IBPBI/1/415-1316/14/KB | Interpretacja indywidualna

Sposób ustalneia kosztów uzyskania przychodu osiągniętego z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę nieruchomości tytułem wypłaty zysku należnego z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej
IBPBI/1/415-1316/14/KBinterpretacja indywidualna
  1. spółka jawna
  2. wypłata z zysku
  3. świadczenia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 października 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 28 października 2014 r.), uzupełnionym 27 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu osiągniętego z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę nieruchomości tytułem wypłaty zysku należnego z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu osiągniętego z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę nieruchomości tytułem wypłaty zysku należnego z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 19 stycznia 2015 r. Znak: IBPBI/1/415-1315/14/KB, IBPBI/1/415-1316/14/KB wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 27 stycznia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jawna, której wspólnikami są trzy osoby fizyczne w trakcie funkcjonowania nabyła na własność nieruchomość gruntową. Nabycie nieruchomości opodatkowane było podatkiem VAT, który w całości został odliczony w związku z faktem, że nieruchomość służyła i służy nadal działalności opodatkowanej. Nieruchomość została ujęta w ewidencji środków trwałych. Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, grunty nie są amortyzowane, zatem ww. nieruchomość nie była amortyzowana. Spółka jawna od kilku lat nie wypłaca zysków. Jeden ze wspólników spółki, posiadający większość udziału w spółce, zwrócił się do spółki z prośbą o wypłatę zysków z lat poprzednich. Ponieważ spółka nie posiada środków finansowych aby zaspokoić wspólnika, wspólnicy podjęli uchwałę, zgodnie z którą wyrażają zgodę na zaspokojenie wspólnika i wypłatę zysku w formie rzeczowej (niepieniężnej). Umowa spółki nie zawiera ograniczenia co do sposobu wypłaty zysku w takiej formie tzn. zysk może być wypłacony w formie pieniężnej i niepieniężnej. Zgodnie z umową, czynności niebędące czynnościami zwykłego zarządu wymagają zgody wspólników w związku z czym wspólnicy w ww. uchwale wyrazili zgodę na niepieniężny sposób rozliczenia zysku z większościowym udziałowcem. Spółka posiada wycenę rzeczoznawcy, określającą bieżącą wartość rynkowa nieruchomości gruntowej, która ma być przedmiotem rzeczowego rozliczenia zysku. Wartość podana w wycenie będzie wskazana w akcie notarialnym przenoszącym własność nieruchomości ze spółki jawnej na wspólnika. Pozostałym dwóm wspólnikom zysk zostanie wypłacony w środkach pieniężnych.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 23 stycznia 2015 r. wskazano, że Wnioskodawca jest wspólnikiem ww. spółki jawnej, który w ramach wypłaty zysku za lata poprzednie otrzyma ww. nieruchomość. Pozostali wspólnicy otrzymają wypłaty zysków w formie gotówkowej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w sytuacji uznania, że w opisanym zdarzeniu przyszłym powstanie przychód z działalności gospodarczej zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wszystkie wydatki związane z nabyciem gruntu, które znalazły odzwierciedlenie w wartości początkowej grunty stanowiłyby koszty uzyskania przychodu...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, zakładając, że organ podatkowy uznałby, że w przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z przychodem z działalności gospodarczej, to wydatki poniesione na nabycie nieruchomości gruntowej stanowią koszty uzyskania przychodów przy określaniu dochodu w przypadku zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 bez względu na czas ich poniesienia.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje:

Na wstępie zauważyć należy, że w interpretacji indywidualnej z 5 lutego 2015 r. Znak: IBPBI/1/415-1315/14/KB, wydanej na skutek rozpatrzenia wniosku Wnioskodawcy z 27 października 2014 r. w zakresie dot. pytania nr 1, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów wskazał, że w opisanym zdarzeniu przyszłym u Wnioskodawcy powstanie przychód, o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), w wysokości przypadającej na Wnioskodawcę (zgodnie z wysokością posiadanego udziału w zysku spółki) wartości uregulowanego przez spółkę zobowiązania, bądź wartości rynkowej nieruchomości w przypadku, gdy wartość ta będzie wyższa niż wartość uregulowanego zobowiązania.

Odnosząc się do kwestii sposobu ustalenia kosztów uzyskania ww. przychodu wskazać należy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl art. 22 ust. 1d ww. ustawy, w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, w związku z którymi, zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, został określony przychód, a także w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących przedmiotem wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z odrębnymi przepisami, jest odpowiednio:

  1. wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a albo
  2. wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2b powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń, albo
  3. równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świadczenia niepieniężnego (w naturze), o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, pomniejszonej o naliczony w związku z przekazaniem tego świadczenia niepieniężnego podatek od towarów i usług

-pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej. Spółka w poprzednich latach wypracowywała zysk, którego nie wypłacała wspólnikom. Wnioskodawca zwrócił się do spółki z prośbą o wypłatę zysków z lat poprzednich. Wypłata ta nastąpi poprzez przekazanie na własność Wnioskodawcy nieruchomości gruntowej, stanowiącej środek trwały w spółce jawnej.

Jak już wskazano, w opisanym zdarzeniu przyszłym u Wnioskodawcy powstanie przychód, o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości przypadającej na Wnioskodawcę (zgodnie z wysokością posiadanego udziału w zysku spółki) wartości uregulowanego przez spółkę zobowiązania, bądź wartości rynkowej nieruchomości w przypadku gdy wartość ta będzie wyższa niż wartość uregulowanego zobowiązania.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że Wnioskodawca będzie uprawniony do pomniejszenia uzyskanego przychodu o przypadającą na niego zgodnie z posiadanym udziałem w zysku spółki część kosztów uzyskania przychodu, którymi w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świadczenia niepieniężnego (tj. w istocie równowartość należnego mu zysku), pomniejszona o naliczony w związku z przekazaniem tego świadczenia niepieniężnego podatek od towarów i usług. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy). Przy czym, wartość tych kosztów nie będzie pomniejszana o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych, bowiem grunty (nieruchomości gruntowe) – w myśl art. 22c ww. ustawy – nie podlegają amortyzacji podatkowej.

Z uwagi na powyższe stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.