IBPB-1-1/4511-513/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wypłaty przez spółkę jawną przypadającego na wnioskodawcę zysku.
IBPB-1-1/4511-513/15/WRzinterpretacja indywidualna
  1. podział zysku
  2. spółka jawna
  3. zyski
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 21 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 28 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez spółkę jawną przypadającego na Wnioskodawcę zysku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez spółkę jawną przypadającego na Wnioskodawcę zysku.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem (osobą fizyczną) prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Wspólnicy nie prowadzili wcześniej tej samej działalności w formie spółki kapitałowej, czy innej spółki osobowej - działalność od początku była prowadzona w formie spółki cywilnej, która następnie została przekształcona w spółkę jawną. Spółka w swojej działalności w latach ubiegłych wypracowała zysk netto, który albo został częściowo wypłacony albo pozostawiony w spółce i jest w chwili obecnej prezentowany w bilansie Spółki w odpowiedniej pozycji „fundusz zapasowy”. W chwili obecnej wspólnicy rozważają, następującą reorganizację związaną z ograniczeniem odpowiedzialności cywilnoprawnej - dopuszczenie do spółki, jako wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie przekształcenie Spółki jawnej w spółkę komandytową. Równocześnie nie jest wykluczone, że przed lub po przekształceniu dojdzie do wypłaty z zysku wypracowanego przez spółkę jawną dla Wnioskodawcy. Wypłata ta będzie dotyczyć wypłaty zysków z lat ubiegłych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca z tytułu otrzymanej wypłaty z zysku z lat ubiegłych uzyska przychód podlegający opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu otrzymanej wypłaty z zysku z lat ubiegłych, nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „ksh”) i umowy Wspólników każdy ze wspólników spółki jawnej ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku, bez wzglądu na rodzaj i wartość wkładu (art. 51 § 1 ksh). Stosownie zaś do art. 52 § 1 ksh, wspólnik spółki jawnej może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Jest to jego uprawnienie, a nie obwiązek - jego oraz Spółki. Dlatego niepobrany przez wspólnika zysk za dany rok może być mu wypłacony w latach następnych, o ile nie zajdzie potrzeba przeznaczenia go na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika (art. 52 § 2 ksh). Spółka jawna jest spółką transparentna dla podatku dochodowego tzn. podatnikami podatku dochodowego są poszczególni wspólnicy spółki jawnej, a nie sama Spółka. Wynika to z przepisów art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm. dalej: „ustawa o PDOF”). Wypłata z tytułu podziału zysku, stanowi odzwierciedlenie dochodu uzyskanego przez wspólników z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej. Na podstawie zapisów dokonanych w prowadzonych przez spółką jawną księgach rachunkowych, każdy ze wspólników oblicza swój dochód z prowadzonej w formie tej spółki działalności gospodarczej, jako nadwyżką przypadającej na niego (proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku) kwoty uzyskanych przychodów nad kosztami ich uzyskania (obliczonymi z zachowaniem tej samej proporcji). Od tak określonego dla celów podatkowych dochodu, każdy ze wspólników ma obowiązek samodzielnie opłacać w trakcie roku zaliczki na podatek, a po zakończeniu roku podatek wynikający z osobistego (indywidualnego) rocznego zeznania podatkowego.

Wypłata zysku roku bieżącego oraz zysków lat ubiegłych przez Spółkę osobową na rzecz wspólnika będącego osoba fizyczną nie powoduje powstania przychodu podatkowego po stronie wspólnika (wyjątkiem są zasady dystrybucji dochodu spółek komandytowo - akcyjnych) - ustawa o PDOF nie przewiduje bowiem w żadnej formie opodatkowania wypłat z zysku spółki jawnej. Nie ma również wątpliwości, że od zysków wypłacanych przez spółki osobowe (z wyjątkiem spółek komandytowo - akcyjnych) na rzecz wspólników będących osobami fizycznymi, nie mają zastosowania przepisy dotyczące opodatkowania dywidend oraz udziałów w zyskach osób prawnych, uregulowane przez art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOF. Pierwszy z powyższych przepisów stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Przepis art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOF przewiduje z kolei opodatkowanie zryczałtowanym -19% podatkiem przychodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W rozumieniu powyższych przepisów, wypłata z zysku otrzymana przez wspólnika spółki osobowej (z wyjątkiem spółek komandytowo - akcyjnych) nie jest dywidendą. Stanowisko takie zostało potwierdzone m.in. w uzasadnieniu interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 września 2012 r. Znak: IPPB1/415-748/12-2/MS.

W rezultacie dochody uzyskane przez każdego ze wspólników z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej są opodatkowane „na bieżąco” i rozdysponowanie pomiędzy nich z zysku tej Spółki (proporcjonalnie do przysługującego im prawa do udziału w zysku) co nie powoduje powstania obowiązku podatkowego po raz drugi.

Dotyczy to zarówno otrzymanych przez wspólników od Spółki jawnej środków pieniężnych, jak i rzeczowych składników majątku tej Spółki. Tym samym w ocenie Wnioskodawcy w przypadku otrzymania przez niego wypłaty odpowiadającej jego części w wypracowanym w latach ubiegłych zysku spółki jawnej, nie uzyska on dochodu podlegającego opodatkowaniu, gdyż zysk ten był już de facto w latach ubiegłych przez wspólników opodatkowany.

Stanowisko takie jest powszechnie akceptowane w doktrynie i orzecznictwie prawa podatkowego. Potwierdza je m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 listopada 2011 r., Znak: ILPB1/415-1005/11-2/A, w której organ podatkowy uznał, że „(...) wypłata na rzecz Wnioskodawcy udziału w rocznym zysku bilansowym spółki komandytowej nie będzie skutkować powstaniem po Jego stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W szczególności, wypłacony zainteresowanemu zysk nie będzie stanowił przychodu podatkowego Wnioskodawcy, nawet w sytuacji, gdy spółka komandytowa, której będzie on wspólnikiem, osiągnie w danym roku obrotowym zysk bilansowy, natomiast z tytułu udziału w spółce komandytowej zainteresowany poniesie „stratę podatkową”.

Podobnie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 25 października 2012 r., Znak: IBPBI/1/415-892/12/KB, gdzie potwierdził prawidłowość następującego stanowiska w odniesieniu do zysku w spółce osobowej: „Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje jednak, tak jak czyni to w odniesieniu do udziału w zyskach osób prawnych (w szczególności w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT), odrębnego, powtórnego opodatkowania zysku rocznego wypłacanego przez spółki osobowe jej wspólnikom, na podstawie danych wynikających ze sprawozdań finansowych. Zysk bilansowy wypłacony wspólnikom spółek osobowych podlegał już bowiem opodatkowaniu, w trakcie roku podatkowego, jako dochód z działalności gospodarczej, a jego późniejsza faktyczna wypłata na rzecz poszczególnych: wspólników, nie stanowi już odrębnego od pozarolniczej działalności gospodarczej źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Podsumowując, z tytułu otrzymanej wypłaty z zysku z lat ubiegłych Wnioskodawca nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.