki norczej, która następnie podlega - w wyspecjalizowanej firmie działającej na zlecenie Wnioskodawcy (Spółki Jawnej) na podstawie umowy o świadczenie usług - również dalszej obróbce (tj. tzw. mizdrowaniu, bębnowaniu, formowaniu, suszeniu i nawilżaniu) przed wysłaniem skórki norczej do domu aukcyjnego. Obróbka skórek kończy się około lutego/marca roku następnego. Po zakończeniu procesu przygotowania skóry, każda skóra norcza otrzymuje swój kod kreskowy, pozwalający na identyfikację producenta skóry przez dom aukcyjny.

Następnie, wyprodukowane z norek ubitych w danym cyklu produkcyjnym skóry norcze: (1) mogą być sprzedawane do firm garbarskich i kuśnierskich na podstawie umowy sprzedaży (w takim przypadku własność skóry przechodzi ze zbywcy na nabywcę) albo (2) są wysyłane - w takim przypadku na podstawie umowy komisu - do zagranicznego domu aukcyjnego (z siedzibą w Toronto - Kanada), stanowiąc nadal własność Wnioskodawcy (Spółki Jawnej). Ze względu na dużą wartość skór norczych, każda wysyłka skór odbywa się transportem nabywcy - kupującego albo domu aukcyjnego (każda dostawa jest dokumentowana listem przewozowym wskazującym na ilość wysłanych skór). W razie sprzedaży skór norczych za pośrednictwem domu aukcyjnego (tj. na podstawie umowy komisu), każda ze skór jest już ściśle ewidencjonowana - za pomocą kodu kreskowego - na koncie właściciela danej skóry norczej od chwili wprowadzenia do magazynu domu aukcyjnego aż do momentu jej sprzedaży na aukcji (w ciągu danego roku kalendarzowego jest bowiem w danym domu aukcyjnym kilka terminów aukcji). Taki sposób ewidencji skór powoduje, iż jest bezsporny sposób ustalenia daty produkcji danej skóry (co wynika z daty wprowadzenia takiej skóry do sytemu magazynowego domu aukcyjnego), a także ceny uzyskanej ze sprzedaży takiej skóry.

V. Dla uniknięcia wątpliwości, ilekroć dalej w tym Wniosku jest mowa o „skórach z produkcji 2015 r.”, oznacza to skóry z norek hodowanych i ubitych w 2015 r., niezależnie od momentu zakończenia procesu skórowania (i dalszej obróbki) skór z tych norek.

VI. Isnieją normy branżowe, z których wynika jaki jest koszt wyhodowania norki (np. koszt w postaci skonsumowanej paszy przez jedną norkę, koszty opieki weterynaryjnej koszty szczepień, itp.).

VII. Przychody Wnioskodawcy (a także przychody Wnioskodawcy ze Spółki Jawnej) z działalności zakresie Fermy Norek od rozpoczęcia działalności podlegały i nadal podlegają przepisom ustawy PIT o tzw. działach specjalnych produkcji rolnej.

VIII. Wnioskodawca, a także Spółka Jawna (o ile taka spółka zostanie założona) do dnia 31 grudnia 2015 r. wyprodukuje i sprzeda określoną ilość skór norczych. Sprzedaż skór norczych nastąpi na podstawie umowy sprzedaży, która - co wynika z przepisów prawa cywilnego - jest zawarta niezależnie od daty wydania towaru będącego jej przedmiotem (ta może być późniejsza niż data zawarcia umowy) oraz daty dokonania zapłaty ceny (ta również może być późniejsza niż data zawarcia umowy); umowa sprzedaży musi jednak co najmniej ustalić ilość towaru oraz cenę.

IX. W przypadku części odbiorców skór, faktyczne wydanie skór norczych będzie miało miejsce przed dniem 1 stycznia 2016 r., a w przypadku części odbiorców skór, faktyczne wydanie skór norczych będzie miało miejsce po dniu 31 grudnia 2015 r. Faktyczna zapłata za część produkcji skór norczych wyprodukowanej i sprzedanej przez Wnioskodawcę (a także przez Spółkę Jawną do dnia 31 grudnia 2015 r. (wydanej przed dniem 1 stycznia 2016 r., jak i po dniu 31 grudnia 2015 r.) może nastąpić po dniu 31 grudnia 2015 r.

X. W przypadku sprzedaży skór norczych za pośrednictwem domu aukcyjnego (na podstawie umowy komisu), sprzedaż skór norczych wyprodukowanych w 2015 r. (tj. skór z produkcji 2015 r.) nastąpi w 2016 r. (wynika to z faktu, że aukcje skór w domu aukcyjnym z którym współpracuje Wnioskodawca odbywają się 3-4 razy w roku, w ściśle określonych terminach) i - być może - w roku następnym (latach następnych). W takim wypadku, Wnioskodawca (Spółka Jawna) uzyska cenę w roku, w którym ostanie zawarta umowa sprzedaży za pośrednictwem domu aukcyjnego. Co do zasady, dom aukcyjny wypłaca Wnioskodawcy (Spółce Jawnej) cenę za sprzedaż skór pomniejszoną o wynagrodzenie domu aukcyjnego (prowizja domu aukcyjnego).

XI. W 2015 r. Wnioskodawca poniósł i poniesie do dnia 31 grudnia 2015 r. określone koszty na produkcję skór norczych wyprodukowanych i sprzedanych w 2015 r. (tj. skór z produkcji 2015 r.), wydanych nabywcom tych skór przed dniem 1 stycznia 2016 r., jak i po dniu 31 grudnia 2015 r.

XII. Od rozpoczęcia działalności gospodarstwa rolnego w zakresie Fermy Norek, jak też w 2015 r., Wnioskodawca nie prowadził, nie prowadzi a Wnioskodawca (Spółka Jawna) nie będzie prowadził ksiąg rachunkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), („Ustawa o Rachunkowości”), a także nie prowadził i nie prowadzi ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tak też będzie wyglądała sytuacja na dzień 30 grudnia 2015 r.). Wynikało to z faktu ryczałtowego opodatkowania działów specjalnych. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT od 2004 r.,tj. od roku, w którym wprowadzono podatek VAT w rolnictwie.

XIII. W 2015 r. przychody netto ze sprzedaży osiągniętej przez Wnioskodawcę w ramach działów specjalnych produkcji rolnej przekroczyły równowartość w walucie polskiej 1.200.000 Euro. Wnioskodawca zakłada, że w 2015 r. przychody netto ze sprzedaży osiągniętej przez Spółkę Jawną w ramach działów specjalnych produkcji rolnej nie przekroczą równowartości w walucie polskiej 1.200.000 Euro.

XIV. Wnioskodawca zakłada, że w 2016 r. przychody netto ze sprzedaży osiągniętej przez Wnioskodawcę w ramach działów specjalnych produkcji rolnej nie przekroczą równowartości w walucie polskiej 1.200.000 Euro. Wnioskodawca zakłada też, iż w 2016 r. przychody netto ze sprzedaży osiągniętej przez każdą ze Spółek Jawnych, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem w ramach działów specjalnych produkcji rolnej nie przekroczą równowartości w walucie polskiej 1.200.000 Euro. Prognozowane roczne łączne przychody netto Wnioskodawcy oraz ze Spółek Jawnych - jako wspólnik tych spółek - będą przekraczały równowartość w walucie polskiej kwoty 1.200.000 Euro.

Tut. Organ wskazuje, że treść opisu zdarzenia przyszłego wynika z wniosku oraz uzupełnień wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wnioskodawcę, od dnia 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca, jako wspólnik Spółek Jawnych, osiągający roczne łączne przychody netto ze Spółek Jawnych, prowadzących jeden z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy o PIT, przekraczające równowartość w walucie polskiej kwoty 1.200.000 Euro, nie będzie zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych dla dokumentowania przychodów w podatku PIT, uzyskiwanych przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółek Jawnych po dniu 31 grudnia 2015 r., a więc będzie miał po dniu 31 grudnia 2015 r. możliwość opodatkowania podatkiem PIT dochodów ze Spółek Jawnych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, od dnia 1 stycznia 2016 r. Wnioskodawca, jako wspólnik Spółek Jawnych, osiągający roczne łączne przychody netto ze Spółek Jawnych, prowadzących jeden z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy o PIT, przekraczające równowartość w walucie polskiej kwoty 1.200.000 Euro, nie będzie zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych dla dokumentowania przychodów w podatku PIT, uzyskiwanych przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółek Jawnych po dniu 31 grudnia 2015 r., a więc będzie miał po dnu 31 grudnia 2015 r. możliwość opodatkowania podatkiem PIT dochodów ze Spółek Jawnych przy zastosowani norm szacunkowych dochodu.

I. (Uzasadnienie prawa do złożenia Wniosku przez Wnioskodawcę) Wnioskodawca wskazuje, iż wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w stanie przyszłym (tj. obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. wynikającym m.in. z ustawy ogłoszonej w Dzienniku Ustaw z 2015 r., poz. 699), w którym Wnioskodawca jest zainteresowanym w myśl art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), („Ordynacja podatkowa”) może dotyczyć przepisów, które w dniu składania wniosku zostały już ogłoszone w Dzienniku Ustaw, a które nie weszły w życie do dnia złożenia wniosku. Jak wskazano w prawomocnym wyroku WSA w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt I SA/Bk 158/14) „aby organ mógł wydać interpretację indywidualną, pytanie musi być oparte o stan prawny istniejący na dzień złożenia wniosku. Nie oznacza to jednak, że norma prawna będąca podstawą zadanego pytania musi w dniu złożenia wniosku obowiązywać. Oznacza to jednak, że musi istnieć jako norma prawna, a nie jako jej projekt, co jest równoznaczne z tym, że musi być ona opublikowana w dzienniku urzędowym. Podstawą pytania mogą byt zatem przepisy uchwalone, opublikowane lecz jeszcze nie obowiązujące.” Zatem Wnioskodawca, jako zainteresowany w myśl art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej w sprawie będącej przedmiotem Wniosku, jest uprawniony do złożenia Wniosku, którego pytanie dotyczy oceny stanu przyszłego (tj. obowiązującego w 2016 r.) w świetle przepisów istniejących (uchwalonych i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym), ale jeszcze nie obowiązujących w dniu składania Wniosku.

II.1. (Stan prawny) Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy o PIT „przepisów (ustawy o PIT) nie stosuje się do: 1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.” Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4) ustawy o PIT jednym ze źródeł przychodów w podatku PIT są „działy specjalne produkcji rolnej”. Jak wynika z art. 2 ust. 3 ustawy o PIT „działami specjalnymi produkcji rolnej” w rozumieniu ustawy o PIT są: (i) uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, (ii) uprawy grzybów i ich grzybni, (iii) uprawy roślin „in vitro”, (iv) fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, (v) wylęgarnie drobiu, (vi) hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, (vii) hodowla dżdżownic, (viii) hodowla entomofagów, (ix) hodowla jedwabników, (x) prowadzenie pasiek, a także (xi) hodowla oraz chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Natomiast nie stanowią „działów specjalnych produkcji rolnej” w rozumieniu ustawy o PIT uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT (art. 2 ust. 3a ustawy o PIT). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4) ustawy o PIT źródłami przychodów są „działy specjalne produkcji rolnej”.

II.2.1. Stosownie do art. 24 ust. 4 ustawy o PIT „dochodem (stratą) (w podatku PIT) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem (w podatku PIT) z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania (tego przychodu w podatku PIT), powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego. Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik (podatku PIT) nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15 (ustawy o PIT), ustała się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 (do ustawy o PIT)”.

Szczegółowe warunki ustalania norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, jak też wyjątki od takiego sposobu ustalania dochodu określone są w art. 24 ust. 4a-4e ustawy o PIT (kwestia ta nie jest jednak przedmiotem Wniosku).

Niemniej jednak, stosownie do art. 24 ust. 7 ustawy o PIT, poczynając od roku podatkowego 2002 to Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa ogłasza w drodze rozporządzenia normy szacunkowe, o których mowa w art. 24 ust. 4 ustawy o PIT, zmieniając je corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej.

II.2.2. Ponadto, zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o PIT „(...) spółki jawne osób fizycznych (...) wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić (...) księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami (tj. zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości), w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy (...).” Jak wynika z art. 24a ust. 2 pkt 2) ustawy o PIT obowiązek prowadzenia księgi rachunkowej dotyczy również osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia ksiąg. Zgodnie natomiast z art. 9a ust. 7 ustawy o PIT podatnicy podatku PIT, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg, mogą wybrać sposób opodatkowania tych dochodów na za sadach określonych w art. 30c ustawy o PIT, a więc wg liniowej stawki (19%) podatku PIT.

II.3. Sposób ustalania przychodu z działów specjalnych produkcji rolnej reguluje art. 15 ustawy o PIT, którego treść ulegnie zmianie od dnia 1 stycznia 2016 r. Art. 15 ustawy o PIT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r.) stanowi, iż „przychód (w podatku PIT) z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14 (ustawy o PIT, tj. jak przychód w podatku PIT ze źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza”), jeżeli podatnik (podatku PIT) prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik (podatku PIT) jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono wciągu roku.” Art. 15 ustawy o PIT od dnia 1 stycznia 2016 r. otrzyma brzmienie: „1. Przychód (w podatku PIT) z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14 (ustawy o PIT), jeżeli podatnik (podatku PIT) prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik (podatku PIT) jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku, z zastrzeżeniem (art. 15) ust. 2 (ustawy o PIT). 2. W przypadku gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14 (ustawy o PIT). W takim przypadku nie ma obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych.

II.4. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy o rachunkowości przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się, z zastrzeżeniem art. 2 ust. 3 ustawy o rachunkowości (nie dotyczącym tej sprawy) m.in. do spółek osobowych mających siedzibę na terytorium Polski – z zastrzeżeniem art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy o rachunkowości – przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się także do spółek jawnych osób fizycznych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej kwoty 1 200 000 Euro. Jak wynika natomiast z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości „kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych (ustawą o rachunkowości), w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości (...) zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy (...).” „Kierownikiem jednostki” na gruncie ustawy o rachunkowości jest również wspólnik spółki jawnej, prowadzący sprawy tej spółki (art. 3 ust. 1 pkt 6) ustawy o rachunkowości).

II.5. Art. 8 ust. 1 ustawy o PIT „przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (...) u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) (...).

III.1. (Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy) Wnioskodawca podkreśla, iż Spółki Jawne – jako osobowe spółki prawa handlowego i spółki nie będące osobami prawnymi – nie będą w 2016 r. podatnikami podatku dochodowego (są „transparentne podatkowo”). Oznacza to, iż podatnikami podatku dochodowego z tytułu dochodów osiąganych przez te spółki są jej wspólnicy (w tym Wnioskodawca), a dochód Spółek Jawnych nie stanowi odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem dochodowym. Dla celów podatku PIT przychód Wnioskodawcy z udziału w Spółkach Jawnych (tj. spółkach nie będących osobami prawnymi) jest określony zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT proporcjonalne do prawa do udziału w zysku tych spółek.

III.2. Nadto Wnioskodawca wskazuje, że mimo wyłączenia z zakresu opodatkowania podatkiem PIT przychodów z działalności rolniczej (art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy o PIT), to przychód osiągany przez podatników podatku PIT z działów specjalnych produkcji rolnej (art. 2 ust. 3 ustawy o PIT) podlega opodatkowaniu podatkiem PIT. Oznacza to, że skoro Spółki Jawne będą prowadziły działalność stanowiącą jeden z działów specjalnych produkcji rolnej w myśl ustawy o PIT, to też przychód Wnioskodawcy z tytułu udziału w Spółkach Jawnych będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem PIT wg zasad właściwych dla źródła „działy specjalne produkcji rolnej” – art. 10 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 15 ustawy o PIT (tak interpretacja z dnia 12 marca 2015 r., nr IPTPB1/415-711/14-5/SJ).

III.3.1. Wnioskodawca zauważa, iż art. 15 ust. 1 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. stanowi, iż w sytuacji, gdy podatnik podatku PIT osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej prowadzi księgi rachunkowe (nawet bez prawnego obowiązku prowadzenia tych ksiąg), w których wykazuje osiągane przychody – wówczas wysokość takiego przychodu ustala się według zasad właściwych dla określania przychodów ze źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza” (zgodnie z art. 14 ustawy o PIT). Także w przypadku, gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów ustawy o rachunkowości, przychód w podatku PIT z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14 ustawy o PIT. Jak wynika natomiast z ustawy o rachunkowości, przepisy ustawy o rachunkowości obowiązkowo stosuje się do spółek osobowych, w tym spółek jawnych, mających siedzibę w Polsce z tym jednak zastrzeżeniem, iż w przypadku spółek jawnych osób fizycznych – tylko o ile ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 Euro.

III.3.2. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca, jako wspólnik Spółek Jawnych, każdej z których prognozowane przychody nie przekroczą kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy o rachunkowości (tj. co najmniej równowartości w walucie polskiej kwoty 1.200.000 Euro) nie będzie miał obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. To bowiem Spółka Jawna, a nie Wnioskodawca, ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych z tytułu działalności gospodarczej, prowadzonej przez tę spółkę – po przekroczeniu limitu przychodów, wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy o rachunkowości (pomimo tego, iż odpowiedzialność za prowadzenie tych ksiąg może spoczywać na Wnioskodawcy jako na „kierowniku jednostki” w rozumieniu ustawy o rachunkowości, tj. wspólniku Spółek Jawnych prowadzącym sprawy spółki – art. 4 ust. 5 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 6) ustawy o rachunkowości). Tym samym, od dnia 1 stycznia 2016 r., przychód w podatku PIT Wnioskodawcy, osiągany z tytułu udziału w Spółce Jawnej prowadzącej działalność w zakresie jednego z działów specjalnych produkcji rolnej będzie mógł być opodatkowany podatkiem PIT na zasadach wskazanych w art. 24 ust. 4 ustawy o PIT. Przepis ten stanowi bowiem o tym, iż w sytuacji, gdy podatnik podatku PIT nie prowadzi ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 15 ustawy o PIT, wówczas dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w zał. nr 2 do ustawy o PIT, a aktualnie – zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy o PIT – przez Ministra Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa w drodze rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej tut. Organ informuje, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.