IBPB-1-1/4511-307/15/EN | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych przekazania na cele prywatne wspólnika spółki jawnej środka trwałego (budynku), należącego do majątku spółki
IBPB-1-1/4511-307/15/ENinterpretacja indywidualna
 1. majątek prywatny
 2. spółka jawna
 3. wycofanie
 4. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 28 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 10 czerwca 2015 r.), uzupełnionym 28 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych przekazania na cele prywatne wspólnika spółki jawnej środka trwałego (budynku), należącego do majątku spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych przekazania na cele prywatne wspólnika spółki jawnej środka trwałego (budynku), należącego do majątku spółki. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 21 sierpnia 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-307/15/EN, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 28 sierpnia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, wraz z żoną jako wspólnicy spółki cywilnej zakupili budynek z gruntem w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Cena zakupu wynosiła 150.000,00 zł netto i została podwyższona o podatek VAT w kwocie 33.000,00 zł. W 1999 r. małżonkowie dokonali nakładów modernizacyjnych zwiększających wartość nieruchomości do kwoty 495.927,00 zł (netto). Od nakładów modernizacyjnych odliczali podatek VAT. W 2001 r. mając na uwadze art. 26 kodeksu spółek handlowych podjęli uchwałę o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną. Wnioskodawca wraz z żoną są wspólnikami spółki jawnej, która zajmuje się produkcją opakowań foliowych. Posiadają po 50% udziałów w tej spółce.

Od 2006 r. dokonywali kolejnych nakładów inwestycyjnych od których odliczali podatek VAT. Po zakończeniu modernizacji nieruchomości w 2006 r. jej wartość wyniosła 991.827,15 zł. Wartość nakładów inwestycyjnych przekroczyła 30% wartości początkowej.

Na dzień dzisiejszy wartość księgowa budynku wynosi 0 zł (budynek jest zamortyzowany w 100%). W dniu 01 kwietnia 2013 r. Wnioskodawca wraz z żoną zawarli umowę najmu ww. nieruchomości. Najem trwa do chwili obecnej, a czynność najmu jest udokumentowana fakturą VAT. Do momentu zawarcia umowy najmu ww. nieruchomość była wykorzystywana w działalności spółki jawnej.

Wnioskodawca razem z żoną zamierza wycofać z ewidencji środków trwałych przedmiotową nieruchomość na cele osobiste. Czynność ta będzie nieodpłatna i zostanie udokumentowana uchwałą podjętą przez wspólników, fakturą wewnętrzną oraz aktem notarialnym, z uwagi na przedmiot czynności i konieczność dokonania zmian wpisów w księdze wieczystej. Po wycofaniu ze spółki jawnej przedmiotowej nieruchomości, jej właścicielami po połowie zostanie Wnioskodawca i jego żona.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 26 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, m.in. że w wyniku przekazania budynku, o którym mowa we wniosku na cele prywatne, wkład Wnioskodawcy w spółce jawnej nie ulegnie obniżeniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wycofanie środka trwałego z ewidencji środków trwałych (przekazanie nieodpłatnie na cele prywatne), spowoduje powstanie u Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie nieruchomości ze spółki jawnej do majątku osobistego jej wspólników (w ramach współwłasności w częściach ułamkowych - w takiej samej proporcji, w jakiej partycypują w prawie do udziału w zyskach spółki), nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030), spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Stosownie do postanowień art. 8 § 1 ww. ustawy, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka jawna może zatem posiadać własny majątek, który jest odrębny od majątków osobistych jej wspólników. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia (art. 28 k.s.h.).

W świetle powyższego majątek spółki jawnej jest prawnie wydzielony. Tym samym przesunięcia majątkowe pomiędzy spółką jawną, a jej wspólnikami dotyczące rzeczy lub praw są odpowiednio zbyciem i nabyciem dla spółki i jej wspólników.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 8 tego przepisu:

a.pozarolnicza działalność gospodarcza,

b.odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 • innych rzeczy,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Stosownie do treści art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

W myśl art. 14 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

-wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego oraz jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca, wraz z żoną jako wspólnicy spółki cywilnej zakupili budynek z gruntem w celu prowadzenia działalności gospodarczej. W 2001 r. mając na uwadze art. 26 kodeksu spółek handlowych podjęli uchwałę o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną. Wskazany we wniosku budynek Wspólnicy spółki jawnej zamierzają nieodpłatnie wycofać z majątku spółki, tj. przekazać na cele prywatne osób fizycznych będących wspólnikami tej spółki. W wyniku dokonania tej czynności prawnej wkład Wnioskodawcy w spółce nie ulegnie obniżeniu.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie nastąpi odpłatne zbycie składnika majątku wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej. Czynność wycofania składnika majątku ze spółki jawnej i przekazania go na potrzeby osobiste, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rodzi żadnych skutków podatkowych w tym podatku, o ile jak wskazano w uzupełnieniu wniosku, z czynnością tą nie będzie związane zmniejszenie (obniżenie) wkładu Wnioskodawcy w spółce jawnej. Poprzez czynność tą Wnioskodawca nie uzyska żadnego przysporzenia majątkowego (nie nastąpi przyrost w jego majątku, ani zmniejszenie jego zobowiązań). W wyniku planowanych działań nastąpi wyłącznie przesunięcie nieruchomości (budynku), będącej(go) współwłasnością łączną wspólników spółki jawnej, do ich majątków osobistych niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (współwłasność w częściach ułamkowych).

Wobec powyższego przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić również należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2, wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Jednocześnie wskazać należy, że stosownie do zadanego pytania, w kontekście opisanego zdarzenia przyszłego, przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej była wyłącznie kwestia dotycząca skutków podatkowych jakie powstaną dla Wnioskodawcy w związku z przekazaniem na cele prywatne wspólnika spółki jawnej środka trwałego (budynku), należącego do majątku spółki. Nie była natomiast przedmiotem oceny kwestia skutków podatkowych jakie powstaną dla żony Wnioskodawcy w związku z przekazaniem na cele prywatne wspólnika spółki jawnej środka trwałego (budynku), należącego do majątku spółki, gdyż nie jest ona Wnioskodawcą w niniejszej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.