IBPB-1-1/4511-42/15/KB | Interpretacja indywidualna

Powstanie przychodu z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę nieruchomości tytułem wypłaty zysku należnego z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej
IBPB-1-1/4511-42/15/KBinterpretacja indywidualna
  1. spółka jawna
  2. wypłata z zysku
  3. świadczenie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w .imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 3 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 8 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym 12 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie powstania przychodu z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę nieruchomości tytułem wypłaty zysku należnego z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie powstania przychodu z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę nieruchomości tytułem wypłaty zysku należnego z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 12 czerwca 2015 r. Znak: IBPBI/1/415-42/15/KB wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 25 czerwca 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jawna, której wspólnikami są cztery osoby fizyczne w trakcie funkcjonowania nabyła na własność nieruchomość gruntową. Nabycie nieruchomości opodatkowane było podatkiem VAT, który w całości został odliczony w związku z faktem, że nieruchomość służyła i służy nadal działalności opodatkowanej. Nieruchomość została ujęta w ewidencji środków trwałych. Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, grunty nie podlegają amortyzacji, zatem ww. nieruchomość nie była amortyzowana. Spółka jawna od kilku lat nie wypłacała wspólnikom zysków. W 2014 r. jeden ze wspólników spółki, posiadający większość udziału w spółce, zwrócił się do spółki z prośbą o wypłatę zysków z lat poprzednich. Ponieważ spółka nie posiadała środków finansowych aby zaspokoić wspólnika, wspólnicy podjęli uchwałę, zgodnie z którą wyrażają zgodę na zaspokojenie wspólnika i wypłatę zysku w formie rzeczowej (niepieniężnej). Umowa spółki nie zawiera ograniczenia co do sposobu wypłaty zysku w takiej formie tzn. zysk może być wypłacony w formie pieniężnej i niepieniężnej. Zgodnie z umową, czynności niebędące czynnościami zwykłego zarządu wymagają zgody wspólników w związku z czym wspólnicy w ww. uchwale wyrazili zgodę na niepieniężny sposób rozliczenia zysku z większościowym udziałowcem. Spółka posiada wycenę rzeczoznawcy, określającą bieżącą wartość rynkową nieruchomości gruntowej, która ma być przedmiotem rzeczowego rozliczenia zysku. Wartość podana w wycenie była wskazana w akcie notarialnym przenoszącym własność nieruchomości ze spółki jawnej na wspólnika, jako cena nabycia. Pozostałym trzem wspólnikom zysk został wypłacony w środkach pieniężnych. Po podpisaniu aktu notarialnego nieruchomość została wycofana z ewidencji środków trwałych.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 22 czerwca 2015 r. wskazano, że Wnioskodawca jest wspólnikiem ww. spółki jawnej, który w ramach wypłaty zysku za lata poprzednie otrzymał ww. nieruchomość. Żaden inny wspólnik nie otrzymał nieruchomości. Wnioskodawcy tytułem zysku nie zostały wypłacone środki pieniężne. Ustalona wartość rynkowa nieruchomości przekazanej Wnioskodawcy jako wspólnikowi tytułem wypłaty zysku była niższa od wysokości przysługującego mu zysku z lat poprzednich.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wycofanie środka trwałego (nieruchomości gruntowej) z ewidencji środków trwałych i przeniesienie go do majątku osobistego wspólnika w ramach wypłaconego zysku w formie niepieniężnej spowoduje u wspólnika powstanie obowiązku podatkowego...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. przeniesienie prawa własności nieruchomości w drodze wypłaty z zysku nie jest zbyciem, które powoduje powstanie przychodu dla Wnioskodawcy, jako wspólnika jak również dla spółki, a tym samym dla niego jako jej wspólnika, ponieważ nie stanowi czynności odpłatnej.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał wyroki:

  • Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 lutego 2012 r. sygn. akt II FSK 1384/10, z 4 września 2013 r. sygn. akt II FSK 2512/11, z 17 kwietnia 2013 r. sygn. akt II FSK 1638/11;
  • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 30 grudnia 2013 r. sygn. akt I SA/Ke 658/13.
Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej „k.s.h.”), spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Stosownie do przepisu art. 4 § 1 pkt 1 k.s.h., określenie spółka osobowa oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. Zgodnie z definicją zawartą w art. 22 § 1 k.s.h., spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia (art. 28 k.s.h.). W myśl art. 51 k.s.h., każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach.

Zgodnie z art. 52 § 1 k.s.h., wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego.

Spółka jawna, jako osobowa spółka prawa handlowego, jest samodzielnym, odrębnym od wspólników podmiotem praw i obowiązków. Posiada swój własny majątek, który jest niezależny od majątków osobistych jej wspólników, może zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. W przypadku gdy spółka w roku obrachunkowym wypracuje zysk, który nie zostanie przekazany na inne cele, wspólnikowi przysługuje roszczenie do spółki o wypłatę należnego mu zysku. W takim przypadku, pomiędzy spółką i wspólnikiem dochodzi do powstania stosunku zobowiązaniowego, w którym wspólnik jest wierzycielem, zaś spółka dłużnikiem zobowiązanym do spełnienia na rzecz wierzyciela określonego świadczenia (wypłaty zysku).

Spółka jawna nie jest natomiast samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami od dochodów wypracowanych w ramach tej spółki są jej poszczególni wspólnicy. Jeżeli wspólnikiem spółki jawnej jest osoba fizyczna, to w odniesieniu do jej dochodów uzyskanych z tej spółki zastosowanie znajdują zasady opodatkowania przewidziane w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Stosownie do art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego, zatem m.in. spółkę jawną. W myśl art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (z pozarolniczej działalności gospodarczej). Art. 8 ust. 1 stanowi natomiast, że przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

O tym, co stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej decyduje przede wszystkim treść art. 14 ww. ustawy. W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej. Spółka w poprzednich latach wypracowywała zysk, którego nie wypłacała wspólnikom. Wnioskodawca zwrócił się do spółki z prośbą o wypłatę zysków z lat poprzednich. W 2014 r. tytułem wypłaty tych zysków Wnioskodawca otrzymał na własność nieruchomość gruntową, stanowiącą środek trwały w spółce jawnej.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie doszło do odpłatnego zbycia wskazanej we wniosku nieruchomości, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższa ocena wynika z wykładni pojęcia „odpłatne zbycie”. Czynność prawna jest odpłatna, jeżeli podmiot, który dokonał przysporzenia otrzymuje w zamian korzyść majątkową, stanowiącą ekwiwalent tego przysporzenia. Zauważyć należy, że przekazanie składników majątkowych powoduje przejście własności tych składników ze spółki jawnej na Wnioskodawcę. W ten sposób składnik majątkowy zmienił właściciela, a spółka jawna zwolniła się z ciążącego na niej zobowiązania w postaci roszczenia wspólnika o wypłatę niepodzielonego zysku.

Nadto wyjaśnić należy, że o ile wypłata niewypłaconego zysku w formie pieniężnej jest dla spółki ją wypłacającej neutralna podatkowo, o tyle w sytuacji przekazania składników majątkowych, które skutkuje przejściem własności tych składników ze spółki na wspólników, spółka uzyskuje w zamian za przekazanie składników majątkowych na rzecz wspólników, korzyść majątkową polegającą na zwolnieniu się z obowiązku wypłaty niewypłaconego zysku. Należy zauważyć, że wypłata w formie pieniężnej pochodzi z wypracowanego zysku spółki jawnej i jest wypłacana z tej części osiągniętego dochodu, która pozostanie po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast odmienna sytuacja ma miejsce, gdy spółka dokonuje wypłaty zysku w formie niepieniężnej, kosztem swojego majątku. Składniki majątkowe przekazane wspólnikom na własność stanowią bowiem element majątku spółki, który wcześniej nie podlegał opodatkowaniu.

Z powyższego bezsprzecznie wynika zatem, że na gruncie przedmiotowej sprawy, wypłacie ww. zysku niejako będzie towarzyszyć inna czynność prawna, tj. odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej (środka trwałego w spółce), która to czynność powoduje powstanie przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Następuje bowiem bez wątpienia zbycie środka trwałego, tj. jego przejście z majątku odrębnego spółki jawnej do majątku jednego ze wspólników tej spółki (Wnioskodawcy). Czynność ta ma również charakter odpłatny (nastąpi zwolnienie spółki z obowiązku wypłaty niepodzielonego zysku). Skutek prawny przedstawionego we wniosku sposobu rozliczenia się spółki ze wspólnikiem doprowadził do wygaśnięcia pierwotnego zobowiązania wynikającego z umowy spółki, ale również przejściem własności nieruchomości na tego wspólnika.

W świetle powołanych przepisów stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie w wyniku przeniesienia własności nieruchomości gruntowej ujętej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ze spółki jawnej na jednego ze wspólników (Wnioskodawcę), dojdzie do powstania przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 powoływanej ustawy. Zbycie tej nieruchomości mieści się bowiem w dyspozycji powoływanego przepisu, traktującego o przychodach z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przychód z tego tytułu należy więc kwalifikować, proporcjonalnie do udziału wspólników w zyskach spółki, jako przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Reasumując, mając na względzie przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że w związku z przeniesieniem własności nieruchomości gruntowej stanowiącej składnik majątku spółki jawnej na rzecz jednego ze wspólników (Wnioskodawcę), powstał po stronie spółki (a w konsekwencji braku osobowości podatkowej spółki jawnej - po stronie Wnioskodawcy) przychód podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. Przy czym, przychód ten Wnioskodawca powinien wykazać w wysokości proporcjonalnej do jego udziału w zysku spółki, zgodnie z treścią cyt. art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Z uwagi na powyższe stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.