IBPB-1-1/4511-393/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe otrzymania w związku z rozwiązaniem spółki jawnej bez przeprowadzenia postepowania likwidacyjnego środków pieniężnych, wierzytelności z tytułu pożyczek oraz odsetek od pożyczek udzielonych przez tą spółkę osobom trzecim.
IBPB-1-1/4511-393/15/AJinterpretacja indywidualna
  1. spółka jawna
  2. środki pieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 czerwca 2015 r. wysłanym w tym samym dniu (data wpływu do tut. Biura 1 lipca 2015 r.), uzupełnionym 15 i 21 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych otrzymania w związku z rozwiązaniem spółki jawnej bez przeprowadzenia postepowania likwidacyjnego środków pieniężnych, wierzytelności z tytułu pożyczek oraz odsetek od pożyczek udzielonych przez tą spółkę osobom trzecim – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie skutków podatkowych otrzymania w związku z rozwiązaniem spółki jawnej bez przeprowadzenia postepowania likwidacyjnego środków pieniężnych, wierzytelności z tytułu pożyczek oraz odsetek od pożyczek udzielonych przez tą spółkę osobom trzecim. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 7 września 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-392/15/AJ, IBPB-1-1/4511-393/15/AJ, IBPB-1-1/4511-394/15/AJ, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 15 i 21 września 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca pozostaje polskim rezydentem podatkowym i planuje w najbliższym okresie czasu założenie wraz z innymi wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z planami spółka ta może prowadzić działalność m.in. w zakresie udzielania pożyczek na rzecz podmiotów trzecich w tym przedsiębiorców, doradztwa finansowego i ekonomicznego. Ponadto przedmiotem zainteresowania wspólników pozostaje także działalność handlowa, w tym na rynku nieruchomości. Środki na prowadzenie tej działalności pochodzić będą w szczególności z wkładów wspólników do spółki.

Nie jest wykluczone, że po okresie działania spółka ta przekształci się w spółkę osobową - spółkę komandytową lub spółkę jawną (dla potrzeb niniejszego wniosku przyjęto dla uproszczenia, że będzie to spółka jawna). Spółka powstała w wyniku przekształcenia będzie kontynuowała dotychczasową działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym działalność w zakresie pośrednictwa finansowego oraz działalność handlową, która będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym u każdego ze wspólników odrębnie. Wnioskodawca zakłada, że wspólnikami spółki jawnej będą wówczas wyłącznie osoby fizyczne. W przypadku gdyby w dacie sądowej rejestracji przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną - spółka z o.o. posiadała tzw. niepodzielone zyski, zyski te zostaną wówczas opodatkowane.

Nie można wykluczyć i takiej sytuacji, w której po dalszym okresie działania spółka jawna ulegnie likwidacji, z tym że celowe jest aby w takiej sytuacji likwidacja ta następowała na podstawie art. 67 kodeksu spółek handlowych tj. w sposób ustalony przez wspólników z pominięciem formalnej procedury likwidacyjnej. Na moment likwidacji spółki osobowej wspólnicy zmierzać będą do spieniężenia całego majątku spółki osobowej, tak aby wypłacie podlegały tylko środki pieniężne, ale nie da się także wykluczyć, że wspólnicy rozwiązywanej spółki jawnej uzyskają w rozliczeniu od spółki wierzytelności o zwrot pożyczek udzielonych podmiotom trzecim przez spółkę jawną. Zatem jeśli ww. osoby trzecie będą dokonywały spłaty wierzytelności pożyczkowych, wówczas spłata ta będzie już musiała zostać dokonana na rzecz osób fizycznych - byłych wspólników spółki jawnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy neutralność podatkowa, opisanego w pkt 1 ww. wniosku rozliczenia, będzie miała zastosowanie także do likwidacji dokonywanej w oparciu o art. 67 Kodeksu spółek handlowych, tj. w sposób ustalony przez wspólników z pominięciem formalnej procedury likwidacyjnej...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, regulacje ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm. - dalej: „u.p.d.o.f.”), przewidziane na wypadek likwidacji spółki osobowej (w tym przypadku spółki jawnej), znajdują zastosowanie także w tych przypadkach, w których spółka osobowa kończy swój byt prawny bez formalnego przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a w sposób przewidziany przez samych wspólników. Zgodnie z treścią art. 67 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm. - dalej: „k.s.h.”), w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. Natomiast przepis art. 58 k.s.h. wskazuje, że rozwiązanie spółki powodują:

  1. przyczyny przewidziane w umowie spółki;
  2. jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;
  3. ogłoszenie upadłości spółki;
  4. śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;
  5. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;
  6. prawomocne orzeczenie sądu.

Niezależnie zatem od tego czy zostanie przeprowadzona formalna likwidacja spółki jawnej, czy też wspólnicy porozumieją się co do podziału pozostałego majątku i doprowadzą do jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS, faktycznie dojdzie do ustania bytu prawnego tego podmiotu.

Nie ma zatem uzasadnienia prawnego ani też logicznego do przyjmowania odmiennych skutków podatkowych dla rozwiązania spółki jawnej powiązanego z wdrożeniem procedury likwidacyjnej, czy też dla rozwiązania którego zasady określą sami wspólnicy. Tym samym, interpretacja art. 14 ust. 3 pkt 10 i art. 14 ust. 8 u.p.d.o.f. nie powinna być w żadnym razie zawężana jedynie do literalnego rozumienia likwidacji, ale również obejmować swoim zakresem rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.