IBPBI/1/415-865/14/SK | Interpretacja indywidualna

Zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości gruntowej do spółki jawnej
IBPBI/1/415-865/14/SKinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. nieruchomości
  3. spółka jawna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 20 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 24 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości gruntowej do spółki jawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości gruntowej do spółki jawnej.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 30 lipca 2013 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyła od osób fizycznych nieruchomość położoną w miejscowości „X”, stanowiącą grunty orne o powierzchni 0,4458 ha. Nabycia dokonano do majątku wspólnego małżonków. Na nieruchomość tej nie znajdowały się żadne zabudowania. Mąż Wnioskodawczyni prowadził i prowadzi działalność gospodarczą, jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, jednakże w ramach prowadzonej działalności nie zajmuje się obrotem nieruchomościami; nie prowadzi też działalności w zakresie usług developerskich, czy budowlanych. Wnioskodawczyni nie prowadziła działalności gospodarczej i nie była zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT. Przedmiotowa nieruchomość została zatem nabyta do majątku prywatnego Wnioskodawczyni i jej małżonka, nie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Od momentu nabycia przedmiotowej nieruchomości prowadzone były na niej jedynie rutynowe pracę porządkowe; nie zostały poczynione żadne nakłady. W dniu 8 kwietnia 2014 r. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem zawarli umowę spółki jawnej, następnie w dniu 3 czerwca 2014 r. małżonkowie dokonali zmiany umowy ww. spółki jawnej wnosząc do niej na zasadach współwłasności łącznej (współwłasności ustawowej majątkowej małżeńskiej) aport w postaci wyżej opisanej nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) przez Wnioskodawczynię (wspólnika spółki jawnej), w postaci opisanej powyżej nieruchomości do spółki jawnej, będzie podlegało podatkowi dochodowemu od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w opisanym powyżej stanie faktycznym wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci opisanej powyżej nieruchomości, będzie wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wniesienie przez Wnioskodawczynię (wraz z mężem) aportem ww. nieruchomości do powstałej spółki jawnej, będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 50b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: „updof”). Art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, za źródło przychodu uznaje odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W przedmiotowej sprawie, nieruchomość została zbyta (wniesiona aportem do spółki jawnej) przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano jej nabycia. Niemniej jednak, art. 21 updof, dokonuje szeregu zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 21 ust. 1 pkt 50b updof, stanowi, że wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, bądź wystąpienia z takiej spółki. Z brzmienia przytoczonego przepisu (obowiązującego od 1 stycznia 2011 r.) wynika, że przychód uzyskany ze szczególnego rodzaj zbycia majątku, jakim jest wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki niebędącej osobą prawną (a więc także do spółki jawnej, jak w przedmiotowej sprawie), niezależnie od innych czynników jest czynnością podatkowo indyferentną na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 5a pkt 26 updof, za spółkę niebędącą osobą prawną uznaje się spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Z całą pewnością spółka jawna, jako spółka osobowa na gruncie kodeksu spółek handlowych, sama nie jest podatnikiem podatku dochodowego. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni powinna więc zostać objęta zwolnieniem uregulowanym w art. 21 ust. 1 pkt 50b updof. Moment nabycia oraz zbycia (aspekt temporalny dokonania czynności) nieruchomości przy specyficznej formie zbycia majątku w formie wniesienia aportu do spółki osobowej, został uznany przez ustawodawcę jako nieistotny z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Dokonując subsumcji przedstawionego stanu faktycznego pod normę wynikającą z omawianego przepisu, należy zauważyć, że zostały spełnione warunki przewidziane przez ustawodawcę dla przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego, tj. otrzymany przychód powstał z tytułu przeniesienia własności w ramach aportu do spółki niebędącej osobą prawną w rozumieniu updof (zostanie więc spełniona hipoteza art. 21 ust. 1 pkt 50b updof). Reasumując, wniesienie przez Wnioskodawczynię wraz z małżonkiem aportem nieruchomości do powstałej spółki jawnej będzie zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b updof. Ustawodawca szczególną formę zbycia nieruchomości, jaką jest wniesienie aportu do spółki osobowej (w przedmiotowej sprawie do spółki jawnej) przez osobę fizyczną na gruncie updof uznał za neutralną podatkowo (niezależnie od innych cech przedmiotu aportu), a tym samym przychód uzyskany w ten sposób jest wolny od podatku dochodowego. Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołała interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.