IBPBI/1/4511-250/15/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych zbycia wskazanych we wniosku „Papierów wartościowych”, w tym w celu umorzenia, otrzymanych w wyniku likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej
IBPBI/1/4511-250/15/BKinterpretacja indywidualna
  1. likwidacja
  2. papier wartościowy
  3. spółka jawna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 14 stycznia 2015 r.), uzupełnionym w dniach 18 lutego i 16 kwietnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych zbycia wskazanych we wniosku „Papierów wartościowych”, w tym w celu umorzenia, otrzymanych w wyniku likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych zbycia wskazanych we wniosku „Papierów wartościowych”, w tym w celu umorzenia, otrzymanych w wyniku likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 9 lutego 2015 r. Znak: IBPBII/2/4511-131/15/MZM oraz z 3 kwietnia 2015 r. Znak: IBPBI/1/4511-250/15/BK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 18 lutego i 16 kwietnia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, będącą polskim rezydentem podatkowym zgodnie z art. 3 ust. la pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”), tj. posiada miejsce zamieszkania i centrum interesów życiowych w Polsce. Zamierza nabyć udziały w spółce z o.o. (dalej: „Spółka”). Po nabyciu udziałów w Spółce, Wnioskodawca zamierza dokonać podwyższenia jej kapitału zakładowego w drodze wniesienia udziałów innej spółki kapitałowej, o której mowa w załączniku nr 3 do ustawy o PIT. Po realizacji założonych celów zamierza dokonać przekształcenia Spółki w spółkę jawną (dalej: „Spółka jawna”), a następnie dokonać jej likwidacji (w tym możliwe jest rozwiązanie Spółki jawnej w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego).

W wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej, Wnioskodawca może otrzymać różne składniki majątku np. udziały/akcje spółek kapitałowych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (dalej: „Papiery wartościowe”). Papiery wartościowe mogą zostać nabyte przez Spółkę jako wynagrodzenie w formie niepieniężnej przy zastosowaniu instytucji datio in solutum, która w prawie polskim jest opisana w art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; dalej: „KC”). Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa.

Wnioskodawca nie wyklucza sytuacji, w której otrzymane w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej Papiery wartościowe zostaną zbyte (w tym możliwe jest również ich zbycie w celu umorzenia).

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 16 lutego 2015 r., wskazano, że przedmiotem działalności gospodarczej spółki jawnej będzie obrót udziałami lub papierami wartościowymi, natomiast w uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 14 kwietnia 2015 r. wyjaśniono, że spółka z o.o. będzie wierzycielem podmiotu, o którym mowa we wniosku z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia lub z tytułu umorzenia udziałów bez uprzedniego ich zbycia w celu umorzenia (w polskim ustawodawstwie przewidują to procedury umorzenia przymusowego i automatycznego) oraz, że wartość papierów wartościowych otrzymanych jako wynagrodzenie w formie niepieniężnej na dzień zawarcia umowy datio in solutum, będzie ekwiwalentna do wartości zobowiązania, które ulegnie wygaśnięciu w skutek zawarcia tej umowy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy zbycie (w tym zbycie w celu umorzenia) Papierów wartościowych przez Wnioskodawcę po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/likwidacja Spółki jawnej, będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zbycia (w tym zbycia w celu umorzenia) „Papierów wartościowych”, otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki jawnej, po upływie 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie/ likwidacja Spółki jawnej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.; dalej: „ustawa o PIT”), do przychodów podatkowych nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Biorąc więc pod uwagę fakt, że:

  • Papiery wartościowe zostaną otrzymane przez Wnioskodawcę w związku z rozwiązaniem/ likwidacją spółki niebędącej osobową prawną;
  • zbycie (w tym zbycie w celu umorzenia) Papierów wartościowych nastąpi po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu. w którym nastąpiło rozwiązanie/ likwidacja spółki;
  • zbycie (w tym zbycie w celu umorzenia) Papierów wartościowych nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej Wnioskodawcy,
  • zbycie (w tym zbycie w celu umorzenia) Papierów wartościowych nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o PIT.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 listopada 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-1349/14/KB, z 1 lipca 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-442/14/AP, z 17 czerwca 2014 r. Znak: IBPBI/l/415-391/14/ESZ, IBPBI/l/415-392/14/ESZ, z 6 listopada 2013 r., Znak: IBPBI/1/415-838/13/SK i z 26 września 2013 r. Znak: IBPBI/1/415-618/13/BK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie była ocena możliwości nabycia przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji (rozwiązania) spółki jawnej niebędących papierami wartościowymi jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Jeżeli zatem, w świetle odrębnych przepisów nie będących przepisami prawa podatkowego, a tym samym nie mogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, jest to prawnie dopuszczalne, a do ich nabycia doszło uprzednio w ramach prowadzonej przez Spółkę z o.o. działalności gospodarczej, to ich zbycie w celu umorzenia po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki jawnej, nie będzie generowało przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Jednocześnie nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.