ILPB1/415-815/14-4/IM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wniesienia do spółki jawnej wkładu niepieniężnego.
ILPB1/415-815/14-4/IMinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. działalność gospodarcza
  3. przedsiębiorstwa
  4. przychód
  5. spółka jawna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2014 r. (data wpływu 13 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym w dniu 3 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wniesienia do spółki jawnej wkładu niepieniężnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wniesienia do spółki jawnej wkładu niepieniężnego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym pismem z dnia 24 października 2014 r., znak ILPB1/415-815/14-2/IM, na podstawie art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 27 października 2014 r., a w dniu 3 listopada 2014 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 31 października 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność w formie spółki komandytowej, w której posiada status komandytariusza. Spółka prowadzi ewidencję podatkową w formie ksiąg rachunkowych, na podstawie których każdy wspólnik stosownie do posiadanego udziału w zyskach i stratach opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych z działalności gospodarczej (według stawki liniowej). Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę jest w szczególności handel artykułami do (...) oraz artykułami kreatywnymi dla dzieci.

Wnioskodawca wspólnie z innymi osobami (fizycznymi i prawnymi) zamierza założyć spółkę jawną, do której wkładem - poza wkładami pieniężnymi - ma być przedsiębiorstwo X prowadzone w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zajmowała się będzie zarządzaniem prawami własności intelektualnej przysługującymi aktualnie spółce komandytowej.

W skład wnoszonego jako wkład niepieniężny przez spółkę z o.o. do nowopowstałej spółki jawnej przedsiębiorstwa X wchodzić będzie majątek, wykorzystywany przez to przedsiębiorstwo do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej, to jest w szczególności ruchomości (w tym m.in. wyposażenie biura), prawa wynikające z umów (w tym prawa z umów najmu i dzierżawy nieruchomości i ruchomości, oraz umów o pracę), majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne (w tym prawo autorskie do utworu stanowiącego oznaczenie przedsiębiorstwa) oraz prawa licencyjne, wierzytelności i środki pieniężne oraz zobowiązania przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w tak opisanym stanie faktycznym czynność wniesienia do spółki jawnej wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa przez jednego ze wspólników (spółkę z o.o.) będzie powodowała powstanie dla Wnioskodawcy obowiązku podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych i konieczność zapłaty podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym czynność wniesienia do spółki osobowej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa przez jednego ze wspólników nie będzie powodowała powstania dla Wnioskodawcy obowiązku podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, a w konsekwencji nie zajdzie obowiązek zapłaty podatku.

Wniesienie do spółki osobowej przez jednego ze wspólników (spółkę z o.o.) wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa nie powoduje w momencie wniesienia tego wkładu u pozostałych wspólników powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż czynność ta nie generuje przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

Spółka jawna, do której wkładem niepieniężnym jednego ze wspólników (spółki z o.o.) ma być przedsiębiorstwo, jest osobową spółką prawa handlowego i nie posiada osobowości prawnej. Z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są więc poszczególni wspólnicy tej spółki, co do zasady sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce będzie więc uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą.

W związku z tym zasady jego opodatkowania określone są w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Ustawodawca, regulując w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zasady opodatkowania wspólników spółek osobowych, nie odniósł się bezpośrednio do skutków podatkowych dla wspólników w przypadku wniesienia wkładów do spółki przez jednego z nich.

Wyżej wymieniona ustawa nie zawiera żadnych regulacji, które pozwalałyby na uznanie, że w związku z wniesieniem wkładów do spółki przez jednego ze wspólników powstaje z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie z ogólną zasadą, wyrażoną w art. 9 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, za wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Katalog źródeł przychodów został przez ustawodawcę określony w art. 10 powołanej ustawy. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy, źródłem przychodów są między innymi kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Przychody z kapitałów pieniężnych zostały zdefiniowane w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym za przychód z kapitałów pieniężnych uznano nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Wymieniona regulacja prawna nie dotyczy wkładów wnoszonych do spółek niebędących osobą prawną. Spółka jawna, w której Wnioskodawca wraz ze wspólnikami obejmie udziały, jest spółką osobową. Zaniechanie wprowadzenia przez ustawodawcę analogicznego uregulowania w stosunku do objęcia w zamian za wniesiony aport udziałów w spółkach osobowych należy, kierując się założeniami wykładni leżącymi u podstaw koncepcji racjonalnego prawodawcy, uznać za celowy zabieg ustawodawcy.

Zatem rozpatrywana czynność wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (w tym spółki jawnej) jest neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodać należy, iż wartość wniesionego przez inne podmioty wkładu nie jest również nieodpłatnym świadczeniem dla pozostałych wspólników, gdyż wynika to z samej istoty tworzenia i funkcjonowania spółki jawnej, zdefiniowanej w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Warunkiem powstania takiej spółki jest działanie w sposób oznaczony m.in. poprzez wniesienie wkładów, którymi mogą być np. pieniądze bądź aporty w formie niepieniężnej. Tak więc, wniesienie przez jednego ze wspólników (spółkę z o.o.) wkładu niepieniężnego (aportu), o którym mowa we wniosku do spółki jawnej nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym wniesienie przez jednego ze wspólników (spółkę z o.o.) do spółki jawnej wkładu niepieniężnego nie spowoduje także wystąpienia u Wnioskodawcy przychodu z tytułu odpłatnego zbycia składników majątkowych wymienionych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wniesienie tego wkładu nie wiąże się bowiem z odpłatnym zbyciem składników majątkowych będących przedmiotem aportu. Zgodnie z literalną wykładnią tego przepisu przymiotnik „odpłatny”, którym posłużył się ustawodawca w celu określenia opodatkowanego zbycia, należy rozumieć tak, jak w języku potocznym, w którym oznacza on taki, za który się płaci. Zaś w sytuacji wniesienia wkładu nie może być mowy o otrzymaniu za aport zapłaty - wnoszący „nabywa” jedynie udział w spółce, zaś ewentualna korzyść majątkowa z posiadania tego udziału będzie rezultatem podejmowanych przedsięwzięć jako bilans zysków i strat nowopowstałej spółki powstałych w okresie rozliczeniowym.

Zaprezentowane wyżej stanowisko zajmowały również sądy administracyjne na przestrzeni ostatnich lat. Znajduje ono potwierdzenie w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 czerwca 2012 roku, sygn. akt II FSK 2364/10; wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2011 r., sygn. akt II FSK 1202/10, oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 września 2012 r., sygn. akt II FSK 210/11.

Zagadnieniem tym zajął się też Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w uchwale składu siedmiu sędziów NSA z dnia 14 marca 2011 r., II FPS 8/10 (http://cbois.nsa.gov.pl). W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego „jeżeli w majątku podatnika pojawia się przychód otrzymany w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki, to przychód ten jest opodatkowany tylko wówczas, gdy spółka ta posiada osobowość prawną”.

Również zdaniem judykatury „Otrzymanie udziałów w spółce osobowej w zamian za wkład niepieniężny jest więc podatkowo obojętne. Tym samym z związku z wniesieniem wkładu do spółki osobowej w drodze aportu nie powstaje przychód, który mógłby być opodatkowany” (A. Mariański, Podatkowe aspekty przystępowania i występowania z osobowych spółek handlowych, Przegląd Podatkowy 2010 r., nr 17, s. 19).

Z ostrożności należy też zauważyć, że wniesienie aportem przedsiębiorstwa jest neutralne podatkowo również dla wnoszącego aport przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną. Wynika to wprost z brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że „wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Za neutralnością podatkową aportu dla wspólników spółki osobowej (w tym dla wspólnika wnoszącego aport) opowiada się też Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wydanych interpretacjach indywidualnych z dnia 7 lutego 2014 r. (ILPB1/415-1231/13-6/AP) oraz z dnia 24 kwietnia 2014 r. (ILPB1/415-149/14-4/AG). Zgodnie z przedstawionym tam stanowiskiem „Osoba fizyczna wnosząca wkład niepieniężny do spółki jawnej otrzymuje udziały w tej spółce, których wartość materialna nie stanowi ceny nabycia tych udziałów. Otrzymujący udziały wspólnik nabywa całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym w ramach spółki osobowej, do której przystąpił przez wniesienie wkładu. Po stronie wspólnika nie powstaje jednak dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Czynność wniesienia do spółki osobowej składników majątku w drodze aportu pozostaje neutralna podatkowo i nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie wnoszącego wkład niepieniężny. Należy przy tym wskazać na treść art. 21 ust. 1 pkt 50b, którym ustawodawca doprecyzował przepisy, poprzez jednoznaczne wskazanie neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółek niemających osobowości prawnej, a więc w rozpatrywanej sprawie do spółki jawnej.

Reasumując, w odpowiedzi na pytanie przedstawione we wniosku należy stwierdzić, iż w świetle przytoczonych powyżej rozważań, popartych stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, poglądami doktryny oraz interpretacjami nie budzi wątpliwości, że wniesienie do spółki osobowej przez jednego ze wspólników (spółkę z o.o.) wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci majątku przedsiębiorstwa, wykorzystywanego przez to przedsiębiorstwo do prowadzenia działalności gospodarczej, nie będzie zdarzeniem kreującym dla Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a w konsekwencji nie zajdzie obowiązek zapłaty podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie tut. Organ zauważa, że ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), zawiera przepis art. 21 ust. 1 pkt 50b, którego treść od 1 stycznia 2014 r. jest następująca: „wolne od podatku dochodowego są: przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osoba prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osoba prawną bądź wystąpienia z takiej spółki”. Powyższa zmiana nie ma jednak wpływu na merytoryczne rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Odnosząc się natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków sądów administracyjnych tut. Organ informuje, że w myśl zasady wyrażonej w art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zostały one wydane w indywidualnych sprawach i dotyczą wyłącznie tych sprawy, w których zapadły.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.