IBPB-2-1/4515-90/15/KrB | Interpretacja indywidualna

Jakie skutki podatkowe w zakresie podatku od spadków i darowizn spowoduje przekazanie całości lub części udziałów pomiędzy wspólnikami spółki jawnej na podstawie umowy darowizny, gdy darczyńcą będzie teść (ojciec) wspólnika - Wnioskodawcy?
IBPB-2-1/4515-90/15/KrBinterpretacja indywidualna
 1. spółka jawna
 2. wystapienie ze spółki
 3. zmiana umowy
 4. zmiana wspólnika
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 lipca 2015 r. (data wpływu do Organu – 28 lipca 2015 r.), uzupełnionym 1 października 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych przekazania udziału pomiędzy wspólnikami spółki jawnej na podstawie umowy darowizny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych przekazania udziału pomiędzy wspólnikami spółki jawnej na podstawie umowy darowizny.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 18 września 2015 r. wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 1 października 2015 r. (uiszczenie dodatkowej opłaty).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Dnia 12 grudnia 2001 roku trzy osoby fizyczne (córka, zięć - Wnioskodawca i ojciec/teść) - będące spokrewnionymi i spowinowaconymi - zawarły umowę spółki jawnej. Przedmiotowa spółka została powołana celem prowadzenia przedsiębiorstwa zarobkowego pod własną firmą: M. sp. jawna. Wspólnicy wnieśli do spółki wkłady w równej wysokości.

W minionym roku kalendarzowym (2014) wspólnik M. W. (ojciec/teść) podjął decyzję o wystąpieniu ze spółki i rozważa przekazanie udziału w spółce - ogółu należących do niego praw i obowiązków Wnioskodawcy - zięciowi. Przedmiotowa czynność prawna ma zostać wyrażona w umowie darowizny, gdzie po stronie darczyńcy występować będzie M. W. (teść), po stronie obdarowanego natomiast P. L. (Wnioskodawca - zięć).

Wartość udziałów nie ulegnie zmianie. W związku z darowizną Wnioskodawca nie przejmie długów i ciężarów ani zobowiązań darczyńcy.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym.

Ani Wnioskodawca ani pozostali wspólnicy nie prowadzą innej pozarolniczej działalności gospodarczej niż ta w ramach spółki jawnej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Jakie skutki podatkowe w zakresie podatku od spadków i darowizn spowoduje przekazanie całości lub części udziałów pomiędzy wspólnikami spółki jawnej na podstawie umowy darowizny, gdy darczyńcą będzie teść wspólnika - Wnioskodawcy ...

Zdaniem Wnioskodawcy nie będzie on zwolniony z obowiązku podatkowego; jako zięć darczyńcy nie znajduje się bowiem w kręgu podmiotów wskazanych w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie art. 5 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. W myśl art. 14 ust. 3 cytowanej ustawy Wnioskodawca znajduje się w pierwszej grupie podatkowej, a zatem podatek, który będzie zobowiązany zapłacić zgodnie z art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn, wynosić będzie:

 • do kwoty 10 278 zł - 3%,
 • od kwoty 20 556 zł - 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł;
 • powyżej kwoty 20 556 zł - 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku od spadków i darowizn. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Natomiast w zakresie podatku od osób fizycznych i podatku od towarów i usług wydane zostaną rozstrzygnięcia zgodnie z właściwością przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

W myśl art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Celem darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Może ona polegać zarówno na przesunięciu do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych formach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego – do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje – przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Równocześnie w świetle art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, (...).

Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczana do I grupy podatkowej.

W myśl art. 14 ust. 2 ww. ustawy zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następującej skali:

-od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej:

 • do kwoty 10 278 zł - 3%;
 • ponad kwotę 10 278 zł i do kwoty 20 556 zł - 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł;
 • powyżej kwoty 20 556 zł - 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że trzy osoby fizyczne - będące spokrewnionymi i spowinowaconymi - zawarły umowę spółki jawnej. Wspólnicy wnieśli do spółki wkłady w równej wysokości.

Wspólnik M. W. (ojciec/teść) podjął decyzję o wystąpieniu ze spółki i rozważa przekazanie udziału w spółce - ogółu należących do niego praw i obowiązków Wnioskodawcy - zięciowi. Przedmiotowa czynność prawna ma zostać wyrażona w umowie darowizny, gdzie po stronie darczyńcy występować będzie teść, po stronie obdarowanego natomiast zięć.

Wartość udziałów nie ulegnie zmianie. W związku z darowizną Wnioskodawca nie przejmie długów i ciężarów ani zobowiązań darczyńcy.

Biorąc pod uwagę powołane powyżej przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że darowizna udziału w spółce teścia na rzecz Wnioskodawcy - zięcia istotnie nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Wnioskodawca (obdarowany) nie mieści się bowiem w kręgu osób wymienionych w tymże przepisie; Wnioskodawca należy do grona osób zaliczanych do I grupy podatkowej. Tym samym otrzymana przez niego darowizna podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach określonych dla tychże osób.

W związku z tym zobowiązany będzie zapłacić podatek według skali podatkowej zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, przy uwzględnieniu kwoty wolnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy.

Wnioskodawca zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 zalicza się do I grupy podatkowej i w związku z tym zobowiązany będzie zapłacić podatek według skali podatkowej zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.