IBPB-1-1/4510-7/16/NL | Interpretacja indywidualna

Powstanie przychodu z tytułu niepodzielonych zysków w przypadku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych
IBPB-1-1/4510-7/16/NLinterpretacja indywidualna
  1. likwidacja
  2. spółka jawna
  3. środki pieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 14 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie powstania przychodu z tytułu niepodzielonych zysków w przypadku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu niepodzielonych zysków w przypadku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę jawną podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: „Spółka”). Wnioskodawca jest również wspólnikiem spółki komandytowej, która jest akcjonariuszem Spółki. Z uwagi na zmianę roku podatkowego Spółki przed wejściem przepisów wprowadzających opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych podatkiem dochodowym od osób prawnych Spółka stała się podatnikiem tego podatku z dniem 1 listopada 2015 r. Wspólnicy Spółki rozważają obecnie przekształcenie Spółki w spółkę jawną (dalej: „Spółka Jawna”).

Na dzień przekształcenia Spółki w Spółkę Jawną mogą występować zyski, które zostały wypracowane w okresie, kiedy Spółka nie była podatnikiem CIT jak i bieżące zyski, które nie zostały podzielone do chwili obecnej i nie będą podzielone do dnia przekształcenia.

Wspólnicy Spółki Jawnej, która powstanie w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, zakładają ustalenie w umowie Spółki Jawnej poziomu prawa do udziału w jej zyskach w taki sposób, że poziom ten będzie odpowiadał aktualnemu poziomowi udziału każdego ze Wspólników w zyskach Spółki.

Nie jest wykluczone, że w przyszłości dojdzie do likwidacji Spółki Jawnej. Likwidacja może zostać zrealizowana z przeprowadzeniem lub bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. W związku z likwidacją Spółki Jawnej jej wspólnikom zostanie wydany majątek Spółki Jawnej, w tym w szczególności udział w innych spółkach osobowych jak i środki pieniężne.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy zyski z działalności gospodarczej, które zostały wypracowane w okresie, kiedy Spółka nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jak i bieżące zyski powstałe po 1 listopada 2015 r., które nie zostały podzielone do dnia przekształcenia Spółki w Spółkę Jawną podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji przekształcenia Spółki w spółkę osobową (Spółkę Jawną), dokonanego po dniu uzyskania przez Spółkę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, wartość niepodzielonych zysków, tj. zysków bieżących i zysków z lat ubiegłych, które nie były dystrybuowane pomiędzy wspólników w formie dywidendy, podlegać będzie opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r, poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”). Zgodnie z przepisem art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”), spółka komandytowo-akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Analizując skutki podatkowe przekształcenia spółek handlowych należy odnieść się do przepisów ustaw regulujących kwestie podatku dochodowego. Z uwagi na status Wnioskodawcy (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, właściwym jest odwołanie się do regulacji Ustawy CIT.

Przepis art. 4a pkt 15 (winno być art. 4a pkt 14) Ustawy CIT wskazuje, że ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Natomiast przepis art. 4a pkt 21 Ustawy CIT wskazuje, że pod terminem spółka należy rozumieć spółkę będąca podatnikiem. Regulacja Ustawy CIT określa przy tym, że podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jest spółka komandytowo-akcyjna mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust. 3 pkt 1 Ustawy CIT). Wobec powyższego spółka komandytowo - akcyjna traktowana jest na potrzeby regulacji Ustawy CIT, jako osoba prawna, podatnik podatku dochodowego.

W art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT, wymieniono enumeratywnie przychody z udziału w zyskach osób prawnych, w tym spółkach komandytowo - akcyjnych, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W szczególności zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce (...) w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód ten określa się na dzień przekształcenia.

W przypadku przedstawianego zdarzenia przyszłego zysk Spółki, zarówno bieżący, jak i z lat ubiegłych - wypracowany w trakcie funkcjonowania Spółki - może nie być w całości podzielony pomiędzy wspólników w drodze wypłaty dywidendy do dnia wpisu przekształcenia przez sąd rejestrowy. Na moment przekształcenia Spółki mogą zatem występować w tym podmiocie skumulowane i niewypłacone zyski wypracowane w czasie funkcjonowania Spółki w formie spółki komandytowo - akcyjnej. Jak więc wynika z brzmienia cytowanych wyżej przepisów, ewentualny przychód (dochód) z tytułu niepodzielonych zysków powstanie w momencie przekształcenia Spółki, będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (Spółki) w Spółkę Jawną będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w części, w jakiej Wnioskodawca uczestniczyć będzie w zyskach Spółki na moment jej przekształcenia (zarówno bezpośrednio jak i poprzez transparentną podatkowo spółkę komandytową). Przy czym, może dojść do sytuacji, w której owe niepodzielone zyski nie będą istniały na moment przekształcenia Spółki.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.