IBPB-1-1/4511-394/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe spłaty wierzytelności pożyczkowych.
IBPB-1-1/4511-394/15/AJinterpretacja indywidualna
  1. spółka jawna
  2. wierzytelność
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 czerwca 2015 r. wysłanym w tym samym dniu (data wpływu do tut. Biura 1 lipca 2015 r.), uzupełnionym 15 i 21 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych spłaty wierzytelności pożyczkowych, o których mowa we wniosku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie skutków podatkowych spłaty wierzytelności pożyczkowych, o których mowa we wniosku. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 7 września 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-392/15/AJ, IBPB-1-1/4511-393/15/AJ, IBPB-1-1/4511-394/15/AJ, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 15 i 21 września 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca pozostaje polskim rezydentem podatkowym i planuje w najbliższym okresie czasu założenie wraz z innymi wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z planami spółka ta może prowadzić działalność m.in. w zakresie udzielania pożyczek na rzecz podmiotów trzecich w tym przedsiębiorców, doradztwa finansowego i ekonomicznego. Ponadto przedmiotem zainteresowania wspólników pozostaje także działalność handlowa, w tym na rynku nieruchomości. Środki na prowadzenie tej działalności pochodzić będą w szczególności z wkładów wspólników do spółki.

Nie jest wykluczone, że po okresie działania spółka ta przekształci się w spółkę osobową - spółkę komandytową lub spółkę jawną (dla potrzeb niniejszego wniosku przyjęto dla uproszczenia, że będzie to spółka jawna). Spółka powstała w wyniku przekształcenia będzie kontynuowała dotychczasową działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym działalność w zakresie pośrednictwa finansowego oraz działalność handlową, która będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym u każdego ze wspólników odrębnie. Wnioskodawca zakłada, że wspólnikami spółki jawnej będą wówczas wyłącznie osoby fizyczne. W przypadku gdyby w dacie sądowej rejestracji przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną - spółka z o.o. posiadała tzw. niepodzielone zyski, zyski te zostaną wówczas opodatkowane.

Nie można wykluczyć i takiej sytuacji, w której po dalszym okresie działania spółka jawna ulegnie likwidacji, z tym że celowe jest aby w takiej sytuacji likwidacja ta następowała na podstawie art. 67 kodeksu spółek handlowych tj. w sposób ustalony przez wspólników z pominięciem formalnej procedury likwidacyjnej. Na moment likwidacji spółki osobowej wspólnicy zmierzać będą do spieniężenia całego majątku spółki osobowej, tak aby wypłacie podlegały tylko środki pieniężne, ale nie da się także wykluczyć, że wspólnicy rozwiązywanej spółki jawnej uzyskają w rozliczeniu od spółki wierzytelności o zwrot pożyczek udzielonych podmiotom trzecim przez spółkę jawną. Zatem jeśli ww. osoby trzecie będą dokonywały spłaty wierzytelności pożyczkowych, wówczas spłata ta będzie już musiała zostać dokonana na rzecz osób fizycznych - byłych wspólników spółki jawnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, w przypadku spłaty przez osoby trzecie pożyczek udzielonych przez spółkę jawną na rzecz Wnioskodawcy, który uzyskał wierzytelności z tytułu tych pożyczek w wyniku likwidacji spółki jawnej, Wnioskodawca zobowiązany będzie do rozpoznania przychodu wyłącznie w zakresie odsetek uiszczonych przez dłużnika...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku spłaty przez osoby trzecie pożyczek, które zostały uprzednio udzielone przez spółkę jawną na rzecz Wnioskodawcy, który nabył wierzytelności z tytułu tych pożyczek w wyniku likwidacji spółki jawnej, Wnioskodawca zobowiązany będzie do rozpoznania przychodu wyłącznie w zakresie odsetek faktycznie zapłaconych na jego rzecz przez dłużników. Z uwagi na okoliczność, że wierzytelności pożyczkowe wobec osób trzecich powstały w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez spółkę jawną do spłaty tych wierzytelności przez dłużników zastosowanie powinien znaleźć art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm. dalej: „u.p.d.o.f.”). Zgodnie z tym przepisem do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się zwróconych pożyczek za wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek. Jednocześnie zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 2 u.p.d.o.f. do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek.

W konsekwencji z analizy ww. regulacji normatywnych wynika, że w przypadku spłaty przez dłużników zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych wcześniej przez spółkę jawną - na rzecz byłych wspólników spółki jawnej, ewentualny przychód do opodatkowania może obejmować co najwyżej kwoty otrzymanych od dłużników odsetek, natomiast zwrot kwoty głównej pożyczki pozostawać będzie dla Wnioskodawcy neutralny podatkowo.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.